Savy portalo naudojimosi sutartis - 2 dalis

Savy portalo naudojimosi sutartis - 2 dalis

Standartinė admin » 10 Bir 2016, 13:55

8. PORTALO MOKĖJIMO SISTEMA
8.1 Portalas mokėjimus ir įskaitymus vykdo per UAB EVP International valdomą Paysera platformą, kurioje Vartotojas turi atsidaręs Vartotojo Paysera sąskaitą. Piniginės lėšos yra tiesiogiai nuskaitomos iš vienos Vartotojo sąskaitos ir įskaitomis į kitą vartotojo sąskaitą tiesiogiai arba per Organizatoriaus tarpinę sąskaitą į Paskolos gavėjo banko sąskaitą (pvz. iš Skolintojo sąskaitos pasibaigus sėkmingam Aukcionui į Paskolos gavėjo sąskaitą arba iš Skolintojo sąskaitos pasibaigus sėkmingam Aukcionui į Organizatoriaus tarpinę sąskaitą, iš kurios į Paskolos gavėjo banko sąskaitą, arba už Paskolos gavėją kitiems subjektams. Paskolos gavėjui grąžinant lėšas iš Paskolos gavėjo sąskaitos į Skolintojo sąskaitą arba Paskolos gavėjui pervedant į Organizatoriaus tarpinę sąskaitą ir Organizatorius paskirsto pinigines lėšas Skolintojams) Piniginės lėšos yra įskaitomos į Organizatoriaus sąskaitą tik tuo atveju, kai tai yra Organizatoriui priklausančios lėšos – Tarpininkavimo mokestis, mokestis už asmens patikrinimą UAB Creditinfo Lietuva, ir kt. mokėjimai. Taip pat tais atvejais, kai Paskolos gavėjas grąžina įmoką per Organizatoriaus sąskaitą.
8.2 Organizatorius lėšų įskaitymą ir nuskaitymą vykdo pagal Vartotojo suteiktą įgaliojimą per Paysera sistemą ir tik ta apimtimi.
8.3 Organizatorius nėra piniginių lėšų, priklausančių Skolintojui ir/arba Paskolos gavėjui, valdytojas. Organizatorius yra tik tarpininkas, kuris atsako už Vartotojų funkcinių nurodymų vykdymą, o ne už konkrečių sprendimų priėmimą.
8.4 Organizatorius neatsako už Vartotojo praradimus, kurie atsitiko dėl netinkamo Vartotojo sprendimo priėmimo ir/arba melagingos Paskolos gavėjo suteiktos informacijos ir/arba tais atvejais, kai Vartotojas atidavė ir/arba prarado unikalius prisijungimo duomenis prie Portalo ir/arba tais atvejais kai dėl trečiojo asmens, nesusijusio su Organizatoriumi, veiklos įvykus sistemos pažeidimui yra netinkamai atlikti funkciniai piniginių lėšų įskaitymai ir/arba nuskaitymai.
8.5 Organizatorius neturi nuosavybės teisių į lėšas, kurios yra Vartotojo sąskaitoje ir kuriems nėra suėję teisiniai įsipareigojimai pagal galiojančias Paskolos sutartis ir šią Naudojimosi Sutartį.
8.6 Visi Vartotojų Paysera sąskaitose atlikti pavedimai gali būti fiksuojami Vartotojo paskyroje Portale ir / arba Paysera sistemoje.
8.7 Vartotojas įsipareigoja nedelsiant pranešti Organizatoriui apie klaidingai į Paysera sąskaitą įskaitytas arba iš Paysera sąskaitos nurašytas lėšas. Paysera sąskaitoje nesant pakankamai lėšų klaidingai įskaitytoms sumoms nurašyti, Vartotojas įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo Organizatoriaus pareikalavimo dienos grąžinti į Paysera sąskaitą klaidingai įskaitytas lėšas. Vartotojui per 5 darbo dienas negrąžinus klaidingai į Vartotojo Paysera sąskaitą įskaitytų lėšų, Organizatorius turi teisę vienašališkai nurašyti šią sumą nuo Vartotojo Paysera sąskaitos.
8.8 Organizatoriaus atliekama pinigų įskaitymo arba grąžinimo funkcija (kai piniginės lėšos yra išskaidomos daugeliui investuotojų iš Organizatoriaus tarpinės sąskaitos) nėra ir negali būti vertinama kaip mokėjimų funkcijų atlikimas.
9. VARTOTOJO ĮSISKOLINIMAS
9.1 Paskolos gavėjo nesugebėjimas laiku pervesti lėšų pagal Paskolos grafiką reikš, kad Paskolos gavėjas papildomai privalės mokėti:
9.11.1 nuo pirmos mokėjimo praleidimo dienos - delspinigius nuo pradelstos Paskolos ir Palūkanų– už kiekvieną pradelstą dieną – jie bus laikomi Skolintojų nuosavybė;
9.11.2 nuo pirmos mokėjimo praleidimo dienos – delspinigius nuo pradelsto Mėnesinio tarpininkavimo mokesčio – už kiekvieną pradelstą dieną – jie bus laikomi Organizatoriaus nuosavybė;
9.2 Jei Paskolos gavėjas Portale yra sudaręs daugiau nei vieną Paskolos sutartį, o Vartotojo pervestų piniginių lėšų neužtenka visų Skolintojų mokėtinoms sumoms pagal Paskolos sutartis, Skolintojų reikalavimai tenkinami proporcingai Skolintojų suteiktų paskolų dydžiu arba atskirai kiekvienam Skolintojui visa apimtimi, atsižvelgiant į tai, kuris Skolintojas pirmas investavo aukcione į Paskolos gavėjo Paraišką.
9.3 Apie tai, kad Paskolos gavėjas vėluoja sumokėti, jis yra informuojamas elektroniniu laišku ir/arba pranešimu. Neinformavimas apie tai neatleidžia Paskolos gavėjo apie savo visų įsipareigojimų vykdymą.
9.4 Organizatorius turi teisę perduoti išieškojimą iš Paskolos gavėjo skolų išieškojimo bendrovėms ir šiuo atveju Paskolos gavėjas privalo kompensuoti taikomą išieškojimo mokestį ir/arba padengti visus kitus su tokiu perdavimu susijusius Organizatoriaus ar skolų išieškojimo bendrovės kaštus. Paskolos gavėjas patvirtina, kad jam yra žinoma, kad tokia suma gali sudaryti apie 20 (dvidešimt) procentų nuo jo esamos skolos dydžio.
9.5 Paskolos sutartis galės būti nutraukta vienašaliu Organizatoriaus pareiškimu Paskolos sutarties Bendrosiose sąlygose ir šioje Naudojimosi sutartyje nurodytais atvejais.
9.6 Organizatorius nėra atsakingas už Vartotojo įsipareigojimų nevykdymą, įskaitant Paskolos gavėjo ar Skolintojo mokėjimų vėlavimą.
9.7 Skolintojas ir Paskolos gavėjas sutinka ir patvirtina kad Organizatorius gali perimti Skolintojų Reikalavimo teises šios Sutarties, Paskolos ar vartojimo kredito sutarties numatytais atvejais, bei kai tai yra būtina užtikrinti Paskolos sutarties vykdymą ir skolos išieškojimą, su tikslu Organizatoriui vykdyti visus veiksmus, būtinus tinkamai atstovauti Skolintojo interesus ir administruoti skolos grąžinimą. Automatinis Skolintojo Reikalavimo teisės perleidimas (su teise perleisti trečiajam asmeniui) įvyksta kai Organizatorius išsiunčia Skolintojui Portalo duomenų bazėje turimu el. paštu pranešimą apie automatinį reikalavimo teisės perėmimą. Organizatorius išsiunčia pranešimą Paskolos gavėjui apie Paskolos (vartojimo kredito) sutarties nutraukimą ir reikalavimo teisės perleidimą Portalo duomenų bazėje esančiu el. pašto adresu, ar paskutiniu žinomu Paskolos gavėjo gyvenamosios vietos adresu. Automatinis Reikalavimo teisės perleidimas laikomas su atidėtu mokėjimu ir Organizatorius grąžins Skolintojui Reikalavimo teisės lėšas, kurias atgaus skolų išieškojimo metu, Organizatoriui išskaičius mokesčius, nurodytus Paslaugų įkainiuose. Paskolos gavėjas patvirtina, kad Skolintojo asmuo neturi jam esminės reikšmės.
9.8 Skolintojas patvirtina, kad Paskolos gavėjo asmuo neturi jam esminės reikšmės.
9.9 Organizatorius, perėmęs Reikalavimo teisę, veikia kaip protingas kreditorius ir deda pastangas, stengdamasis atgauti skolą, tačiau neatsako Skolintojui nei individualiai, nei solidariai ar subsidiariai su Paskolos gavėju dėl to, ar pavyks atgauti skolą, ir kokia apimtimi tai pavyks padaryti. Skolintojas su tuo sutinka ir tai patvirtina.
9.10 Paskolos gavėjas turi teisę kreiptis į Organizatorių raštu ir šis turi teisę koreguoti mokėjimo grafiką Paskolos sutartyje nurodytais atvejais ir tvarka.
9.11 Pradelsusio mokėti įmokas Paskolos gavėjo įsipareigojimai, gavus pinigines lėšas iš Paskolos gavėjo, yra įskaičiuojami tokia tvarka:
9.11.1 Pirma eile – Skolintojams priklausantys delspinigiai, Organizatoriui priklausantys delspinigiai nuo Mėnesinio tarpininkavimo mokesčio, bei Skolintojams priklausančios Palūkanos nuo nesumokėtos sumos;
9.11.2 Antra eile – Organizatoriui priklausančios baudos dėl Paskolos gavėjo įsipareigojimų nevykdymo;
9.11.3 Trečia eile - Organizatoriui priklausantis Mėnesinis tarpininkavimo mokestis;
9.11.4 Ketvirta eile - Skolintojams priklausanti Paskolos suma ir Palūkanos;
9.11.5 Tais atvejais, jeigu buvo perduotas įsipareigojimų išieškojimas priverstine tvarka – pirma eile yra kompensuojamos su tokiu išieškojimu susijusios Organizatoriaus patirtos išlaidos (žyminis mokestis, vykdomo rašto, teismo, korespondencijos, skolų išieškojimo įmonių kaštai, Organizatoriaus mokestis pan.)
9.12. Paskolos gavėjas negali reikšti pretenzijų, kad jis negavo Organizatoriaus siunčiamų pranešimų, jei jis neinformavo apie savo elektroninio pašto adreso ar mobiliojo telefono numerio pasikeitimą, o Organizatorius pranešimą išsiuntė paskutiniu Paskolos gavėjo pateiktu elektroninio pašto adresu ar mobiliojo telefono numeriu.
9.13 Paskolos gavėjas sutinka, kad Organizatorius pranešimus taip pat siųstų automatinėmis telefoninio ryšio priemonėmis, nereikalaujančiomis žmogaus dalyvavimo ir faksu.
10. KAINODARA
10.1. Mokesčiai, kuriuos taiko Vartotojo pasirinktos finansinės institucijos už piniginių lėšų pervedimą tarp Vartotojo banko sąskaitos, Organizatoriaus sąskaitos ir Vartotojo Paysera sąskaitos yra dengiami Vartotojo.
10.2. Paskolos gavėjui taikomas Vartotojo tikrinimo UAB Creditinfo Lietuva duomenų bazėje mokestis pagal tuo metu galiojančius Portalo Paslaugų įkainius.
10.3. Paskolos gavėjas moka mokesčius, kurie susidaro dėl Paskolos gavėjo vėlavimo mokėti Paskolą kaip yra nurodytą šioje Naudojimosi Sutartyje ir Paskolos sutarties sąlygose.
10.4. Visi Vartotojo mokami mokesčiai ir kaštai yra nurodyti Portale tuo metu galiojančiuose Paslaugų įkainiuose.
10.5. Paskolos gavėjas moka Sutarties tarpininkavimo mokestį Organizatoriui pagal Paskolos sutarties sudarymo metu galiojančius Paslaugų įkainius.
10.6. Paskolos gavėjas moka Mėnesinį tarpininkavimo mokestį Organizatoriui už kiekvieną mėnesį iki Paskolos sutarties pasibaigimo dienos pagal Paskolos sutarties sudarymo metu galiojančius Paslaugų įkainius.
10.7. Jei Paskolos gavėjo mokamų paskolos grąžinimo įmokų ir kitų mokėjimų mokėjimo diena sutampa su oficialia nedarbo ar šventine diena, mokėjimo diena laikoma iškart po to einanti darbo diena.
11. VARTOTOJO ASMENS DUOMENYS
11.1 Vartotojui patvirtinus šią Naudojimosi Sutartį su tikslu naudotis Portalu bei Organizatoriaus paslaugomis, Vartotojas sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo/jos asmens duomenis pagal šią Naudojimosi Sutartį bei Paskolos ar vartojimo kredito sutartis. Vartotojas suteikia Organizatoriui teisę tvarkyti savo asmens duomenis Naudojimosi Sutartyje ir Vartotojo Paskolos ar vartojimo kredito sutartyje nurodytais tikslais ir apimtimi, taip pat teisės aktuose numatytu pagrindu ir būdais. Vartotojai fiziniai asmenys turi teisę bet kada atšaukti leidimą tvarkyti savo asmens duomenis, reikalauti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų nutrauktas, o surinkti asmens duomenys sunaikinti ar padaryti nebeprieinamais, jeigu Vartotojas neturi galiojančių teisinių santykių ar Sutarčių su Portalų arba kitais Vartotojais ir jeigu Organizatorius neturi pareigos išsaugoti šiuos duomenis.
11.2 Organizatorius turi teisę tvarkyti visus Vartotojo duomenis, kuriuos Vartotojas pateikė Organizatoriui teikiant Vartotojui paslaugas pagal šią Naudojimosi Sutartį bei Vartotojo Paskolos ar Vartojimo kredito sutartį. Organizatorius taip pat turi teisę ieškoti ir rinkti informaciją apie Vartotoją iš viešai prieinamų šaltinių.
11.3 Vartotojas sutinka, kad Organizatorius teiktų Vartotojo asmens kodą ir gautų bei tvarkytų jo asmens duomenis, duomenis apie Vartotoją šiais tikslais: asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, Paskolos, vartojimo kredito, finansinių paslaugų teikimo bei kitų sandorių sudarymo, vykdymo, kontrolės, sutarčių ir klientų apskaitos (finansinės, buhalterinės, statistinės), finansinių nuostolių prevencijos, Organizatoriaus teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo, mokumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo, tinkamo paslaugų teikimo bei kitais tikslais. Vartotojas sutinka, kad Organizatorius gautų visus Vartotojo duomenis, kuriuos gauti turi teisę pagal įstatymus, iš viešųjų registrų per UAB Creditinfo Lietuva, kodas 111689163 arba tiesiogiai iš registrų.
11.4 Organizatorius turi teisę tvarkyti visus Vartotojo duomenis, kiek to reikia teikti paslaugas Vartotojui pagal šią Naudojimosi Sutartį, Vartotojo Paskolos ar vartojimo kredito sutartis, įskaitant, bet neapsiribojant, duomenis, kurie pagrįstai būtini per Portalą sudarytų Paskolų ar vartojimo kredito sutarčių vykdymui ir užtikrinimui. Šie duomenys yra (įskaitant, bet neapsiribojant):
11.4.1 Vartotojo asmens duomenys, pvz., vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, šeiminė padėtis, asmens dokumentų duomenys ir kt.;
11.4.2 Vartotojo kontaktiniai duomenys, pvz., gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefono numeris ir kt.;
11.4.3 Vartotojo profesiją, išsilavinimą, pvz., apie išsilavinimą, darbo vietą, darbo pareigas, profesiją ir kt.;
11.4.4 Vartotojo finansinė situacija, pvz., pajamos, išlaidos, turtas, įsipareigojimai, turimas nekilnojamas turtas, esami įsipareigojimai Portale ir kt.;
11.4.5 Vartotojo bendrus duomenis, pvz., duomenis apie mokėjimų punktualumą, apie jo Portalo lankomumą, apie jo dalyvavimą Portalo forume, apie jo įsitraukimą į Portalo veiklą ir kt.
11.4.6 Vartotojo asmens duomenys socialiniuose tinkluose tais atvejais kai ir ta apimtimi, kuria per socialinius tinklus duoda Vartotojas sutikimą (Facebook, Twitter, Linkedin ir kt.) Vartotojo Paskolų ar vartojimo kredito sutarčių sudarymo tikslu;
11.5 Organizatorius tvarko ir naudoja Vartotojo duomenis su tikslu įvertinti, ar konkretus Vartotojas gali prisiimti naujus įsipareigojimus ir juos tinkamai vykdyti, taip siekiant iki minimumo sumažinti negrąžintinų paskolų galimybę. Taip pat duomenys naudojami tam, kad Organizatorius tinkamai galėtų suteikti Portalo paslaugas Vartotojams, prižiūrėti Paskolos sutarčių vykdymo būklę.
11.6 Organizatorius turi teisę naudoti nuasmenintus Vartotojų duomenis su tikslu analizuoti duomenis įvairiais statistiniais pjūviais su siekiu atlikti statistinę ir finansinę analizes, pagerinti paslaugų kokybę, siekiant sumažinti rizikas ir pan. Organizatorius turi teisę viešai skelbti nuasmenintas statistines tokių duomenų analizes, naudoti juos rinkodaros ir kitiems tikslams.
11.7 Vartotojas sutinka, kad Organizatorius turi teisę atskleisti Vartotojo duomenis (tais atvejais kai neįmanoma jų neatskleisti ir kai tai yra pagrįstai būtina):
11.7.1 Organizatoriaus paslaugų teikėjams, kurie dėl savo paslaugų teikimo specifikos negali nesužinoti Vartotojo duomenų (buhalterinės paslaugos įmonės, IT paslaugų teikėjai, teisininkai, teismai, antstoliai, skolų išieškojimo įmonės, duomenų bazių valdytojai ir pan.);
11.7.2 Kai Organizatorius yra įpareigotas tai padaryti dėl galiojančių teisės aktų.
11.8 Organizatorius turi teisę naudoti Vartotojo suteiktus kontaktinius duomenis su tikslu susisiekti su Vartotoju dėl informacijos tikslinimo ir/arba kitais būtinais klausimais, taip pat su tikslu pasiūlyti Vartotojui naujų paslaugų, t.y. tiesioginės rinkodaros tikslais. Vartotojas turi galimybę pranešti Organizatoriui, kad jis nesutinka, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Organizatorius turi teisę perduoti Vartotojo telefono numerį, vardą ir pavardę, paskolos sumą, turimą turtą Organizatoriaus partneriams, kurie galės susisiekti su Vartotoju ir pasiūlyti Vartotojui alternatyvų paskolos ar vartojimo kredito suteikimo pasiūlymą.
11.9 Organizatoriaus turi teisę fiksuoti duomenis, kuriuos jis papildomai gauna iš Vartotojo kontakto su Vartotoju metu ( paštu, telefonu, el. paštu, ir kt.).
11.10 Organizatorius duomenis tvarko 6 metus.
11.11 Vartotojas garantuoja, kad visi jo pateikti duomenys Organizatoriui naudojantis Portalo paslaugomis yra teisingi.
11.12 Klaidingą informaciją pateikęs Vartotojas atsako už dėl tokios informacijos Organizatorius ir/arba kitų Vartotojų patirtą žalą, įskaitant, bet neapsiribojant tuos atvejus, kai kiti Vartotojai sudaro su tokią klaidingą informaciją suteikusiu Vartotoju sutartį, remiantis prielaida, kad tokia informacija yra tiksli.
11.13 Vartotojas privalo ne vėliau negu per 5 kalendorines dienas raštu informuoti Organizatorių apie:
11.13.1 Bet kokius asmens duomenų pasikeitimus, ypatingai kontaktinę informaciją;
11.13.2 Staigų ekonominės būklės pablogėjimą, kiekvieną aplinkybę, dėl kurios sumažėja ar gali sumažėti Paskolos gavėjo mokumas;
11.13.3 Apie Paskolos sumos panaudojimą ne tam tikslui, kuris buvo nurodytas Paraiškoje;
11.13.4 Kiekvieną aplinkybę, dėl kurios pasunkėja ar gali pasunkėti Paskolos gavėjo galimybės tinkamai įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus; kiekvieną aplinkybę, kuri pablogina arba gali pabloginti Paskolos gavėjo finansinę padėtį ateityje (pvz. naujus priimtus skolinius įsipareigojimus (naujos vartojimo sutartys, lizingas ir kt.));
11.13.5 Apie bet kokį arbitražinį, teisminį ir/arba kitą procesą (vykdymo, ir kt.), kuris yra inicijuotas Paskolos gavėjo arba yra inicijuotas prieš Paskolos gavėją, jeigu tai gali pabloginti Paskolos gavėjo padėtį.
11.14 Tuo atveju, kai Vartotojas nepateikia tokios informacijos, nurodytos 11.13 straipsnyje, Organizatorius, sužinojęs, kad tokios aplinkybės egzistuoja ir apie tai Vartotojas jam nepranešė, turi teisę tai laikyti esminiu šios Naudojimosi Sutarties pažeidimu ir imtis atitinkamų veiksmų, įskaitant bet neapsiribojant, Paskolos ar vartojimo kredito sutarties nutraukimu, Vartotojo suspendavimu ir/arba pašalinimu iš Portalo ir kt.
11.15 Vartotojas sutinka, kad Portale Aukciono metu būtų atkleista jo nuasmeninta informacija, kai jis užpildo ir patvirtina Paraišką.
11.16 Vartotojas yra informuotas kad:
11.16.1 Organizatorius įstatymų nustatyta atvejais bei tvarka turi teisę gauti Vartotojo asmens duomenis iš Trečiųjų asmenų, kuriems Vartotojas tinkamai neįvykdė savo finansinių ar turtinių įsipareigojimų, taip pat iš jungtines skolininkų duomenų rinkmenas tvarkančių duomenų valdytojų;
11.16.2 Paskolos gavėjui tinkamai nevykdant savo įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį, Organizatorius turi teisę, prieš tai tinkamai informavęs Paskolos gavėją, Paskolos gavėjui vėluojant vykdyti savo įsipareigojimus 35 dienas, suteikti Paskolos gavėjo asmens duomenis UAB Creditinfo Lietuva, kodas 111689163, kitiems jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams ir visiems kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims;
11.16.3 Vartotojas gali bet kada susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymu, t.y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, prieš tai tinkamai informavęs Organizatorių raštu prie ne mažiau negu 14 darbo dienų.
11.16.4 Organizatorius Vartotojo duomenis gauna jo užsiregistravimo, tapatybės nustatymo, Paraiškų ir siūlymo pateikimo, investavimo, diskusijų ir viso jo buvimo Portalo Vartotoju metu.
11.17. Organizatorius yra registruotas Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje ir informaciją apie tvarkomus duomenis galima rasti adresu https://www.ada.lt/go.php/lit/IMG/401.
11.18 Vartotojui yra aišku ir jis supranta, kad Paskolos ar vartojimo kredito sutartis yra sudaroma tarp Organizatoriaus, Paskolos gavėjo ir Skolintojo. Remiantis šia nuostata, Skolintojas gali matyti savo Paysera sąskaitoje asmens (vardą ir pavardę), kuriam buvo pervestos lėšos, taip pat Paskolos gavėjas gali matyti asmens (vardą ir pavardę), kuris pervedė lėšas ir kam jis turi šias lėšas grąžinti. Taip pat Skolintas turės galimybę gauti Paskolos gavėjo vardą, pavardę, asmens kodą. Vartotojai sutinka ir neprieštarauja kad šie duomenys yra vieši Paskolos ar vartojimo kredito sutarties šalims.
11.19. Vartotojas įsipareigoja neatskleisti jokiam trečiam asmeniui informacijos, kurią jis gavo pagal Paskolos ar vartojimo kredito sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant informacijos apie kitą Paskolos sutarties šalį – vardą, pavardę, asmens kodą, Paskolos sumos dydį, Palūkanų dydį, Paskolos terminą, konkretaus Skolintojo pervestos pinigų sumos dydį, Paskolos gavėjo nesugebėjimą laiku vykdyti įsipareigojimus, Paskolos mokėjimo grafiką, vykstantį priverstinį paskolos išieškojimą ir pan. Šią konfidencialumo pareigą pažeidęs asmuo privalės nukentėjusiai šaliai sumokėti Paskolos sumos dydžio baudą, sumokėti Organizatoriui Paskolos sumos dydžio baudą (kurios Šalių laikomos minimaliais Organizatoriaus ir Skolintojų nuostoliais) ir atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, jei šių nepadengia bauda.
11.20 Skolintojas ir Paskolos gavėjas neturi teisės 11.15 ir 11.18 punktuose nurodytos informacijos naudoti kitiems savo poreikiams tenkinti, įskaitant bet neapsiribojant su tikslu gauti tam tikros Paskolos dalies mokėjimo atidėjimą ar grąžinimą anksčiau laiko, siūlyti kitas paslaugas ir pan.
11.21 – Paskolos gavėjo pasirašytas sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo ir patvirtinimas, kad santuokos atveju paskola yra šeimos įsipareigojimas yra neatskiriama šios Naudojimosi sutarties dalis.
12. ORGANIZATORIAUS NEMOKUMAS
12.1 Pradėjus Organizatoriaus bankroto bylą yra nutraukiami visi Aukcionai ir nėra sudaromos naujos Paskolos ar vartojimo kredito sutartys.
12.2 Bankroto administratoriui ar kitam įgaliotam asmeniui yra perduodama visa informacija, kad būtų tinkamai vykdomos galiojančios Paskolos sutartys, užtikrintas esamų išieškojimų tęstinumas ir kt. veikla, būtina normaliam teisinių santykių užtikrinimui.
12.3 Organizatoriaus bankrotas neturi įtakos tarp Vartotojų sudarytoms Paskolos ar vartojimo kredito sutartims ir jos toliau galioja. Išieškojimas pagal Organizatoriaus prievoles negali būti nukreiptas į Paskolas.
13. ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS
13.1 Organizatorius nėra atsakingas už:
13.1.1. Vartotojo pateiktų Organizatoriui ir kitiems Vartotojams duomenų teisingumą ir atitikimą realybei;
13.1.2. Vartotojų sąskaitos administratoriaus UAB EVP International veiksmus ir/arba neveikimą;
13.1.3. Vartotojo neteisėtą elgesį ir/arba Naudojimosi Sutarties pažeidimą, prievolių ir įsipareigojimų vykdymą pagal Paskolos ar vartojimo kredito sutartį;
13.1.4. Portale sudarytų Paskolos sutarčių ir kitų sutarčių galiojimą ir teisėtumą.
13.1.5. už nuostolius, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, įskaitant ir dėl trečiųjų asmenų veiksmų, ryšio perdavimo, elektroninių duomenų mainų ir mokėjimo sistemų, sutrikimų.
13.2. Vartotojai sudaro Paskolų ar vartojimo kreditų sutartis Portale tiesiogiai su kitais vartotojais, savo valia ir rizika, ir jie patys asmeniškai yra sutarčių šalys.
13.3. Organizatorius yra Paskolos ar Vartojimo kredito sutarties šalis pagal jos sąlygas.
13.4. Vartotojai prisiima riziką ir atsakomybę naudojant Portale siūlomas sutarčių formas ir turi pranešti Organizatoriui, jeigu pastebi netikslumus ir neatitikimus.
13.5. Organizatorius nėra atsakingas už jokius įpareigojimus, kurie pagal galiojančius teisės aktus gali kilti Paskolos (vartojimo kredito) gavėjui ir/arba Skolintojui per Portalą sudarant ir/arba vykdant Paskolos ar vartojimo kredito sutartis.
14. REIKALAVIMO TEISĖS PERLEIDIMAS
14.1 Vartotojas turi teisę Portale perleisti (parduoti) savo Reikalavimo teisę kitam Vartotojui šiame skyriuje nustatyta tvarka. Vartotojas gali laisvai disponuoti savo Reikalavimo teise įgyta tiek pagal Paskolos ar vartojimo kredito sutartį.
14.2 Norėdamas perleisti Reikalavimo teisę Vartotojas savitarnos sistemoje turi pažymėti Reikalavimo teisę, kurią jis nori perleisti ir patvirtinti Siūlymą (Ofertą) dėl reikalavimo teisės perleidimo.
14.3 Vartotojas turi teisę parduoti Reikalavimo teisę už didesnę arba mažesnę kainą, nei Reikalavimo teisės vertė. Ši suma bus laikoma kaina, kurią vienas Vartotojas turi sumokėti kitam Vartotojui už Reikalavimo teisę.
14.4 Vartotojo Siūlymas (Oferta) perleisti Reikalavimo teisę yra laikomas viešu ir įpareigojančiu pasiūlymu įsigyti Reikalavimo teisę nuo jo patvirtinimo momento ir Siūlymą gali priimti kiti Vartotojai.
14.5 Reikalavimo teisės perleidimo metu Vartotojai turi teisę susipažinti su nuasmeninta informacija apie Paskolos gavėją, nurodyta šios Naudojimosi Sutarties 5.15 sąlygoje, tačiau Organizatorius perleidimo metu neatskleis Vartotojo asmens duomenų.
14.6 Vartotojas turi teisę įsigyti Reikalavimo teisių už sumą, kokia yra laisva jo disponuojamų (nerezervuotų) lėšų suma Vartotojo Paysera sąskaitoje.
14.7 Vartotojas, norėdamas įsigyti Reikalavimo teisę, turi pasirinkti norimą Reikalavimo teisę iš sąrašo Portale ir paspausti patvirtinimą. Tai padaręs Vartotojas turės patvirtinti Sutikimo (Akcepto) sąlygas ir tokiu atveju jis taps reikalavimo teisės savininku.
14.8 Sudaryta Reikalavimo teisės perleidimo sutartis įvykdoma pinigines lėšas nuskaitant nuo Vartotojo, kuris perka Reikalavimo teisę, Paysera sąskaitos ir įskaitant į Vartotojo, kuris parduoda Reikalavimo teisę, Paysera sąskaitą.
14.9 Nuo Reikalavimo teisės perleidimo sutarties įvykdymo dienos Portale pasikeičia Reikalavimo teisės turėtojas ir jis turi teisę į visus esamus ir būsimus mokėjimus ir teises pagal įgytą Reikalavimo teisę. Visi mokėjimai pagal Reikalavimo teisę turi būti mokami į naujo savininko Vartotojo Paysera sąskaitą.
14.10 Vartotojas, įsigijęs Reikalavimo teisę, tampa teisinių santykių šalimi su Organizatoriumi ir Paskolos gavėju ta apimtimi, kuria buvo Vartotojas, pardavęs Reikalavimo teisę, ir įgyja visas teises ir pareigas, kurias turėjo Vartotojas, pardavęs Reikalavimo teisę.
14.11 Tuo atveju, kai Reikalavimo teisė yra užtikrinta hipoteka ar kitu prievolės įvykdymo užtikrinimu, Reikalavimo teisės perleidimo metu Vartotojas, kuris parduoda Reikalavimo teisę, perleidžia savo teises į užtikrinimo priemonę Vartotojui, kuris perka Reikalavimo teisę.
14.12 Paskolos gavėjas sutinka, kad Skolintojas gali perleisti Reikalavimo teisę į jo kreditorinį įsiskolinimą pagal Paskolos ar vartojimo sutartį kitam Vartotojui (CK 6.109). Įvykus Reikalavimo teisės perleidimui Organizatorius informuoja Paskolos gavėją Portalo duomenų bazėje esančiu elektroniniu paštu ir/arba pranešimu Portalo vartotojo savitarnos sistemoje, kad pasikeitė jo Reikalavimo teisės turėtojas ir tai bus laikoma tinkamu pranešimu apie reikalavimo teisės perleidimą pagal LR CK 6.109 straipsnį.
14.13 Organizatorius turi teisę neleisti Vartotojams perleisti Reikalavimo teisių jeigu Paskolos gavėjas vėluoja įvykdyti savo mokėjimus pagal Paskolos grąžinimo grafiką.
14.14 Nuo to momento, kai Organizatorius perima Reikalavimo teisę iš Vartotojo dėl Paskolos gavėjo nemokumo, Reikalavimo teisės perleidimas yra neleidžiamas.
15 AUTOMATINIO INVESTAVIMO ĮRANKIS
15.1 Automatinio investavimo įrankis yra būdas Skolintojams iš anksto nustatyti išankstinio investavimo parametrus ir tokio savo išankstinio nustatymo pagrindu dalyvauti Aukcionuose, automatiškai investuoti į Paraiškas bei teikti Siūlymus. Vartotojas gali keisti automatinio investavimo įrankio parametrus.
15.2 Automatiniu investavimo įrankiu pateiktas Skolintojo Siūlymas prilyginamas Vartotojo asmeniškai pateiktam Siūlymui ir turi tokias pačias teises ir pareigas, kaip nustato ši Naudojimosi Sutartis.
15.3 Vartotojai patys prisiima riziką ir atsako už naudojimąsi automatinio investavimo įrankiu, parametrų pasirinkimą, bei Paraiškų, į kurias investuoja kredito riziką ir galimą įsipareigojimų nevykdymą.
16. INVESTAVIMAS SU DRAUDIMINIU FONDU
16.1. Skolintojas turi teisę pasirinkti ar naudojasi Investavimu su Draudiminiu Fondu ar ne kiekvienu konkrečiu atveju, kai Organizatorius suteikia tokią galimybę paskolų Aukcionuose ir/arba investuojant su Automatinio investavimo įrankiu.
16.2. Tuo atveju, kai Skolintojas pasirenka, kad į konkrečią Paraišką investuoja su Draudiminiu fondu, jo Siūlyme yra nurodoma kokios palūkanos yra mokamos Skolintojui. Skirtumas tarp Skolintojui mokamų palūkanų ir Paskolos gavėjo mokamų Palūkanų pagal Paskolos sutartį yra vedamos į atskirą Organizatoriaus atidarytą sąskaitą finansinėje įstaigoje.
16.3. Organizatorius organizuoja piniginių lėšų išmokėjimą ir veda atskirą su tuo susijusią apskaitą. Organizatorius ieškos būdų kaip Draudiminio fondo administravimą perkelti atskiram nesusijusiam subjektui.
16.4. Draudiminiame fonde esančios lėšos turi būti naudojamos išimtinai kompensuoti Skolintojams negautas lėšas už investicijas. Organizatorius turi teisę, atlikęs nuodugnius statistinius skaičiavimus ir galintis pagrįsti savo sprendimą objektyviais skaičiais, panaudoti ne daugiau negu 20% Draudiminiame fonde susikaupusių lėšų Organizatoriaus investicijoms Skolintojų infrastrukūrai ir / arba su Skolintojais susijusioms išlaidoms dengti (pvz. metinių ataskaitų mokesčių administratoriui apie gautas palūkanas pridavimui, funkcionalumo gerinimui ir kt.)
16.5. Draudiminis fondas kompensuoja Skolintojui už Paskolos gavėją, kuris tinkamai nevykdo įsipareigojimų 90 dienų iš eilės. Draudiminis fondas kompensuoja likusią investicijos sumą kartu su susikaupusiomis palūkanomis iki išmokėjimo dienos. Delspinigiai ir kiti mokesčiai nėra kompensuojami.
16.6. Tuo atveju, kai Draudiminiame fonde nėra pakankamai lėšų patenkinti visiems įsipareigojimams, iš Draudiminio fondo yra kompensuojama proporcingai visiems Skolintojams. Draudiminiam fondui didėjant likusi dalis yra kompensuojama vėliau. Už pradelstą kompensuoti terminą palūkanos ir / arba delspinigiai ir / arba jokie kiti mokesčiai nėra mokami.
16.7. Organizatorius negali būti laikomas atsakingu už tai, kad Draudiminiame fonde nėra pakankamai lėšų visiems Skolintojų reikalavimams patenkinti.
16.8. Draudiminis fondas kompensuoja ne didesnę negu 100% investicijos su susikaupusiomis palūkanomis iki išmokėjimo termino dienos sumos dydžio konkrečiam Skolintojui.
16.9. Organizatorius nuolatos vykdys statistinę analizę ir turės teisę didinti arba mažinti palūkanų, kurios yra mokamos Skolintojui, dydį. Naujas palūkanų dydis negali būti taikomas atbuline tvarka, nebent jis būtų didesnės negu Skolintojams mokamos palukonas prieš tai. Tokiu atveju Organizatorius turi sprendimo laisvę priimti sprendimą nepadidinti mokamų palūkanų dydžio atbuline tvarka arba padidinti.
16.10. Organizatorius perima reikalavimo teises iš tų Skolintojų, kuriems buvo kompensuota iš Draudimino fondo. Skolintojas ir Organizatorius susitaria, kad toks kompensavimas atitinka reikalavimų teisių perleidimo sutartį ir Organizatorius perima visas Skolintojo reikalavimo teises Paskolos gavėjui pilna apimtimi. Tuo atveju, kai iš Draudiminio fondo Skolintojui yra kompensuojama 100% likusios investuotos sumos su susikaupusiomis palūkanomis, yra laikoma, kad Organizatorius tinkamai atsiskaitė su Skolintoju. Tokiu atveju visos iš Paskolos gavėjo išieškotos sumos yra pervedamos į Draudiminį fondą. Tuo atveju, kai dėl lėšų trūkumo iš Draudiminio fondo yra kompensuojama mažiau negu 100% Skolintojo likusios investuotos sumos su iki išmokėjmo dienos susikaupusiomis palūkanomis, Organizatorius taip pat perima reikalavimo teses į visą reikalavimo teisę, tačiau privalo atlyginti likusią sumą Skolintojui kai bus atgautos lėšos iš Paskolos gavėjo. Už pradelstą terminą jokie delspiniai ir / arba kiti mokesčiai nėra mokami. Iš Paskolos gavėjo išieškomos sumos prioriteto tvarka yra skirtos padengti patirtiems išieškojimo kaštams.
16.11. Aiškumo tikslu šalys susitaria, kad įvykus kompensavimui iš Draudiminio fondo, Organizatorius perima reikalavimo teisę iš Skolintojo su tikslu vykdyti ieškojimą ir šiuo atveju iš išieškojimo gautos lėšos yra pervedamos į Draudiminį fondą. Perleidimui galioja kitos šios Naudojimosi sutarties sąlygos kiek tai neprieštarauja šio skyriaus nuostatoms. Tuo atveju, kai Draudiminis fondas kompensavo 100% Skolintojo investuotos sumos likučio su iki kompensavimo dienos susikaupusiomis palūkanomis (už 90 dienų) Šalys susitaria, kad su Skolintoju yra visiškai atsiskaityta ir Skolintojas neturės jokių pretenzijų Organizatoriui kaip Draudiminio fondo administratoriui.
16.12. Organizatorius turi teisę iš Draudiminiame fonde esančių lėšų kompensuoti patirtas išieškojimo išlaidas, susijusias su Paskolų gavėjais kuriems galiojančias reikalavimo teises perėmė Draudiminis fondas iš Skolintojų po kompensavimo.
16.13. Paskolos gavėjo mirties atveju 90 dienų terminas prademas skaičiuoti nuo to laiko, kai Organizatorius sužinojo apie Paskolos gavėjo mirties atvejį arba nuo faktiškai pradelstos dienos praėjus 90 dienų kaip Organizatorius nusprendžia.
16.14. Tuo atveju, kai Paskolos gavėjas perveda ne visą įmoką pirmumo teise yra pervedama įmoka į Draudiminį fondą.
16.15. Skolintojams yra aišku, kad dėl galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymo šiuo metu nėra aišku kad su Draudiminiame fonde esančiomis lėšomis atsitiktų esant Organizatoriaus nemokumo atveju. Organizatorius imsis visų veiskmų užtikrinti, kad Draudiminis fondas būtų perkeltas į atskirą su Organizatoriumi nesusijusią įmonę, kad Organizatoriaus nemokumo atveju dėl Draudiminiame fonde esančių lėšų nekiltų teisinių klausimų ir jo tikslas liktų ir toliau kompensuoti Skolintojų investicijas dėl Paskolų gavėjų nemokumo.
16.16. Skolintojams yra aišku ir suprantama, kad skolinant su Draudiminiu fondu nėra taikoma Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme numatyta draudimo apsauga ir tokiu atveju Organizatorius neprisiima Skolintojo galimų nuostolių rizikos. Tai reiškia, kad Skolintojas gali prarasti visą Investiciją ir neatgauti palūkanų.
17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17.1. Organizatorius turi teisę vienašališkai keisti šią Naudojimo Sutartį ir apie tai pranešti Portale. Naudojimosi Sutarties Pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Portale dienos ir galioja visiems Vartotojams, kurie naudojasi Portalu ir visiems sandoriams, sudarytiems per Portalą.
17.2 Vartotojas turi teisę nesutikti su pakeitimais ir turi teisę nutraukti šią Naudojimosi Sutartį. Toks nutraukimas neturi įtakos jo teisėms ir pareigoms pagal Paskolos ar vartojimo kredito sutartį (-is), sudarytas per Portalą, kurių šalis jis yra.
17.3 Vartotojas bet kada gali el. paštu nutraukti šią Naudojimosi Sutartį, kai jo iš Portale sudarytų Paskolų sutarčių kylančios prievolės ir įsipareigojimai kitų Vartotojų ir Organizatoriaus atžvilgiu yra visiškai įvykdyti ir jis neketina toliau naudotis Portalu.
17.4 Organizatorius gali bet kada nutraukti Naudojimosi Sutartį, jei Vartotojas iš esmės pažeidžia šią Naudojimosi Sutartį ir/arba kitais atvejais, jeigu toks nutraukimas yra būtinas (be Vartotojo kaltės). Tokiu atveju Organizatorius gali riboti Vartotojo galimybę naudotis Portalu.
17.5 Naudojimosi Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Vartotojas ją elektroniniu būdu patvirtina pažymėdamas tai paspaudimu Portale, ir galioja su visais pakeitimais ir papildymais iki visiško teisių ir pareigų pagal Paskolos sutartį įvykdymo ir/ar kol Vartotojas naudojasi Portalu.
17.6 Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Paskolos ar vartojimo kredito sutartims šalių susitarimu gali būti taikoma kitos valstybės teisė.
17.7 Visi ginčai tarp Vartotojų ir Organizatoriaus sprendžiami derybų keliu. Nepasiekus sutarimo, ginčas sprendžiamas Vilniaus miesto apylinkės teisme.
17.8 Organizatoriaus ir Vartojimo kredito gavėjų teisės ir pareigos, kurias reglamentuoja VKĮ, yra apibrėžtos Portalo Vartojimo kredito sutarties Bendrosiose sąlygose.
17.9 Šalys susitaria, kad Organizatorius laikomas šios Naudojimosi Sutarties bei Paskolos sutarties šalimi tuo pagrindu, jog atlieka Portalo ir/ar Paskolos sutarties administravimo veiksmus.
17.10 Ši Naudojimosi Sutartis sudaryta Lietuvių kalba ir Anglų kalbomis. Jeigu skirsis lietuviškas ir anligškas tekstas, lietuviškas tekstas turės viršenybę
Ši Naudojimosi Sutarties redakcija paskelbta 2017 m. Rugsėjo 21 d.
admin
admin
Site Admin
 
Pranešimai: 35
Užsiregistravo: 23 Bir 2014, 11:38

Grįžti į Savy dokumentai

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias