Reikalavimo teisės oferta/Transfer of Claim Oferta

Reikalavimo teisės oferta/Transfer of Claim Oferta

Standartinė admin » 09 Bal 2015, 17:38

English version below
Viešas Siūlymas dėl Reikalavimo teisės perleidimo (‚Oferta‘ ar ‚Siūlymas‘)
Nr SM Oferta ______, sudarytas (data, laikas)

(i) Kadangi šis viešas Siūlymas dėl reikalavimo teisės perleidimo (Oferta) (‚Siūlymas‘) ir Sutikimas dėl reikalavimo teisės perleidimo (‚Akceptas‘ ar ‚Sutikimas‘) kartu sudaro Reikalavimo teisių perleidimo sutartį (‚Reikalavimo teisės perleidimo sutartis‘);
(ii) Kadangi Pardavėjas ir Pirkėjas yra užsiregistravę Portale;
(iii) Kadangi Pardavėjas yra Reikalavimo teisės savininkas, ketina ją parduoti ir pateikia šį Siūlymą;
(iv) Kadangi šiai Reikalavimo teisių perleidimo sutarčiai yra taikoma Naudojimosi Sutartis ir jos 14 skyrius, kuris nustato Reikalavimo teisės perleidimo tvarką ir sąlygas;

1. Pardavėjas, kurio unikalus identifikacijos numeris yra nurodytas šio straipsnio 1.1 punkte, šiuo Siūlymupateikia viešai parduoti Reikalavimo teisę, apibūdintą šio straipsnio 1.2 ir 1.3. punktuose už kainą, nurodytą šio straipsnio 1.4. punkte ir kitomis šiame straipsnyje nurodytomis sąlygomis
1.1 Pardavėjo unikalus kodas Portale
1.2. Paskolos Siūlymo (Akcepto), kuris yra perleidžiamas, numeris
1.3. Paraiškos – Ofertos, iš kurios kyla perleidžiama Reikalavimo teisė, numeris
1.4. Reikalavimo teisės perleidimo kaina procentine išraiška nuo Reikalavimo teisės dydžio
1.5. Paskolos gavėjo unikalus numeris Portale
1.6. Reikalavimo teisės užtikrinimo priemonė
1.7. Reikalavimo teisės kainos kitimas procentine išraiška, jeigu iki Pardavėjo sutikimo reikalavimo teisės dydis keičiasi

2. Šiam Siūlymui ir Sutikimui yra taikomos bendrosios reikalavimo teisių perleidimo sutarties sąlygos, nurodytos šiame Siūlyme ir Sutikime (skiltyje Bendrosios sąlygos).
PARDAVĖJAS
Vardas, pavardė E
Gimimo data E
Pasirašymo data E
Pasirašymo laikas E
IP adresas E
BENDROSIOS SĄLYGOS
1. Reikalavimo teisės perleidimo sutartimi Pardavėjas perleidžia Pirkėjui, o Pirkėjas priima iš Pardavėjo kaip savininkas visas iš šios Sutarties 1 straipsnyje nurodytos Reikalavimo teisės kylančias ar su ja susijusias Pardavėjo teises, t.y. teisę iš Paskolos gavėjo reikalauti sumokėti Paskolą (Vartojimo kreditą), Palūkanas, delspinigius, netesybas, teisę į priverstinio išieškojimo lėšas, bei įvykdyti visas kitas iš paskolos sutarties kylančias prievoles.
2. Reikalavimo teisės perleidimo sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas patvirtina Sutikimą ir piniginės lėšos yra nuskaitomos nuo jo Vartotojo Paysera sąskaitos ir įskaitomos į Pardavėjo Vartotojo Paysera sąskaitą.
3. Pardavėjas patvirtina, kad šios Sutarties sudarymo dieną pagal Paskolos (Vartojimo kredito) sutartį Paskolos (Vartojimo kredito) gavėjas turi piniginę prievolę.
4. Pardavėjas patvirtina, kad jis yra Reikalavimo teisės savininkas, kad ši teisė nėra įkeista ar kitaip suvaržyta, kad Paskolos (Vartojimo kredito) sutartis yra galiojanti ir išieškojimas pagal Paskolos (Vartojimo kredito) sutartį yra galimas, tačiau negarantuoja, kad Paskolos (Vartojimo kredito) gavėjas įvykdys Pirkėjui visas prievoles dėl Reikalavimo teisės.
5. Pardavėjas patvirtina, kad Paskolos (Vartojimo kredito) gavėjui neturi esminės reikšmės Pirkėjo, kaip Paskolos (Vartojimo kredito) sutarties šalies, asmuo.
6. Organizatorius patvirtina, kad Pirkėjui pateikė visą informaciją, kurią turi ir gali atskleisti apie Paskolos (Vartojimo kredito) sutartį ir Paskolos (Vartojimo kredito) gavėją.
7. Pardavėjas, Reikalavimo teisės perleidimo sutarties sudarymo metu, įsipareigoja sumokėti Organizatoriui komisinį mokestį nuo gaunamos kainos už Reikalavimo teisę. Komisinio mokesčio dydis yra nurodytas Portale. Komisinis mokestis yra nuskaitomas automatiškai po to kai į Pardavėjo Vartotojo Paysera sąskaitą yra įskaitomas atsiskaitymas už Reikalavimo teisę. Organizatorius gali nuspręsti, kad už Pardavėją komisinį mokėstį turi sumokėti Pirkėjas
8. Tuo atveju, kai Reikalavimo teisė yra užtikrinta prievolių įvykdymo užtikrinimo būdu, Reikalavimo teisės perleidimo metu Pardavėjas patvirtina, kad ši priemonė galioja, ir perleidžia tokią prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonę Pirkėjui, bei visas iš jos kylančias, bei su ja susijusias teises.
TEISĖS IR PAREIGOS
9. Organizatorius Reikalavimo teisės perleidimo sutarties sudarymo metu Pirkėjo paskyroje pateikia Pardavėjo Ofertą iš kurios, kartu su Siūlymu (Akceptu), kyla Reikalavimo teisė.
10. Remiantis Naudojimo Sutarties 14.2 sąlyga Paskolos gavėjas sutiko, kad Skolintojas perleistų Reikalavimo teisę į jo kreditorinį įsiskolinimą pagal Paskolos ar vartojimo Pirkėjui (CK 6.109).
11. Organizatorius patvirtina, kad apie Reikalavimo teisės perleidimą Organizatorius informuoja Paskolos (Vartojimo kredito) gavėją Portalo duomenų bazėje esančiu elektroniniu paštu ir/arba pranešimu Portalo vartotojo savitarnos sistemoje, kad pasikeitė jo Reikalavimo teisės turėtojas ir tai bus laikoma tinkamu pranešimu apie Reikalavimo teisės perleidimą pagal LR CK 6.109 straipsnį.
12. Organizatorius užtikrina, kad atliks reikiamus pakeitimus Portalo sistemoje, kad visi Paskolos gavėjo mokėjimai vyktų į Pirkėjo sąskaitą, ir Paskolos (Vartojimo kreditas) būdų administruojami pagal šalių įsipareigojimus.
13. Nuo Reikalavimo teisės perleidimo sutarties įsigaliojimo momento, Pirkėjas tampa teisinių santykių su Organizatoriumi šalimi ta apimtimi, kuria buvo Pardavėjas iki Reikalavimo teisės perleidimo. Šiuo atveju tiek Organizatorius, tiek Pirkėjas įgyja vienas kitam visas teises ir pareigas, kurias iki Reikalavimo teisės perleidimo turėjo Pardavėjas.
SUTARTIES NEGALIOJIMAS IR NEGALIOJIMO TEISINĖS PASEKMĖS
14. Pirkėjas turi teisę reikalauti iš Pardavėjo atlyginti nuostolius, patirtus dėl šios Sutarties pripažinimo negaliojančia, išskyrus atvejus, kai dėl Sutarties pripažinimo negaliojančia ir nuostolių atsiradimo nėra Pardavėjo kaltės.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Pirkėjas ir Pardavėjas įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo ir kitų pareigų kiek tai yra nurodyta Paskolos (Vartojimo kredito) sutartyje ir Naudojimosi Sutartyje.
16. Reikalavimo teisės perleidimo sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ši Sutartis sudaryta Lietuvių ir Anglų kalbomis. Esant neatitikimui tekste, Lietuviška versija turės viršenybę.Public Proposal for the Transfer of the Right of Claim (“Offer” or “Proposal”)
No. SM Offer ______, concluded on (date, time)

(i) Whereas this public Proposal for the Transfer of the Right of Claim (“Offer”) (“Proposal”) and the Consent for the transfer of the Right of Claim (“Acceptance” or “Consent”) jointly constitute the Contract for the Transfer of the Rights of Claim (“Contract for the Transfer of the Right of Claim”);
(ii) Whereas the Seller and the Buyer have registered in the Website;
(iii) Whereas the Seller is the owner of the Right of Claim, intends to sell it and submits this Proposal;
(iv) Whereas the Contract for Usage and section 14 thereof which stipulates the procedure and terms of the transfer of the Right of Claim is applicable to this Contract for the Transfer of the Rights of Claim;

1. By this Proposal, the Seller whose unique identification number is specified in clause 1.1 of this article publicly submits the Right of Claim described in clauses 1.2 and 1.3 of this article for sale at the price specified in clause 1.4 of this article and at other terms specified in this article.
1.1 The Seller’s unique code in the Website
1.2. Number of the Proposal (Acceptance) for the Loan which is to be transferred
1.3. Number of the Application-Offer from which the Right of Claim to be transferred arises
1.4. Price of the transfer of the Right of Claim in percentage expression from the amount of the Right of Claim
1.5. Unique number of the Recipient of the Loan in the Website
1.6. Security of the Right of Claim
1.7. Change of the price of the Right of Claim in percentage expression if the amount of the Right of Claim changes until the Seller’s consent

2. The general terms of the Contract for the Transfer of the Rights of Claim stipulated in this Proposal and Consent (in the section “General Terms”) are applicable to this Proposal and Consent.
THE SELLER
Name, surname E
Date of birth E
Date of signing E
Time of signing E
IP address E
GENERAL TERMS
1. By the Contract for the Transfer of the Right of Claim, the Seller transfers to the Buyer, whereas the Buyer as the owner accepts from the Seller all the Seller’s rights arising from or related to the Right of Claim stipulated in article 1 of this Contract, i.e. the right to request the Recipient of the Loan to pay the Loan (Consumer Credit), the Interest, any penalties for delay, forfeit, the right to the funds of forced exaction as well as to fulfill all other liabilities arising from the Loan Contract.
2. The Contract for the Transfer of the Right of Claim shall come into force as of the moment the Buyer confirms the Consent and the monetary funds are debited from his/her Consumer’s Paysera account and credited to the Consumer’s Paysera account of the Seller.
3. The Seller confirms that the Recipient of the Loan (Consumer Credit) has a monetary liability under the Loan (Consumer Credit) Contract on the day of conclusion of this Contract.
4. The Seller confirms that he/she is the owner of the Right of Claim, this right is not pledged or restricted in any other manner, the Loan (Consumer Credit) Contract is in force and exaction under the Loan (Consumer Credit) Contract is possible; however, he/she does not guarantee that the Recipient of the Loan (Consumer Credit) shall fulfill all liabilities concerning the Right of Claim to the Buyer.
5. The Seller confirms that personality of the Buyer as a party to the Loan (Consumer Credit) Contract is of no material significance to the Recipient of the Loan (Consumer Credit).
6. The Organizer confirms that it has submitted to the Buyer all information regarding the Loan (Consumer Credit) Contract and the Recipient of the Loan (Consumer Credit) which it must and may disclose.
7. The Seller undertakes to pay a commission fee from the price received for the Right of Claim to the Organizer at the time of conclusion of the Contract for the Transfer of the Right of Claim. The amount of the commission fee is stipulated in the Website. The commission fee shall be deducted automatically after the payment for the Right of Claim is credited to the Consumer’s Paysera account of the Seller. Organizer can decide that the Buyer shall pay the commission on behalf of the Seller.
8. In case the Right of Claim is secured by a security of the liabilities, the Seller confirms that, at the time of the transfer of the Right of Claim, this measure is valid and transfers such security of the liability as well as all the rights arising from and related to it to the Buyer.

RIGHTS AND DUTIES
9. At the time of conclusion of the Contract for the Transfer of the Right of Claim, the Organizer shall submit the Seller’s Offer from which in combination with the Proposal (Acceptance) the Right of Claim arises in the Buyer’s account.
10. On the basis of clause 14.2 of the Contract for Usage, the Recipient of the Loan has agreed that the Lender shall transfer his/her Right of Claim to his/her credit debt under the Loan (Consumer Credit) Contract to the Buyer (CC (Civil Code) 6.109).
11. The Organizer confirms that the Organizer notifies the Recipient of the Loan (Consumer Credit) about the transfer of the Right of Claim and that the owner of his/her Right of Claim has changed at the e-mail available in the data base of the Website and / or by a notification in the self-service system of the consumer of the Website and that shall be considered a proper notification about the transfer of the Right of Claim in line with article 6.109 of CC of the Republic of Lithuania.
12. The Organizer ensures that it shall perform any necessary changes in the system of the Website so that all payments of the Recipient of the Loan take place to the Buyer’s account and the Loan (Consumer Credit) is administered in line with the obligations of the Parties.
13. The Buyer shall become a Party to the legal relationship with the Organizer as of the moment the Contract for the Transfer of the Right of Claim comes into force in the scope of the Seller before the transfer of the Right of Claim. In this case, both the Organizer and the Buyer shall acquire all rights and duties towards each other which the Seller had before the transfer of the Right of Claim.
INVALIDITY OF THE CONTRACT AND LEGAL CONSEQUENCES OF INVALIDITY
14. The Buyer shall have the right to request the Seller to compensate the losses incurred due to the acknowledgement of this Contract as invalid, except for the cases when there is no fault of the Seller in acknowledgement of the Contract as invalid and occurrence of the losses.
FINAL PROVISIONS
15. The Buyer and the Seller undertake to adhere to the duty of confidentiality and other duties in mutual relationship as far as stipulated in the Loan (Consumer Credit) Contract and the Contract for Usage.
16. The law of the Republic of Lithuania shall be applicable to the Contract for the Transfer of the Right of Claim. This Contract is concluded in Lithuanian and English. In case of any discrepancies in the text, the Lithuanian version shall prevail.
admin
admin
Site Admin
 
Pranešimai: 35
Užsiregistravo: 23 Bir 2014, 11:38

Grįžti į SAVY documents

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias