Savy portalo naudojimosi sutartis - 1 dalis

Savy portalo naudojimosi sutartis - 1 dalis

Standartinė admin » 10 Bir 2016, 13:54

ŠI WWW.SAVY.LT PORTALO NAUDOJIMOSI SUTARTIS (‚NAUDOJIMOSI SUTARTIS‘) sudaryta tarp
(1) Bendras Finansavimas UAB, įmonės kodas 303259527, buveinė registruota Vokiečių g. 20 Vilniuje 01130 (‘Organizatorius’); ir
(2) Vartotojas, kuris elektroniniu būdu sudarė šią Naudojimosi Sutartį, patvirtino, kad sutiko su jos sąlygomis ir naudojasi Portalu (‚Vartotojas‘);
Lankydamiesi Portale www.savy.lt ir/arba naudodamiesi jame esančia informacija ir/arba paslaugomis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad nuodugniai ir įdėmiai susipažinote su šia Naudojimosi Sutartimi, ją supratote ir sutinkate jos laikytis. Taip pat Jūs patvirtinate kad ši Sutartis atitinka jūsų tikrąją valia, ją sudarėte nebūdamas apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų psichotropinių medžiagų, bei turėjote ir galėjote pasinaudoti nepriklausomų teisės ar finansų patarėjų konsultacijomis įvertinant šią Sutartį. Jei nesutinkate su šia Naudojimosi Sutartimi, Jūs negalite naudotis Portalu ir Organizatoriaus paslaugomis.
Ši Naudojimosi Sutartis reglamentuoja naudojimosi Portalu sąlygas, teisinius santykius tarp Portalo Vartotojų ir jo Organizatoriaus, o taip pat tarp Vartotojų.
Portalas ir veikiančios sistemos intelektinės nuosavybės teisės priklauso Valdytojui. Organizatorius administruoja Portalą Valdytojo pavedimu. Vartotojas neturi teisės išsaugoti, kopijuoti, keisti, perkelti, perduoti ar atskleisti Portalo puslapių turinio.
Šiame Portale Organizatorius padeda Vartotojams pasiskolinti vieniems iš kitų ir elektroniniu būdu sudaryti sandorius. Portalas veikia kaip tarpininkas tarp asmenų, kurie nori pasiskolinti ir asmenų, kurie nori paskolinti. Organizatoriaus Portale skelbiama grąža iš paskolų palūkanų yra istoriniai duomenys, gali kisti nepriklausomai nuo Organizatoriaus valios ir negarantuoja pajamų ateityje.
Portalo Organizatorius taiko Rizikos Modelį ir pagal jį atrenka Paraiškas Aukcionui. Organizatorius nesuteikia Vartotojams garantijos, kad Paskolos bus grąžintos pagal jų sąlygas. Organizatorius siekia protingai įvertinti kredito riziką, ir nuolat tobulina taikomą Rizikos Modelį Paraiškoms atrinkti, tačiau neduoda garantijos dėl Rizikos Modelio kokybės, ir neprisiima Vartotojų patirtų nuostolių, jei Paskola (vartojimo kreditas) nebus grąžinti. Vartotojai kredito riziką prisiima patys laisva valia investuodami į Paskolas (vartojimo kreditus). Vartotojų patiriami nuostoliai atlyginami paskolose taikomais prievolių užtikrinimo būdais (netesybomis – bauda, delspinigiais).
Informacija ir duomenys apie Vartotoją Paraiškoje ir Aukcione yra pateikiamos pačių Vartotojų, todėl Portalo Organizatorius nėra atsakingas už Vartotojų bei šios informacijos teisingumą, atitikimą tikrovei ir neatsako Vartotojams už nuostolius ar žalą, kurie kilo ar gali kilti dėl Vartotojų veiksmų, sprendimų ar sandorių, atliktų naudojantis informacija, pateikta šiame Portale.
1. SĄVOKOS
2.1 Mėnesinis tarpininkavimo mokestis – Tais atvejais kai jis yra taikomas - Paskolos ar vartojimo kredito sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas mėnesinis tarpininkavimo mokestis, kurį Paskolos gavėjas moka Organizatoriui už suteiktas tarpininkavimo paslaugas iki visiško įsipareigojimų pagal Paskolos ar vartojimo kredito sutartį įvykdymo; Į Mėnesinį tarpininkavimo mokestį įeina bet kokie Organizatoriaus mokami mokesčiai ir patiriamos išlaidos, kurių pasikeitimas neturi įtakos Mėnesio tarpininkavimo mokesčio dydžiui.
2.2 Bendrosios sąlygos – Paskolos ar vartojimo kredito bendrosios sąlygos kartu su visais papildymais ar pakeitimais;
2.3 Naudojimosi Sutartis – šis dokumentas, kuriame yra nurodytos Portalo sąlygos, su kuriomis turi sutikti asmuo, norintis naudotis Portalu https://savy.lt/, bei Organizatoriaus paslaugomis. Ši Naudojimosi Sutartis skirta reglamentuoti Portalo naudojimosi taisykles ir teisinius santykius, susiklostančius Portale, bei tarp Organizatoriaus ir Vartotojų;
2.4 Rizikos Modelis – Organizatoriaus naudojamas ir kuriamas kredito rizikos vertinimo modelis, statistiniai duomenys, duomenis apdorojantys algoritmai ir kitos priemonės (specialisto vertinimas, pokalbis telefonu, sms žinutė, el. laiškas) kuriais Organizatorius siekia protingai įvertinti kredito riziką, ir kurio pagrindu Organizatorius atrenka Paraiškas ir pateikia jas Aukcionui;
2.5 Vartotojas – Portalo narys fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra arba Skolintojas arba Paskolos arba vartojimo kredito gavėjas, sutikęs su šia Naudojimosi Sutartimi, pagal jos sąlygas užsiregistravęs Portale ir atitinkamai patvirtintas Organizatoriaus;
2.6 VKĮ - LR Vartojimo kredito įstatymas (Žin., 2011, Nr. 1-1; 2011, Nr. 146-6830);
2.7 Aukcionas – Paskolos sutarties tarp Portalo Vartotojų sudarymo būdas, kai Paskolos sutartis sudaroma tarp Paskolos gavėjo, kuris pateikė Paraišką, kurią Organizatorius patvirtino, bei inicijavo konkretų aukcioną, ir Skolintojo (-jų), kuris (-ie) pagal Aukciono sąlygas pateikė greičiausią Siūlymą (-us);
2.8 Paskolos gavėjas – fizinis asmuo - ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus Europos Ekonominės Erdvės valstybių pilietis, ir/arba Europos Ekonominės Erdvės valstybių juridinių asmenų registre įregistruotas juridinis asmuo, kuris yra tinkamai pasirašęs ir pateikęs Paraišką per Portalą ir kurio paraišką Portalas patvirtino; Paskolos gavėju taip pat laikomas fizinis asmuo vartojimo kredito gavėjas pagal vartojimo kredito sutartį;
2.9 Paslaugų įkainiai – Vartotojams taikomi mokesčiai, kaip tai apibrėžta Portale, įskaitant bet neapsiribojant Tarpininkavimo mokesčiu;
2.10 Skolintojas – Paskolos ar vartojimo kredito paskolos pasiūlymą per Portalą pateikęs ne jaunesnis negu 18 metų amžiaus Europos Ekonominės Erdvės valstybių pilietis, nuolatinis ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus Europos Ekonominės Erdvės valstybių gyventojas ir/arba fizinis ar juridinis asmuo, kuris tinkamai užsiregistravo Portale ir/arba kitas fizinis asmuo, kuris tinkamai atsidarė sąskaitą, patvirtino savo tapatybę ir atliko kliento pažinimo veiksmus pagal mokėjimų partnerio Paysera LT vidaus procedūras; Skolintoju taip pat laikomas vartojimo kredito davėjas.
2.11 Tarpininkavimo mokestis – Organizatoriaus gaunamas atlygis (komisiniai) iš Paskolos gavėjo už tarpininkavimą dėl paskolos suteikimo. Mėnesinis tarpininkavimo mokestis – ir jo dydis priklauso nuo paskolos sumos ir kitų individualių sąlygų ir yra nurodytas specialiosiose sąlygose ir mokėjimo grafike. Į tarpininkavimo mokestį (Sutarties tarpininkavimo mokestį ir Mėnesinį tarpininkavimo mokestį) įeina visi Organizatoriaus mokami mokesčiai ir patiriamos išlaidos.
2.12 Specialiosios sąlygos reiškia Paskolos gavėjo pateiktą ir Organizatoriaus patvirtintą Paraišką (ofertą) bei Skolintojo Siūlymą (akceptą);
2.13 Paskolos suma – Skolintojo (-jų) per Portalą paskolinta paskolos ar vartojimo kredito pinigų suma Paskolos gavėjui, kuri atitinka Paskolos gavėjo užpildytą paraišką ir kurią Paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti Skolintojui (-jams) ir mokėti Palūkanas ir kitus mokesčius;
2.14 Paraiška – Portale Vartotojo pateiktas viešas siūlymas sudaryti paskolos ar vartojimo kredito sutartį, parengtas pagal Paskolos gavėjo Portale užpildytą formą, bei paremtas rašytiniais dokumentais ir Vartotojo asmens duomenimis, kurią elektroniniu būdu patvirtino Paskolos gavėjas ir Organizatorius;
2.15 Reikalavimo teisė – Skolintojo reikalavimo teisė Paskolos gavėjui pagal Paskolos ar vartojimo kredito sutartį, kurios dydis nurodomas Siūlyme (Specialiojoje dalyje) su visomis su ja susijusiomis ar iš jos kylančiomis teisėmis;
2.16 Siūlymas – Portale Vartotojo, kuris ketina skolinti pinigus Paraišką pateikusiam asmeniui, pateiktas dokumentas, kuriuo jis priima ir patvirtina Paraiškos nurodytas sąlygas;
2.17 Paskola arba Paskolos sutartis – per Portalą tarp Paskolos gavėjo ir Skolintojo (-jų) sudarytas susitarimas, kurio pagrindu: Skolintojas suteikia paskolą ar vartojimo kreditą pagal susitarimo sąlygas Paskolos ar vartojimo gavėjui, o Paskolos (vartojimo kredito) gavėjas įsipareigoja grąžinti gautą paskolą (vartojimo kreditą) ir sumokėti visus su gavimu susijusius mokėjimus (Paslaugų įkainiai, Palūkanos ir kt.). Vartotojams yra žinoma, kad visi bendru Vartotojų sutarimu padaryti Sutarties pakeitimai ir priedai tampa neatskiriama Sutarties dalimi ir Sutarties Šalims turi privalomą galią. Paskola šioje Naudojimosi Sutartyje taip pat laikomas vartojimo kreditas, kuris pagal vartojimo kredito sutartį suteikiamas Vartotojo, jo šeimos ar asmeniniams poreikiams, nesusijusiems su Vartotojo profesine veikla, tenkinti. Tiek paskolos, tiek vartojimo sutartį sudaro Specialiosios sąlygos (Paraiška ir Siūlymas), bei Bendrosios sąlygos;
2.18 Palūkanos – mėnesinė palūkanų norma, kurią Paskolos ar vartojimo kredito gavėjas įsipareigoja mokėti Skolintojui už Paskolos ar vartojimo kredito sumą ir kurią yra nurodęs Paraiškoje prieš Aukcioną;
2.19 Organizatorius – UAB Bendras finansavimas, į/k 303259527, veikiantis adresu Vokiečių g. 20, Vilnius, 01130, Lietuva;
2.20 Valdytojas – New Chartered Limited, Jungtinėje Karalystėje registruota bendrovė, kurios registracijos numeris 08959133, registracijos adresas 54 Poland str. Londonas, Jungtinė Karalystė W1F 7NJ;
2.21 Portalas – Organizatoriaus prižiūrima ir administruojama sistema, patalpinta adresu www.savy.lt, kurios pagalba Paskolos gavėjai ir Skolintojai, tinkamai užpildę Paraiškas ir gavę patvirtinimą iš Organizatoriaus, dalyvaudami aukcionuose gali skolintis arba skolinti pinigus taip sukurdami Paskolos teisinius santykius. Organizatorius savo veiklą vykdo kaip Portalo administratorius;
2.22 Vartotojo savitarnos sistema – Vartotojo individuali paskyra, apsaugota unikaliu slaptažodžiu, skirta Vartotojui vykdyti įvairius veiksmus Portale, t.y. teikti Paraiškas ir Siūlymus, skolinti pinigus, sudaryti Paskolos sutartis, matyti Vartotojo atliktų veiksmų istoriją, gauti Organizatoriaus pranešimus ir kt. būdais valdyti savo paskyrą;
2.23 Vartotojo Paysera sąskaita – UAB EVP International, įmonės kodas 300060819 administruojamoje sistemoje adresu www.mokejimai.lt/www.paysera.lt atidaryta unikali Vartotojo sąskaita, kurios atidarymo metu yra identifikuojamas konkretus asmuo. Ši sąskaita Portalo yra naudojama Kredito lėšoms pervesti, mokėjimams įskaityti arba nuskaityti. UAB EVP International yra Lietuvos banko prižiūrima finansų įstaiga, atsakinga už sąskaitos tinkamą funkcionavimą;
2.24 Vartotojo banko sąskaita – vartotojo sąskaitą banke ar kitoje reguliuojamoje įstaigoje.
2.25 Vartotojo numeris – Organizatoriaus priskirtas unikalus kiekvieno registruoto Portalo Vartotojo numeris, skirtas identifikuoti Vartotoją.
2.26 Taisyklės – Organizatoriaus mokumo vertinimo ir atsakingo skolinimo taisyklės su pakeitimais ir papildymais;
2.27 Registracijos mokestis – vienkartinis mokestis, kurį Paskolos gavėjas privalo sumokėti, norėdamas patvirtinti registracijos duomenis, šią Naudojimosi sutartį, Bendrąsias Paskolos sąlygas ir sutikimą tvarkyti asmens duomenis elektroniniais kanalais. Registracijos mokesčio dydis, kurį nustato Organizatorius, nurodomas Portale.
2. VARTOTOJO PAREIGOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
2.1 Vartotojas privalo:
2.2 Nevykdyti neteisėtų veikų Portale (įskaitant, bet neapsiribojant, pinigų plovimui, neteisėtai įgytų lėšų legalizavimai ir kt.), su Organizatoriumi ir kitais Vartotojais bendrauti pagal visuotinai priimtus moralės principus;
2.3 Pateikti tik tikrą ir teisingą informaciją Organizatoriui ir kitiems Vartotojams;
2.4 Laikyti paslaptyje prisijungimo prie Portalo duomenis ir jokiais būdais jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Vartotojas atsako už bet kokius nuostolius, praradimus ar žalą, kurie atsirado dėl to, kad prisijungimo prie Portalo duomenys tapo žinomi trečiajam asmeniui ir dėl šios priežasties buvo sukurti teisiniai santykiai. Vartotojas patvirtina, kad visi sandoriai, sudaryti per Vartotojo savitarnos sistemą išreikš tikrąją Vartotojo valią ir bus privalomi Vartotojui bet kokiu atveju (įskaitant, bet neapsiribojant ir tuos atvejus, kai tretieji asmenys galimai gavę duomenis sudarė sandorius Vartotojo vardu – paskolina ir/arba pasiskolino pinigus, kai vartotojas savo noru atiduota prisijungimo duomenis trečiajam asmeniui ir kt.);
2.5 Nuolatos atnaujinti aktualią informaciją apie save (sąskaitos numeris, vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys);
2.6 Pakeisti prisijungimo prie Portalo duomenis, jeigu kilo grėsmė, kad šiuos duomenis galimai sužinojo tretieji asmenys.
2.7 Organizatorius turi teisę apriboti Vartotojo teisę naudotis Portalu, įskaitant ir visišką Vartotojo pašalinimą iš Portalo, ir imtis kitų veiksmų, kuriuos Organizatorius mano esant būtina, įskaitant, bet neapsiribojant savo, kaip Organizatoriaus teisių ir pareigų sustabdymą ar nevykdymą, jeigu toks Organizatoriaus veikimas ar neveikimas yra būtinas užtikrinant Portalo besąlyginį funkcinį veikimą ir/arba kitų Vartotojų teises ir pareigas.
2.8 Visais atvejais, Organizatorius turi teisę sustabdyti Vartotojo registraciją Portale ir/arba jį pašalinti iš Portalo, kai:
2.8.1. Vartotojas nevykdo savo pareigų ir/arba įsipareigojimų, pateikė arba pateikia neteisingą, klaidingą, melagingą ir/arba nepilną informaciją;
2.8.2. Vartotojo elgesys su kitais Vartotojais neatitinka visuotinai priimtų moralės principų;
2.8.3. Vartotojui suteikiama Paskola prieštarautų atsakingo skolinimo Taisyklėms ar gerai moralei.
2.9 Visais atvejais, kai Organizatorius pagrįstai yra įsitikinęs, kad Vartotojas melagingai pateikia informaciją apie save ir/arba neteisėtai naudojasi ne jam priklausančio asmens duomenimis, Organizatorius pasilieka sau teisę apie tokią situaciją pranešti atsakingoms teisėsaugos institucijoms.
3. NAUDOJIMASIS PORTALU IR INVESTAVIMAS
3.1. Asmuo, norintis naudotis Portalo paslaugomis, privalo užsiregistruoti. Registracija yra nemokama. Užsiregistravęs asmuo tampa Portalo Vartotoju ir turi teisę laisvai investuoti ir skolintis, teikti Siūlymus ir Paraiškas.
3.2. Pirminei registracijai atlikti asmuo turi įvesti savo elektroninį paštą, į kurį asmuo iš karto gaus unikalų slaptažodį.
3.3. Asmuo, gavęs iš Organizatoriaus unikalius prisijungimo duomenis, privalo juos nedelsiant pasikeisti. Asmens prisijungimo vardas yra elektroninis paštas, kurį nurodo asmuo.
3.4. Portalo teikiamomis paslaugomis gali naudotis tik tie registruoti vartotojai, kurie patvirtino, kad sutinka su šia Naudojimosi Sutartimi.
3.5. Kiekvieną kartą, kai Vartotojas nori vykdyti veiksmus Portale, jis privalo prisijungti įvedant savo unikalų prisijungimo vardą ir slaptažodį.
3.6. Vartotojui elektroniniu būdu patvirtinus, kad jis sutinka su Naudojimosi Sutartimi ji yra laikoma sudaryta. Šalys susitaria, kad Vartotojo atlikti veiksmai registruojantis Portale ir sutinkant su šia Naudojimosi Sutartimi, Paskolos ar vartojimo kredito Specialiosiomis sąlygomis (Siūlymu, Paraiška), Bendrosiomis sąlygomis, bei registruojantis Portale nurodyti asmens duomenys (kuriuos patvirtina Vartotojo paspaudimas ant „varnelės“ ar mygtuką „sutinku“, Vartotojo numeris, SMS žinutės išklotinė, Vartotojo Paysera sąskaitos išklotinė, Vartotojo ar Portalo elektroniniai laiškai, arba telefoninio pokalbio garso įrašas, arba Portalo išrašas apie Vartotojo veiksmus Vartotojo savitarnos sistemoje Portale arba Paskolos gavėjo atlikta identifikacija pervedant Registracijos mokestį Organizatoriui) yra laikomi Vartotojo parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, o Paraiška bei Siūlymas, kurių pagrindu sudaryta Paskolos (vartojimo kredito) sutartis, pagal kurią Skolintojų Paskolos (vartojimo kredito) gavėjams yra pervedama Paskolos suma ar vartojimo kreditas, yra prilyginama dokumentui, sudarytam rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas Vartotojo parašu kiekviename jo lape.
3.7. Užsiregistravus, Organizatorius visus pranešimus, skirtus Vartotojui, siunčia Vartotojo nurodytu elektroniniu paštu. Vartotojas patvirtina, kad jis sutinka, kad pranešimas yra laikomas tinkamai įteiktu praėjus 24 valandoms po išsiuntimo.
4. VARTOTOJO IDENTIFIKACIJA
4.1. Vartotojas, kuris nori tapti Paskolos gavėju ir/arba Skolintoju visų pirma privalo būti identifikuojamas.
4.2. Tam, kad Vartotojas būtų tinkamai identifikuotas, Vartotojas privalo sukurti Vartotojo Paysera sąskaitą arba su Portalu susieti jau turimą Vartotojo Paysera sąskaitą. Paskolos gavėjas turi patvirtinti identifikaciją atlikdamas veiksmus, nurodytus 4.6 punkte.
4.3. Vartotojo Paysera sąskaita yra sukuriama Vartotojui Portale paspaudus ant atitinkamos nuorodos. Vėliau, Vartotojas gali pasirinkti, ar jis susikuria naują vartotojo sąskaitą, ar savo tapatybę patvirtina per jau turimą Vartojimo Paysera sąskaitą.
4.4. Vartotojas turi patvirtinti, kad suteikia Organizatoriui įgaliojimą tvarkyti jo Vartotojo Paysera sąskaitoje esančias lėšas iki tam tikro limito su tikslu Skolintojo vardu pervesti pinigines lėšas Paskolos gavėjui ir iš Paskolos gavėjo įskaityti pinigines lėšas Skolintojui ir Organizatoriui.
4.5. Vartotojas, patvirtinęs savo tapatybę, turi teisę tapti Paskolos gavėju ir/arba Skolintoju ir/arba vykdyti visas kitas operacijas Portale.
4.6. Paskolos gavėjas norėdamas turėti galimybę patvirtinti Paraišką turi atlikti šiuos veiksmus:
4.6.1. Pateikti savo asmens duomenis, elelktroninio pašto adresą, telefono numerį;
4.6.2. Susipažinti su šia Naudojimosi sutartimi, Bendrosiomis sąlygomis, Standartine informacija apie Vartojimo kreditą, Duoti sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
4.6.3. Patvirtinti registracijos formoje nurodytus duomenis ir dokumentus, ir sumokėti Registracijos mokestį;
4.6.4. Registracijos mokestį Paskolos gavėjas privalo sumokėti tik iš savo asmeninės sąskaitos, esančios viename iš Portalenurodytų Lietuvos Respublikoje veikiančių užsienio bankų filialų arba elektroninių pinigų licenciją turinčių įstaigų, kuriose tinkamai yra patvirtinęs savo tapatybę;
4.6.5. Registracijos mokestį Paskolos gavėjas privalo sumokėti iš tos savo asmeninės sąskaitos, į kurią pageidauja gauti pinigines lėšas;
4.6.6. Registracijos mokestį Paskolos gavėjas privalo sumokėti, atlikdamas pervedimą į Organizatoriaus nurodytą sąskaitą. Registracijos mokestį Paskolos gavėjas privalo sumokėti naudodamas banko internetinės bankininkystės sistemą;
4.6.7. Paskolos gavėjas, mokėdamas Registracijos mokestį, mokėjimo dokumento skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ privalo nurodyti unikalų simbolių rinkinį, kurį Organizatorius Paskolos gavėjui nurodo Portale arba instrukcijose po to, kai jis pateikia savo duomenis ir susipažįsta su dokumentais;
4.6.8. Organizatorius ir Paskolos gavėjas susitaria , kad Paskolos gavėjas, sumokėjęs Registracijos mokestį, patvirtintų:
4.6.8.1. savo tapatybę;
4.6.8.2. savo valią akceptuoti būtent tokias Bendrąsias sąlygas, Naudojimosi Sutartį, Sutikimą tvarkyti asmens duomenis, su kuriomis jis susipažino Organizatoriaus portale užpildęs paraišką;
4.6.8.3. savo pageidavimą, kad Organizatorius pinigines lėšas pervestų į tą Paskolos gavėjo sąskaitą, iš kurios jis sumokėjo Registracijos mokestį.
4.6.9. Organizatorius neatsako už Registracijos mokesčio įskaitymą į Organizatoriaus sąskaitą, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:
4.6.9.1. Registracijos mokestis nebuvo įskaitytas į Organizatoriaus sąskaitą dėl banko ar trečiųjų asmenų kaltės;
4.6.9.2. Paskolos gavėjas neįvykdė arba netinkamai įvykdė Portale nurodytus pervedimo reikalavimus;
4.6.10. Organizatorius ir Paskolos gavėjas patvirtina, kad ribojimas pervesti pinigines lėšas nuo 22 valandos iki 7 valandos nereiškia, kad tuo metu Paskolos gavėjas negali patvirtinti savo tapatybės ar patvirtinti Paraiškos.
5. PASKOLOS SUMA, PALŪKANOS, TERMINAS, PARAIŠKA
5.1 Paskolos sutartis sudaroma Portale vykstančių Aukcionų metu, t.y. kai Vartotojas pateikia Paraišką (Oferta), kuri yra patvirtinta Organizatoriaus ir Aukciono metu Skolintojas pateikia Siūlymą (Akcepta) ir, sutapus Paraiškos ir Siūlymo esminėms sąlygoms (Specialiosios sąlygos), bei Vartotojams sutikus su Bendrosiomis sąlygomis yra sudaroma Paskolos sutartis. Esminės sąlygos yra Paskolos suma, Palūkanos ir Terminas.
5.2 Vartotojas, norintis pateikti Paraišką, privalo nurodyti Paskolos sumą, Palūkanas ir Terminą, kuriam nori skolintis.
5.3 Paskolos sumai taikomi reikalavimai:
5.3.1 Paskolos per Portalą yra suteikiamos ir gaunamos valiuta, kuri nurodyta Paraiškoje. Organizatorius turi teisę nuspręsti, kokia valiuta išduodama Paskola;
5.3.2 Organizatorius turi teisę rekomenduoti Vartotojui sumažinti Paskolos sumą. Jeigu Vartotojas nesumažina savo nurodytos Paskolos sumos, Organizatorius turi teisę nepatvirtinti Paraiškos ir neleisti Aukcionui įvykti.
5.4 Palūkanoms taikomi reikalavimai:
5.4.1. Vartotojas, inicijuodamas Aukcioną, nustato Paskolos sutarties Palūkanas;
5.4.2. Organizatorius turi teisę rekomenduoti Vartotojui sumažinti arba padidinti Palūkanas. Jeigu Vartotojas nesumažina arba nepadidina savo nurodytų Palūkanų dydžio, Organizatorius turi teisę nepatvirtinti Paraiškos ir neleisti Aukcionui įvykti;
5.4.3. Skolintojai, teikdami Paraiškos siūlymus Aukcione, skolina tokiomis Palūkanomis, kurias nurodė Paskolos gavėjas;
5.4.4. Paskolos gavėjui praleidus palūkanų mokėjimo terminą Organizatorius gali skaičiuoti padidintas palūkanas pagal Portale ar Specialiosiose sąlygose nurodytus dydžius;
5.5 Vartotojas, turi teisę nurodyti savo norimą Paskolos terminą, kuris negali būti trumpesnis ir/arba ilgesnis negu Organizatoriaus Paraiškos pildymo metu patvirtintas trumpiausias ir ilgiausias Paskolos terminai.
5.6 Vartotojui bus sugeneruotas unikalus dokumentas, kuriame, pagal Vartotojo nurodytą Paskolos sumą, Palūkanas ir Terminą, bus atvaizduotas preliminarus Paskolos grąžinimo grafikas, visi mokesčiai, kuriuos turėtų mokėti Vartotojas ir kita svarbi informacija.
5.7 Vartotojas, kuris nori pagal šią preliminarią informaciją formuoti Paraišką, privalo Portale užpildyti formą ir nurodyti:
5.7.1 Vartotojo asmeninę informaciją (vardas, pavardė, adresas, kontaktai, etc.);
5.7.2 Sąskaitos numerį, į kurią norės gauti Paskolos sumą;
5.7.3 Vartotojo mėnesines pajamas;
5.7.4 Vartotojo mėnesines išlaidas;
5.7.5 Sutikimą dėl savo Vartotojo asmens duomenų tvarkymo;
5.7.6 Sutikimą su Bendrosiomis paskolos ar vartojimo kredito sąlygomis;
5.8 Vartotojas, pildydamas formą turi pridėti savo paskutinių keturių mėnesių banko išrašą ir savo „Mano Creditinfo“ ataskaitą iš svetainės https://www.manocreditinfo.lt/. Šių dokumentų pateikimas Paraiškos pateikimo etape nėra privalomas, tačiau Organizatorius gali informuoti Paskolos gavėją, kad paskutinių keturių mėnesių banko išrašo pateikimas yra privalomas.
5.9 Vartotojui, užpildžius formą ir patvirtinus tapatybę, yra automatiškai Portalo sugeneruojama Paraiška, kurią vartotojas privalo patvirtinti elektroniniu būdu. Paraiška laikoma įpareigojančiu pasiūlymu visiems Vartotojams, o Paskolos gavėjui ją pasirašius elektroniniu būdu ir Organizatoriui ją patvirtinus, Aukcionas laikomas pradėtu.
5.10 Organizatorius, gavęs patvirtintą Paraišką, ją vertina ir turi teisę:
5.10.1 Patvirtinti Paraišką ir perkelti ją į Aukciono skiltį;
5.10.2 Tais atvejais, kai Paskolos gavėjas nėra pateikęs banko išrašo, ir/arba „Mano Creditinfo“ ataskaitos ir/arba kai pateikta informacija nėra tiksli ir/arba jeigu Organizatorius nori gauti papildomos informacijos iš Paskolos gavėjo, Organizatorius turi teisę susisiekti su Paskolos gavėju jo nurodytais kontaktais ir telefonu gauti trūkstamą informaciją. Banko sąskaitų išrašuose esanti informacija jokiais atvejais nėra atskleidžiama kitiems Vartotojams, o naudojama tik siekiant patikrinti pateiktos informacijos tikslumą;
5.10.3 Tais atvejais, kai Paskolos gavėjas su Paraiška pateikė melagingą arba nepilną informaciją ir/arba kitais atvejais Organizatorius savo nuožiūra gali nepatvirtinti Paraiškos ir nepraleisti jos į Aukciono skiltį;
5.10.4 Tais atvejais, kai pagal Paskolos gavėjo pateiktą informaciją Organizatorius nusprendžia, kad yra keistina Paskolos suma ir/arba Palūkanos ir/arba Terminas, yra sugeneruojama nauja Paraiška ir Vartotojas yra atskirai informuojamas apie šią situaciją. Vartotojas turi teisę naujos Paraiškos nepatvirtinti. Tokiu atveju, Organizatorius turi teisę nepatvirtinti senos Paraiškos ir nepatalpinti jos į Aukciono skiltį.
5.11. Kai Paraiška yra Organizatoriaus patvirtinama, ji yra perkeliama į Aukciono skiltį ne ilgesniam negu 60 dienų terminui.
5.12. Jeigu Skolintojai pateikia Paraišką atitinkančius Siūlymus anksčiau, negu per 30 dienų, Aukcionas laikomas įvykusiu ir baigtu. Tuo atveju, kai Organizatorius leidžia, Vartotojas gali pats nustatyti Aukciono trukmę.
5.13. Jeigu Paraiška visu šimtu procentų nėra užpildoma per 60 dienų, Aukcionas laikomas neįvykusiu ir nesukuria teisinių santykių Paskolos gavėjui, Skolintojui ir/arba Organizatoriui nebent šalys susitaria kitaip.
5.14. Organizatorius negali būti laikomas kaltu ir/arba pažeidusiu savo pareigas, jeigu Aukcionas neįvyksta.
5.15. Patalpinęs Paraišką į Aukcioną ir jo metu Organizatorius turi teisę atskleisti informaciją apie Paskolos gavėją – gyvenamoji vietovė, profesija (užsiėmimas), išlaidų dydis, išlaidų tipas, pajamų dydis, pajamų tipas, turimas turtas, išsilavinimas, darbo patirtis, duomenys apie Paskolos užtikrinimo priemonę, kurios protingai reikia Skolintojams įvertinti Paraišką pagal jos sąlygas ir pateikti savo Siūlymus, tačiau Organizatorius negali atskleisti Paskolos gavėjo vardo, pavardės, asmens kodo, tikslaus adreso, įskaitant ir Reikalavimo teisės perleidimą pagal šios Sutarties 14 straipsnį.
5.16. Skolintojai turi papildomą galimybę užduoti Paskolos gavėjui klausimus, kurie kartu su atsakymais matomi visiems Vartotojams. Aukciono metu Paskolos gavėjas taip pat gali atskleisti Portale savo asmens ar įmonės kodą ir vardą, pavardę ar pavadinimą.
5.17. Aukciono metu kiekvienas Vartotojas turi galimybę realiu laiku peržiūrėti pateiktus Siūlymus.
5.18. Aukciono metu Skolintojai gali teikti Siūlymus nustatydami siūlomos Paskolos dydį, tačiau negali siūlyti mažesnių ir/arba didesnių Palūkanų, nei nustatė Paskolos gavėjas. Skolintojo siūloma pagrindinė Paskolos dalis turi būti ne mažesnė nei EUR 5. Skolintojo siūloma pagrindinė paskolos dalis negali viršyti konkrečiame Aukcione Paskolos gavėjo nustatytos Paskolos sumos.
5.19. Skolintojas negali vienam Paskolos gavėjui skolinti daugiau negu EUR 500 į vieną vartojimo paskolą.
5.20. Skolintojas negali siūlyti skolinti daugiau negu yra lėšų Skolintojo sąskaitoje. Skolintojui, Aukciono metu patvirtinus konkrečią sumą pinigų Paskolos gavėjui, jo sąskaitoje esanti atitinkama suma yra rezervuojama šiai konkrečiai Paskolai.
5.21. Skolintojas, pateikęs Siūlymą Aukcione, elektroniniu būdu patvirtina, kad jis sutinka su Paraiškos sąlygomis, t.y. paspausdamas mygtuką „sutinku“ pateikia oficialų sutikimą sudaryti Paskolos sutartį (akceptas). Siūlymas galioja iki Aukciono pabaigos.
5.22. Skolintojas, pasirašęs Siūlymą, negali teikti naujo Siūlymo iš rezervuotos sumos ir/arba pervesti šios sumos į savo kitą sąskaitą, išskyrus kai Aukcionui neįvykus Organizatorius panaikina rezervaciją.
5.23. Organizatorius panaikina Skolintojo lėšų rezervavimą kai Aukcionas neįvyksta. Tokiu atveju Vartotojas gali laisvai disponuoti savo sąskaitoje esančia anksčiau rezervuota lėšų suma.
5.24. Aukciono metu Skolintojas negali atsiimti arba keisti savo Siūlymo.
5.25. Organizatorius, prižiūrėdamas Aukcioną, turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti Vartotojo Paraišką ir/arba Skolintojo Siūlymą.
6. AUKCIONAS, PASKOLOS SUTARTIES SUDARYMAS
6.1 Skolintojas, norintis dalyvauti Aukcione, privalo būti prieš tai sukūręs savo Vartotojo Paysera sąskaitą ir suteikęs įgaliojimą Organizatoriui Vartotojo vardu valdyti ir atlikti techninius veiksmus su piniginėmis lėšomis ir turėti savo sąskaitoje piniginių lėšų.
6.2 Paskolos sutartis yra sudaroma Aukciono būdu ir laikoma automatiškai sudaryta nuo Aukciono pabaigos momento tarp Paskolos gavėjo ir Skolintojo (-ų), kuris (-ie) laimėjo Aukcioną. Aukcionas sėkmingai pasibaigia kai Siūlymai atitinka Paraišką (sutapus Paskolos terminui, Palūkanoms, ir Paskolos sumai) arba Organizatoriaus siūlymu Kredito gavėjas sutinka su mažesne Paskolos suma.
6.3 Organizatorius fiksuoja ir registruoja visus Aukcione pateiktus Siūlymus chronologine tvarka. Ši tvarka nustatoma pagal Portalo laiką.
6.4 Aukcionas organizuojamas pirmumo principu, t.y. Aukcioną laimi pirmiau Siūlymus pateikę Skolintojai.
6.5 Siūlymo Skolintojas negali atšaukti po jo pasirašymo momento.
6.6 Aukcionas laikomas neįvykusiu, jeigu nuo Aukciono pradžios dienos per 30 kalendorinių dienų nėra pateikta Siūlymų visai Paraiškos sumai. Tokiu atveju Paraiškos pagrindu Paskolos sutartis nesudaroma.
6.7 Pasibaigus Aukcionui, Portalas išsiunčia pranešimus Vartotojams apie Aukciono rezultatus, nurodydamas Aukcioną laimėjusius Vartotojus bei siūlymus, kurių pagrindu buvo sudarytos Paskolos sutartys.
6.8 Pasibaigus Aukcionui, Organizatorius atlieka šiuos veiksmus: (i) priskiria Paskolos sutarčiai unikalų jos identifikacinį numerį ir išsiunčia ją Organizatoriaus duomenų bazėje registruotu Paskolos gavėjo elektroninio pašto adresu; (ii) Paskolos gavėjui suformuoja aktualų paskolos grafiką, taip pat (iii) nuskaito lėšas iš Skolintojų Paysera sąskaitų į Paskolos gavėjo Paysera sąskaitą ir/arba į Organizatoriaus tarpinę sąskaitą ne vėliau kaip per 12 valandų po Aukciono pabaigos. Po nuskaitymo Organizatorius arba perveda pinigines lėšas į Paskolos gavėjo banko sąskaitą, Paysera sąskaitą arba tikslinės paskolos atveju iš anksto žinomiems piniginių lėšų gavėjams (pvz. refinansavimo atveju kitoms kredito įstaigoms)
6.9 Skolintojas patvirtinta, kad Organizatorius turi teisę iš Skolintojo Paysera sąskaitos nuskaityti Siūlyme nurodytą sumą taip, kaip yra nurodyta Vartotojo Paysera sąskaitos įgaliojime.
6.10 Pasibaigus Aukcionui, visi Aukcioną laimėję Skolintojai turės galimybę susipažinti su Paskolos gavėjo pasirašyta Paraiška.
6.11 Aukcionui pasibaigus, Vartotojai turės galimybę realiu laiku sužinoti savo Paskolos grąžinimo grafiką, mokėjimų statusą, esantį likutį ir pan. informaciją. Vartotojai galės būti identifikuojami nurodant vartotojo vardus ir/arba kodus ir/arba tikrus vardus pavardes.
7. MOKĖJIMAI PAGAL PASKOLOS SUTARTĮ
7.1 Paskolos gavėjas moka Paskolos sumą, Palūkanas ir kitus mokesčius pagal patvirtintą Paskolos sutarties grafiką.
7.2 Palūkanos skaičiuojamos nuo Paskolos sumos nuo tos dienos (imtinai), kai Paskola pervedama Paskolos gavėjui (arba už Paskolos gavėją kitiems subjektams).
7.3 Paskolos gavėjo mokama suma susidaro iš: Skolintojams mokamos Paskolos sumos, Palūkanų, delspinigių ir Organizatoriui mokamo Tarpininkavimo mokesčio, asmens tikrinimo UAB Creditinfo Lietuva mokesčio ir kt. mokėjimų, kurie yra viešai skelbiami Portale.
7.4 Paskolos gavėjas Tarpininkavimo mokestį, asmens tikrinimo UAB Creditinfo Lietuva mokestį ir kitus mokesčius sumoka tą dieną, kai reikiama suma yra įskaitoma Organizatoriui nuo Paskolos gavėjo pavedimo arba kitokiu sutartu būdu.
7.5 Paskolos gavėjas grąžina Paskolos sumą bei sumoka Palūkanas laikydamasis Specialiosiose sąlygose nustatyto Paskolos grąžinimo grafiko, pagal Organizatoriaus mokėjimo pranešime pateiktus nurodymus. Jeigu mokėjimo pranešime nurodyta informacija skiriasi nuo Paskolos sutarties grafiko, kuris yra patalpintas Vartotojo unikalioje paskyroje, Vartotojas mokėjimus turi vykdyti pagal Paskolos grąžinimo grafiką. Kartu Paskolos gavėjas moka Palūkanas, Administracinį mokestį ir kitus mokėjimus.
7.6 Paskolos gavėjas einamąjį mokėjimą atlieka į savo Vartotojo Paysera sąskaitą arba į Organizatoriaus nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą iš kurios Organizatorius paskirsto lėšas Skolintojams ir Organizatoriui. Jei taikoma, Paskolos gavėjo Įgaliojimo suteikimas Organizatoriui per Paysera sistemą yra esminė šios Naudojimosi Sutarties ir Paskolos sutarties sąlyga, be kurios Organizatorius nebūtų sudaręs šios ir/ar Paskolos Sutarties, ir reikalinga Organizatoriui užtikrini, kad Vartotojas tinkamai vykdys savo prisiimtus įsipareigojimus. Vartotojui atšaukus įgaliojimą, Organizatorius neturės galimybės automatiškai nuskaityti Paskolos gavėjo mokėjimų, ir Organizatorius tai laikys esminiu Paskolos sutarties ir šios Naudojimosi Sutarties pažeidimu. Tokiu atveju Organizatorius gali nutraukti Paskolos sutartį bet kuriuo metu (įskaitant, bet neapsiribojant, kai nėra jokio pradelsto mokėjimo) arba reikalauti iš Paskolos gavėjo Paskolos sumą atitinkančios Baudos, kuri laikoma minimaliais Organizatoriaus ir Skolintojų nuostoliais, bei atlyginti Organizatoriui ir Skolintojams visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, jei šių nepadengia bauda.
7.7 Lėšas Paskolos gavėjas į atsiskaitomąją sąskaitą privalo pervesti taip, kad pinigai sąskaitoje būtų įskaityti ne vėliau negu mokėjimų nuskaitymo dieną (t.y. Paskolos ir kitų įmokų mokėjimų dieną).
7.8 Tuo atveju, jeigu Organizatorius, automatiškai įskaitantis Paskolos gavėjo pervestas pinigines lėšas iš nurodytos atsiskaitomosios sąskaitos, neras visų ar dalies mokėjimui skirtų lėšų sąskaitoje, tai reikš, kad Paskolos gavėjas praleido mokėjimo terminą ir tokiu atveju Paskolos gavėjas privalo mokėti delspinigius, baudą ir/arba kitus mokėjimus kaip kad yra nurodyta šioje Naudojimosi Sutartyje, Portale esančioje kainodaros skiltyje ar Paskolos sutarties Specialiosiose sąlygose.
7.9 Palūkanų pajamos, Skolintojų uždirbtos skolinant lėšas per Portalą, yra apmokestinamos ir deklaruojamos pagal Skolintojo gyvenamosios vietos teisės aktus. Organizatorius nėra ir negali būti atsakingas už tinkamą prievolių, susijusių su pajamų apmokestinimu, įvykdymu.
7.10 Paskolos gavėjas turi teisę grąžinti dalį arba visą Vartojimo kreditą anksčiau sutartyje numatyto termino ir pasinaudoti teise į Palūkanų sumažinimą, jei yra įvykdomos šios sąlygos:
7.10.1. Kredito gavėjas, norėdamas grąžinti Vartojimo kreditą anksčiau termino, privalo apie tai informuoti Organizatorių ne vėliau kaip 2 (dvi) kalendorines dienas pranešimu, pateiktu patvarioje laikmenoje.
7.10.2. Organizatorius pareiškia, kad už išankstinį grąžinimą kompensacijos iš Kredito gavėjo nereikalaus, nebent grąžinamas vartojimo kreditas ar jo dalis viršija 2320 eurų per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį. Jei anksčiau nustatyto termino grąžinamas vartojimo kreditas ar jo dalis viršija 2320 eurų per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį, Organizatorius turi teisę reikalauti, kad Kredito gavėjas sumokėtų kompensaciją, lygią 0,5 procento nuo anksčiau nustatyto nustatyto termino grąžinamos Vartojimo kredito dalies, bet ne didesnę nei Palūkanų suma, kurią Kredito gavėjas būtų sumokėjęs, jeigu Vartojimo kreditą grąžintų šios sutarties nurodytu laiku.
7.10.3. Gražinęs visą ar dalį Vartojimo kredito anksčiau laiko, Kredito gavėjas turi teisę į Bendros vartojimo kredito kainos sumažinimą, kurį sudaro likusio Vartojimo kredito sutarties trukmės laikotarpio, skaičiuojamo nuo Vartojimo kredito ar jo dalies grąžinimo dienos, Palūkanos ir išlaidos.
7.10.4. Tuo atveju, jeigu Kredito gavėjas grąžiną dalį arba visą Vartojimo kreditą anksčiau sutartyje numatyto termino, tačiau 4.4.1 punkte numatyta tvarka neinformuoja Organizatoriaus, Organizatorius turi teisę nuskaityti įmoka ir dėl to Kredito gavėjas Organizatoriui neturi jokių pretenzijų.
7.11 Paskolos gavėjo pervestos sumos paskirstomos tokia tvarka: pirmiausia, Mėnesinis tarpininkavimo mokestis, antra Palūkanos ir Paskolos grąžinimo suma.
7.12 Jei už Paskolos gavėją bandys atsiskaityti trečiasis asmuo ir Organizatorius negalės tinkamai identifikuoti Paskolos gavėjo, bus laikoma, kad Paskolos gavėjas netinkamai įvykdė savo pareigą vykdyti įsipareigojimus ir privalės už atitinkamą laikotarpį mokėti palūkanas ir kitus mokesčius už piniginių prievolių įvykdymo termino praleidimą.
7.13 Paskolos gavėjas turi teisę pateikti Organizatoriui vekselį, kad užtikrintų kad būtų tinkamai įvykdyti įsipareigojimai.
7.14 Paskolos gavėjas negali perleisti savo įsipareigojimų trečiajam asmeniui be Organizatoriaus sutikimo.
7.15 Organizatorius turi teisę vienašališkai ir nedelsiant nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti sumokėti visą Paskolos sumą, palūkanas, Tarpininkavimo mokestį, ir kitus pradelstus mokėjimus (baudas, delspinigius) LR Civilinio kodekso ir Vartojimo kredito įstatymo 19 straipsnyje numatytais pagrindais, taip pat Paskolos gavėjui deklaruojant kad įsipareigojimų nevykdys, ar piktybiškai vengiant atsiskaityti, taip pat tais atvejais, kai Paskolos gavėjo elgesyje yra apgaulės ar sukčiavimo požymių Organizatorius gali konstatuoti, kad Paskolos gavėjas šiurkščiai pažeidė Paskolos sutartį (esminis Sutarties pažeidimas) ir Organizatorius turės teisę nutraukti Paskolos sutartį ir perimti Reikalavimo teises. Organizatorius elektroniniu laišku ar registruotu laišku išsiunčia pranešimą Kredito gavėjui Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu Kredito gavėjo el. pašto ar gyvenamosios vietos adresu apie (i) pradelstą mokėjimą, o taip pat apie (ii) Sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki numatomos Sutarties nutraukimo dienos. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms po jo išsiuntimo. Paskolos gavėjo mirties atveju reikalavimo teisė Organizatoriui pereina automatiškai nuo to momento, kai apie tai sužino Organizatorius.
admin
admin
Site Admin
 
Pranešimai: 35
Užsiregistravo: 23 Bir 2014, 11:38

Grįžti į Savy dokumentai

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: MSN [Bot] ir 1 svečias