Skundų nagrinėjimo taisyklės

Skundų nagrinėjimo taisyklės

Standartinė admin » 14 Bal 2015, 15:46

UAB „BENDRAS FINANSAVIMAS“
VARTOJIMO KREDITO GAVĖJŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios vartojimo kredito gavėjų skundų nagrinėjimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato UAB „Bendras finansavimas“ pateikiamų skundų, susijusių su Bendrovės teikiamomis paslaugomis ir (arba) su Nariais Klientais, kurie yra ir Vartojimo kredito gavėjai sudarytomis vartojimo kreditos utartimis, priėmimo, registravimo, nagrinėjimo bei sprendimų dėl šių skundų priėmimo tvarką. Taisyklės nėra taikomos Nariams Klientams, kuriems suteikiamos Paskolos, ir kurie pagal šias Taisykles nėra laikomi Vartojimo kredito gavėjais, bei Nariams Investuotojams.
2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Asmuo reiškia fizinį ar juridinį asmenį;

Vartojimo kredito gavėjas reiškia fizinį asmenį, kuris kreipėsi į Bendrovę dėl vartojimo kredito suteikimo ir (arba) su kuriuo Bendrovė sudarė vartojimo kredito sutartį, o Nariai Investuotojai investavo ir (arba) paskolino vartojimo kredito gavėjui. Vartojimo kredito gavėju nelaikomas Narys Klientas, kuriam suteikta Paskola;

Bendrovė – UAB „Bendras finansavimas“juridinio asmens kodas 303259527, buveinės adresas Vokiečių g 20, Vilnius;

Platforma reiškia rinkos skolinimo (angl. Marketplace lending) internetinę svetainę http://WWW.SAVY.LT, kurią administruoja Bendrovė, bei kurioje Nariai Klientai gali užsiregistruoti Platformoje ir, pateikę paraišką, skolintis iš Platformos Narių Investuotojų, o Platformos Nariai Investuotojai investuoti ir (arba) skolinti Nariams Klientams

Narys Investuotojas reiškia asmenį, kuris užsiregistravo Platformoje, sutiko su jos naudojimosi sąlygomis ir gali savo nuožiūra ir (arba) rizika investuoti ir (arba) skolinti Nariams Klientams;

Narys Klientas reiškia asmenį, kuris užsiregistravo Platformoje, sutiko su jos naudojimosi sąlygomis, bei kuriam Platformos Nariai Investuotojai paskolino, arba kuris į Bendrovę kreipėsi dėl Paskolos ar vartojimo kredito suteikimo ir jo paraiška buvo Platformos patvirtinta.

Paskola reiškia civilinę sutartį, pagal kurią Nariai Investuotojai per Platformą perduoda Nario Kliento (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti Nariams Investuotojams tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) bei mokėti palūkanas, kuri gali būti užtikrinama hipoteka, laidavimu, garantija, ar kitomis prievolių užtikrinimo priemonėmis, išskyrus vartojimo kredito sutartį.

Pareiškėjas – dėl Bendrovės per Platformą teikiamų paslaugų ir (arba) su Bendrove sudarytų vartojimo kredito sutarčių (išskyrus Paskolas) skundą pateikęs asmuo, t. y. Narys Klientas arba jo teisėtas atstovas;

Skundas –Bendrovei raštu pateiktas Pareiškėjo kreipimasis, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos asmens teisės arba teisėti interesai, susiję su Bendrovės per Platformą teikiamomis paslaugomis arba sudarytomis sutartimis, ir prašoma tenkinti Pareiškėjo reikalavimus; Bendrovė šių Taisyklių pagrindu nagrinėja tik Narių Klientų Skundus, susijusius su vartojimo kredito sutartimis.

3. Taisyklėse neapibrėžtos sąvokos, suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme (‚VKĮ‘) (Valstybės žinios, 2011-01-04, Nr. 1-1).

4. Vartojimo kredito gavėjų skundai nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartojimo kreditų įstatymu (Valstybės žinios, 2011-01-04, Nr. 1-1), Vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimo ir atsakingojo skolinimosi nuostatais (patvirtintais Lietuvos banko valdybos 2013 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 03-62), Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklėmis (patvirtintomis Lietuvos banko valdybos Nr. 2013 m, birželio 6 d. nutarimu Nr. 03-105), kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

5. Bendrovės veikloje bei pagal šias Taisykles Platformoje teisiniai vartojimo kredito santykiai susiklosto tik tarp Bendrovės bei Narių Klientų, kurie kartu yra ir vartojimo kredito gavėjai. Bet kokie teisiniai santykiai tarp (1) Bendrovės bei Narių Investuotojų, bei (2) Narių Investuotojų ir Narių Klientų (nepriklausomai nuo to, kad dalis Narių Klientų gali būti vartojimo kreditų gavėjais) yra laikomi paskolos teisiniais santykiais, reguliuojamais Civilinio Kodekso, ir VKĮ jiems nėra taikomas. Niekas šiose Taisyklėse negali būti aiškinama interpretuojama nurodoma ar patvirtinama kaip draudimas Nariams Investuotojams užsiimti skolinimo ar investicine veikla ir/ar skolinti ar investuoti į Bendrovės Platformos ar Narių Klientų Paskolas, įskaitant ir Narius Klientus, kurie yra vartojimo kredito gavėjus, bei tokiu būdu, kad tai būtų laikoma pažeidimu pagal VKĮ 22(1) str. Šios Taisyklės nėra taikomos Nariams Investuotojams.

6. Šios Taisyklės nėra taikomos Nariams Investuotojams, bei Nariams Klientams kurie yra Paskolos gavėjai. Nariai Investuotojai, ar Nariai Klientai, kuriems išduota Paskola, manydami, kad jų teisės ar teisėti interesai yra pažeisti Bendrovės, Platformos ar Narių Investuotojų, jas gali ginti remdamiesi tarp šalių galiojančiomis sutartimis civiline tvarka. Šii taisyklė neprieštarauja Bendrovės pareigai ginti ir atstovauti pažeistas Narių Investuotojų teises ar teisėtus interesus pagal Platformos naudojimosi sąlygas.


II. SKUNDŲ PATEIKIMAS BENDROVEI

7. Pareiškėjas, manydamas, kad Bendrovė pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su Bendrovės teikiamomis paslaugomis, turi teisę šiose Taisyklėse nustatyta tvarka pateikti Bendrovei skundą.

8. Pareiškėjo teikiamame Skunde turi būti nurodyta:

8.1 Pareiškėjo vardas, pavardė, adresas, kontaktinis telefono numeris, elektroninio pašto adresas, jei tokį turi;
8.2 Kokie konkretūs Bendrovės, jos darbuotojų veiksmai yra skundžiami;
8.3 Tikslus ir motyvuotas Skundo reikalavimas ir jį pagrindžiantys argumentai bei įrodymai, jei tokius turi;
8.4 Skundo surašymo data;
8.5 Pareiškėjo arba jo atstovo parašas.

9. Jei skundą pasirašo Pareiškėjo atstovas, kartu su skundu turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus pasirašyti skundą Pareiškėjo vardu patvirtinantys dokumentai, sudaryti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Skunde taip pat nurodomas Pareiškėjo atstovo vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

10. Pareiškėjas atsako už skunde nurodytų asmens kontaktinių duomenų teisingumą ir sutinka, kad kredito davėjas visą informaciją, susijusią su skundo nagrinėjimu, pateiks Pareiškėjui naudodamasis Skunde nurodytais kontaktiniais duomenimis.

11. Skundas turi būti pateiktas rašytine forma ir surašytas valstybine kalba.

12. Pareiškėjas turi teisę pateikti skundą, išsiųsdamas jį elektroniniu paštu, registruotu paštu arba pristatant asmeniškai Bendrovės buveinėje. Visi Bendrovės darbuotojai yra įgalioti priimti Skundus.

13. Siunčiant skundą elektroniniu paštu yra pateikiama skanuota Skundo versija, užtikrinant, jog skundo tekstas būtų įskaitomas, o Pareiškėjo parašas galėtų būti identifikuotas.


III. SKUNDŲ PRIĖMIMAS IR NAGRINĖJIMAS BENDROVĖJE

14. Siunčiant skundą elektroniniu paštu yra pateikiama skanuota Skundo versija, užtikrinant, jog skundo tekstas būtų įskaitomas, o Pareiškėjo parašas galėtų būti identifikuotas.

15. Gauti Skundai užregistruojami Vartojimo kredito gavėjų skundų registre ar jį atitinkančioje kompiuterinėje dokumentų registravimo sistemoje. Skundai užregistruojami jų gavimo dieną. Registre nurodomi šie Skundą identifikuojantys duomenys: registracijos numeris, Pareiškėjo vardas, pavardė, skunde nurodytas pareiškėjo adresas, skundo gavimo data ir būdas, skundo esmė, skundžiamos finansų rinkos dalyvio paslaugos arba produktai, jų rūšys, skundo nagrinėjimo data, atsakymo Pareiškėjui pateikimo data, galutinis skundo nagrinėjimo rezultatas (sprendimas).

16. Skundą užregistravęs Bendrovės darbuotojas tą pačią dieną Skundą perduoda atsakingam Bendrovės darbuotojui.

17. Nagrinėjami tik tokie Skundai, kurie atitinka šių Taisyklių 8, 9, 11 ir 13 punktuose nustatytus reikalavimus, tvarkingi ir įskaitomi. Skundai pateikti ne valstybine kalba nesvarstomi.

18. Tais atvejai, kai pateiktame Skunde nėra pakankamai informacijos Skundui išnagrinėti, Bendrovė turi teisę reikalauti, kad Pareiškėjas pašalintų pateikto Skundo trūkumus – patikslintų Skundo esmę arba pateiktų papildomų dokumentų ar duomenų, reikalingų skundui nagrinėti bei nustatyti protingą terminą trūkumams pašalinti, kuris negali būti trumpesnis kaip 7 kalendorinės dienos. Jeigu Pareiškėjas per nustatytą terminą trūkumus pašalina, Skundas yra laikomas tinkamai pateiktu Skundo pateikimo dieną.

19. Taisyklių 8, 9, 11 ir 13 punktuose nustatytų reikalavimų neatitinkantys Skundai ir Skundai, kurių trūkumų Pareiškėjai nepašalino per Bendrovės nustatytą terminą, yra grąžinami Skundą padavusiam asmeniui, raštu nurodant grąžinimo priežastį. Tokiu atveju Bendrovė informuoja Pareiškėją apie atsisakymą nagrinėti jo Skundą per 5 darbo dienas nuo Skundo gavimo ir nurodo tokio atsisakymo priežastis. Pareiškėjas turi teisę pakartotinai kreiptis į Bendrovę su tapačiu skundu, pašalinęs Bendrovės nurodytus skundo trūkumus.

20. Skundai nagrinėjami vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo, protingumo, objektyvumo, nešališkumo, operatyvumo principais.

21. Nagrinėjant skundą yra renkami ir vertinami visi su nagrinėjamu skundu susiję dokumentai ir duomenys, kuriuos turi Bendrovė.

22. Skundai nagrinėjami raštu, tačiau skundą nagrinėjantis darbuotojas turi teisę inicijuoti su Pareiškėju susitikimus dėl skundo išsprendimo. Susitikimą turi teisę organizuoti ir Pareiškėjas. Bendrovė ir jos darbuotojai, nagrinėjantys skundus visada prioritetą teikia taikiam skundų sprendimo būdui.

23. Pareiškėjo skundas turi būti išnagrinėtas ir atsakymas Pareiškėjui pateiktas per kiek įmanoma trumpesni laiką, tačiau ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Skundo gavimo dienos. Išskirtiniais atvejais, kai skundas negali būti išnagrinėtas per šiame punkte nurodytą laikotarpį, Bendrovė apie tai praneša Pareiškėjui, nurodydama vėlavimo pateikti atsakymą aplinkybes ir terminą, iki kada skundas bus išnagrinėtas ir Pareiškėjui pateiktas atsakymas.

24. Bendrovės atsakingas darbuotojas, gavęs skundą, išnagrinėja jį vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais ir priima vieną iš sprendimų – Skunde nurodytus reikalavimus patenkinti, iš dalies patenkinti reikalavimus arba Skundą atmesti.

25. Tuo atveju, jei Bendrovė netenkina Pareiškėjo skundo arba tenkina jį iš dalies, Pareiškėjui pateikiamas atsakymas, kuriame nurodoma atsisakymo tenkinti Skundą motyvai ir kitos Pareiškėjo interesų gynimo priemonės.

26. Visi Bendrovės atsakymai ir/ar informacija, susijusi su Skundo nagrinėjimu, Pareiškėjui pateikiama raštu jo Skunde nurodytu elektroniniu paštu, o jo nesant – nurodytu Pareiškėjo adresu.

27. Pareiškėjas, kurio netenkina Bendrovės sprendimas, turi teisę kreiptis į vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų sprendimo ne teismo tvarka instituciją – Lietuvos banką – per 3 (tris) mėnesius nuo Pareiškėjo netenkinančio sprendimo iš Bendrovės gavimo dienos arba per 3 (tris) mėnesius pasibaigus Tvarkos 23 punkte nurodytam terminui, jei Bendrovė per nurodytą terminą nepateikia sprendimo (atsakymo).

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Šios Taisyklės įsigalioja jų patvirtinimo dieną ir galioja iki naujos taisyklių redakcijos patvirtinimo arba šių Taisyklių panaikinimo.
29. Šios Taisyklės viešai skelbiamos Platformos internetiniame puslapyje http://www.savy.lt
30. Išnagrinėti Skundai bei medžiaga, susijusi su nagrinėjimu, archyvuojami ir saugomi 10 metų.
31. Visa Pareiškėjai skunde nurodyta informacija, inter alia asmens duomenys, Bendrovės saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
32. Šios Taisyklės yra privalomos visiems Bendrovės darbuotojams, dalyvaujantiems skundų valdymo procese.
admin
admin
Site Admin
 
Pranešimai: 35
Užsiregistravo: 23 Bir 2014, 11:38

Grįžti į Savy dokumentai

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias