Veiklos tęstinumo planas / Interesų vengimo taisyklės

Veiklos tęstinumo planas / Interesų vengimo taisyklės

Standartinė admin » 21 Lap 2016, 15:23

UAB “BENDRAS FINANSAVIMAS”
į/k 303259527
Vokiečių g 20, Vilnius
labas@savy.lt

VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS

Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas numato reikalavimą tarpusavio skolinimo platformos operatoriui įsirašyti į tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą. Dėl to, tarpusavio skolinimo platformos operatorius privalo parengti dokumentus ir atskleisti duomenis, kurių pagrindu teikiamas prašymas įrašyti į tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą. Neatsiejamai, Vartojimo kredito įstatymo 253 str. 4 d. ir 251 str. 6 d. 5 p. įtvirtina įpareigojimą parengti ir pateikti tvirtinimui (teikiant Lietuvos Bankui) veiklos tęstinumo planą.
Veiklos tęstinumo plane, platformos subjektyviu požiūriu identifikuojamos rizikos, susijusios su duomenų apsauga ir organizacinėmis rizikomis bei jų minimizavimas.
Tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus tikslas identifikuojant duomenų apsaugos rizikas įvardinti platformai žinomų rizikų sąrašą, su kuriomis tekę susidurti praktinėje veikloje arba, kurios gali įvykti nepriklausomai nuo platformos operatoriaus valios ateityje.
Tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus tikslas identifikuojant finansinę riziką yra įvardyti ir pateikti veiksmų planą, kad pagrindinis operatoriaus aktyvas paskolų portfelis funkcionuotų, o pereinamuoju laikotarpiu įmokų, mokėjimų, administravimo mokesčio, sąskaitų administravimas, skolininkų įmokų, surinkimas vyktų sklandžiai su tikslu vykdyti įsipareigojimus platformoje užsiregistravusiems investuotojams.
Atsižvelgiant į preambulėje nurodytus tikslus, išskiriame priemones, procedūras ir veiksmų planą tų rizikų atveju, t.y. joms įvykus. Planas yra peržiūrimas ir rizikos iš naujo analizuojamas bent kartą metuose įmonės vadovo paskirto atsakingo asmens.
RIZIKOS, Eil. Nr. Kokia rizika? Kokių veiksmų (priemonių) turėtų imtis platforma? Kas ir kaip turi veikti, siekiant užtikrinti įmokų, administravimo mokesčio, sąskaitų administravimo, skolininkų įmokų, ir kt. mokesčių surinkimą? Kokie atsakingi asmenys, įgyvendins (užtikrins) nurodytas funkcijas?
RIZIKA NR. 1
Rizikos, susijusios su programine sistema
RIZIKA:
- Programinio kodo neteisėtas pakeitimas

KONFIDENCIALU
RIZIKA NR 2
Rizika, susijusi su duomenimis
RIZIKA:
- Duomenų dalinis dingimas/ praradimas/
KONFIDENCIALU
RIZIKA NR. 3
Rizika, susijusi su programišių ataka/įsilaužimu
RIZIKA:
- Rizikos susijusios su programišių ataka KONFIDENCIALU KONFIDENCIALU
RIZIKA NR. 4
Rizika, susijusi su mokėjimų partneriu EVP International
RIZIKA:
Rizika, susijusi su tuo, kas būtų, jei UAB „EVP International“ (Paysera) nustotų veikti arba nutrauktų bendradarbiavimą su tarpusavio skolinimo platformos operatoriumi UAB „Bendras finansavimas“ Į Sistemą yra integruota elektroninių pinigų licenciją turinti EVP international, kurios platforma naudojama mokėjimams vykdyti tarp Sistemos naudotojų.
UAB „Bendras finansavimas“ identifikuoja riziką, susijusią su elektroninių pinigų įstaigos licenciją turinčiu subjektu, bendrove UAB „EVP International“. Egzistuoja prielaida, kad UAB „EVP International“ vieną dieną dėl veiklos, teisinių ar techninių sistemos problemų nebevykdytų veiklos. Dėl to, UAB „Bendras finansavimas“ nusimato atsargines duomenų perdavimo procedūras po nenumatyto veiklos pertrūkio.

Veiksmų planas:
Įgyvendinant šį, tarpusavio skolinimo platformos operatorius įsipareigoja užtikrinti duomenų perdavimą kredito įstaigai ar kitai elektroninių pinigų licenciją turinčiai įmonei.

EVP International sustabdžius veiklą ar negalint tęsti veiklos, visų paskolų gavėjų įmokos ir kiti mokėjimai surenkamos įmonės sąskaitoje kredito institucijoje. Kas turi veikti?
– UAB Bendras finansavimas
Kaip turi veikti?
– Užtikrinti duomenų perdavimą paskolų gavėjams ir kredito institucijai per kurią vyktų tolimesnis įmokų surinkimas.
1) Duomenys, informacija apie skolintojus ir paskolų gavėjus yra saugomi ir kopijuojami, todėl aktyvios duomenų bazės yra pasiekiamos realiu metu;
2) Duomenys apie paskolų portfelį yra atiduodami į Lietuvos banko ir / arba UAB Creditinfo Lietuva administruojamą įsipareigojimų duomenų bazę;
3) UAB Bendras finansavimas privalo turėti sąskaitas bent viename komerciniame banke, per kurį būtų galima nukreipti įmokas iš paskolų gavėjų. Įvykus nenumatytam atvejui pinigai būtų nukreipiami į šią sąskaitą ir įmokų surinkimas tęsiamas;
4) Įmonės funkcionalumas leidžia vykdyti pinigų priskyrimą investuotojams jų nepervedant ir, kol nebūtų atkurtas automatinis lėšų pervedimas investuotojams, pinigai būtų akumuliuojami sąskaitoje;
5) Atkūrus pinigų įskaitymo funkcionalumą pinigai yra pervedami į investuotojų sąskaitas banke ar kitose kredito įstaigose;
6) Svarstytinas elektroninių pinigų licencijos gavimas siekiant išlaikyti esantį funkcionalumą.
Aukščiau veiksmus identifikuojame kaip būtinąsias atkūrimo procedūras siekiant grįžti prie įprastų veiklos operacijų.
RIZIKA NR. 5
Rizika, susijusi su teisės aktuose įtvirtintu ir Organizatoriui teisiogiai taikomu įstatyminiu ir poįstatyminiu reguliavimu.

RIZIKA:
Rizika, jei pasikeistų įstatyminis reguliavimas, o būtent: (i) vartojimo kredito įstatymo reikalavimai tarpusavio skolinimo veiklai; (ii) vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatai (toliau – Nuostatai); (iii) pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas (pvz. dėl klientų identifikacijos jiem dalyvaujant fiziškai) UAB „Bendras finansavimas identifikuoja riziką, kad dėl paskeitusio (t.y. galimai pasikeisiančio ateityje) įstatyminio reguliavimo, tarpusavio skolinimo operatoriaus veikla – platformos administravimas, taptų neperspektyvi ir/arba nuostolinga. Egzistuoja prielaida, kad labiau apribojus BVKKMN, apribojus leistinų mokesčių iš paskolos gavėjo ir/arba investuotojo surinkimą, arba platformos operatoriui dėl teisinių draudimų nesugebėjus diversifikuoti teikiamų paslaugų, veikla taptų nuostolinga atsižvelgiant į veiklos vykdymo ir platformos išlaikymo kaštus. Platformos akcininkai yra pelno siekiantis subjektas, kuris turi teisę nuspręsti, kad tęsiama veikla neturi perspektyvos užtkrinti akcininkams grąžą nuo investuoto kapitalo.
Veiksmų planas:
Po to, jei (kai) nenumatytai pasikeistų teisinis reguliavimas ar esant pagrįstai to rizikai ir įmonės veikla tampa neperspektyvi, platformos operatorius Lietuvos Bankui ir viešai deklaruotų apie naujų paskolų išdavimo veiklos sustabdymą, o visų esamų paskolų gavėjų įmokos ir toliau būtų administruojamos per mokėjimų partnerį UAB „EVP International“ ir/arba įmonės sąskaitas kredito institucijose bei vykdomi kiti portfelio administravimo veiksmai. Kas turi veikti?
– UAB Bendras finansavimas
Kaip turi veikti?
– po veiklos sustabdymo nebeišduoti naujų paskolų ir užtikrinti mokėjimų vykdymą ir įmokų surinkimą iš esamų paskolų gavėjų per mokėjimų partnerį UAB „EVP International“ arba kredito instituciją.
1) UAB Bendras finansavimas po veiklos sustabdymo nebeišduoda naujų paskolų;
2) Duomenys apie paskolų portfelį yra nuolatos atiduodami į Lietuvos banko ir/arba UAB Creditinfo Lietuva administruojamą įsipareigojimų duomenų bazę ir nuolatos tinkamai atnaujinami;
3) UAB Bendras finansavimas toliau vykdo paskolų administravimą, įskaitant įmokų iš paskolų gavėjų tolimesnį paskirstymą, per mokėjimų partnerį UAB EVP International ar per sąskaitą vieną iš komercinių bankų, skolininkų administravimą ir kitus veiksmus;
4) UAB Bendras finansavimas akcininkai sprendžia ar įmonė pati toliau vykdo administravimo veikmus ar priima sprendimą dėl portfelio perleidimo kitam Lietuvos banko prižiūrimam subjektui, kuris tinkamai vykdytų portfelio administravimo ir tinkamų įsipareigojimų investuotojams veiksmus.

RIZIKA NR. 6
RIZIKA:
Konkurencinės aplinkos pasikeitimai UAB „Bendras finansavimas identifikuoja riziką, kad dėl pasikeitusios (t.y. galimai pasikeisiančios ateityje) konkurencinės aplinkos, pinigų pasiūla dar labiau viršytų pinigų paklausą, kredito kaina atpigtų, kredito prieinamumas rinkoje nevaržomai didėtų ir tarpusavio skolinimo operatoriaus siūloma skolinimosi paslauga taptų nekonkurencinga. Įmonės tvirtinamos paskolos yra finansuojamos fizinių asmenų – investuotojų, kurie gali nuspęsti kad yra nebeperspektyvu toliau tęsti finansavimo veiklos pasikeitus paskolų gavėjų mokamoms palūkanoms.
Veiksmų planas:
Po to, jei (kai) nenumatytai pasikeistų konkurencinė aplinka, platformos operatorius Lietuvos Bankui ir investuotojams deklaruotų apie naujų paskolų išdavimo sustabdymą, o visų paskolų gavėjų įmokos ir toliau būtų surenkamos per mokėjimų partnerį UAB „EVP International“ arba įmonės sąskaitoje kredito institucijoje. Kas turi veikti?
– UAB Bendras finansavimas
Kaip turi veikti?
– Po veiklos sustabdymo nebeišduoti naujų paskolų ir užtikrinti įmokų surinkimą iš paskolų gavėjų per mokėjimų partnerį arba kredito instituciją.
1) UAB Bendras finansavimas po veiklos sustabdymo nebeišduoda naujų paskolų;
2) Duomenys apie paskolų portfelį yra nuolatos atiduodami į Lietuvos banko ir / arba UAB Creditinfo Lietuva administruojamą įsipareigojimų duomenų bazę ir nuolatos tinkamai atnaujinami;
3) UAB Bendras finansavimas toliau vykdo paskolų administravimą, įskaitant įmokų iš paskolų gavėjų tolimesnį paskirstymą, per mokėjimų partnerį UAB EVP International ar per sąskaitą viename iš komercinių bankų, skolininkų administravimą ir kitus veiksmus;
4) UAB Bendras finansavimas akcininkai sprendžia ar įmonė pati toliau vykdo administravimo veikmus ar priima sprendimą dėl portfelio perleidimo kitam Lietuvos banko prižiūrimam subjektui, kuris tinkamai vykdytų portfelio administravimo ir tinkamų įsipareigojimų investuotojams veiksmus.
RIZIKA NR. 7
RIZIKA:
Įmonės ackininkai nebenori/nebegali tęsti veiklos UAB „Bendras finansavimas identifikuoja riziką, kad bendrovės akcininkų valia dėl veiklos tęstinumo, perspektyvų, vidinių nesutarimų, reguliacinių ar kitų priežasčių vieną dieną gali tapti kategoriška arba nesuderinama su kitų akcininkų ir/arba įmonės teisėmis ir interesais, ir atsižvelgiant į tai akcininkai pageidauja nebetęsti UAB Bendras finansavimas veiklos
Veiksmų planas:
Po to, jei (kai) bendrovės akcininkai pageidauja nebetęsti įmonės veiklos, tai išreiškę raštu ar kitais teisiškai įpareigojančiais veiksmais, visų paskolų gavėjų įmokos ir toliau būtų surenkamos per mokėjimų partnerį UAB „EVP International“ arba įmonės sąskaitoje kredito institucijoje. Priklausomai nuo akcininkų priimto sprendimo dėl įmonės ateities galimi skirtingi scenarijai, kai (i) būtų inicijuojamas įmonės UAB Bendras finansavimas pardavimas ir / arba (ii) būtų priimtas sprendimas stabdyti naujų paskolų išdavimo veiklą. Ši rizika yra taikoma tais atvejais kai akcininkai nebenori toliau tęsti esamo portfelio administravimo veiklos ir nori visiškai pasitraukti iš įmonės.

Kas turi veikti?
– UAB Bendras finansavimas, o vėliau - Laikinasis administratorius, advokatų profesinė bendrija. Akcijų pardavimo atveju, jeigu tai neturi įtakos įmonės veiklai, jokie pasikeitimai ar įmonės veikla nėra modifikuojama.
Kaip turi veikti?
– UAB „Bendras finansavimas“ iš anksto sudaryta preliminaria sutartimi, su fiksuotu įkainiu, paskirti laikinąjį administratorių advokatų profesinę bendriją, kuri pereinamuoju laikotarpiu (iki šešių mėnesių) administruotų portfelį kaip pagrindinį aktyvą ir prižiūrėtų įmokų iš paskolų gavėjų surinkimą. Administravimo paslaugos advokatų profesinei bendrijai būtų apmokėtos arba iš gaunamų administravimo pajamų arba naujo perėmejo.
Laikino administravimo metu naujos paskolos nebūtų išduodamos, nebet laikinas administratorius nuspręstų kitaip ir šiuo atveju tai atitiktų įmonės interesus.
Po porteflio perdavimo kuo greičiau, bet ne vėliau negu per šešis mėnesios, advokatų profesinė bendrija įsipareigoja skelbti aukcioną, informaciją apie aukcioną išviešinti informacinėse priemonėse, siūlydama įsigyti paskolų portfelį ir perimti jo administravimą ir kitų įsipareigojimų investuotojams vykdymą. Laikinas administravimas pasibaigia tinkamai perdavus paskolų portfelio administravimą trečiąjam asmeniui.
Atsižvelgiant į tai, UAB Bendras finansavimas turi per protingą terminą nuo šio plano pateikimo Lietuvos bankui dienos turi užtikrinti šias sąlygas:
(i) Užtikrinti, kad įmonės paskolų portfelio duomenys būtų perduodami į Lietuvos banko ir /arba UAB Creditinfo lietuva administruojamą įsipareigojimų registrą ir nuolatos daromos tinkamos kopijos;
(ii) Sudaryti tinkamą sutartį su advokatų profesine bendrija;
(iii) Užtikrinti, kad advokatų profesinė bendrija turėtų galimybę turėti prieigą prie vidinės UAB Bendras finansavimas Sistemos;
(iv) Advokatų profesinė bendrija ir /arba jos paskirtas asmuo būtų tinkamai apmokytas administruoti paskolų portfelį;
(v) Laikino administravimo metu UAB Bendras finansavimas skiria bent vieną specialistą toliau dirbti su paskolų portfelio administravimu.
(vi) Per protingą terminą nuo šio plano parengimo dienos paitekti Lietuvos bankui pasirašytą sutartį su planuojamu laikinu administratoriumi.
RIZIKA NR. 8 RIZIKA:
Įmonės nemokumo ir/arba bankroto Bankroto rizika apima klausimą ar galima atskirti pagrindinį aktyvą (turtą) – paskolų portfelį ir jo generuojamas pajamas nuo įsipareigojimų prieš bankrotą. Veiklos tęstinumo plane nėra detaliai aptariami bruožai dėl aktyvo (portfelio) perleidimo bankroto atveju

Bendrais bruožais išskiriame, kad UAB „Bendras finansavimas“ Sistemos administravimą perimtų bankroto administratorius, paskolų gavėjų mokėtinos sumos įmonės nemokumo atveju liktų teisiškai galioti ir bankroto administratorius neturėtų teisių į jokias lėšas, kurias paskolų gavėjai turi grąžinti investuotojams. Bankroto administratorius prižiūri paskolų gavėjų įsipareigojimų vykdymą investuotojams, t.y. paskolos gavėjo įmokų mokėjimo ir, jei paskolos gavėjai įmokų nemokėtų - sumų išieškojimą. Dėl naujo tarpusavio skolinimo veiklos verslo modelio ir jo nepilno teisinio apibrėžtumo negalima įvertinti įmonės portfelio ir jų gaunamų pajamų ir įmonių Bankroto įstatymo tarpusavio sąveikos, galimų kolizijų ir jų įtakos investuotojamas. Paskolos sutartys yra civilinis sandoris, reguliuojamas Civilinio kodekso ir Vartojimo kredito įstatymo, todėl įsipareigojimai pagal šias sutartis turi būti vykdomi nepaisant UAB Bendras finansavimas įmonės teisinio veiksnumo statuso.
Situacija, kai įmonės paskolų portfelis su generuojamu administravimo mokesčio srautu yra parduodamas prieš įmonės bankrotą gali būti pripažinamas tyčiniu įmonės finansinės padėties pabloginimu, todėl įmonės vadovams ir /arba akcininkams gali kilti Lietuvos įstatymuose numatyta teisinė atsakomybė. Kas turi veikti?
– UAB Bendras finansavimas, o vėliau – bankroto administratorius
Kaip turi veikti?
– Po veiklos sustabdymo nebeišduoti naujų paskolų.
1) UAB Bendras finansavimas po bankroto paskelbimo nebeišduoda naujų paskolų;
2) Duomenys apie paskolų portfelį yra atiduodami ir nuolatos atnaujinami į Lietuvos banko ir / arba UAB Creditinfo Lietuva administruojamą įsipareigojimų duomenų bazę;
3) Bankroto administratoriui perduodami duomenys apie visas paskolas, sutartis, paskolų gavėjų mokėtinas sumos investuotojams (paskolos davėjams), mokėjimų grafikai, duomenys apie antrinės rinkos sandorius;
4) UAB Bendras finansavimas apmoko Bankroto administratorių naudotis įmonės sistema ir jos automatiniais įmokų nuskaitymais, paskirstymais ir kitais portfelio administravimo įrankiais.
RIZIKA NR. 9
Interneto dingimo rizika įmonės patalpose ir /arba pas partnerius Interneto dingimo sukeltos žalos rizika yra reali, jeigu internetas dingta ilgesniam negu 72 valandų ciklui ir/arba jeigu jis dingsta ilgesniam negu 168 valandų ciklui pas mokėjimų partnerį EVP International ir įmonė negali vykdyti įmokų įskaitymų ir nuskaitymų Interneto dingimo rizika įmonės patalpose yra sprendžiama alternatyvaus interneto tiekėjo turėjimas, kuriuo šiuo atveju yra ryšio operatorius Omnitel. Trumpesnio interneto dingimo metu alternatyvus darbas yra organizuojamas iš kitų patalpų kaip trumpalaikę nuomą siūlantis ofisų biuras ir/arba darbuotojų namų. Ilgalaikis interneto dingimas pas partnerį EVP International sprendžiama tapačiai kaip rizika Nr. 4. Galimybė dirbti su Sistema ir /arba duomenų baze yra atsieta nuo įmonės ofise esančio interneto, nes Sistema talpinama duomenų centre
RIZIKA NR. 10
Gaisro rizika įmonės patalpose Įvykus gaisro įvykiui įmonės patalpose įmonės veikla gali būti pristabdoma tam tikram laikui. Didžiausia tikimybė, kad būtų pristabdoma naujų paskolų tvirtinimas ir jų finansavimas, tačiau įmokų įskaitymas neturi būti sustabdomas, nes sistema tai daro automatiškai ir nuolatos. Įvykus gaisro įvykiui darbas organizuojamas alternatyvios patalpose, iš pradžių trumpalaikę nuomą siūlančiuose ofisuose kol yra surandamas papildomos patalpos. Įmonės patalpose vyksta klientų aptarnavimo ir administravimo veikla, kurios perkėlimas į kitą vietą neturi įtakos veiklos tęstinumui. Įmonės duomenų kopijos yra saugomos ne įmonės patalpose.
RIZIKA NR 11
Globalaus finansinio sunkmečio rizika Įmonė identifikuoja riziką, kad, įvykus globaliam finansiniam sunkmečiui ir pablogėjus ekonomikai gali ženkliai padidėti esamų paskolų gavėjų įsipareigojimų nevykdymo procentas. Šiuo atveju įmonė gali priimti sprendimą laikinai nebeišduoti naujų paskolų ir sutelkti dėmesį į paskolų portfelio administravimą Susiklosčius situacijai dėl ženklaus paskolų gavėjų nemokumo padidėjimo įmonė ir toliau vykdo portfelio administravimo ir skolų išieškojimo veiksmus. Atsižvelgiant į situaciją kiekvienu konkrečiu atveju įmonė turi teisę spręsti ir/arba pradėti teisminį išieškojimo procesą ir/arba restruktūrizuoti paskolą ir /arba nukelti priverstinį skolos išieškojimą kol ekonomika atsigaus ir paskolų gavėjų finansinė situacija taps geresnė.
RIZIKA NR 12
Elektros tiekimo ir / arba vandentiekio sutrikimo rizika Įmonė identifikuoja riziką, kad įmonės patalpose galimi trumpalaikiai ir / arba ilgalaikiai elektros tiekimo ir vandentiekio sutrikimo atvejai.
Priklausant nuo ilgalaikio arba trumpalaikio sutrikimo skiriasi įmonės reakcija į šiuos veiksmus. Trumpalaikio elektros ir / arba vandens dingimo atveju (iki 24h) įmonės vykdomos operacijos nėra sutrikdomos, nes įmonės duomenys, sistema ir kt. procesai vyksta duomenų centruose. Elektros trumpalaikio dingimo atveju trumpam laikui sustos klientų aptarnavimo veiksmai. Esant galimybei darbuotojai siunčiami dirbti iš alternatyvių darbo vietų, pvz namų.
Ilgalaikio elektros ir / arba vandens dingimo atveju įmonės patalpos negali būti naudojamos įmonės veiklos vykdymui. Įmonės veikla organizuojama iš alternatyvių darbo vietų kaip trumpalaikę biuro nuomą siūlančių patalpų ir / arba surandamos naujos patalpos biurui priklausant nuo gedimo dydžio ir sudėtingumo. Gedimus visais atvejais sprendžia kvalifikikuoti specialistai ir / arba pastato administratorius.

1. Informavimo ir reagavimo į atsiradusias rizikas ir / ar jų pavojų, procedūros:
1.1. Tiek, kiek tai neprieštarauja įmonės patvirtintoms priešgaisrinėms saugos ir kitoms darbo saugos instrukcijoms, įvykus Rizikoms NR: 1,2,3,4,9,10,12 lentelėje nurodytas atsakingas asmuo privalo apie tai informuoti atsakingas tarnybas ir / arba įmonės vadovą bet kuriuo paros metu įmonės duomenų bazėje nurodytais kontaktiniais duomenimis.
1.2. Įvykus Rizikai NR 10 privaloma veikti pagal patvirtintas Priešgaisrinės saugos instrukcijai, ypač VII skyriumi. Patalpose esančių asmenų evakuacija vyksta pagal įmonės patalpose esantį viešą evakuacijos planą ir vadovaujantis įmonėje patvirtintomis Priešgaisrinėmis saugos instrukcijomis.
1.3. Apie visas įvykstančias rizikas, sutrikimus, gedimus ir kitas nenumatytas situacijas įmonės darbuotojai ir / arba vadovai yra informuojami tiesiogiai per įmonėje tuo metu naudojamą vidinės komunikacijos įrankį. Apie sutrikimą, problemą ir /arba kitą riziką informuoja ją identifikavęs asmuo.
1.4. Įmonės pagrindinis vidinės komunikacijos įrankis yra programa SLACK, kurią visi vadovai privalo turėti savo mobiliuosiuose telefonuose ir kompiuteriuose, o įmonės darbuotojai – savo kompiuteriuose. Įmonės vadovui nesant SLACK programoje, jis yra informuojamas įmonės duomenų bazėje nurodytu telefono numeriu ir / arba el. paštu ir /arba naudojant susirašinėjimo programa Messenger.
1.5. Įmonė tęsia normalų darbą visais atvejais ir tokia apimtimi, kuria yra techniškai ir procedūriškai įmanoma.
1.6. Įmonė, atsižvelgiant į atsitikusios situacijos mastą realiu laiku nusprendžia, ar verta informuoti platforma besinaudojančius investuotojus ir / arba paskolų gavėjus informaciniu pranešimu portale ir / arba el. laiškais ir / arba sms žinutėmis ar kitomis priemonėmis.
1.7. Visais atvejais, kai įmonės portale esanti informacija ir / arba jo funkcionalumas nėra pasiekiamas ilgiau negu 1 valandą, privaloma įdėti informacinį pranešimą apie vykstančių gedimų dydį ir jų šalinimo preliminarų terminą
1.8. Visais atvejais, kai įmonė negali aptarnauti klientų ilgiau negu 24 valandas, įmonė privalo apie tai informuoti platformos naudotojus pranešimu portale ir / arba kitomis priemonėmis. Toks pranešimas gali būti, pvz: kad įmonė šiuo metu nepriima naujų paraiškų ir / arba kad t.t. metu nevyksta įmokų nuskaitymai ir / arba įskaitymai. 24 valandų terminas nėra taikomas nedarbo metu, švenčių ir kitų valstybinių švenčių atvejais.
1.9. Įvykus bet kuriai rizikai ir / arba sutrikimai Įmonės tikslas yra toliau tęsti normalų darbą ta apimtimi ir tomis priemonėmis kurios tuo metu techniškai yra įmanomos. Įmonės vadovai į situaciją reaguoja atsižvelgiant į aukščiausio lygio vadybinius standartus.
1.10. Įvykus rizikoms, susijusioms su trečiųjų šalių galimai nusikalstatomis veiklomis, įmonės vadovas kiekvienu atveju sprendžia, ar informuoti atitinkamas tarnybas dėl įvykusio pažeidimo ir ar yra nusikalstamos veikos požymių.

2. Darbuotojų mokymo ir informavimo tvarka
2.1. Įmonės vadovai supažindinami su Veiklos tęstinumo planu bent kartą į pusę metų per periodinį plano vertinimą ir / arba aktualios jo redakcijos patvirtinimą.
2.2. Įmonės darbuotojai supažindinami su Veiklos tęstinumo nuostatomis, kurios yra būtinos jų tiesioginiam darbo užduočių atlikimui bent kartą į pusę metų per periodinį plano vertinimą ir / arba aktualios jo redakcijos patvirtinimą.


Patvirtinta

Vytautas Zabulis

UAB Bendras finansavimas
DirektoriusKEISTA
2017-04-12
UAB „Bendras finansavimas“ direktoriaus
įsakymu Nr. 2017/04/12

UAB „Bendras finansavimas“
INTERESŲ KONFLIKTŲ VENGIMO TAISYKLĖS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. UAB „Bendras finansavimas“, juridinio asmens kodas 303259527 (‘SAVY‘), yra administruojamos tarpusavio skolinimo platformos SAVY portale www.savy.lt. organizatorius, kurioje vieni asmenys, kuriems reikalinga paskola (kredito gavėjai) gali teikti elektroniniu būdu paraiškas gauti paskolą, o Platformoje registruoti fiziniai (-is) asmenys (-uo) – investuotojai – dalyvauti aukcione, ir investuoti į tokias paskolas.
2. SAVY atliekama veikla tam tikrais atvejais gali sukelti interesų konfliktą tarp SAVY, SAVY darbuotojų, su SAVY susijusių asmenų ir paskolų davėjų (skolintojų) interesų, todėl SAVY savo veikloje vadovaujasi šiomis interesų konfliktų vengimo taisyklėmis (’Taisyklės’).
3. Interesų konfliktų vengimo taisyklių tikslas – nustatyti aplinkybes, susijusias su SAVY teikiamomis platformos administravimo, tarpininkavimo paskolų išdavime paslaugomis (‘Paslaugos‘), kurios gali sukelti interesų konfliktą. Taip pat nustatyti reikalavimus, kurių turi būti laikomasi, siekiant išvengti galimo interesų konflikto, bei nustatyti priemones, kurių imamasi siekiant valdyti interesų konfliktus.

II. SĄVOKOS
4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
4.1. Klientas – SAVY klientas – paskolos davėjas;
4.2. Darbuotojas – asmuo, dirbantis SAVY pagal darbo sutartį, arba paslaugų teikėjas, teikiantis paslaugas SAVY pagal individualios veiklos pažymą arba kitą, teisės aktuose numatytą ir reikalavimus atitinkančią veiklos rūšį;
4.3. Su SAVY susijęs asmuo – bet kuris iš šių asmenų:
4.3.1. SAVY vadovas, akcininkas, partneris, ar kitas panašią padėtį užimantis asmuo;
4.3.2. SAVY darbuotojas , taip pat bet kuris kitas asmuo, kuris bendradarbiavimo susitarimo pagrindu tiesiogiai arba netiesiogiai (per trečiuosiuosius asmenis) teikia ir (arba) užtikrina Paslaugų teikimą.
4.3.3. Fizinis asmuo, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su SAVY kontrolės ryšiu.
4.3.4. Fizinis asmuo, tiesiogiai dalyvaujantis SAVY teikiamose Paslaugose, kuris pagal susitarimą dėl tam tikrų funkcijų vykdymo perdavimo, siekia užtikrinti, kad SAVY galėtų teikti Paslaugas.

III. APLINKYBĖS, SUKELIANČIOS AR GALINČIOS SUKELTI INTERESŲ KONFLIKTĄ
5. Taisyklių nuostatos taikomos interesų konfliktams, kurie gali kilti tarp:
5.1. SAVY ir Klientų interesų;
5.2. Darbuotojų ir Klientų interesų;
5.3. Darbuotojų ir SAVY interesų.
6. SAVY, siekdama nustatyti Klientų interesams galinčius pakenkti interesų konfliktus, kylančius SAVY teikiant Paslaugas, vadovaujasi tokiais minimaliais kriterijais ir siekia įvertinti ar SAVY, Klientas, Darbuotojas, su SAVY susijęs asmuo patenka į kurią nors iš toliau nurodytų situacijų, kai dėl teikiamų SAVY Paslaugų ar kitų priežasčių (sąrašas nėra baigtinis):
6.1. Ar Klientui ir kitam Portalo Klientui, pateikiant paskolos paraišką į aukcioną finansavimui, pateikiama tokia pati informacija apie paskolą ir paskolos gavėją.
6.2. Ar Darbuotojas, SAVY ar su SAVY susijęs asmuo turi galimybę gauti Klientui neprieinamą informaciją ir ją panaudoti siekiant turėti finansinės naudos arba išvengti nuostolių;
6.3. Ar Darbuotojas, SAVY, su SAVY susijęs asmuo turi galimybę išvengti nuostolių Kliento sąskaita.
7. Interesų konfliktu nelaikoma Klientui suteikiama pirmumo teisė investuoti į paskolas ar SAVY suteikiama pirmumo teisė investuoti į paskolas šiose taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
8. SAVY turi teisę investuoti į paskolas, kurios atitinka šias sąlygas:
8.1. Paskolų trukmė yra iki 36 mėnesių;
8.2. Paskolų reitingas yra nuo A1 iki C3;
8.3. Paskolos yra neapsaugotos įkeitimu ar kitu užstatu;
8.4. Į vieną paskolą investuojama suma yra ne didesnė negu 750 EUR. Į vieną paskolą investuojama suma gali būti ne mažesnė negu 5 EUR.
8.5. SAVY turi investuoti per automatinio profilio įrankį (įrankius) ir negali naudotis jokia vidine papildoma informacija dėl paskolų gavėjų. T.y. atvejai, kai į paskolas SAVY investuoja turi būti priimami sistemos automatiškai, atsitiktiniu būdu, o ne atskiro SAVY darbuotojo konkrečiu atveju ir naudojantis papildoma, negu paskolos reitingas ir nemokumo tikimybė, informacija.
8.6. SAVY sprendimas investuoti priimamas atsižvelgiant į turimas finansines lėšas, poreikį subalansuoti pinigų pasiūlą ir paklausą aukcione, poreikį kurti pasitikėjimą sistema ir SAVY vykdomu rizikos valdymu. T.y. SAVY neturi pareigos investuoti ir turi teisę atskirais atvejais nuspręsti investuoti t.t. sumą pinigų per tam tikrą laikotarpį. Bet kuriuo atveju investavimas į paskolas vykdomas per automatinį investavimo profilį ir automatiškai nesinaudojant jokia vidine informacija apie paskolų gavėjus.

IV. INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMAS
9. SAVY taip pat taiko šias bendro pobūdžio organizacines bei administracines procedūras, priemones, kuriomis siekiama išvengti bei valdyti interesų konfliktus (sąrašas nėra baigtinis):
9.1. informacijos kliūčių procedūras, tokias kaip patalpų, kolektyvo, IT sistemų atskyrimas, kurios užtikrina, kad konfidenciali informacija būtų prieinama tik tiems asmenims, kurie turi galiojantį ir teisėtą pagrindą gauti informaciją ir naudoti ją, kiek tai atitinka teisėtą Kliento ar SAVY interesą;
9.2. atitinkamų priemonių, procedūrų bei strategijų, tokių kaip užtikrinančių darbuotojų veiksmų bei atsakomybių (t.y. profesionalaus paskyrimo, paaukštinimo pareigose, sprendimų priėmimo bei galimos šalutinės veiklos) priežiūrą ir kontrolę, skirtų uždrausti ar riboti bet kurio susijusio asmens netinkamą elgesį teikiant paslaugas;
9.3. atskleidimą, gavus dalyvaujančio Kliento sutikimą, jei, siekiant išvengti žalos Kliento interesams, nė viena iš 9.1 ir 9.2 p. taikomų priemonių nėra veiksminga;
9.4. atskleidimą, siekiant išvengti žalos daliai arba visiems SAVY Klientams, ir atskleidimas padėtų minimalizuoti bendrą žalą ir nė viena iš 9.1 ir 9.2 p. taikomų priemonių nėra veiksminga;
9.5. jei nei viena iš aukščiau išvardintų priemonių nėra veiksminga, siekiant išspręsti konkrečią situaciją, SAVY turi teisę atsisakyti teikti paslaugas.
9.6. SAVY darbuotojas ir/arba su SAVY susijęs asmuo negali turėti jokios pirmumo teisės investuoti į paskolas.
9.7. SAVY darbuotojas ir/arba su SAVY susijęs asmuo neturi turėti galimybės pasinaudoti vidine apie paskolos gavėją SAVY turima informacija, kurios pasekoje SAVY darbuotojas ir/arba su SAVY susijęs asmuo turėtų geresnes negu SAVY Klientas investavimo sąlygas.
9.8. Tais atvejais, kai SAVY darbuotojas tiesiogiai dirbantis su paskolų gavėjų vertinimu investuoja į paskolas asmeniniais tikslais (t.y. nesusijusiais su SAVY finansiniais tikslais), šis asmuo turi apie investavimą informuoti SAVY vadovą ir gauti leidimą tai daryti.
9.9. SAVY techninėmis priemonėmis turi užtikrinti, kad sistema neturi leisti jokios pirmumo teisės SAVY darbuotojams investuoti į paskolas.
9.10. SAVY darbuotojai ir/arba su SAVY susiję asmenys nesidalintų apie paskolų gavėjus turima informacija su nesusijusiais asmenimis.

10. SAVY imasi priemonių užtikrinti, kad:
10.1. SAVY vengtų interesų konflikto;
10.2. SAVY, jos vadovų, darbuotojų ar kitų susijusių asmenų asmeniniai, finansiniai ar kitokie interesai neturėtų įtakos teikiant Klientui Paslaugas;
11. SAVY vadovai, darbuotojai ar kiti su SAVY susiję asmenys privalo vengti interesų konfliktų, galinčių kilti atliekant darbines funkcijas bei asmeninių interesų, o kilus tokiai situacijai imtis visų reikalingų priemonių tokiam konfliktui pašalinti.
12. Interesų konflikto atveju nustatant, kokių veiksmų reikia imtis, atsakingi SAVY darbuotojai atkreipia dėmesį į šiuos veiksnius:
12.1. Subjektus, tarp kurių gali kilti interesų konfliktas;
12.2. Kliento, Klientų grupės ar visų Klientų interesams galinčio pakenkti interesų konflikto rizikos lygį;
12.3. Kliento finansinės elgsenos pobūdį, t.y. atliekamų įprastinių sandorių sumas ir sandorio, dėl kurio galimai kiltų interesų konfliktas, sumą.

V. INFORMACIJOS PATEIKIMAS KLIENTAMS
13. Apie interesų konflikto buvimą Klientai turi būti informuojami tam, kad jis galėtų priimti pateikta informacija pagrįstą sprendimą dėl SAVY teikiamų Paslaugų. Ši informacija gali būti perduota ir telefonu, jei tokią informaciją galima pateikti kaip įrodymą.
14. Šios taisyklės yra viešos ir yra skelbiamos SAVY portale.
15. Šios taisyklės yra siunčiamos paskolų davėjams el. paštu.


VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Taisyklės yra peržiūrimos kartą per kalendorinius metus.
17. Taisyklės gali būti keičiamos vadovo sprendimu.
admin
admin
Site Admin
 
Pranešimai: 35
Užsiregistravo: 23 Bir 2014, 11:38

Grįžti į Savy dokumentai

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 2 svečių