KOMERCINĖS NT PASKOLOS BENDROSIOS SĄLYGOS,GAVĖJAS FIZINIS A.

KOMERCINĖS NT PASKOLOS BENDROSIOS SĄLYGOS,GAVĖJAS FIZINIS A.

Standartinė admin » 26 Bal 2016, 12:28

KOMERCINĖS PASKOLOS SU NEKILNOJAMOJO TURTO ĮKEITIMU SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS / GENERAL TERMS OF THE CONTACT OF COMMERCIAL LOAN WITH THE PLEDGE OF REAL ESTATE – THE BORROWER IS NATURAL PERSON (I)

1. SĄVOKOS IR AIŠKINIMAS / DEFINITIONS AND INTERPRETATION

Administravimo mokestis reiškia Specialiosiose sąlygose nurodytą mėnesinį administravimo mokestį, kurį Paskolos gavėjas moka Organizatoriui už Paskolos, Portalo administravimą pagal šią Sutartį bei Naudojimo Sutartį; / Administration fee shall mean the monthly administration fee stipulated in the Special Terms which the Borrower shall pay to the Organizer for administration of the Loan and the Website in accordance with this Contract and the Contract for Usage;

Apsunkinimas reiškia bet kurio turto atžvilgiu taikomą įkeitimą, hipoteką, servitutą, uzufruktą, užstatymo teisę, nuomą (įskaitant ilgalaikę nuomą), bendrąją nuosavybę, bet kokias kitas trečiųjų asmenų naudai nustatytas daiktines ar prievolines teises, ar trečiųjų asmenų interesus, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai įtakoja turto savininko galimybes bet kuriuo metu laisvai valdyti, naudotis ir disponuoti turtu ir kiekviena atskirai paimta jo dalimi; / Encumbrance shall mean a pledge, mortgage, servitude, usufruct, the right of superficies, lease (including long-term lease), joint ownership, any other material or liability rights, applicable in respect of any property determined for the benefit of any third parties or third parties’ interests which directly or indirectly influence the possibilities of the owner of the property to freely manage, use and dispose the property and each part thereof separately;

Bendrosios sąlygos reiškia šias komercinės Paskolos su Nekilnojamojo Daikto įkeitimu Bendrąsias sąlygas kartu su visais papildymais ar pakeitimais; / General Terms shall mean these General Terms of Commercial Loan with the Pledge of Real Estate, including all supplements or amendments thereto;

CK reiškia Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą su pakeitimais ir papildymais (Žin., 2000, Nr. 74-2262); / CC shall mean the Civil Code of the Republic of Lithuania, including all supplements or amendments thereto (Official Gazette “Valstybės žinios”, 2000, No. 74-2262);

Paskolos gavėjas reiškia šios Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą Paskolos gavėją; / Recipient of the Loan shall mean the Borrower stipulated in the Special Terms of this Contract;

Paskolos grąžinimo grafikas reiškia mokėjimų grafiką, kuriame nurodomi Paskolos grąžinimo, Palūkanų mokėjimai, Įsipareigojimo mokesčio bei kiti mokėjimai, kuriuos privalo atlikti Paskolos gavėjas pagal Sutartį; / Schedule of repayment of the Loan shall mean the schedule of payments stipulating the repayment of the Loan, paymenet of the Interest and other payments which must be exercised by the Borrower under the Contract;

Naudojimo Sutartis reiškia dokumentą, kuriame yra nurodytos Portalo sąlygos, su kuriomis turi sutikti asmuo, norintis naudotis savy.lt / gosavy.com Portalu, bei Organizatoriaus paslaugomis. Naudojimo Sutartis nustato Portalo naudojimosi taisykles ir reguliuoja teisinius santykius, susiklostančius naudojantis Portalu bei tarp Organizatoriaus ir Vartotojų, kiek to nereguliuoja ši Sutartis; / Contract of Usage shall mean the document which stipulates the terms of the Website with which the person who wishes to use the savy.lt / gosavy.com Website and the Organizer’s services must comply. Contract of Usage establishes the rules of usage of the Website and the legal relationships emerged in the Website as well as between the Organizer and the Consumers in such extent they are not regulated by this Contract;

Organizatorius reiškia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus tinkamai įsteigtą ir veikiančią Uždarąją akcinę bendrovę „Bendras finansavimas”, kurios įmonės kodas yra Nr. 303259527, buveinės adresas Vokiečių g. 20, Vilnius, LT-01130, Lietuvos Respublika; / Organizer shall mean Uždaroji akcinė bendrovė „Bendras finansavimas“ (joint stock company „Bendras finansavimas“), a company duly incorporated and existing under the laws of the Republic of Lithuania, corporate ID no 303259527, registered office Vokiečių g. 20, Vilnius, LT-01130, the Republic of Lithuania;

Paraiška – Portale Paskolos gavėjo pateiktas viešas siūlymas sudaryti Paskolos sutartį, parengtas pagal Paskolos gavėjo Portale užpildytą formą bei paremtas rašytiniais dokumentais ir vartotojo asmens duomenimis, kurią elektroniniu būdu patvirtino Paskolos gavėjas ir Organizatorius; / Application shall mean a public proposal to conclude a Loan Contract submitted by the Borrower in the Website, drawn up in line with the form completed by the Borrower in the Website and based on written documents and the consumer’s personal information, which shall be confirmed electronically by the Borrower and the Organizer;

Paskolos paskirtis reiškia Sutarties Specialiosiose sąlygose (Ofertoje) nurodytą tikslinę paskolos lėšų panaudojimo paskirtį; / The purpose of the Loan shall mean purposeful usage of the funds of the Loans stipulated in the Special Terms of the Contract (Offer);

Portalas reiškia Organizatoriaus prižiūrima ir administruojama savitarpio skolinimo sistema, veikianti adresu savy.lt / gosavy.com kurios pagalba Paskolos gavėjai, tinkamai užpildę Paraiškas ir gavę patvirtinimą iš Organizatoriaus, dalyvaudami aukcionuose gali skolintis arba investuoti į paskolas. Organizatorius administruoja Portalo veiklą; / Website shall mean the system of mutual lending operating at the address savy.lt / gosavy.com, supervised and administered by the Organizer with the help of which the Recipients of the Loan, having properly completed the Applications and received the confirmation from the Organizer, may borrow or invest in loans by taking part in auctions. The activities of the Website shall be administered by the Organizer;

Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės reiškia Specialiosiose sąlygose nurodytas Paskolos gavėjo prievolių pagal šią Sutartį užtikrinimo priemones: (i) Hipoteką ar įkeitimą; (ii) trečiųjų asmenų laidavimus bei garantijas ar (iii) kitas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones; / Security measures of the performance of the obligation shall mean security measures of the performance of obligation of the Borrower stipulated in the Special Terms in accordance with this Contract;

Reikalavimo teisė reiškia Paskolos davėjo reikalavimo teisę (Paskolos reikalavimą) Paskolos gavėjui pagal Paskolos sutartį, kurios dydis nurodomas Siūlyme (Specialiosiose sąlygose) su visomis su ja susijusiomis ar iš jos kylančiomis teisėmis; / Right of claim shall mean the right of claim (Loan claim) of the Issuer of the Loan to the Borrower under the Loan Contract, the amount of which shall be stated in the Proposal (in the Special Terms), including all rights related to or arising from it;

Specialiosios sąlygos reiškia Paskolos gavėjo pateiktą ir Organizatoriaus patvirtintą Paraišką (ofertą) bei Paskolos davėjo Siūlymą (akceptą); / Special Terms shall mean the Application (Offer) submitted by the Borrower and approved by the Organizer as well as the Proposal (Acceptance) of the Issuer of the Loan;

Sutarties sudarymo mokestis reiškia Specialiosiose sąlygose nurodytą šios Sutarties sudarymo mokestį, mokamą Organizatoriui; / Fee for conclusion of the contract shall mean the fee for conclusion of this Contract stipulated in the Special Terms, payable to the Organizer;
Taisyklės reiškia Organizatoriaus mokumo vertinimo ir atsakingo skolinimo taisykles su pakeitimais ir papildymais; / Rules shall mean the Organizer’s rules for assessment of solvency and responsible lending, including the supplements or amendments thereto;

Vartotojas – Portalo narys fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra arba Paskolos davėjas, arba Paskolos gavėjas, sutikęs su Naudojimo Sutartimi, pagal jos sąlygas užsiregistravęs Portale bei atitinkamai patvirtintas Organizatoriaus; / Consumer shall mean a member of the Website – a natural person or a legal entity – who is either an Issuer of the Loan or a Recipient of the Loan who has agreed with the Contract for Usage, registered in the Website in line with the terms thereof and has been appropriately confirmed by the Organizer;

Vartotojo savitarnos sistema reiškia Vartotojo individualią paskyrą, kuri apsaugota unikaliu slaptažodžiu, skirta Vartotojui vykdyti įvairius veiksmus Portale, t.y. teikti Paraiškas, skolinti pinigus, pasirašyti Sutartis, matyti visą savo Vartotojo istoriją, gauti įvairius pranešimus ir kt. būdais valdyti savo paskyrą; / Consumer’s self-service system shall mean the Consumer’s individual account protected by a unique password designed for the Consumer to perform various actions in the Website, i.e. submit Applications, lend money, sign Contracts, view the whole history of the actions performed by the Consumer, receive various notifications and manage one’s account in any other manner;

Vartotojo Paysera sąskaita: UAB EVP International, įmonės kodas 300060819, administruojamoje sistemoje adresu http://www.paysera.lt, atidaryta unikali Vartotojo sąskaita, kurios atidarymo metu yra identifikuojamas konkretus asmuo. Ši sąskaita Portalo yra naudojama Paskolos lėšoms pervesti, mokėjimams įskaityti arba nuskaityti. UAB EVP International yra Lietuvos banko prižiūrima finansų įstaiga, atsakinga už sąskaitos tinkamą funkcionavimą; / Consumer’s Paysera account shall mean the Consumer’s unique account opened in the system administered by “EVP International” UAB, company code: 300060819, at the address: http://www.paysera.lt; a specific person is identified at the moment of opening the account. This account shall be used by the Website to transfer Loan funds, credit or debit payments. “EVP International” UAB is a financial institution in charge for proper functioning of the account supervised by the Bank of Lithuania.

Vartotojo Banko sąskaita: Vartotojo sąskaita banke ar kitoje reguliuojamoje kredito įstaigoje; / Consumer bank account shall mean the Consumer account in a bank or other regulated institution;

Susijęs asmuo reiškia Paskolos gavėjo sutuoktinį, registruotą partnerį ir kiekvieną kitą asmenį, kuris yra prisiėmęs bet kokius įsipareigojimus Organizatoriui ar Paskolos davėjams pagal Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones; / Related person shall mean the spouse or the registered partner of the Borrower, or any other person who has undertaken any obligations to the Organizer or the Issuers of the Loan in line with the securities of the liabilities;

Amortizacijos metodas: Paskolos grąžinimo metodas, kaip nurodyta Specialiosiose Sąlygose Paskolos grąžinimo grafike; / Amortization method: the Loan repayment installments as stated in Special conditions and the Schedule;

Anuiteto metodas: Periodinių Paskolos ir Palūkanų grąžinimo įmokų suma yra lygi visais Paskolos grąžinimo mėnesiais; / Annuity method: the aggregate sums of the Loan repayment installments and the payment of Interest on the Loan are equal across all the Loan repayment months;

Grąžinimo pabaigoje metodas: Paskola grąžinama vienu mokėjimu Paskutinę Paskolos grąžinimo dieną; / Bullet Method: the Loan is repaid in one payment on the Final Loan Maturity Date;

Įkainiai: Organizatoriaus paslaugų įkainių sąrašas, kuris skelbiamas Portale; / Tariffs shall mean list of the Organizer’s tariffs which are published in the Website;

Nekilnojamasis daiktas: vienas ar keli Nekilnojamojo turto objektai, kuriems Organizatoriaus naudai nustatyta Hipoteka, kaip nustatyta Specialiosiose Sąlygose; / Real Estate: one or several real estate properties mortgaged with the Organizer as specified in the Special Conditions;

Delspinigiai: Specialiosiose Sąlygose nustatyto dydžio pinigų suma, kurią Paskolos gavėjas moka už pavėluotą Palūkanų mokėjimą, skaičiuojami už kiekvieną vėlavimo dieną iki visiško atsiskaitymo dienos; / Late Payment: the charge for delay in payment of Interest at the rate set out in Special Conditions of the amount of overdue Interest payment for the period past due;

Vėlavimo Palūkanos: Specialiosiose Sąlygose nustatyto dydžio palūkanos už naudojimąsi Paskola suėjus terminui grąžinti Paskolą pagal Paskolos Grąžinimo Grafiką ir sutartį, taip pat Paskolos grąžinimo anksčiau laiko, nustatyto pagal šių Bendrųjų Sąlygų 10 skirsnio sąlygas arba bet kurią iš sąlygų, skaičiuojamos už kiekvieną vėlavimo dieną iki visiško atsiskaitymo dienos; / Penalty Interest: the charge for using the Loan after the Loan repayment date specified in the Schedule and the Special conditions, as well as after the date that the Organizer has fixed for early performance of liabilities in accordance with section 10 of these General conditions, payable at the rate as set out in the Special conditions of the amount of overdue Loan repayment for the period past due;

Refinansavimas: Paskolos ar jos dalies grąžinimas prieš Paskutinę Paskolos Grąžinimo Datą naudojant trečiosios šalies lėšas ir su šia šalimi bei Organizatoriumi sudarant susitarimą dėl tokio atsiskaitymo procedūros; / Refinancing: the repayment of the Loan, in full or in part, before the Final Loan Maturity Date, using third-party funds and entering, with such third party and the Organizer, into an agreement for the procedure of settlements;

Įsipareigojimas: visa Paskolos suma, kaip nurodyta Specialiosiose Sąlygose, tiek kiek nepanaikinta ar nesumažinta pagal šią Sutartį; / Commitment: the principal amount of the Loan set out in Special conditions, to the extent not cancelled or reduced under this agreement;

Įsiskolinimas: bet kokia pareiga sumokėti ar grąžinti pinigus, egzistuojanti ar būsima, besąlyginė ar sąlyginė, individuali ar solidari, ar bet kokia garantija ar kompensacija dėl tokių pareigų; / Indebtedness: any obligation to pay or repay money, present or future, whether actual or contingent, sole or joint and any guarantee or indemnity of any of those obligations;

Palūkanos: palūkanos, kurias Paskolos gavėjas moka už naudojimąsi Paskola bei Įsipareigojimo mokestis, kurių dydis nustatomas Specialiosiose Sąlygose; / Interest: interest which the Borrower pays for using the Loan, and Commitment fee, payable at a rate as set out in Special conditions;

Įsipareigojimo mokestis: mokestis, taikomas už prisiimtą Įsipareigojimą, skaičiuojamas nuo nepanaudotos (neišmokėtos) Paskolos sumos už kiekvieną kalendorinę dieną nuo Aukciono pabaigos dienos iki tos dienos, kai Paskola yra visiškai išmokėta Paskolos gavėjui; / Obligation fee shall mean the fee which is applied for the undertaken Obligation, calculated from the unused (unpaid) sum of the Loan for the every calendar day starting from the end of the Auction until the day, then all the Loan is entirely paid to the Borrower.

Pasiskolinti Pinigai: bet koks Įsiskolinimas kilęs dėl ar susijęs su: / Borrowed Money: any Indebtedness for or in respect of:

(a) Skolinimusi ar lėšų pritraukimu, įskaitant ir mokamas premijas ar kapitalizuotas palūkanas nuo šių lėšų; / borrowing or raising money, including any premium and any capitalised interest on that money;

(b) Bet kokios obligacijos, vertybiniai popieriai, skolos lakštai, užtikrinimo priemonės, vekseliai ar panašūs instrumentai; / any bond, note, loan stock, debenture, commercial paper or similar instrument;

(c) Bet koks kredito priėmimas ar nematerialaus vertybinio popieriaus diskontavimas, lakšto pirkimas ar dokumentinis akredityvas; / any acceptance credit facility or dematerialised equivalent or bill-discounting, note purchase or documentary credit facilities;

(d) Lėšos, kurios pritrauktos parduodant, perduodant ar diskontuojant gautinas sumas pagal reikalavimo teises ar kitą finansinį turtą tokiomis sąlygomis, pagal kurias įmanoma į Paskolos gavėją nukreipti regresinį išieškojimą, jei pagal tokias gautinas sumas ar finansinį turtą nustatytais terminais nebūtų atsiskaityta; / monies raised by selling, assigning or discounting receivables or other financial assets on terms that recourse may be had to the Borrower in the event of non-payment of such receivables or financial assets when due;

(e) Bet kokie atidėti mokėjimai už įsigyjamą turtą ar paslaugas, išskyrus įprastą įprastinės veiklos apyvartinių lėšų finansavimą ir kuris neapima bet kokio dydžio mokėjimo atidėjimo ilgiau nei 60 dienų; / any deferred payments for assets or services acquired, other than trade credit that is given in the ordinary course of trade and which does not involve any deferred payment of any amount for more than 60 days;

(f) Bet kokie nuomos mokesčiai ar mokėjimai pagal finansinę nuomą (nepriklausomai nuo to ar už žemę, techniką, įrangą, ar kita); / any rental or hire charges under any Finance Leases (whether for land, machinery, equipment or otherwise);

(g) Bet kuri atgręžtinė garantija ar įsipareigojimas bet kokiai garantijai, įsipareigojimui, akredityvui ar kitam trečios šalies išduotam instrumentui, susijusiam su Paskolos gavėjo sutarties vykdymu; / any counter-indemnity obligation in respect of any guarantee, bond, standby letter of credit or other instrument issued by a third party in connection with the Borrower's performance of a contract;

(h) Bet koks kitas sandoris, kuris turi komercinį skolinimosi efektą (įskaitant bet kokį išankstinio pirkimo ar pardavimo sandorį ir bet kokius įsipareigojimus, kurie nėra nurodyti kaip skolinti pinigai Paskolos gavėjo ataskaitose ar veiklos dokumentuose, nes jie yra neapibrėžti, sąlyginiai ar kitokie); / any other transaction that has the commercial effect of borrowing (including any forward sale or purchase agreement and any liabilities which are not shown as borrowed money on the Borrower's balance sheet because they are contingent, conditional or otherwise);

(i) Bet koks išvestinis sandoris, sudarytas siekiant apsisaugoti ar pasipelnyti iš bet kokio kurso ar kainos pokyčio (ir apskaičiuojant išvestinio sandorio vertę, bus atsižvelgiama tik į jo rinkos vertę); ir / any derivative transaction entered into in connection with protection against or benefit from fluctuation in any rate or price (and when calculating the value of any derivative transaction, only the marked to market value shall be taken into account); and

(j) Bet kokia garantija, atgręžtinis įsipareigojimas ar kitoks užtikrinimas kuriuo siekiama kompensuoti bet kurio asmens finansinę žalą, kurį Paskolos gavėjas davė dėl bet kokio Įsiskolinimo, nurodyto apibrėžimo sąlygose (a) ir (i). / any guarantee, counter-indemnity or other assurance against financial loss that the Borrower has given for any Indebtedness of the type referred to in paragraphs (a) to (i) of this definition incurred by any person.

Skaičiuojant Pasiskolintus Pinigus, į bet kurią prievolę negali būti atsižvelgiama daugiau nei vieną kartą; / When calculating Borrowed Money, no liability shall be taken into account more than once;

Išmokėjimo diena: diena, kuomet Paskola yra išduota ar bus išduota; / Drawdown Date: the date on which a Loan is made, or is to be made;

Išmokėjimo Paraiška: Paskolos gavėjo rašytinis prašymas Organizatoriui išmokėti Paskolą ar jos dalį; / Drawdown Request: a written application by the Borrower addressed to the Organizer requesting drawdown of a Loan or a part thereof;

Pažeidimas: bet kuris įvykis ar aplinkybės, nurodytos [10.1-10.15] punktų sąlygose; / Event of Default: any event or circumstance listed in clauses [10.1-10.15];

Finansų Dokumentas: ši sutartis (Bendrosios Sąlygos bei Specialiosios Sąlygos (Paraiška ir Siūlymas)), Hipoteka, Prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonė, Išmokėjimo Paraiška ar bet kuris kitas dokumentas tokiu įvardintas Organizatoriaus; / Finance Document: this agreement (General conditions and Special conditions (Offer and Acceptance), the Collateral any Additional security measure, any Drawdown Request, and any other document designated as such by the Organizer;

Paskolos davėjas: fizinis ar juridinis asmuo Portalo Vartotojas, kuris investavo į Paskolą Aukcione pateikdamas Siūlymą (Specialiosios Sąlygos); / Lender: natural or legal person who is a Portal User who invested into a Loan at an Auction by way of an Acceptance (Special conditions);

Paskola: Paskolos davėjo Paskolos gavėjui išduota ar ateityje išduodama paskola, ar jos likutis pagal Paskolos sutartį sudarančias Specialiąsias ir Bendrąsias sąlygas kartu su visais papildymais ar pakeitimais, kurios šalys yra Specialiosiose sąlygose nurodyti Paskolos davėjas, Paskolos gavėjas ir Organizatorius; / Loan: a loan made or to be made by the Lender to the Borrower under this agreement or the principal amount outstanding for the time being of that loan under the Special and General conditions as amended from time to time, the Parties to which are the Lender, the Borrower and the Organizer as stated in the Special conditions;

Paskutinė Paskolos Grąžinimo Diena: diena, kurią Paskolos gavėjas privalo atlikti paskutinį Paskolos grąžinimo mokėjimą pagal Paskolos grąžinimo grafiką; / Final Loan Maturity Date: the day when the Borrower is required to make the final Loan repayment installment in accordance with the Schedule;

Paskolos išmokėjimo terminas reiškia Specialiosiose sąlygose nurodytą datą, iki kurios Paskolos gavėjas turi teisę pasinaudoti Paskolos gavėjui suteikta Paskola; / Loan Disbursement Cut-Off Date: the last day when the Borrower is entitled to receive the Loan from the Organizer under the agreement as set out in Special Conditions;

Skolos ir įkeisto turto vertės santykis reiškia Specialiosiose sąlygose nustatytą santykį procentais tarp Paskolos gavėjo maksimalaus galimo Įsiskolinimo pagal šią sutartį ir Įkeisto turto rinkos vertės; / Loan to Value ratio: a ratio set in Special Conditions in percentage between the Borrower‘s maximum allowed Indebtedness under this agreement and the market value appraised for the Collateral;

Reikšmingas Neigiamas Poveikis: bet koks įvykis ar aplinkybė, kuris, Organizatoriaus nuomone, gali: / Material Adverse Effect: any event or circumstance which, in the opinion of the Organizer:

a. tikėtinai reikšmingai ir neigiamai paveikti Paskolos gavėjo gebėjimą vykdyti ar kitaip įgyvendinti visus ar dalį įsipareigojimų, įskaitant bet neapsiribojant mokėjimo įsipareigojimų ar reikšmingų įsipareigojimų pagal Finansų dokumentus; / is likely to materially and adversely affect the Borrower's ability to perform or otherwise comply with all or any of its [obligations OR payment obligations OR material obligations] under the Finance Documents;
b. tikėtinai reikšmingai ir neigiamai paveikti Paskolos gavėjo gaunamas pajamas, verslą, ūkinę veiklą, turtą, būseną (finansinę ar kitokią) ar Paskolos gavėjo veiklos perspektyvas; ar / likely to materially and adversely affect the business, operations, property, condition (financial or otherwise) or prospects of the Borrower; or
c. tikėtinai kilti pasekmės, kad bet kuris Finansų Dokumentas nebebus teisėtas, galiojantis, įpareigojantis ir saistantis Paskolos gavėją pagal jo sąlygas, ir, Hipotekos atveju, Organizatorius nebegalės gauti ar įgyvendinti įkeitimo turtui, kuriam toks įkeitimas buvo numatytas pagal Hipotekos sąlygas; / is likely to result in any Finance Document not being legal, valid and binding on, and enforceable in accordance with its terms against, the Borrower and, in the case of the Collateral, not providing to the Organizer and/or the Lender security over the assets expressed to be subject to a security interest under the Collateral;

Hipoteka: Specialiosiose Sąlygose nurodyta Nekilnojamojo daikto hipoteka, kurią Paskolos gavėjas sutarta forma nustatė ar nustatys Nekilnojamajam daiktui; / Mortgage: Mortgage of the Real Estate defined in Special Conditions executed, or to be executed, by the Borrower in the agreed form;

Leistinas Apsunkinimas / Permitted Encumbrance: any Security arising under:

a. Hipoteka ir Prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės; / the Mortgage and Additional security measures;
b. Bet kokie suvaržymai atsirandantys dėl teisės veikimo ir Paskolos gavėjui vykdant sau įprastą ūkinę komercinę veiklą, ir kurie nėra Paskolos gavėjo įsipareigojimų nevykdymo ar neveikimo rezultatas; / any liens arising by operation of law and in the ordinary course of the Borrower's business and not as a result of any default or omission by the Borrower;
c. Bet kokie tarpusavio suderinimo ar įskaitymo sandoriai sudaryti tarp Paskolos gavėjo šiam vykdant įprastus bankinius sandorius su tikslu išlyginti debito ir kredito balansą; / any netting or set-off arrangement entered into by the Borrower in the ordinary course of its banking arrangements for the purpose of netting debit and credit balances;
d. Hipoteka, kuri nustatyta ar galioja iš anksto gavus Organizatoriaus rašytinį sutikimą. / Mortgage created or outstanding with the Organizer's prior written consent;

Potencialus Pažeidimas: bet kuris įvykis ar aplinkybė, nurodyta [10.1-10.15] punkte, kuri gali, davus įspėjimą, suėjus duotam terminui, nustačius faktinę aplinkybę pagal Finansų Dokumentus ar atitikus bet kokiai sąlygai (ar esant bet kokiai šių aplinkybių kombinacijai) tapti Pažeidimu; / Potential Event of Default: any event or circumstance specified in clause [10.1-10.15], which would, on the giving of notice, expiry of any grace period, making of any determination under the Finance Documents or satisfaction of any other condition (or any combination thereof), become an Event of Default;

Pareiškimai: patvirtinimai ir pareiškimai nurodyti nuo 8.1 iki 8.17 sąlygos. / Warranties: the representations and warranties set out in clause 8.1 to clause 8.17.

2. SUTARTIES OBJEKTAS / SUBJECT OF THE CONTRACT

2.1 Šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis Paskolos davėjai ir Organizatorius įsipareigoja jungtinio skolinimosi būdu suteikti Paskolos gavėjui Paskolą, o Paskolos gavėjas įsipareigoja, paėmęs Paskolą, pagal šią Sutartį ją grąžinti, mokėti Palūkanas, Administravimo mokestį, Įsipareigojimo mokestį bei kitus mokėjimus, ir vykdyti kitas Sutartyje nustatytas prievoles. / The Issuers of the Loan and the Organizer undertake to grant a Loan to the Borrower by way of joint lending under the terms stipulated in this Contract, whereas the Borrower, having taken out a Loan, undertakes to repay the Loan, pay the Interest and other payments and perform other liabilities provided in the Contract.

2.2 Paskolos gavėjas įsipareigoja naudoti Paskolą išimtinai tik Paskolos panaudojimo paskirčiai. Panaudojęs Paskolą pagal Specialiosiose sąlygose nurodytą paskirtį, Paskolos gavėjas įsipareigoja pateikti Organizatoriui Sutartyje nurodytus Paskolos panaudojimo pagal Paskirtį įrodymus. / The Borrower undertakes to use the Loan exclusively for the purpose of usage of the Loan. Having used the Loan according to the purpose referred in the Special Terms, the Borrower undertakes to present to the Organizer the evidences of usage of the Loan according to the purpose thereof stipulated in the Contract.

2.3 Šalys pažymi, kad Organizatorius dėl Paskolos išmokėjimo ir kitų šios Sutarties sąlygų įgyvendinimo turi teisę tikrinti: / The Parties state that the Organizer shall have the right to inspect the following as regards payment of the Loan and implementation of other terms of this Contract:

(a) Paskolos gavėjo ir Susijusių asmenų pateiktos informacijos teisingumą ir tikslumą; ir / Correctness and accuracy of the information presented by the Borrower and Related Persons; and

(b) Paskolos išmokėjimo sąlygų, nurodytų [Bendrųjų sąlygų 4.2 sąlygoje], vykdymą; ir / Execution of the terms of the Loan repayment stipulated in [4.2 term of the General Terms]; and

(c) Paskolos panaudojimą pagal paskirtį. / The usage of the Loan according to the purpose thereof.

3. SUTARTIES SUDARYMAS / CONCLUSION OF THE CONTRACT

3.1 Ši Sutartis yra jungtinio finansavimo ir susideda iš Paraiškos, Paskolos davėjų Aukciono metu pateiktų Siūlymų (Specialiosios sąlygos), bei šių Bendrųjų sąlygų, ir laikoma daugiašaliu paskolos sandoriu, jei daugiau nei vienas Paskolos davėjas skolina lėšas Paskolos gavėjui pagal Paraišką. / This Contract is concluded for joint financing and consists of the Application, the Proposals submitted by the Issuers of the Loan during the Auction (Special Terms) and these General Terms and shall be considered a multilateral loan transaction if more than one Issuer of the Loan lends funds to the Borrower under the Application.

3.2 Ši Sutartis sudaroma Aukciono būdu ir laikoma automatiškai sudaryta nuo Aukciono pabaigos dienos tarp Paskolos gavėjo ir Paskolos davėjų, kurie dalyvavo ir Aukcione pateikė Paraišką atitinkančius Siūlymus. Aukcionas sėkmingai pasibaigia, kai Siūlymai atitinka Paraišką (sutapus Paskolos terminui, Palūkanoms ir Paskolos sumai) arba Organizatoriaus siūlymu Paskolos gavėjas sutinka su mažesne Paskolos suma. Organizatorius turi teisę bet kada atšaukti, keisti ar nutraukti Aukcioną. Tokiu atveju rezervuotos lėšos grąžinamos Paskolos davėjams. Aukcionas neįvyksta, kai per 90 dienų nėra pateikta pakankamai Siūlymų pagal Paraišką. Tokiu atveju Paskolos paraiška nustoja galioti. Jeigu Aukcione ir Paraiškoje yra nurodoma Minimali ir Prašoma paskolos suma, Aukcionas laikomas įvykusiu, jeigu yra pateikiami Siūlymai už sumą, kuri yra tarp Minimalios ir Prašomos paskolos sumos (įskaitant). Tokiu atveju Paskolos gavėjas iš naujo patvirtina Paraišką su galutine Aukciono suma, kuri bus laikoma Paskolos sutarties suma. Ši pakeista Paraiška yra neatskiriama Paskolos sutarties dalis. / This Contract shall be concluded by way of an Auction and shall be considered automatically concluded between the Borrower and the Issuers of the Loan who participated in the Auction and submitted the Proposals compliant with the Application as of the day of the end of the Auction. The Auction shall be successfully completed when the Proposals comply with the Application (coincide with the period of the Loan, the Interest and the amount of the Loan) or when the Borrower agrees with a smaller amount of the Loan on the Organizer’s proposal. The Organizer shall have the right to cancel, amend or terminate the Auction at any time. In such case the reserved funds shall be returned to the Issuers of the Loan. The Auction shall not take place if there are not enough Proposals submitted under the Application within 90 days. In such case the Loan contract shall cease to be valid. When in the Auction and in the Application there is provided Minimum Loan amount and Target Loan amount, the Auction is deemed to be taken place if there are submitted Proposals for the sum, which between the Minimum and Target amount (including). In such case Borrower reconfirms Application with the final the Auction’s sum, which will be deemed the sum of Contract of the Loan. This amended Application shall be integral part of the Contract of the Loan;

3.3 Šalys susitaria, kad Paskolos gavėjo ir Paskolos davėjo atlikti veiksmai ir nurodyti duomenys (kuriuos patvirtina SMS žinutės išklotinė, Vartotojo numeris, Paskolos gavėjo/davėjo savitarnos sistemos duomenys, Paskolos gavėjo/davėjo Paysera sąskaitos išklotinė, identifikacijos patvirtinimas pervedant nurodytą sumą į Organizatoriaus sąskaitą, Vartotojo ar Portalo elektroniniai laiškai, arba telefoninio pokalbio garso įrašas, arba Portalo išrašas apie Paskolos gavėjo ar Paskolos davėjo veiksmus Vartotojo savitarnos sistemoje jo paskyroje Portale) yra laikomi Paskolos gavėjo ar Paskolos davėjo parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, o Paraiška ir jos pagrindu pateiktas Siūlymas ir Paskolos sutartis, pagal kurią Paskolos gavėjui yra pervedama Paskolos davėjo investuojama suma, yra prilyginama dokumentui, sudarytam rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas Paskolos gavėjo bei Paskolos davėjo parašu kiekviename jo lape. / The Parties agree that the actions of the Borrower and of the Issuer of the Loan as well as the data specified by them (confirmed by the breakdown of SMS texts, the Consumer’s number, the data of the self-service system of the Issuer / Recipient of the Loan, the statement of the Paysera account of the Issuer / Recipient of the Loan, the identification confirmed by sending the money to Organizer account, the Consumer’s or the Website’s e-mails or voice recording of a telephone conversation, or an extract of the Website concerning the actions of the Issuer / Recipient of the Loan in the Consumer’s account in self-service system of the Website) shall be considered the signature of the Issuer / Recipient of the Loan having the legal power established in article 8(1) of the Law on Electronic Signature, whereas the Application and the Proposal submitted on the basis of the Application as well as the Loan Contract under which the amount invested by the Issuer of the Loan is transferred to the Borrower shall be equal to a document drawn up in a written form and shall entail the same legal consequences as a document confirmed by the signatures of the Issuer of the Loan and the Borrower on each page.

4. PASKOLOS IŠMOKĖJIMO TVARKA IR SĄLYGOS / PROCEDURE AND CONDITIONS OF THE PAYMENT OF THE LOAN

4.1 Organizatorius išmoka Paskolą Išmokėjimo Dieną pagal Paskolos gavėjo pateiktą Išmokėjimo Paraišką dalimis, kaip nurodyta Specialiosiose sąlygose, į Vartotojo Banko sąskaitą, kai yra įvykdytos šios sutarties 4.2 sąlygos. / The Organizer shall disburse the Loan to the Borrower in parts on the Drawdown Day upon receiving the Drawdown Request, as stated in the Special conditions, by a transfer to the User’s Bank account, subject to the following conditions in clause 4.2.

4.2 Organizatorius įsipareigoja pagal šios Sutarties sąlygas išmokėti (įskaityti) Paskolos gavėjui Paskolą ar jos dalį į jo Vartotojo Banko sąskaitą Išmokėjimo dieną, pagal Paskolos gavėjo Išmokėjimo Paraišką tik tuomet, kai bus įvykdytos visos žemiau nurodytos sąlygos (Organizatorius turi teisę savo nuožiūra ir be atskiro pranešimo atsisakyti reikalauti bet kurios iš žemiau nurodytų sąlygų įvykdymo): / The Organizer undertakes to pay (credit) the Loan or a part thereof to the Borrower to his/her bank account only after all the conditions stipulated below are met (the Organizer shall have the right to refuse to request the fulfillment of any of the conditions stipulated below at one’s own discretion and without a separate notification):

(a) Visi Paskolos gavėjo ir Susijusių asmenų pareiškimai ir garantijos yra tikslūs, tikri ir galiojantys; / All statements and warranties of the Borrower and of the Related Persons are accurate, true and valid;

(b) Nėra nė vieno Bendrųjų Sąlygų 10 punkte nurodyto Pažeidimo ar Potencialaus Pažeidimo neatsižvelgiant į tai, kada jis paaiškėjo, ir Organizatoriaus nuomone nėra pagrindo manyti, kad bet kuris toks Pažeidimas gali atsirasti ateityje; / There is no Default or Potential Default stipulated in clause 10 of the General Terms irrespective of the emergence thereof and, in the Organizer’s opinion, there is no grounds to believe that any such Defaults may occur in the future;

(c) Tinkamai įforminti Finansų Dokumentai, visos Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, įregistruota Nekilnojamojo daikto Hipoteka ir Organizatoriui pateikti tai patvirtinantys dokumentai, kurie savo turiniu ir forma jam yra priimtini; / All securities of the liabilities have been duly executed and all documents confirming that have been submitted to the Organizer, and the contents and form of such documents are acceptable to the Organizer;

(d) Paskolos davėjas sudarė Organizatoriaus reikalaujamas draudimo sutartis ir pateikė jam dokumentus ir įrodymus, kad draudimo sutartyse nurodytas draudimas yra galiojantis; / The Issuer of the Loan has concluded the insurance contracts required by the Organizer and submitted to the Organizer the documents and evidences that the insurance specified in the insurance contracts is valid;

(e) Paskolos gavėjas pateikė Organizatoriui įkeičiamo Nekilnojamojo daikto įsigijimo dokumentų bei VĮ Registrų centro išduotų dokumentų, patvirtinančių teises į įkeičiamą Nekilnojamąjį Daiktą, kopijas; / The Borrower has submitted the copies of the documents of purchase of the real estate to be mortgaged and of the documents issued by SE “Centre of Registers” confirming the rights to the real estate to be mortgaged to the Organizer (the copies may be submitted electronically, unless requested otherwise by the Organizer);

(f) Paskolos gavėjas pateikė Organizatorių tenkinančius dokumentus, patvirtinančius pilną ir išsamią informaciją apie pajamų, reikalingų mokėjimams pagal Sutartį vykdyti, šaltinius, o taip pat sutuoktinio ar laiduotojo pajamas bei šaltinius, arba Paskolos gavėjas, jo sutuoktinis ir/ar laiduotojas davė tinkamą sutikimą Organizatoriui tokią informaciją gauti iš VSDF ar kitų duomenų bazių, ir Organizatorius tokią informaciją gavo; / The Borrower has submitted the documents confirming complete and thorough information regarding the sources of income needed in order to perform the payments under the Contract as well as the income and the sources of the spouse or of the guarantor to the Organizer, or the Borrower, his / her spouse and / or the guarantor gave proper consent to the Organizer to obtain such information from SSSF (State Social Security Fund) or other data bases, and the Organizer has received such information;

(g) Paskolos gavėjas pateikė Organizatoriui įkeičiamo Nekilnojamojo daikto vertinimą, jeigu Organizatorius to paprašo; / The Borrower has submitted appraisal of the property to be pledged to the Organizer if requested so by the Organizer;

(h) Paskolos gavėjas pateikė kopiją bet kokio kito įgaliojimo, dokumento, projekto, leidimo, nuomonės ar patvirtinimo, kuris Organizatoriaus nuomone yra reikalingas sudaryti ir vykdyti sandorius, kaip nustatyta Finansų Dokumentuose, jiems galioti ir įgyvendinti; / The Borrower has provided a copy of any other authorization, document, project, permit opinion or assurance which the Organizer considers necessary in connection with the entry into, and performance of, the transactions contemplated by the Finance Documents, or for the Finance Documents to be valid and enforceable.

(i) Po Paskolos išmokėjimo Skolos ir įkeisto turto vertės santykis netaps didesnis nei nurodytasis sutartyje, ir Organizatoriaus nuomone nėra pagrįstų prielaidų manyti, kad šis santykis gali tokiu tapti ateityje; / The ratio of the debt and the mortgaged property shall not become higher than stipulated in the Contract after crediting of the Loan and, in the Organizer’s opinion, there are no reasonable assumptions to believe that this ratio may increase in the future;

(j) Organizatoriui įkeičiamo Nekilnojamojo Daikto atžvilgiu nėra jokių galiojančių ar ateityje galinčių įsigalioti Apsunkinimų, nebent kitos sutarties sąlygos numato kitaip; / There are no Encumbrances that are applicable or may become applicable in the future in respect of the property mortgaged to the Organizer unless stipulated otherwise by other terms of the Contract;

(k) Tinkamai vykdomi kiti Paskolos gavėjo įsipareigojimai pagal Finansų Dokumentus, Taisykles, Naudojimosi Sutartį ir kitas tarp Organizatoriaus, Paskolos davėjo ir Paskolos gavėjo sudarytas sutartis. / The obligations of the Borrower under this Contract, the Contract for Usage and other contracts concluded between the Organizer, the Issuer of the Loan and the Borrower are being implemented properly.

4.3 Paskolos lėšos, skirtos kredito Refinansavimui, gali būti išmokamos vienu ar keliais mokėjimais, pervedant jas į Paskolos gavėjo refinansuojamos paskolos kreditoriaus nurodytą sąskaitą arba Vartotojo Banko sąskaitą, įvykdžius žemiau nurodytas sąlygas:/ The funds of the Loan intended for refinancing of the credit may be paid by one or several payments by transferring them to the account specified by the creditor of the Loan refinanced by the Borrower or to bank account of the Borrower after the following conditions are met:

(a) Yra padengtas įsiskolinimas Nekilnojamojo daikto pardavėjui už Nekilnojamojo Daikto įsigijimą bei pateikti Organizatoriui tai patvirtinantys dokumentai; / The debt to the seller for the purchase of the real estate item has been covered and the documents confirming that have been submitted to the Organizer;

(b) Paskolos gavėjas pateikė Organizatoriui refinansuojamos paskolos kreditoriaus, kuriam įkeistas nekilnojamasis turtas, raštišką sutikimą dėl Nekilnojamojo Daikto įkeitimo Organizatoriui paskesniu įkeitimu, kuriame nurodomas refinansuojamos paskolos likutis bei sąskaitos numeris, į kurią pervedus minėto įsiskolinimo likučio dydžio pinigų sumą, Paskolos gavėjo kreditorius atsisakys pirminio nekilnojamojo daikto įkeitimo; / The Borrower has submitted to the Organizer a written consent of the creditor of the Loan being refinanced to whom the real estate item is mortgaged regarding mortgage of the real estate item to the Organizer by subsequent mortgage stating the balance of the Loan to be refinanced and the account number after the transfer of the amount of money equal to the balance of the aforementioned debt to which the creditor of the Borrower shall waive the initial mortgage of the real estate item;

(c) Paskolos gavėjas padengė refinansuojamos paskolos kreditoriui skirtumą tarp įsiskolinimo pastarajam likučio ir paskolos sumos, skirtos paskolos refinansavimui, bei pateikė Organizatoriui tai patvirtinančius dokumentus. / The Borrower has covered the difference between the balance of the debt to the creditor of the Loan being refinanced and the amount of the Loan intended for refinancing and submitted the documents confirming that to the Organizer.

4.4 Jei bet kuri iš šioje Sutartyje nurodytų sąlygų Orgaizatoriui tinkamu būdu neįvykdoma iki Paskolos išmokėjimo, Organizatorius turi teisę be jokių pasekmių sau ir Paskolos davėjui nutraukti šią Sutartį, pateikdamas apie tai pranešimą Paskolos gavėjui raštu (elektroniniu paštu) ar per Portalo Vartotojo sistemą. / If any of the terms stipulated in this Contract is not met in the manner satisfactory to the Organizer until the payment of the Loan, the Organizer shall have the right to terminate this Contract by submitting a notification regarding that to the Borrower in writing (by e-mail) without entailing any consequences for oneself or the Issuers of the Loan.

4.5 Organizatorius turi teisę neišmokėti (uždelsti) Paskolos išmokėjimą, kurios Paskolos gavėjas prašo pagal Išmokėjimo Prašymą iki tol ir tik jeigu Organizatoriaus atstovas patikrino Nekilnojamąjį daiktą ir įsitikino, kad Organizatoriui pateikta informacija yra tikra, ir atspindi tikrąją Nekilnojamojo daikto būklę. / The Organizer has the right to not disburse (postpone) disbursement of the Loan requested by the Borrower under the Drawdown Request until and unless the Organizer’s representative has inspected the Real Estate and has ascertained that the information provided to the Organizer is true and reflects the actual condition of the Real Estate;

5. PASKOLOS GRĄŽINIMAS / REPAYMENT OF THE LOAN

5.1 Paskolos gavėjas grąžina Paskolą tokia tvarka, kaip nurodyta Paskolos grąžinimo grafike. Visą Paskolą Paskolos gavėjas pradeda grąžinti Paskolos grąžinimo grafike nurodytą pirmąją mokėjimo dieną, pasibaigus Paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpiui, jei jis nustatytas, ir grąžina iki Paskolos grąžinimo termino pabaigos periodiniais mokėjimais mokėjimo dienomis pagal Paskolos grąžinimo grafiką. Visa Paskola turi būti grąžinta iki Paskolos grąžinimo termino pabaigos. / The Borrower shall repay the Loan in line with the procedure stipulated in the schedule of repayment of the Loan. The Borrower shall begin repaying the whole Loan on the first day of payment stipulated in the schedule of repayment of the Loan after the end of the period of postponement of repayment of the Loan, if any, and shall repay it by periodic payments in line with the schedule of repayment of the Loan before the end of the period of repayment of the Loan. The whole Loan must be repaid before the end of the period of repayment of the Loan.

5.2 Organizatorius paskirsto Paskolos gavėjo įmokas tokia tvarka: (1) mėnesinis Administravimo mokestis, (2) Įsipareigojimo mokestis / Palūkanos ir (3) Paskolos suma ar jos dalis. / The Organizer shall distribute the payments of the Borrower as follows: (1) monthly Administration fee, (2) the Interest and the amount of the Loan or a part thereof.

5.3 Pradelsusio mokėti įmokas Paskolos gavėjo įsipareigojimai, Organizatoriui gavus pinigines lėšas iš Paskolos gavėjo, yra įskaičiuojami tokia tvarka: / In case the Borrower delays any payments, the liabilities of the Borrower shall be set off when monetary funds are received from the Borrower by the Organizer in the following order:

(a) Pirma eile – Paskolos davėjams priklausantys Delspinigiai, Organizatoriui priklausantys Delspinigiai nuo Administravimo mokesčio, bei Paskolos davėjams priklausančios Palūkanos nuo nesumokėtos sumos, Vėlavimo Palūkanos; ir / First line: a penalty for delay owed to the Issuers of the Loan, a penalty for delay owed to the Organizer from the administration fee and the Interest owed to the Issuers of the Loan from the unpaid amount; and

(b) Antra eile – Organizatoriui priklausančios baudos dėl Paskolos gavėjo įsipareigojimų nevykdymo; ir / Second line: the fines owed to the Organizer due to the failure of the Borrower to fulfill his/her obligations; and

(c) Trečia eile - Organizatoriui priklausantis Administravimo mokestis; ir / Third line: the Administration fee owed to the Organizer; and

(d) Ketvirta eile - Paskolos davėjams priklausanti Paskolos suma ir Įsipareigojimo mokestis / Palūkanos; Fourth line: the amount of the Loan and the Interest owed to the Issuers of the Loan and the Obligation fee.

Tais atvejais, jeigu buvo perduotas įsipareigojimų išieškojimas priverstine tvarka – pirma eile yra kompensuojamos su tokiu išieškojimu susijusios Organizatoriaus patirtos išlaidos (žyminis mokestis, notaro, teismo, advokato, korespondencijos, skolų išieškojimo įmonių kaštai, Organizatoriaus mokestis ir pan.). / In the cases when exaction of the obligations has been transferred forcedly, the first line of compensation deals with the costs related to such exaction incurred by the Organizer (stamp duty, costs incurred by the notary public, court, lawyer, debt exaction companies, correspondence costs of, the Organizer’s fee, etc.).

5.4 Paskolos gavėjas privalo Organizatoriaus reikalavimu grąžinti Paskolą (likusią Paskolos sumą), Įsipareigojimo mokestį, Palūkanas, bei Administravimo mokestį, jei Organizatoriaus pagrįsta nuomone egzistuoja bet kuris iš Pažeidimų. / The Borrower must repay the Loan (the remaining amount of the Loan), the Interest and the Administration fee on the Organizer’s request if, in the Organizer’s reasonable opinion, there is any Default.

5.5 Tais atvejais, kai Organizatorius nutraukia sutartį prieš terminą, Paskolos gavėjas įsipareigoja sumokėti visas pagal sutartį priklausančias mokėti Palūkanas/Įsipareigojimo mokestį bei Administracinį mokestį, t.y. Organizatorius įgyja teisę reikalauti ir tų Palūkanų/Įsipareigojimo mokesčio, bei Administravimo mokesčio, kurie būtų sumokėti, jeigu Paskolos gavėjas Paskolą būtų grąžinęs pagal Specialiosiose sąlygose nurodytą Paskolos grąžinimo grafiką. / In the cases when the Organizer terminates the Contract prematurely, the Borrower undertakes to pay all Interest and Administration fee, i.e. the Organizer shall acquire the right to claim the Interest and Administration fee which would be paid had the Borrower repaid the Loan according to the schedule of repayment of the Loan stipulated in the Special Terms.

5.6 Paskolos gavėjui praleidus Paskolos grąžinimo grafike numatytus terminus, Paskolos gavėjas už kiekvieną kalendorinę termino praleidimo dieną moka Specialiosiose Sąlygose nustatyto dydžio Delspinigius ir Vėlavimo Palūkanas nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas. / If the Borrower misses the terms of payment stipulated in the schedule of repayment of the Loan, the Borrower shall pay a fine for delay from the amount the of payment which was missed as stipulated in the Special Terms for each calendar day of missing.

5.7 Jeigu visos Paskolos grąžinimo terminas yra suėjęs, nuo negrąžintos sumos Organizatorius toliau skaičiuoja Specialiosiose sąlygose numatyto dydžio Palūkanas, Įsipareigojimo mokestį, Vėlavimo Palūkanas, Delspinigius. / If the term of repayment of the whole Loan has matured, the Organizer shall continue calculating the Interest, the Obligation fee, the Interest for delay and the Penalty from the unrepaid amount as stipulated in the Special Terms.

6. IŠANKSTINIS PASKOLOS GRĄŽINIMAS / PREMATURE REPAYMENT OF THE LOAN

6.1 Paskolos gavėjas turi teisę grąžinti Paskolą ar jos dalį anksčiau sulygto termino. Paskola ar jos dalis gali būti grąžinama anksčiau termino tik įmokos mokėjimo dienomis pagal Paskolos grąžinimo grafiką. / The Borrower shall have the right to repay the Loan or a part thereof before the term agreed. The Loan or a part thereof may be repaid before the term on payment days only.

6.2 Pageidaudamas grąžinti Paskolą anksčiau termino, Paskolos gavėjas privalo prieš 5 (penkias) darbo dienas iki atitinkamos mokėjimo dienos el. paštu informuoti Organizatorių apie ketinimą grąžinti Paskolą ar jos dalį anksčiau termino. Paskolos gavėjas pranešime apie išankstinį grąžinimą nurodo Sutarties rekvizitus (datą ir numerį), prieš terminą grąžinamos Paskolos sumos dydį ir mokėjimo dieną, kurią bus grąžinama Paskola. Paskolos gavėjas, pateikęs šioje dalyje nurodytą pranešimą be atskiro rašytinio Organizatoriaus sutikimo neturi teisės jo atšaukti ir laikomas besąlygiškai įsipareigojusiu grąžinti pranešime nurodytą sumą nurodytu terminu. Jei Paskolos gavėjas pažeidžia savo įsipareigojimą, Organizatorius turi teisę taikyti sankcijas už mokėjimo prievolių pažeidimą. Tokiu atveju, jei Paskolos gavėjo pranešimas neatitinka šios sąlygos reikalavimų, Organizatorius turi teisę neįskaityti Paskolos gavėjo lėšų išankstiniam Paskolos grąžinimui. / Wishing to repay the Loan prematurely, the Borrower must notify the Organizer by e-mail about the intention to repay the Loan or a part thereof prematurely 5 (five) business days before the respective day of payment. In his/her notification about premature repayment, the Borrower shall specify the requisites of the Contract (date and number), the amount of the Loan to be repaid prematurely and the day of payment on which the Loan will be repaid. If the Borrower submits a notification stipulated in this section, he/she shall not have the right to withdraw it without a separate written consent of the Organizer and shall be considered to have unconditionally undertaken to repay the amount specified in the notification at the specified term. If the Borrower violates his/her undertaking, the Organizer shall have the right to apply sanctions for the violation of payment liabilities. In case the notification of the Borrower does not meet the requirements of this condition, the Organizer shall have the right not to recon in the funds of the Borrower for premature repayment of the Loan.

6.3 Jei Paskolos gavėjas padengia skolą iš finansų įstaigos pasiskolintomis lėšomis jis turi sumokėti Organizatoriui refinansavimo mokestį, nustatytą Paskolos refinansavimo dieną pagal Portale galiojančius Įkainius. / If the Borrower covers the debt using the funds borrowed from a financial institution, he/she shall have to pay to the Organizer a refinancing fee established on the day of refinancing the Loan according to the rates applicable in the Website.

7. PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS / SECURITY OF FULFILLMENT OF LIABILITIES

7.1 Tinkamas Paskolos gavėjo prievolių pagal Sutartį įvykdymas yra užtikrinamas Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis. Visi Finansų dokumentai bei sandoriai, kuriais nustatomos ar sukuriamos Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės turi būti Organizatorių tenkinančio turinio ir formos. / Due fulfillment of the liabilities of the Borrower under the Contract shall be secured by the securities of the liabilities. The content and form of all documents and transactions establishing or creating the securities of the liabilities must be satisfactory to the Organizer.

7.2 Tuo atveju, jei įkeistas turtas iki Sutarties sudarymo buvo įkeistas kitam kreditoriui, Paskolos gavėjas privalo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Paskolos išmokėjimo dienos pateikti Organizatorių tenkinančio turinio ir formos dokumentus, patvirtinančius pirminio įkeitimo išregistravimą. / In case if the pledged property was pledged to another creditor before conclusion of the Contract, the Borrower must submit the documents confirming the de-registration of primary pledge in the content and form satisfactory to the Organizer within 30 (thirty) calendar days after the day of payment of the Loan.

7.3 Paskolos gavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad iki visiško visų Paskolos gavėjo prievolių pagal šią Sutartį įvykdymo visos Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės būtų visiškai galiojančios ir būtų galimybė, esant atitinkamuose prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentuose numatytoms sąlygoms, priverstinai jas vykdyti. / The Borrower undertakes to ensure that before complete fulfillment of the liabilities of the Borrower under this Contract all securities of the liabilities under this Contract are fully valid and that there is the possibility to enforce the fulfillment thereof when are meted the conditions stipulated in respective documents of the security of liabilities.

7.4 Tuo atveju, jei dėl bet kokių priežasčių iki visiško Paskolos gavėjo prievolių įvykdymo neįvykdytų Paskolos gavėjo įsipareigojimų pagal šią Sutartį ir Organizatoriui priimtinų turto vertintojų nustatytas Įkeisto turto rinkos vertės santykis tampa didesnis nei Specialiosiose sąlygose nustatytas Skolos ir įkeisto turto vertės santykis, Paskolos gavėjas privalo nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų papildomai įkeisti Organizatoriui priimtiną Nekilnojamąjį Daiktą taip, kad neįvykdytų Paskolos gavėjo mokėjimo įsipareigojimų pagal šią Sutartį ir viso Įkeisto turto rinkos vertės santykis taptų ne didesnis nei Skolos ir įkeisto turto vertės santykis, arba grąžinti tokią Paskolos dalį, kad neįvykdytų Paskolos gavėjo mokėjimo įsipareigojimų pagal šią Sutartį ir viso Įkeisto turto rinkos vertės santykis taptų ne didesnis nei Skolos ir įkeisto turto vertės santykis. / In case the ratio of the market value of the pledged property, determined by the property assessors acceptable to the Organizer, becomes higher than the ratio of the Debt and the pledged property established in the Special Terms due to the failure to fulfill the liabilities of the Borrower under this Contract before complete fulfillment of the liabilities of the Borrower under this Contract, the Borrower must immediately pledge any real estate, acceptable to the Organizer, in addition, but not later than within 10 (ten) business days so that the ratio of the unfulfilled liabilities of the Borrower and the market value of the whole pledged property is not higher than the ratio of the Debt and the value of the pledged property, or repay such a part of the Loan that the ratio of the unfulfilled liabilities of the Borrower and the market value of the whole pledged property is not higher than the ratio of the Debt and the value of the pledged property.
admin
admin
Site Admin
 
Pranešimai: 35
Užsiregistravo: 23 Bir 2014, 11:38

Re: KOMERCINĖS NT PASKOLOS BENDROSIOS SĄLYGOS,GAVĖJAS FIZINI

Standartinė admin » 26 Bal 2016, 12:29

KOMERCINĖS PASKOLOS SU NEKILNOJAMOJO TURTO ĮKEITIMU SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS / GENERAL TERMS OF THE CONTACT OF COMMERCIAL LOAN WITH THE PLEDGE OF REAL ESTATE – THE BORROWER IS NATURAL PERSON (II)


8. PASKOLOS GAVĖJO PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS / BORROWER’S REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

Paskolos gavėjas patvirtina ir garantuoja, kad:/ The Borrower confirms and guarantees that:

8.1 Veiksnumas / Capability

(a) Paskolos gavėjas yra veiksnus asmuo, kurio veiksnumas ar teisės sudaryti sandorius nėra niekaip apribotos ar suvaržytos. / The Borrower is a capable person whose capacity or the rights to conclude transactions are not limited or restricted whatsoever.

8.2 Galios / Powers

(a) Paskolos gavėjas turi galią sudaryti ir vykdyti, ir yra gavęs visus reikalaujamus pritarimus, įgaliojimus bei sutikimus, reikalingus Finansų dokumentų ir juose numatomų sandorių sudarymui ir vykdymui (Paraiškos pateikimui, dalyvavimui Aukcione, šios Sutarties bei Prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentų sudarymui bei visų sąlygų vykdymui); / The Borrower has the power to enter into, deliver and perform, and has taken all necessary action to authorize its entry into, delivery and performance of, the Finance Documents and the transactions contemplated by them;

(b) Paskolos gavėjas Paraiškoje pateikė Organizatoriui visą išsamią informaciją apie savo šeiminę padėtį, registruotą ar neregistruotą santuoką, partnerystę, vaikus, įvaikius, globotinius, išlaikytinius ir kitus susijusius asmenis, kurių interesai gali būti paliesti, ar kurie gali turėti įtakos sudarant bei vykdant šią Sutartį ir Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones. / In his/her Application, the Borrower has submitted to the Organizer all thorough information regarding his/her marital status, registered or unregistered marriage, partnership, children, stepchildren, foster children, dependents or other related persons whose interests may be concerned or who may have any influence while concluding and performing this Contract and the securities of the Liabilities.

8.3 Neprieštaravimas: sandorių, numatytų Finansų Dokumentuose, sudarymas, vykdymas neprieštarauja, neprieštaraus ir nekonfliktuos su: / Non-contravention: The entry into and performance by it of, and the transactions contemplated by, the Finance Documents do not and will not contravene or conflict with:

(a) Bet kuria sutartimi ar jį, ar jo turtą saistančiu sandoriu, ar reikš pažeidimą ar nutraukimo pagrindą, ar sąlygą (kad ir kaip apibrėžtą) pagal bet kokią tokią sutartį ar sandorį; ar / any agreement or instrument binding on it or its assets or constitute a default or termination event (however described) under any such agreement or instrument; or

(b) Bet kokiam jam taikomam teisės aktui, įstatymui, teismo sprendimui ar administraciniam aktui. / any law or regulation or judicial or official order, applicable to it.

8.4 Leidimai: Paskolos gavėjas gavo visus reikalingus įgaliojimus tam, kad sudarytų, naudotųsi teisėmis bei vykdytų savo pareigas, numatytas Finansų Dokumentuose, ir tam, kad jie taptų priimti įrodymai valstybėje, kurioje jis nuolat ar laikinai gyvena. Bet kokie tokie leidimai galioja visa apimtimi. / Authorizations: The Borrower has obtained all required or desirable authorizations to enable it to enter into, exercise its rights and comply with its obligations in the Finance Documents and to make them admissible in evidence in its jurisdiction of permanent or temporary residence. Any such authorizations are in full force and effect.

8.5 Privalomi įsipareigojimai: / Binding obligations:

(a) Paskolos gavėjo įsipareigojimai Finansų Dokumentuose yra teisėti, galiojantys, privalomi ir įgyvendinami; ir / The Borrower's obligations under the Finance Documents are legal, valid, binding and enforceable; and

(b) Hipoteka sukuria (arba, kuomet bus sudaryta, sukurs): / the Mortgage creates (or, once entered into, will create):

(i) Užregistravus Hipotekos registre – galiojančią, teisiškai privalomą ir įgyvendinamą hipoteką Nekilnojamam daiktui, užtikrinančią prievolių įvykdymą pagal jos sąlygas; ir / The Collateral creates (or, once entered into, will create), subject to registration at the Collateral Register - valid, legally binding and enforceable, perfected security over the Real Estate expressed to be subject to security in it; and

(ii) Organizatoriaus naudai, prioritetą ir eiliškumą, kuris nurodytas pagal Hipotekos sąlygas, išsireikalauti pirmiau už visus (jei yra) trečiųjų asmenų Apsunkinimus ir reikalavimus, išskyrus tuos, kuriems teisė suteikia pirmenybę. / in favor of the Organizer, having the priority and ranking expressed to be created by the Collateral and ranking ahead of all (if any) security and rights of third parties except those preferred by law.

8.6 Nėra pranešimo ar mokesčių: Pagal taikytiną teisę nėra prievolės pranešti, derinti ar įrašyti bet kurį Finansų Dokumentą (kitaip nei nurodyta Specialiosiose Sąlygose) bet kokiame tos jurisdikcijos teisme, valdžios institucijoje, įstaigoje ar organizacijoje, ar mokėti bet kokius antspaudo, registracijos ar panašius mokesčius, susijusius su bet kuriuo Finansų Dokumentu ar bet kokiu sandoriu, numatomu pagal bet kurį Finansų Dokumentą. / No filing or stamp taxes: Under the applicable law of its jurisdiction, it is not necessary to file, record or enroll any Finance Document (other than as provided in Special Conditions) with any court or other authority in that jurisdiction or pay any stamp, registration or similar taxes in relation to any Finance Document or any transaction contemplated by any Finance Document.

8.7 Nėra pažeidimo: / No default

(a) Nėra Pažeidimo ir, šios sutarties dieną – Potencialaus Pažeidimo, jis nesitęsia ar galėtų protingai būti tikimasi, kad jis kiltų dėl Paskolos išdavimo (išmokėjimo); / No default: No Event of Default and, on the date of this agreement Potential Event of Default, is continuing or might reasonably be expected to result from the making of a Loan;

(b) Nėra ir nesitęsia joks įvykis ar aplinkybė, kuri sudaro (ar, pasibaigus prievolės įvykdymo terminui, įspėjimo terminui, atlikus įvertinimą, ar esant bet kokiai šių aplinkybių kombinacijai, sudarytų) pažeidimą ar pagrindą nutraukti sutartį (kad ir kaip jis būtų apibūdintas) pagal bet kokį kitą sandorį ar dokumentą, kuris saisto jį ar bet kurį jo turtą, ir dėl kurio kyla ar tikėtinai gali kilti Reikšmingas Neigiamas Poveikis. / No other event or circumstance is outstanding which constitutes (or, with the expiry of a grace period, the giving of notice, the making of any determination or any combination thereof, would constitute) a default or termination event (howsoever described) under any other agreement or instrument which is binding on it or to which any of its assets is subject which has or is reasonably likely to have a Material Adverse Effect.

8.8 Informacija: Informacija raštu arba elektronine forma, Paskolos gavėjo arba jo vardu perduota Organizatoriui, ir/arba Portalu Paskolų davėjams, susijusi su Paskola ir Finansų Dokumentais buvo, tuo metu kai ji buvo pateikta arba tą dieną kai buvo konstatuota, kad ji buvo suteikta (kaip tuo atveju gali būti) [geriausiomis Paskolos gavėjo žiniomis ir įsitikinimu]: / Information: The information, in written or electronic format, supplied by, or on behalf of, the Borrower to the Organizer, and/or the Lenders via Portal in connection with the Loan and the Finance Documents was, at the time it was supplied or at the date it was stated to be given (as the case may be)[to the best of the Borrower's knowledge and belief]:

(a) Jei ji buvo faktinė informacija, tuomet išsami, teisinga ir tiksli visais reikšmingais atžvilgiais; / if it was factual information, complete, true and accurate in all material respects;

(b) jei ji buvo finansų projekcijos ar prognozė, tuomet parengta remiantis nesenos istorinės informacijos pagrindu ir remiantis pagrįstomis prielaidomis, ir buvo parengta po nuodugnių svarstymų; / if it was a financial projection or forecast, prepared on the basis of recent historical information and on the basis of reasonable assumptions and was arrived at after careful consideration;

(c) jei ji buvo nuomonė ar ketinimas, tuomet pareikštas kruopščiai apsvarsčius ir buvo sąžiningas, ir pagrįstas; / if it was an opinion or intention, made after careful consideration and was fair and made on reasonable grounds; and

(d) ir nėra klaidinanti kokiu nors reikšmingu aspektu ar klaidinanti dėl nesugebėjimo atskleisti kitą informaciją; / not misleading in any material respect, nor rendered misleading by a failure to disclose other information;

Išskyrus tiek, kiek ji buvo iš dalies pakeista ar atnaujinta naujesne informacija, kurią Paskolos gavėjas arba kitas asmuo jo vardu pateikė Organizatoriui ir / arba Paskolų davėjams. / except to the extent that it was amended, superseded or updated by more recent information supplied by, or on behalf of, the Borrower to the Organizer and/or to the Lenders.

8.9 Nėra reikšmingo neigiamo pokyčio: Nebuvo jokių reikšmingų neigiamų pokyčių dėl Paskolos gavėjo pajamų, profesinės veiklos, verslo, turto ar pajamų perspektyvos nuo šios sutarties dienos. / No material adverse change: There has been no material adverse change in the income, professional activities, business, assets or income prospects of the Borrower since the date of this agreement.

8.10 Nėra bylinėjimosi: Nėra bylinėjimosi, arbitražo ar administracinės procedūros, kurios vyksta, gresia, ar, Paskolos gavėjui žinant, gresia jam ar bet kokiam jo turtui[, kuris, jei išspręstas neigiamai, gali būti pagrįstai tikimasi, kad turės Reikšmingą Neigiamą Poveikį]. / No litigation: No litigation, arbitration or administrative proceedings are taking place, pending or, to the Borrower's knowledge, threatened against it or any of its assets[, which, if adversely determined, might reasonably be expected to have a Material Adverse Effect].

8.11 Nėra teisės pažeidimo: Paskolos gavėjas nepažeidė jokio įstatymo ar teisės akto, kurio pažeidimas turi arba pagrįstai gali turėti Reikšmingą Neigiamą Poveikį. / No breach of law: The Borrower has not breached any law or regulation which breach has or is reasonably likely to have a Material Adverse Effect.

8.12 Pari passu: Paskolos gavėjo mokėjimo įsipareigojimai pagal Finansų Dokumentus lygiuojasi bent pari passu su visais esamais ir būsimais neužtikrintais ir nesubordinuotais įsipareigojimais (įskaitant sąlyginius įsipareigojimus), išskyrus tuos, kuriems teisė, paprastai taikoma fiziniams asmenims, suteikia pirmenybę. / Pari passu: The Borrower's payment obligations under the Finance Documents rank at least pari passu with all existing and future unsecured and unsubordinated obligations (including contingent obligations), except for those mandatorily preferred by law applying to natural persons generally.

8.13 Turto nuosavybė: Paskolos gavėjas yra vienintelis teisinis ir faktinis turto savininkas, ir turi galiojantį ir disponuojamą titulą visam savo turtui, ir šiam negalioja joks Apsunkinimas, išskyrus Leistiną Apsunkinimą. / Ownership of assets: The Borrower is the sole legal and beneficial owner of, and has good, valid and marketable title to, all its assets and no security exists over its assets except for the Permitted Security.

8.14 Ši Sutartis, Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės bei kiti su Paskola susiję sandoriai ir Organizatoriaus ar Paskolos davėjų veiksmai juos sudarant nepažeidžia Paskolos gavėjo teisių bei interesų. Paskolos gavėjas susipažino ir sutiko su Naudojimosi Sutartimi, Taisyklėmis, buvo prieš protingą terminą tinkamai informuotas apie visas Naudojimosi Sutarties, šios sutarties Specialiąsias sąlygas (Paraišką – Ofertą), Siūlymą (Akceptą) bei šias Bendrąsias Sąlygas, Hipotekos ir Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sąlygas ir jam buvo suteikta tinkama galimybė pareikšti pastabas bei pasiūlymus dėl jų. Visos šios sutarties, Paraiškos, Siūlymo, Hipotekos ir Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sąlygos su Paskolos gavėju buvo aptartos individualiai, ir Paskolos gavėjas, susipažinęs su jomis nemano, kad kurios nors iš šių Sąlygų prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. / This Contract, the securities of the Liabilities and other transactions related to the Loan as well as the actions of the Organizer and the Issuers of the Loan performed while concluding them do not infringe any Borrower’s rights and interests of the Borrower. The Borrower has familiarized himself/herself and agreed with the Contract for Usage, as well as was duly in advance informed about all terms of the Contract of Usage, Special Terms of this Contract (Application-Offer), Proposal (Accept) and these General Terms reasonably and he/she was provided with a proper possibility to make any comments and proposals regarding them. All terms of this Contract, the Application, the Proposal, Mortgage and the securities of the Liabilities were discussed individually with the Borrower and the Borrower, having familiarized himself/herself with them, does not believe that any of the mentioned terms contradict the principles of justice, reasonability and honesty;

8.15 Paskolos gavėjas neturi skolinių įsipareigojimų prieš trečiuosius asmenis, išskyrus jo įsipareigojimus pagal šią sutartį bei įsipareigojimus, apie kuriuos jis Organizatorių bei Paskolos gavėjus informavo Paraiškoje bei jos dokumentuose iki Aukciono pradžios. / The Borrower has no debt liabilities to any third parties, except his/her liabilities under this Contract and his/her liabilities about which he/she informed the Organizer and the Issuers of the Loan in the Application and in the documents thereof before the end of the Auction;

8.16 Paskolos gavėjas turi ir, kiek jis gali pagrįstai numatyti, turės pakankamas galimybes finansuoti visas Paskolos, Palūkanų, Įsipareigojimo mokesčio, Administracinio mokesčio įmokas pagal šią Sutartį iki Paskolos grąžinimo termino pabaigos; / The Borrower has and, as far as he/she can reasonably anticipate, shall have sufficient possibilities to finance all payments of the Loan, the Interest and the Administration fee under this Contract until the end of the period of repayment of the Loan;

8.17 Kartojimas: Paskolos gavėjas visa apimtimi pakartoja šių Bendrųjų sąlygų 8.1-8.17 punktuose nurodytus pareiškimus ir garantijas (išskyrus punktuose [NESIKARTOJANČIŲ GARANTIJŲ SĄLYGŲ NUMERIAI] ir 8.11 sąlygą tiek, kiek ji susijusi su Potencialiu Pažeidimu) šiuo metu: / Repetition: The Borrower repeats the representations and warranties in this clause 8.1-8.15 (except for those in clauses [CLAUSE NUMBERS OF NON-REPEATING WARRANTIES] and clause 8.11 so far as it relates to a Potential Event of Default) on:

(a) Specialiosiose sąlygose (Paraiškoje); / Special conditions (Offer);

(b) kiekvieno lėšų Išmokėjimo Prašymo pateikimo dieną; / the date of each Drawdown Request;

(c) kiekvieną lėšų Išmokėjimo Dieną; ir / each Drawdown Date; and

(d) kiekvienos įmokos mokėjimo dieną, / the day of each payment,

atsižvelgiant į kiekvieną tokią dieną esančius faktus ir aplinkybes./ by reference to the facts and circumstances existing on each such date.

8.18 Paskolos gavėjas įsipareigoja nedelsiant pranešti Organizatoriui, jei šios Sutarties galiojimo metu dėl bet kokių aplinkybių kuris nors Paskolos gavėjo patvirtinimas ir/arba garantija taptų iš esmės netiksli ar neteisinga. / The Borrower undertakes to inform the Organizer immediately if in the period of validity of this Contract due any circumstances any representation and/or warranty of the Borrower could become inaccurate or incorrect.

8.19 Šalys patvirtina, kad Organizatorius ir Paskolos davėjai priėmė sprendimus suteikti Paskolą, bei pateikė Siūlymus (Akceptus) ir priėmė Paskolos gavėjo Paraišką (Ofertą) pasikliaudami išvien Paskolos gavėjo pateiktos Paraiškos ir informacijos bei dokumentų tikrumu, teisingumu ir išsamumu, bei toliau nurodytų Paskolos gavėjo patvirtinimų ir garantijų tikslumu ir teisingumu Aukciono dieną, Sutarties sudarymo dieną (Paskolos gavėjo Siūlymo (Akcepto) pateikimo dieną) ir visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu, ir nei Organizatorius, nei Portalas už tai nėra atsakingas. / The Parties confirm, that the Organizator and the Issuers of the Loan have made decisions to provide the Loan, submitted Proposals (Accepts) and accepted the Borrower’s Application (Offer) trusting entirely on the authenticity, correctness and completeness of the Application, information and documents submitted by the Borrower, and correctness and completeness of all Borrowers representations and warranties, listed hereinafter, on the day of the Auction, on the day of the Conclusion of the Contract (on the day of submission of the Application (Offer) by the Borrower, and on the entire period of validity of this Contract, and neither the Organizator nor the Website aren‘t responsible for this.

9. PASKOLOS GAVĖJO PAREIGOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI / BORROWER COVENANTS

Paskolos gavėjas įsipareigoja kiekvienam Paskolos davėjui ir Organizatoriui kaip nurodyta nuo 9.1 sąlygos iki 9.18 sąlygos, ir įsipareigoja laikytis šių įsipareigojimų. / The Borrower covenants with each Lender and the Organizer as set out in clauses from 9.1 to 9.18 and undertakes to comply with these covenants.

9.1 Bendrosios pareigos: Paskolos gavėjas įsipareigoja: / General duties: The Borrower undertakes to:

(a) Įkeisti Organizatoriui Nekilnojamąjį daiktą Specialiosiose sąlygose nurodyta Hipoteka ir, Organizatoriaus reikalavimu, pateikti kitą Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonę; / The Borrower undertakes to Pledge the Real Estate Item to the Organizer as a mortgage of the Liabilities stipulated in the Special Terms;

(b) Sudaryti Organizatoriui įkeičiamo Nekilnojamojo daikto (išskyrus žemės sklypą) draudimo sutartį, pagal kurią naudos gavėju būtų Organizatorius ir užtikrinti draudiminės apsaugos galiojimą iki visiško prievolių pagal šią Sutartį įvykdymo momento; / Conclude an insurance contract for the Real Estate Item (excluding a land lot) mortgaged to the Organizer under which the beneficiary would be the Organizer and ensure the validity of insurance protection until the moment of complete fulfillment of the liabilities under this Contract;

(c) Gautą Paskolą naudoti tik pagal Specialiosiose Sąlygose numatytą tikslinę paskirtį. Organizatoriaus reikalavimu pateikti dokumentus ir ataskaitą apie Paskolos panaudojimą. Paskolos gavėjui Paskolą naudojant (panaudojus) ne pagal tikslinę paskirtį Organizatorius turi teisę prieš terminą reikalauti grąžinti Paskolą, Palūkanas ir Administravimo mokestį už visą Paskolos Sutartyje numatytą terminą ir kitas pagal šią Sutartį priskaičiuotas sumas; / Use the obtained Loan only for the purposes stipulated in the Special Terms. Submit the documents and the report regarding the usage of the Loan on the Organizer’s request. In case if the Borrower uses (used) the Loan not for the intended purpose, the Organizer shall have the right to request to repay the Loan, the Interest an.d the Administration fee for the whole period stipulated in the Contract as well as other amounts calculated under this Contract prematurely;

(d) Iki Paskolos grąžinimo grafike numatyto galutinio termino grąžinti Paskolą, mokėti už naudojimąsi Paskola Įsipareigojimo mokestį, Palūkanas, bei Administravimo mokestį Bendrųjų sąlygų 5 skirsnio sąlygomis ir tvarka, bei kitus mokėjimus pagal Paskolos gavėjo įsipareigojimus šioje sutartyje numatyta tvarka; / Repay the Loan until the final deadline stipulated in the schedule of repayment of the Loan as well as to pay the Interest for using the Loan and the Administration fee according to the terms and procedure stipulated in the clause 5 of this Contract, as well as other payments under the obligations of the Borrower according to the procedure stipulated in this Contract;

(e) Negrąžinus Paskolos ar jos dalies pagal Paskolos grąžinimo grafiką, įsipareigoja mokėti Vėlavimo Palūkanas, baudas ir Delspinigius, bei kitus mokėjimus Organizatoriui ir Paskolos davėjams pagal šių Bendrųjų sąlygų 5.3 sąlygą; / If the Borrower fails to repay the Loan or a part thereof in line with the schedule of repayment of the Loan, the Borrower undertakes to pay the fines, penalties for delay and other payments to the Organizer and the Issuers of the Loan according to the clause 5.3 of this Contract;

(f) Be Organizatoriaus leidimo neteikti laidavimų bei garantijų, neįkeisti savo turto tretiesiems asmenims, bei nesuvaržyti Apsunkinimais įkeisto Nekilnojamojo daikto; / Not to issue any vouchers or warranties, not to pledge his/her property to any third parties and not to encumber the pledged Real Estate without the consent of the Organizer;

(g) Iki Paskolos suteikimo pateikti Organizatoriui visą informaciją apie visus galiojančius Paskolos gavėjo įsipareigojimus tretiesiems asmenims, gautas bei išleistas garantijas, sudarytus laidavimo, prievolių užtikrinimo sandorius, taip pat visą kitą informaciją, kuri gali turėti esminės reikšmės Paraiškai, Siūlymui, Aukcionui, šios Sutarties sudarymui, vykdymui, galiojimui ir pasibaigimui; / Before the granting of the Loan to submit to the Organizer all information regarding all valid obligations of the Borrower to any third parties, any received or issued warranties, concluded transactions of vouchers or securities of the liabilities as well as all other information which may be materially significant for the Application, the Proposal, the Auction as well as conclusion, performance, validity and expiry of this Contract;

(h) Be Organizatoriaus išankstinio rašytinio leidimo negarantuoti, nelaiduoti trečiųjų asmenų naudai, neprisiimti trečiųjų asmenų skolos, nevykdyti trečiųjų asmenų prievolių, neužtikrinti savo turtu jokių trečiųjų asmenų prievolių vykdymo; / Not to guarantee or vouch for the benefit of any third parties, not to assume the debt of any third parties, not to fulfill the liabilities of any third parties and not to secure the fulfillment of the liabilities of any third parties using his/her property without a prior written consent of the Organizer;

(i) Iš anksto įspėti Organizatorių apie norimas gauti naujas paskolas ir neimti jų be Organizatoriaus sutikimo; / Notify the Organizer in advance about any new loans which he/she wishes to obtain and not to take any loans without the consent of the Organizer;

(j) Iškilus grėsmei, kad Paskola nebus laiku ir tinkamai grąžinta, sumažėjus Skolos ir įkeisto turto vertės santykiui ar jam tapus nelikvidžiu, pablogėjus Paskolos gavėjo, laiduotojo ar garanto finansinei – ūkinei būklei, ar Paskolos gavėjui tinkamai nevykdant kitų įsipareigojimų pagal šią Sutartį, Organizatoriaus reikalavimu pateikti papildomą Prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonę arba grąžinti Paskolą ir visas su ja susijusias ir iš jos kylančias sumas per Organizatoriaus nustatytą terminą nelaukiant Paskolos grąžinimo pagal Paskolos grąžinimo grafiką termino pabaigos; / Submit an additional security of the liability or to repay the Loan and all amounts related to and arising from it on the Organizer’s request within the period established by the Organizer without waiting for the Loan to be repaid before the end of the period in line with the schedule of repayment of the Loan in case a threat that the Loan shall not be repaid on time and properly arises, the ratio of the Debt and the value of the mortgaged property is reduced or the property becomes non-liquid, the financial-economic status of the Borrower, the guarantor or the warrantor worsens or the Borrower fails to fulfill other obligations under this Contract properly;

(k) Užtikrinti Organizatoriaus galimybę patikrinti Paskolos gavėjo veiklą, įkeistą turtą bei, Organizatoriui pareikalavus, pateikti Paskolos panaudojimo įrodymus Organizatoriui priimtina forma ir sąlygomis. / Ensure the Organizer’s possibility to inspect the activities of the Borrower, the pledged property and, on the Organizer’s request, present the evidences of usage of the Loan to the Organizer in the form and according to the terms acceptable to the Organizer;

9.2 Tęstiniai įsipareigojimai: Paskolos gavėjo duoti įsipareigojimai šiame 9 punkte galioja nuo šios sutarties sudarymo dienos iki tol, kol bet kokia suma lieka negrąžinta pagal Finansų Dokumentus ar galioja bet koks Įsipareigojimas. / Continuing obligations: The covenants given by the Borrower [in this clause 9] shall remain in force from the date of this agreement for so long as any amount remains outstanding under the Finance Documents or any Commitment is in force.

9.3 Neigiamas įkeitimas: / Negative pledge:

(a) Paskolos gavėjas neturi: / The Borrower shall not:

(i) sukurti arba leisti tęstis bet kokiam Apsunkinimui, bet kokiam savo turtui; arba / create, or permit to subsist, any Encumbrance on or any of his assets; or

(ii) parduoti, perleisti ar kitaip disponuoti bet kokiu savo turtu tokiomis sąlygomis, pagal kurias toks turtas yra ar gali būti jo paties išsinuomotas arba pakartotinai įsigytas arba atpirktas; arba / sell, transfer or otherwise dispose of any of his assets on terms whereby such asset is or may be leased to or re-acquired or repurchased; or

(iii) parduoti, perleisti ar kitaip disponuoti bet kokiomis gautinomis sumomis regreso sąlygomis; arba / sell, transfer or otherwise dispose of any of its receivables on recourse terms; or

(iv) sudaryti bet kokį susitarimą, pagal kurį pinigų arba banko ar kitos sąskaitos nauda gali būti taikoma, įskaitoma ar suteikiama keletos sąskaitų kombinacijai; arba / enter into any agreement under which money or the benefit of a bank or other account may be applied, set-off or made subject to a combination of accounts; or

(v) sudaryti bet kokį kitą susitarimą, turintį panašų poveikį,

tais atvejais, kai susitarimas ar sandoris sudaromas visų pirma siekiant pritraukti Pasiskolintų Pinigų ar finansuoti turto įsigijimą. / enter into any other preferential arrangement having a similar effect, in circumstances where the arrangement or transaction is entered primarily seeking to raise Borrowed Money or finance the acquisition of an asset.

Ši Sąlyga [9.3(a)] netaikoma bet kokiam Leidžiamam Apsunkinimui. / This Term [Clause 9.3(a) shall not apply to any Permitted Encumbrance.

9.4 Pardavimai: Paskolos gavėjas neturi parduoti, perleisti, išnuomoti, perduoti ar kitaip bet kokiu būdu perleisti (ar ketinti tai daryti) visą ar dalį savo turto, ar bet kokią teisę į jį, išskyrus: / Disposals: The Borrower shall not sell, assign, lease, transfer or otherwise dispose of in any manner (or purport to do so) all or any part of, or any interest in, its assets other than:

(a) turtą, kuris mainomas į kitą turtą, kuris yra jam lygus arba geresnis savo rūšimi, verte ir kokybe; ir / assets exchanged for other assets comparable or superior as to type, value and quality; and

(b) turtą, kurio rinkos vertė yra verta mažiau nei [de minimis suma šiame punkte] (arba ją atitinkančią sumą kita valiuta ar valiutomis) bet kuriais finansiniais metais. / assets whose market value is worth less than [de minimis amount for this clause] (or its equivalent in another currency or currencies) in any financial year.

9.5 Paskolos: Paskolos gavėjas negali skolintis arba leisti kilti, ar tęstis bet kokiai prievolei, susijusiai su Pasiskolintais Pinigais ar dėl jų, išskyrus tokią, kuri numatyta pagal Finansų Dokumentus. / Borrowings: The Borrower shall not incur or permit to subsist, any obligation for Borrowed Money other than under the Finance Documents.

9.6 Pranešimas apie pažeidimą: / Notification of default:

(a) Paskolos gavėjas praneša Organizatoriui apie bet kokį Potencialų Pažeidimą arba Pažeidimą (ir veiksmus, jei tokių yra, kurių imasi siekdamas jį ištaisyti) iš karto sužinojęs apie jo atsiradimą; / The Borrower shall notify the Organizer of any Potential Event of Default or Event of Default (and the steps, if any, being taken to remedy it) promptly on becoming aware of its occurrence;

(b) Paskolos gavėjas turi, nedelsiant pareikalavus Organizatoriui, pateikti pažymėjimą, kuris liudytų, kad Pažeidimo nėra ar jis nesitęsia (arba, jei Pažeidimas tęsiasi, nurodytų koks tai Pažeidimas, ir kokių veiksmų, jei tokių yra, imasi siekdamas jį ištaisyti). / The Borrower shall, promptly on request by the Organizer, supply a certificate certifying that no Event of Default is continuing (or, if an Event of Default is continuing, specifying the Event of Default and the steps, if any, being taken to remedy it).

9.7 Įsipareigojimų eiliškumas: Paskolos gavėjas turi užtikrinti, kad bet kokios jo neužtikrintos ir nesubordinuotos pareigos ir įsipareigojimai pagal Finansų Dokumentus lygiuojasi ir ateityje lygiuosis bent pari passu pagal savo mokėjimo teisę ir pirmenybę su visomis kitomis neužtikrintomis ir nesubordinuotomis pareigomis ir įsipareigojimais, esamomis ar būsimomis, faktinėmis ar sąlyginėmis, išskyrus tas prievoles ir įsipareigojimus, kurioms privalomai teikiama pirmenybė pagal fiziniams asmenims taikomus įstatymus. / Ranking of obligations: The Borrower shall procure that any of its unsecured and unsubordinated obligations and liabilities under the Finance Documents rank, and will rank, at least pari passu in right and priority of payment with all its other unsecured and unsubordinated obligations and liabilities, present or future, actual or contingent, except for those obligations and liabilities mandatorily preferred by law of general application to natural persons.

9.8 Leidimai: Paskolos gavėjas nedelsiant gaus visus būtinus sutikimus ir leidimus (ir padarys viską ko reikia, kad užtikrintų, jog jie galioja visa savo apimtimi) pagal bet kurį taikytiną įstatymą ar teisės aktą, tam, kad jis galėtų vykdyti savo įsipareigojimus pagal Finansų Dokumentus ir tam, kad užtikrintų Finansų Dokumentų teisėtumą, galiojimą, vykdymą ir įrodymų leistinumą savo nuolatinio ar laikinio gyvenimo valstybėje. / Authorizations: The Borrower shall promptly obtain all consents and authorizations necessary (and do all that is needed to maintain them in full force and effect) under any law or regulation to enable it to perform its obligations under the Finance Documents and to ensure the legality, validity, enforceability and admissibility in evidence of the Finance Documents in its jurisdiction of temporary or permanent residence.

9.9 Teisės laikymasis: Skolininkas turi visais atžvilgiais laikytis visų įstatymų, jei to nedarant kyla arba [pagrįstai] gali kilti Reikšmingas Neigiamas Poveikis. / Compliance with law: The Borrower shall comply, in all respects, with all laws, if failure to do so has or is [reasonably] likely to have a Material Adverse Effect.

9.10 Papildoma informacija: Paskolos gavėjas pateikia Organizatoriui: / Further information: The Borrower shall supply to the Organizer:

(a) visus dokumentus, kuriuos Paskolos gavėjas pateikia savo kreditoriams paprastai tuo pačiu metu, kai jie išsiunčiami; / all documents dispatched by the Borrower to its creditors generally, at the same time as they are dispatched;

(b) informaciją apie bet kokį bylinėjimąsi, arbitražą ar administracinį procesą, kurie vyksta, gresia ar laukiamas prieš Paskolos gavėją iš karto, kai Paskolos gavėjas apie juos sužino ir kurie gali, jei neigiamai pasibaigtų, turėti Reikšmingą Neigiamą Poveikį; / details of any litigation, arbitration or administrative proceedings which are current, threatened or pending against the Borrower as soon as it becomes aware of them, and which might, if adversely determined, have a Material Adverse Effect; and

(c) nedelsiant, bet kokią kitą informaciją apie Paskolos gavėjo pajamas, profesinę veiklą, verslą ar veiklą, kurios Organizatorius gali pagrįstai pareikalauti. / promptly, any further information about the income, professional activities, business and operations of the Borrower that the Organizer may reasonably request.

9.11 Pažink savo klientą: Jei Organizatorius privalo dėl bet kokios priežasties laikytis "pažink savo klientą" ar panašios identifikavimo tvarkos, tais atvejais, kai reikalinga informacija jam nėra prieinama, Paskolos gavėjas turi, nedelsiant Organizatoriui pareikalavus, pateikti (arba parūpinti kad būtų pateikti) tokie dokumentai ir kiti įrodymai, kurių pagrįstai prašoma tam, kad Organizatorius atliktų, ir būti įsitikinęs, kad jis atitiko visus reikalingus "pažink savo klientą" ar kitus panašius patikrinimus pagal visus galiojančius įstatymus ir teisės aktus pagal sandorius, numatytus Finansų Dokumentuose. / Know your customer: If the Organizer is obliged for any reason to comply with "know your customer" or similar identification procedures in circumstances where the necessary information is not already available to it, the Borrower shall, promptly on the request of the Organizer, supply (or procure the supply of) such documentation and other evidence as is reasonably requested in order for the Organizer to carry out, and be satisfied that it has complied with, all necessary "know your customer" or other similar checks under all applicable laws and regulations pursuant to the transactions contemplated in the Finance Documents.

9.12 Skolos ir įkeisto turto vertės santykis: Paskolos gavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Skolos ir įkeisto turto vertės santykis neviršytų Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio bet kuriuo šios Paskolos galiojimo metu. / Loan to Value: The Borrower undertakes to cause the Loan to Value ratio not to exceed the amount as set out in Special conditions at any time during the Loan.

9.13 Nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo atitinkamų aplinkybių atsiradimo raštu pranešti Organizatoriui, jei: / Notify the Organizer in writing in the following cases immediately but not later than within 5 (five) calendar days from the occurrence of respective circumstances, if:

(a) Negali laiku ir tinkamai atlikti bet kokių mokėjimų pagal Sutartį, bei tinkamai ir laiku vykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus; / the Borrower is not able to perform any payments under the Contract on time and properly or to perform other obligations stipulated in the Contract on time and properly;

(b) Įkeistas Nekilnojamasis daiktas yra sugadintas ar sunaikintas, ar kitokiu būdu sumažėjo jo vertė; / the pledged real estate is damaged or destroyed, or the value thereof is reduced in any other manner;

(c) Priimamas sprendimas dėl Paskolos gavėjo reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo, restruktūrizavimo, bankroto bylos Paskolos gavėjui iškėlimo ar neteisminės bankroto procedūros pradėjimo. / Any decision regarding reorganization, restructure or liquidation of the Borrower, or regarding initiation of a bankruptcy case or of out-of-trial bankruptcy proceedings against the Borrower is made.

9.14 Savo lėšomis padengti Prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonių sutarčių sudarymo, registravimo, notaro, draudimo ir kitas Sutarties sudarymo išlaidas. / Cover the costs of conclusion, registration of the contracts for the securities of the Liabilities, any notary’s, insurance and other costs of conclusion of the Contract at his/her expense.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS / TERMINATION OF THE CONTRACT

Toliau šiame punkte nurodyti juridiniai faktai laikomi Pažeidimais, kurie yra šios Sutarties nutraukimo pagrindais: / The legal facts stipulated hereinafter in this clause shall be considered the grounds for termination of this Contract:

10.1 Mokėjimo prievolės pažeidimas: Paskolos gavėjas laiku nesumoka bet kokios įmokos, kurią jis turi sumokėti pagal bet kurį Finansų Dokumentą, nebent jis nesumokėjo tik dėl administracinės klaidos arba techninės problemos ir mokėjimas atliktas per [tris] darbo dienas nuo nustatytos mokėjimo dienos. / Non-payment: The Borrower fails to pay any sum payable by it under any Finance Document when due, unless its failure to pay is caused solely by an administrative error or technical problem and payment is made within [three] Business Days of its due date.

10.2 Įsipareigojimų nesilaikymas: Paskolos gavėjas nesilaiko (išskyrus mokėjimo prievolės pažeidimą) bet kokios Finansų Dokumentų sąlygos ir (jeigu Organizatorius mano, veikdamas protingai, kad pažeidimą galima ištaisyti), pažeidimas nėra ištaisomas per [20] dienų anksčiausiai nuo to kai: / Non-compliance: The Borrower fails (other than a failure to pay) to comply with any provision of the Finance Documents and (if the Organizer considers, acting reasonably, that the default is capable of remedy) such default is not remedied within [20] days of the earlier of:

(a) Organizatorius praneša Paskolos gavėjui apie Pažeidimą ir reikalavimą jį pašalinti; ir / the Organizer notifying the Borrower of the default and the remedy required; and

(b) Paskolos gavėjas sužino apie Pažeidimą. / the Borrower becoming aware of the default.

10.3 Iškraipymas: Bet koks patvirtinimas, garantija ar pareiškimas, Paskolos gavėjo padarytas, pakartotas, ar kai yra laikoma, kad jo atliktas pagal Finansų Dokumentus arba Finansų Dokumentuose yra (arba paaiškėja, kad buvo) neišsamus, netiesa, neteisingas ar klaidinantis kokiu nors reikšmingu aspektu tuomet, kuomet buvo padarytas, pakartotas ar yra laikoma, kad jo atliktas. / Misrepresentation: Any representation, warranty or statement made, repeated or deemed made by the Borrower in, or pursuant to, the Finance Documents is (or proves to have been) incomplete, untrue, incorrect or misleading in any material respect when made, repeated or deemed made.

10.4 Veiklos nutraukimas: Paskolos gavėjas sustabdo arba nustoja vykdyti (ar grasina sustabdyti arba nutraukti vykdyti) visą arba reikšmingą savo verslo dalį. / Cessation of business: The Borrower suspends or ceases to carry on (or threatens to suspend or cease to carry on) all or a material part of its business.

10.5 Priešpriešinis pažeidimas: / Cross-default:

(a) Atsižvelgiant į 10.5(b) sąlygą: / Subject to clause 10.5(b):

(i) Bet kokie Pasiskolinti Pinigai negrąžinti laiku ar per pradinio susitarimo nustatytą terminą; / any Borrowed Money is not paid when due nor within any originally applicable grace period;

(ii) Bet kokie Pasiskolinti pinigai tampa mokėtini, arba gali būti paskelbti mokėtini nesuėjus nurodytam įsipareigojimų įvykdymo terminui dėl įsipareigojimų nevykdymo atvejo (kad ir kaip tai aprašyta); / any Borrowed Money becomes due, or capable of being declared due and payable, prior to its stated maturity by reason of an event of default (howsoever described);

(iii) bet koks Įsipareigojimas dėl bet kokių Pasiskolintų Pinigų yra Paskolos gavjo kreditoriaus atšauktas ar sustabdytas dėl įsipareigojimų nevykdymo (kad ir kaip aprašyta); arba / any commitment for any Borrowed Money is cancelled or suspended by a creditor of the Borrower by reason of an event of default (howsoever described); or

(iv) bet koks Paskolos gavėjo kreditorius įgyja teisę paskelbti bet kokius Pasiskolintus pinigus mokėtinais, nesuėjus iš anksto nustatyto termino pabaigai dėl įsipareigojimų nevykdymo atvejo (kad ir kaip aprašyta). / any creditor of the Borrower becomes entitled to declare any Borrowed Money due and payable prior to its stated maturity by reason of an event of default (howsoever described).

(b) Įvykis ar aplinkybė nurodyta 10.5(a) punkte nėra laikomas Pažeidimu, jei bendra įtakojama Pasiskolintų Pinigų suma ar Įsipareigojimo dėl Pasiskolintų Pinigų suma, yra mažesnė nei EUR [minimali suma] (ar ją atitinkanti suma kita valiuta). / An event or circumstance referred to in clause 10.5(a) shall not constitute an Event of Default if the aggregate amount of Borrowed Money or commitment for Borrowed Money affected is less than EUR [minimum amount] (or its equivalent in other currencies).

10.6 Nemokumas: / Insolvency:

(a) Paskolos gavėjas sustoja arba sustabdo bet kokių savo skolų mokėjimą ar negali, ar pripažįsta savo nesugebėjimą grąžinti savo skolų suėjus terminui. / The Borrower stops or suspends payment of any of its debts or is unable to, or admits its inability to, pay its debts as they fall due.

(b) Paskolos gavėjas pradeda derybas arba sudaro bet kokį susitarimą, kompromisą, perleidimą ar sandorį su vienu ar daugiau savo kreditorių, siekdamas perskirstyti bet kuriuos savo įsiskolinimus (dėl faktinių ar numatomų finansinių sunkumų). / The Borrower commences negotiations, or enters into any composition, compromise, assignment or arrangement, with one or more of its creditors with a view to rescheduling any of its Indebtedness (because of actual or anticipated financial difficulties).

(c) Bet kurio Paskolos gavėjo Įsiskolinimo atžvilgiu yra paskelbiamas moratoriumas. / Moratorium is declared in respect of any Indebtedness of the Borrower.

(d) Bet koks veiksmas, procesas, procedūra ar žingsnis yra atliekamas, kuris susijęs su: / Any action, proceedings, procedure or step is taken in relation to:

(i) Mokėjimų sustabdymu, bet kokių Įsiskolinimų moratoriumu, Paskolos gavėjo likvidavimu, padalinimu, administravimu arba reorganizavimu bet kokiu būdu (sudarant savanorišką susitarimą, sandorį arba kitaip); arba / The suspension of payments, a moratorium of any Indebtedness, winding up, dissolution, administration or reorganization (using a voluntary arrangement, scheme of arrangement or otherwise) of the Borrower; or

(ii) Restruktūrizacija, kompromisu, perleidimu ar susitarimu su bet kuriuo Paskolos gavėjo kreditoriumi; arba / a composition, compromise, assignment or arrangement with any creditor of the Borrower; or

(iii) Likvidatoriaus, bankroto administratoriaus, gavėjo, privalomo valdytojo ar kito panašaus pareigūno paskyrimą dėl Paskolos gavėjo arba bet kokiam jo turtui. / The appointment of a liquidator, receiver, administrative receiver, administrator, compulsory manager or other similar officer in respect of the Borrower or any of its assets.

(e) Paskolos gavėjo turto vertė yra mažesnė nei įsipareigojimai (atsižvelgiant į sąlyginius ir būsimus įsipareigojimus). / The value of the Borrower's assets is less than its liabilities (taking into account contingent and prospective liabilities).

(f) Paskolos gavėjo atžvilgiu įvyksta bet koks įvykis, kuris yra analogiškas tiems, kurie nustatyti 10.6(a) - 10.6(e) sąlygose (imtinai) bet kurioje jurisdikcijoje. / Any event occurs in relation to the Borrower that is analogous to those set out in clause 10.6(a) to clause 10.6(e) (inclusive) in any jurisdiction.

(g) Sąlygos 10.6(a) – 10.6(f) (imtinai) netaikomos bet kokiam pareiškimui dėl bankroto, kuris yra piktnaudžiavimas teise ar nepagrįstas ir pasibaigęs, atidėtas arba atmetamas per [14] dienų nuo tokio pareiškimo dienos arba, jei anksčiau, nuo datos kurią jis paskelbtas. Moratoriumo, nurodyto 10.6(c) sąlygoje, pabaiga nepašalina bet kokio Pažeidimo, kurį sukelia toks moratoriumas. / Clause 10.6(a) to clause 10.6(f) (inclusive) shall not apply to any winding-up petition which is frivolous or vexatious and is discharged, stayed or dismissed within [14] days of commencement or, if earlier, the date on which it is advertised. The ending of any moratorium referred to in clause 10.6(c) shall not remedy any Event of Default caused by that moratorium.

10.7 Kreditoriaus procesas: prievolių nevykdymas, išieškojimas, vykdymas, turto konfiskavimas, laikinas areštas arba kitas analogiškas teisinis procesas yra taikomas, vykdomas arba iškeltas prieš Paskolos gavėjo turą, kurio bendra vertė yra EUR [suma] (ar ją atitinkanti suma kita valiuta) ir nėra atsiimtas ar panaikintas per 30 dienų. / Creditors' process: A distress, attachment, execution, expropriation, sequestration or other analogous legal process is levied, enforced or sued out on, or against, the Borrower's assets having an aggregate value of EUR [amount] (or its equivalent in other currencies) and is not discharged or stayed within 30 days.

10.8 Apsunkinimo įgyvendinimas: Paskolos gavėjo turtui ar prieš jį pradedamas vykdyti bet koks Apsunkinimas dėl Paskolos gavėjo Įsiskolinimo, viršijančio EUR [suma] (arba ją atitinkančią sumą kita valiuta)]. / Enforcement of encumbrance: Any Encumbrance in respect of Indebtedness exceeding EUR [amount] (or its equivalent in other currencies)] on or over the assets of the Borrower becomes enforceable.

10.9 Neteisėtumas: Visas ar bet kuri Finansų Dokumento dalis tampa nebegaliojanti, neteisėta, neįgyvendinama, nutraukta, ginčijama arba nustoja būti veiksminga ar turėti pilną galią ir poveikį. / Illegality: All or any part of any Finance Document becomes invalid, unlawful, unenforceable, terminated, disputed or ceases to be effective or to have full force and effect.

10.10 Atsisakymas: Paskolos gavėjas atmeta arba pareiškia ketinimą atsisakyti Finansų Dokumentus ar bet kurį iš jų. / Repudiation: The Borrower repudiates or evidences an intention to repudiate the Finance Documents or any of them.

10.11 Reikšmingas neigiamas pokytis: Įvyksta bet koks įvykis (arba egzistuoja aplinkybės), kurios, pagrįsta Organizatoriaus nuomone, turi arba pagrįstai gali turėti Reikšmingą Neigiamą Poveikį. / Material adverse change: Any event occurs (or circumstances exist) which, in the reasonable opinion of the Organizer, has or is reasonably likely to have a Material Adverse Effect;

10.12 Skolos ir įkeisto turto vertės santykio nesilaikymas: Paskolos gavėjas nustatyta tvarka neįvykdo Bendrųjų Sąlygų 7.4 punkte numatytų įsipareigojimų, susijusių su Įkeisto turto ir skolos santykiu. / Failure to adhere to the ratio of the value of the mortgaged property and the debt shall mean that the Borrower fails to fulfill the duties stipulated in clause 7.4 of the General Terms related to the ratio of the mortgaged property and the debt;

10.13 Valdžios institucijų veiksmai: kompetentingos valdžios institucijos imasi bet kokių veiksmų, dėl kurių Paskolos gavėjas tampa nepajėgus laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų pagal Finansų Dokumentus; / Actions of the authorities shall mean that any competent authorities undertake any actions due to which the Borrower or any Related Person becomes unable to fulfill his/her obligations under Financial Documents;

10.14 Teisminiai ginčai: Paskolos gavėjo ar kurio nors Susijusio asmens atžvilgiu pradedama bet kokia teisminė, administracinė ar arbitražo procedūra, kuri pagrįsta Organizatoriaus nuomone gali turėti Reikšmingą Neigiamą Poveikį. / Court disputes shall mean any court, administrative or arbitrage proceedings initiated in respect of the Borrower or any Related Person which in reasonable opinion of the Organizer may have Material Adverse Event;

10.15 Paskolos neišmokėjimas: visa Paskola neišmokama iki Specialiosiose Sąlygose nustatyto Paskolos išmokėjimo termino pabaigos. / Failure to pay the Loan shall mean the whole Loan is not paid until the end of the period of payment of the Loan established in the Special Terms;

10.16 Poveikio priemonės: Bet kuriuo metu įvykus ir tęsiantis Pažeidimui, Organizatorius, įteikęs pranešimą Paskolos gavėjui, turi teisę: / Acceleration: At any time after an Event of Default has occurred which is continuing, the Organizer may, by notice to the Borrower:

(a) atšaukti neįvykdytą Įsipareigojimą, po ko jis iš karto panaikinamas; ir/arba / cancel the outstanding Commitment whereupon it shall immediately be cancelled; and/or

(b) pareikalauti, kad visa negrąžinta Paskola, susikaupusios Palūkanos, Įsipareigojimo mokestis, Administravimo Mokestis, netesybos (bauda, Delspinigiai), Vėlavimo Palūkanos ir visos kitos susikaupusios arba mokėtinos pagal Finansų Dokumentus sumos būtų nedelsiant sumokėtos, po ko jos tampa iš karto mokėtinos; ir / arba / cancel this agreement and declare that all outstanding Loan, accrued Interest, Commitment fee, Management Fee, late payment fees, Penalty Interest and all other amounts accrued or outstanding under the Finance Documents be immediately due and payable, whereupon they shall become immediately due and payable; and/or

(c) pareikšti, kad visa negrąžinta Paskola turi būti mokama pagal pareikalavimą, po ko jos turi būti, Organizatoriui pareikalavus, nedelsiant grąžintos; ir / arba / declare that all outstanding Loan be payable on demand, whereupon it shall immediately become payable on demand by the Organizer; and/or

(d) pradėti išieškojimą pagal Hipoteką ir/ar Prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonę. / declare the Collateral and/or Additional security measure to be enforceable.

10.17 Atsiradus bet kuriam iš Bendrųjų Sąlygų 10 punkte nurodytų Pažeidimų, Organizatorius turi teisę, pateikdamas Paskolos gavėjui pranešimą raštu, nutraukti šią Sutartį. Tokiu atveju ši Sutartis laikoma nutraukta nuo Organizatoriaus pranešimo išsiuntimo Paskolos gavėjo nurodytu adresu ar pateikimo Portalo Vartotojo sistemoje momento (kuris įvyksta anksčiau). Organizatoriui nutraukus Sutartį įvyksta Automatinis Paskolos davėjo reikalavimo teisių perleidimas Organizatoriui Specialiosiose Sąlygose ir Naudojimosi Sutartyje numatyta tvarka. / In case if, in the Organizer’s reasonable opinion, any grounds for termination stipulated in clause 10 of the General Terms, occurs, the Organizer shall have the right to terminate this Contract by submitting a notification to the Borrower in writing. In such case the Contract shall be deemed terminated and the amounts stipulated in this clause shall become payable as of the moment of sending of the Organizer’s notification at the address stipulated by the Borrower or by submitting of it in the Consumer’s self-service system in the Website (which occurs earlier). In case the Organizer terminates the Contract, automatic transfer of the rights of claim of the Issuer of the Loan to the Organizer shall take place according to the procedure stipulated in the Special Terms and the Contract of Usage.

10.18 Organizatorius, pareikalavęs grąžinti Paskolą prieš nustatytą Paskolos grąžinimo terminą, 10.16 punkte nustatyta tvarka nenutraukia Delspinigių, Vėlavimo Palūkanų ir Administravimo mokesčio skaičiavimo, kol Paskolos gavėjas visiškai neatsiskaitys su Organizatoriumi ir Paskolos davėjais. / Having requested to repay the Loan before the established deadline of repayment of the Loan according to the procedure established in clause 10.16, the Organizer shall not discontinue the calculation of the penalty for delay and the Administration fee until the Borrower fully settles accounts with the Organizer and the Issuers of the Loan.

11. PRANEŠIMAI / NOTIFICATIONS

11.1 Visi pranešimai ir kitas susirašinėjimas, vykdant Sutartį, įteikiami kitai šaliai - Paskolos gavėjui ar Paskolos davėjams arba siunčiami registruotu laišku, galinėmis ryšių priemonėmis (elektroniniu paštu, faksu) arba kitų Šalių suderintu būdu. Organizatorius taip pat turi teisę pateikti Paskolos gavėjui ir Paskolos davėjams minėtus pranešimus ar kitokį susirašinėjimą Portalo Vartotojo savitarnos sistemoje. / All notifications and other correspondence while performing the Contract shall be delivered to the Borrower or the Issuers of the Loan or shall be sent by registered mail, terminal communication means (e-mail, fax) or in any other manner agreed by the Parties. The Organizer shall also have the right to present the afore mentioned notifications or other correspondence to the Borrower and the Issuers of the Loan in the Consumer’s self-service system of the Website.

11.2 Jeigu keičiasi šalių adresai, Vartotojo Paysera sąskaitų numeriai ir (arba) kiti rekvizitai, tai Šalys nedelsiant privalo apie tai informuoti viena kitą. Šalis neįvykdžiusi šių reikalavimų, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus, arba Portalo Vartotojo savitarnos sistemoje. / If the addresses of the Parties, the Consumer’s Paysera account numbers and (or) other requisites change, the Parties must notify each other about that immediately. The Party who fails to fulfill these obligations, may not make any claims or counterclaims regarding the fact that the actions of the other Party, performed according to the requisites last known to it, do not meet the terms of the Contract or that it did not receive the notifications sent at those requisites or in the Consumer’s self-service system of the Website.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS / FINAL PROVISIONS

12.1 Ši Sutartis įsigalioja nuo Aukciono pabaigos dienos pagal Bendrųjų Sąlygų 3.2 punktą ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo dienos. / This Contract shall come into force as of the day of the end of the Auction according to clause 3.2 of the General Terms and shall be in force until the day of complete fulfillment of the obligations of the Parties under this Contract.

12.2 Sutartie sąlygos ir vykdant sutartį gauta informacija yra konfidenciali ir viešai neskelbiama be Organizatoriaus sutikimo, išskyrus šioje Sutartyje numatytus atvejus. / The terms of the Contract and the information obtained while performing the Contract are confidential and must not be published without the Organizer’s consent, excluding the cases stipulated in this Contract.

12.3 Sutarties pakeitimai ir papildymai gali būti sudaromi atskiru šalių susitarimu elektroniniu būdu, naudojantis Portalo vartotojo sistema, ar kitu šalių sutartu būdu. / Any amendments and supplements to the Contract may be concluded by a separate agreement of the Parties electronically, using the Consumer’s self-service system in the Website or in any other manner agreed upon by the Parties.

12.4 Visi šios Sutarties papildymai, pakeitimai ar priedai turi tokią pačią teisinę galią ir yra neatskiriama šios Sutarties dalis. / All amendments, supplements and appendices to this Contract shall have the same legal force and shall constitute an integral part of this Contract.

12.5 Jei kuri nors Sutarties nuostata įstatymų nustatyta tvarka pripažįstama prieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems teisės aktams, tai neturi įtakos likusių Sutarties sąlygų galiojimui. Tokiu atveju Sutarties šalys gera valia, derybų būdu turi susitarti dėl pripažintos negaliojančia Sutarties nuostatos pakeitimo kita nuostata. / If any provision of the Contract, in the procedure established by the laws, is acknowledged as contradicting to the laws or other legislation of the Republic of Lithuania, this shall not have any influence on the validity of the remaining terms of the Contract whatsoever. In such a case, the Parties must agree on replacement of the provision of the Contract, acknowledged as invalid, by another provision in good will by way of negotiations.

12.6 Valdžios institucijoms, įskaitant Lietuvos banką, priėmus teisės aktus, reglamentuojančius kreditavimo santykius, Organizatorius nuo jų įsigaliojimo dienos turi teisę vienašališkai pakeisti šios Sutarties sąlygas, ir jie įsigalioja ir tampa privalomi Sutarties šalims nuo pranešimo Portalo Vartotojo savitarnos sistemoje dienos. / If the authorities, including the Bank of Lithuania, enact any legislation regulating the crediting relationships, as of day of coming into force of such legislation the Organizer shall have the right to amend the terms of this Contract unilaterally and they shall come into force and become mandatory to the Parties of the Contract as of the day of the notification in the Consumer’s self-service system in the Website.

12.7 Paskolos gavėjas ir Paskolos davėjai sutinka, kad Organizatorius perleistų Paskolos davėjų skolinį reikalavimą pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims. / The Borrower and the Issuers of the Loan agree that the Organizer would transfer the debt claim of the Issuers of the Loan under this Contract to any third Parties.

12.8 Ginčai tarp šalių vykdant šią Sutartį sprendžiami derybų būdu, o nesusitarus, ginčas perduodamas spręsti teismui, šalių susitarimu visų ginčų teismingumą nustatant pagal Organizatoriaus buveinės vietą. / Any disputes between the Parties which can arise performing this Contract shall be settled by way of negotiations, whereas, in case of the failure to reach an agreement, the dispute shall be transferred to the court and the jurisdiction of all disputes shall be determined in line with the location of the Organizer’s registered office by the agreement of the Parties.

13. PATVIRTINIMAI / CONFIRMATIONS

13.1 Paskolos gavėjas ir Paskolos davėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Bendrosiomis ir Specialiosiomis sąlygomis ir kad jam buvo suteikta pakankamai laiko susipažinti su šiomis Sąlygomis. / The Borrower and the Issuer of the Loan confirm that they have familiarized themselves with the General and the Special Terms of the Contract and that they were given enough time to familiarize themselves with these Terms.
admin
admin
Site Admin
 
Pranešimai: 35
Užsiregistravo: 23 Bir 2014, 11:38

Grįžti į Savy dokumentai

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias