Vartojimo kredito Paraiška (Oferta)/ Consumer Credit-Oferta

Vartojimo kredito Paraiška (Oferta)/ Consumer Credit-Oferta

Standartinė admin » 27 Bal 2015, 12:00

English version below
Vartojimo Kredito Specialiosios Sąlygos - Paraiška (Oferta)
Nr______, sudaryta(data, laikas)
Kadangi:
(i) Kredito gavėjas elektroniniu būdu teikia šią įpareigojančią Vartojimo kredito paraišką (Paraiška) Portale http://www.savy.lt (Portalas), kuris yra administruojamas UAB Bendras finansavimas, į/k 303259527, buveinė Vokiečių g. 20, Vilnius, 01130, Lietuva (Organizatorius);
(ii) Ši Vartojimo kredito sutartis yra daugiašalis sandoris, kurį sudaro ši Paraiška (su ją pagrindžiančiais dokumentais, duomenimis) bei ją atitinkantys Siūlymai, kurie kartu sudaro Vartojimo kredito sutarties Specialiąsias sąlygas (Specialiosios sąlygos) ir Portale skelbiamos Vartojimo kredito sutarties Bendrosios sąlygos su pakeitimais ir papildymais, kurios yra vienodos visoms šios Sutarties šalims (Bendrosios sąlygos);
(iii) Kredito gavėjas užsiregistravo Portale, sutiko su Naudojimosi Sutartimi, įsipareigoja laikytis jos sąlygų, bei interalia sukūrė Vartotojo Paysera sąskaitą, bei suteikė Organizatoriui įgaliojimą tvarkyti Vartotojo Paysera sąskaitoje esančias lėšas. Naudojimosi sutartis taikoma šiai Vartojimo kredito sutarčiai.
(iv) Kredito gavėjas užpildė Portalo formą, bei Organizatoriui pateikė rašytinius dokumentus bei duomenis, kurių pagrindu sudaryta ši Paraiška, kuri yra oficialus Kredito gavėjo siūlymas Paraiškoje numatytomis sąlygomis sudaryti Vartojimo kredito sutartį;
(v) Šią Paraišką Organizatorius viešai patalpins Portalo sistemoje, veikiančioje Aukciono principu, kurioje Portale užsiregistravę asmenys, norintys skolinti pinigus, (Skolintojas (-ai)), galės akceptuoti ofertą ir teikti siūlymą investuoti į Paraišką joje nurodytomis sąlygomis (Siūlymas), bei tokiu būdu su Kredito gavėju sudaryti Vartojimo kredito sutartį (Aukcionas);
(vi) Aukcioną laimės tie Skolintojai, kurie pirmesni pateiks savo Siūlymą nei kiti Skolintojai, kol bus užpildyta Paraiškos suma, kurią nori skolintis Vartojimo kredito gavėjas (Kredito suma);
(vii) Ši sutartis yra sudaroma Aukciono būdu ir laikoma automatiškai sudaryta nuo Aukciono pabaigos momento tarp Kredito gavėjo ir Skolintojo (-ų), kuris (-ie) laimėjo Aukcioną. Aukcionas sėkmingai pasibaigia kai Siūlymai atitinka Paraišką (sutapus Kredito terminui, Palūkanoms, ir Kredito sumai), arba Organizatoriaus siūlymu Kredito gavėjas sutinka su mažesne Vartojimo kredito suma.
(viii) Kredito gavėjas elektroniniu būdu patvirtina šią Paraišką bei Bendrąsias sąlygas, kurios sudaro vieną sutartį, ir yra inkorporuojamos į šią Paraišką su nuoroda į jas Portale;
(ix) Kredito gavėjo Portale atlikti veiksmai (kuriuos patvirtina Kredito gavėjo paspaudimas ant mygtuko „sutinku“, pažymėjimas ant „varnelės“, dokumentų ir asmens duomenų pateikimas Organizatoriui) yra laikomi Kredito gavėjo parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, o šiais veiksmais patvirtinta Paraiška bei Bendrosios sąlygos yra laikomi vienu originaliu dokumentu, sudarytu rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir rašytinė Paraiška bei Bendrosios sąlygos, patvirtintos Kredito gavėjo parašu.

Aš, Vardaspavardė, asmens kodas_______, _______________ pateikia šią Paraišką:
SPECIALIOSIOS PARAIŠKOS SĄLYGOS:
1. PARAIŠKOS OBJEKTAS IR ESMINĖS SĄLYGOS

1.1. Kredito suma, terminas, palūkanos, paskirtis:
1.1.1 Vartojimo kredito suma ______
1.1.2 Vartojimo kredito grąžinimo terminas mėnesiais _______
1.1.3 Vartojimo kredito metinės palūkanos _______%
1.1.4 Vartojimo kredito paskirtis ___________

1.2 Neatskiriama Vartojimo kredito dalis yra Vartojimo kredito grąžinimo grafikas, kuris sugeneruojamas Portale po Aukciono pabaigos, ir jame nurodyti mokėjimai, kuriuos turi atlikti Kredito gavėjas, bei jų terminai;

1.3 Neatskiriama Vartojimo kredito sutarties dalis yra ir bet kokie šalių susitarimai, sudaryti su Organizatoriumi pagal Bendrąsias sąlygas ar Naudojimosi Sutartį, ar atstovaujant Skolintojo (-jų) interesus;

1.4 Vartojimo kredito gavėjas turi teisę atsiimti Paraišką iki to momento, kai Aukciono metu yra pateikiamas pirmas Vartojimo kredito siūlymas.

1.5 Jeigu Aukcionas pasibaigia ir nėra pateikta pakankamai Vartojimo kredito siūlymų, kad paskolinti visą Vartojimo kredito sumą Vartojimo kredito gavėjui, ši Paraiška netampa privaloma ir nustoja galioti.
1.6 Vartojimo kredito gavėjas įsipareigoja Kreditą naudoti tik tai paskirčiai, kurią nurodė Paraiškoje.
1.7 Organizatorius turi teisę raštu reikalauti, kad Vartojimo kredito gavėjas įrodytų, kad Kredito sumą panaudojo pagal Paraiškoje nurodytą paskirtį. Vartojimo kredito gavėjas, gavęs tokį raštišką prašymą privalo nedelsiant, bet ne vėliau negu per 10 kalendorinių dienų, pateikti Organizatoriui dokumentus, kurie įrodo tinkamą Vartojimo kredito panaudojimą. Vartojimo kredito gavėjui nepateikus įrodymų ir/arba Vartojimo kredito gavėjui panaudojus Vartojimo kredito sumą ne pagal paskirtį, bus laikoma, kad Vartojimo kredito gavėjas šiurkščiai pažeidė Vartojimo kredito sutartį ir Organizatorius turės teisę nutraukti šią Vartojimo kredito sutartį.
2 VARTOJIMO KREDITO GAVĖJO PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

2.1 Kredito gavėjas patvirtina ir garantuoja, kad visi jo patvirtinimai, garantijos, ir įsipareigojimai pateikti Bendrosiose sąlygose galioja visa apimtimi, ir Bendrosios sąlygos laikomos neatskiriama šios Paraiškos dalimi;

2.2 Vartojimo kredito gavėjas, patvirtindamas šią Paraišką, patvirtina ir garantuoja, kad visa Portalo formoje Vartojimo kredito gavėjo pateikti dokumentai ir asmens duomenys bei informacija (pajamos, išlaidos, įsipareigojimai, banko išrašai ir kt.) Paraiškos pildymo metu yra teisingi ir atitinka realybę;

2.3 Vartojimo kredito gavėjas patvirtina ir pareiškia, kad sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo asmens duomenis Paraiškos, atsakingo skolinimo, mokumo įvertinimo, bei Vartojimo kredito administravimo, ar išieškojimo tikslais Naudojimosi Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka;

2.4 Vartojimo kredito gavėjas patvirtina, kad sutinka sumokėti Organizatoriui vienkartinį Vartojimo kredito Sutarties sudarymo mokestį ______ ir mokėti kas mėnesinį Administravimo mokestį _______ taip, kaip yra nurodyta jam skirtuose mokėjimo pranešimuose ir Bendrosiose sąlygose;

2.5 Kredito gavėjas mokės Administravimo mokestį iki tol, kol Vartojimo kredito gavėjas visiškai grąžins Vartojimo kreditą, įskaitant atvejus kai dėl Vartojimo kredito gavėjo įsiskolinimo bus kreiptasi į teismą dėl priverstinio išieškojimo;

2.6 Vartojimo kredito gavėjas patvirtina, kad sutinka mokėti visus kitus mokesčius Organizatoriui, kaip kad yra nurodyta Bendrosiose sąlygose, bei viešai skelbiamuose Organizatoriaus įkainiuose Portale (baudos, delspinigiai, asmens patikrinimo UAB Creditinfo Lietuva mokestį ir t.t.).

2.7 Vartojimo kredito gavėjas patvirtina, Vartojimo kredito sutarties sudarymo metu jis nežino jokių aplinkybių, dėl kurių Vartojimo kredito sumos grąžinimas gali pasunkėti ar tapti neįmanomu;

2.8 Vartojimo kredito gavėjas savo įsipareigojimus vykdo atitinkamą sumą pervesdamas į savo Portalui nurodytą Paysera sąskaitą tam, kad Organizatorius galėtų automatiškai paskirstyti sumas.

2.9 Kredito gavėjas sutinka ir patvirtina, kad jam praleidus Palūkanų mokėjimo terminą bus laikoma, kad jis iš esmės pažeidė šią Sutartį, ir Organizatorius skaičiuos padidintas palūkanas, kurios nebus laikomos delspinigiais;

2.10 Vartojimo kredito gavėjui tinkamai nevykdant savo įsipareigojimų pagal Vartojimo kredito sutartį, Organizatorius turi teisę, prieš tai tinkamai informavęs Vartojimo kredito gavėją, Vartojimo kredito gavėjui vėluojant vykdyti savo įsipareigojimus 35 dienas, suteikti Vartojimo kredito gavėjo asmens duomenis UAB Creditinfo Lietuva, kodas 111689163, kitiems jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams ir visiems kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims;
2.11 Vartojimo kredito gavėjas privalo ne vėliau negu per 5 kalendorines dienas raštu informuoti Organizatorių apie: (i) Bet kokius asmens duomenų pasikeitimus, ypatingai kontaktinę informaciją; (ii) Staigų ekonominės būklės pablogėjimą, kiekvieną aplinkybę, dėl kurios sumažėja ar gali sumažėti Vartojimo kredito gavėjo mokumas; (iii) Apie Vartojimo kredito sumos panaudojimą ne pagal paskirtį, kuri buvo nurodyta Paraiškoje; (iv) Kiekvieną aplinkybę, dėl kurios pasunkėja ar gali pasunkėti Vartojimo kredito gavėjo galimybės tinkamai įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus; kiekvieną aplinkybę, kuri pablogina arba gali pabloginti Vartojimo kredito gavėjo finansinę padėtį ateityje (pvz. naujus priimtus skolinius įsipareigojimus (naujos vartojimo sutartys, lizingas ir kt.)); (v) Apie bet kokį arbitražinį, teisminį ir/arba kitą procesą (vykdymo, ir kt.), kuris yra inicijuotas Vartojimo kredito gavėjo arba yra inicijuotas prieš Vartojimo kredito gavėją, jeigu tai gali pabloginti Vartojimo kredito gavėjo padėtį.
2.12 Tuo atveju, kai Vartotojas nepateikia informacijos pagal šią Paraišką, Organizatorius, sužinojęs, kad tokios aplinkybės egzistuoja ir apie tai Vartotojas jam nepranešė, turi teisę tai laikyti esminiu šios Sutarties pažeidimu ir imtis atitinkamų veiksmų, įskaitant bet neapsiribojant, Vartojimo kredito sutarties nutraukimu.
2.13 Organizatorius turi teisę vienašališkai ir nedelsiant nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti sumokėti visą Paskolos sumą, palūkanas, Administravimo mokestį, ir kitus pradelstus mokėjimus (baudas, delspinigius) LR Civilinio kodekso ir Vartojimo kredito jstatymo 19 straipsnyje numatytais pagrindais, taip pat Paskolos gavėjui deklaruojant kad įsipareigojimų nevykdys, ar piktybiškai vengiant atsiskaityti, taip pat tais atvejais, kai Paskolos gavėjo elgesyje yra apgaulės ar sukčiavimo požymių Organizatorius gali konstatuoti, kad Paskolos gavėjas šiurkščiai pažeidė Paskolos sutartį (esminis Sutarties pažeidimas) ir Organizatorius turės teisę nutraukti Paskolos sutartį ir perimti Reikalavimo teises. Organizatorius elektroniniu laišku ar registruotu laišku išsiunčia pranešimą Kredito gavėjui Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu Kredito gavėjo el. pašto ar gyvenamosios vietos adresu apie (i) pradelstą mokėjimą, o taip pat apie (ii) Sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki numatomos Sutarties nutraukimo dienos. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms po jo išsiuntimo.
2.14 Paskolos gavėjui yra aišku ir jis supranta, kad Paskolos sutartis yra sudaroma tarp Organizatoriaus, Paskolos gavėjo ir Skolintojo. Remiantis šia nuostata, Skolintojas gali matyti savo Paysera sąskaitoje asmens (vardą ir pavardę), kuriam buvo pervestos lėšos, taip pat Paskolos gavėjas gali matyti asmens (vardą ir pavardę), kuris pervedė lėšas ir kam jis turi šias lėšas grąžinti. Taip pat Skolintas turės galimybę gauti Paskolos gavėjo vardą, pavardę, asmens kodą. Vartotojai sutinka ir neprieštarauja kad šie duomenys yra vieši Paskolos ar vartojimo kredito sutarties šalims.
2.15 Vartojimo kredito gavėjui taikomi visi Paslaugų įkainiai yra nurodyti Portale.
2.16 Šis dokumentas sudarytas Lietuvių kalba ir Anglų kalbomis. Jeigu skirsis lietuviškas ir anligškas tekstas, lietuviškas tekstas turės viršenybę

Perskaičiau, su visu tekstu sutinku. Pasirašau ir patvirtinu šią Paraišką elektroniniu būdu
Vartojimo kredito gavėjas
Vardas, pavardė e
Asmens kodas e
Pasirašymo data e
Pasirašymo laikas e
IP adresas e
Special Terms of the Consumer Credit – Application (Offer)
No. ______, concluded on (date, time)
Whereas:
(i) The Recipient of the Credit submits this binding Application for a Consumer Credit (the Application) electronically in the Website http://www.savy.lt (the Website) which is administered by “Bendras finansavimas” UAB, company code: 303259527, registered office address: Vokiečių str. 20, Vilnius, 01130, Lithuania (the Organizer);
(ii) This Consumer Credit Contract is a multilateral transaction which consists of this Application (including the documents and data which substantiate it) and the Proposals compliant with it which jointly constitute the Special Terms of the Consumer Credit Contract (Special Terms) and the General Terms of the Consumer Credit Contract published in the Website, including the amendments and supplements thereto, which are the same for all Parties to this Contract (General Terms);
(iii) The Recipient of the Credit has registered himself/herself in the Website, agreed with the Contract for Usage, undertakes to comply with the terms thereof and, inter alia, has created the Consumer’s Paysera account and granted the authorization to manage the funds available in the Consumer’s Paysera account to the Organizer. The Contract for Usage is applicable to this Consumer Credit Contract.
(iv) The Recipient of the Credit has completed the form of the Website and submitted the written documents and data to the Organizer on the basis of which this Application has been concluded; this Application is an official proposal of the Recipient of the Credit to conclude a Consumer Credit Contract at the terms stipulated in the Application;
(v) The Organizer shall publish this Application in the system of the Website operating on the principle of an Auction wherein the persons, who are registered in the Website and wish to lend money (the Lender(s)), can accept the offer and submit a proposal to invest in the Application at the terms stipulated therein (the Proposal) and in such a manner conclude a Consumer Credit Contract with the Recipient of the Credit (the Auction);
(vi) The winners of the Auction shall be the Lenders who shall be the first ones to submit their Proposal compared to other Lenders until the amount of the Application which the Recipient of the Consumer Credit wishes to borrow (the amount of the Credit) is completed;
(vii) This Contract shall be concluded by way of an Auction and shall be considered automatically concluded between the Recipient of the Credit and the Lender(s) who has (have) won the Auction from the moment of the end of the Auction. The Auction shall be successfully completed when the Proposals comply with the Application (coincide with the period of the Credit, the Interest and the amount of the Credit) or when the Recipient of the Loan agrees with a smaller amount of the Consumer credit on the Organizer’s proposal.
(viii) The Recipient of the Credit shall confirm electronically this Application and the General Terms which constitute one contract and are incorporated in this Application with reference to them in the Website;
(ix) The actions performed by the Recipient of the Credit in the Website (confirmed by the Recipient of the Credit clicking the “tick” and the “I agree” button as well as by the submission of the documents and personal information to the Organizer) shall be considered the signature of the Recipient of the Credit having the legal power established in article 8(1) of the Law on Electronic Signature, whereas the Application and the General Terms confirmed by these actions shall be considered one original document drawn up in a written form and shall entail the same legal consequences as a written Application and the General Terms confirmed by the signature of the Recipient of the Credit.

I, name and surname, personal identification number: _______, _______________ submit the following Application:
SPECIAL TERMS OF THE APPLICATION:
1. SUBJECT AND MATERIAL TERMS OF THE APPLICATION

1.1 Amount of the Credit, period, interest, purpose:
1.1.1 Amount of the Consumer Credit: ______
1.1.2 Period of repayment of the Consumer Credit in months: _______
1.1.3 Yearly interest of the Consumer Credit: _______%
1.1.4 Purpose of the Consumer Credit: ___________

1.2 The schedule of repayment of the Consumer Credit, which shall be generated in the Website after the end of the Auction and which shall stipulate the payments to be made by the Recipient of the Credit and the periods thereof, shall constitute an integral part of the Consumer Credit;

1.3 Any agreements of the Parties concluded with the Organizer under the General Terms or the Contract for Usage or when representing the interests of the Lender(s) constitute an integral part of the Consumer Credit Contract;

1.4 The Recipient of the Consumer Credit shall have the right to withdraw the Application until the moment the first Proposal for Consumer Credit is submitted during the Auction.

1.5 If there are not enough Proposals for Consumer Credit submitted to lend the whole amount of the Consumer Credit to the Recipient of the Consumer Credit when the Auction is over, this Application shall not become mandatory and shall cease to be valid.
1.6 The Recipient of the Consumer Credit undertakes to use the Credit for the purpose which he/she has specified in the Application only.
1.7 The Organizer shall have the right to request in writing the Recipient of the Consumer Credit to prove that he/she has used the amount of the Credit for the purpose specified in the Application. Having received such a written request, the Recipient of the Consumer Credit must submit the documents proving proper usage of the Consumer Credit to the Organizer immediately but not later than within 10 calendar days. If the Recipient of the Consumer Credit fails to submit the evidence and / or the Recipient of the Consumer Credit uses the amount of the Consumer Credit for a different purpose, the Recipient of the Consumer Credit shall be considered to have severely violated the Consumer Credit Contract and the Organizer shall have the right to terminate this Consumer Credit Contract.
2 CONFIRMATIONS AND WARRANTIES OF THE RECIPIENT OF THE CONSUMER CREDIT

2.1 The Recipient of the Consumer Credit confirms and guarantees that all his/her confirmations, warranties and obligations submitted in the General Terms are valid at full scope and the General Terms are considered an integral part of this Application;

2.2 By confirming this Application, the Recipient of the Consumer Credit confirms and guarantees that all documents and personal data as well as information (income, expenses, liabilities, bank statements, etc.) submitted by the Recipient of the Consumer Credit in the form available in the Website at the time of completion of the Application are correct and authentic;

2.3 The Recipient of the Consumer Credit confirms and states that he/she agrees that the Organizer shall handle his/her personal information for the purposes of assessment of the Application, responsible lending and solvency as well as administration of the Consumer Credit or exaction in line with the terms and procedure stipulated in the Contract for Usage;

2.4 The Recipient of the Consumer Credit confirms that he/she agrees to pay a one-off fee for conclusion of the Consumer Credit Contract amounting to ______ and pay a monthly Administration fee amounting to ______ to the Organizer as specified in the payment orders addressed to the Recipient of the Consumer Credit and in the General Terms;

2.5 The Recipient of the Consumer Credit shall pay the Administration fee until the Recipient of the Consumer Credit completely repays the Consumer Credit, including the cases when the court is addressed regarding forced exaction because of a debt of the Recipient of the Consumer Credit;

2.6 The Recipient of the Consumer Credit confirms that he/she agrees to pay all other fees to the Organizer as specified in the General Terms and in the Organizer’s rates published in the Website (any fines, penalties for delay, fee for inspection of a person in “Creditinfo Lietuva” UAB, etc.).

2.7 The Recipient of the Consumer Credit confirms that he/she is not aware of any circumstances at the time of conclusion of the Consumer Credit Contract due to which the repayment of the amount of the Consumer Credit could be aggravated or become impossible;

2.8 The Recipient of the Consumer Credit shall fulfill his/her obligations by transferring a respective amount to his/her Paysera account specified in the Website so that the Organizer would be able to distribute the funds automatically.

2.9 The Recipient of the Consumer Credit agrees and confirms that, should he/she miss the period of payment of the Interest, he/she shall be considered having materially violated this Contract and the Organizer shall calculate increased interest which shall not be considered a penalty for delay;

2.10 If the Recipient of the Credit fails to fulfill his/her obligations under the Consumer Credit Contract properly, the Organizer shall have the right to submit the Recipient’s of the Consumer Credit personal data to “Creditinfo Lietuva” UAB, code: 111689163, other data managers handling joint files of debtors’ data and all other third parties who have a legitimate interest having duly notified the Recipient of the Consumer Credit about that and in case the Recipient of the Consumer Credit is late to fulfill his/her obligations for 35 days;
2.11 The Recipient of the Consumer Credit must notify the Organizer in writing about the following within 5 calendar days: (i) any changes of contact information and personal information; (ii) sudden worsening of the economic status and each circumstance due to which solvency of the Recipient of the Consumer Credit is or can be reduced; (iii) usage of the amount of the Consumer Credit for the purpose other than stated in the Application by the Recipient of the Credit; (iv) each circumstance due to which the possibilities of the Recipient of the Consumer Credit to fulfill the assumed obligations properly worsen or may worsen; each circumstance due to which the financial status of the Recipient of the Consumer Credit worsens or may worsen in the future (e.g. newly assumed debt liabilities (new consumer contracts, leasing, etc.)); (v) about any arbitrage, court and / or other proceedings (execution, etc.) which is initiated by the Recipient of the Consumer Credit or is initiated against the Recipient of the Consumer Credit if that could worsen the status of the Recipient of the Consumer Credit.
2.12 In case the Consumer does not submit any information under this Application, the Organizer, having become aware of the existence of such circumstances and of the fact that the Consumer did not notify about that, it shall have the right to consider that a material violation of this Contract and assume appropriate actions, including but not limited to termination of the Consumer Credit Contract.
2.13 The Organizer shall have the right to terminate this Contract unilaterally and immediately and request to pay the whole amount of the Loan, the interest, the Administration fee and other delayed payments (fines, penalties for delay) on the grounds stipulated in the Civil Code of the Republic of Lithuania and in article 19 of the Law on Consumer Credit as well as if the Recipient of the Loan declares that he/she shall not fulfill the obligations or if the Recipient of the Loan maliciously avoids payment as well as in the cases when there are any signs of deception or fraud in the Recipient’s of the Loan behaviour and the Organizer may state that the Recipient of the Loan has severely violated the Loan Contract (a material violation of the Contract), and the Organizer shall have the right to terminate the Loan Contract and take over the Rights of claim. The Organizer shall send a notification to the Recipient of the Credit regarding (i) the delayed payment and (ii) termination of the Contract by an e-mail or registered mail at the Recipient’s of the Credit e-mail or the address of the residential location specified in the Special Terms of the Contract not later than 14 days before the planned day of termination of the Contract. The notification shall be considered duly delivered after five days from sending it.
2.14 It is clear to the Recipient of the Loan and he/she understands that the Loan Contract is concluded between the Organizer, the Recipient of the Loan and the Lender. On the grounds of this provision, the Lender can see in his/her Paysera account the person (name and surname) to whom the funds were transferred and the Recipient of the Loan can see the person (name and surname) who transferred the funds and to whom he/she must repay these funds. The Lender shall also have the possibility to obtain the name, surname and personal identification number of the Recipient of the Loan. The Consumers agree and do not object to the fact that this data is public to the parties to the Loan or the Consumer Credit Contract.
2.15 All rates of the Services applicable to the Recipient of the Consumer Credit are specified in the Website.
2.16 This document is concluded in Lithuanian and English. In a conflict of Lithuanian and English versions, Lithuanian version shall prevail.

I have read and agree with the whole text. I sign and confirm this Application electronically.
The Recipient of the Consumer Credit
Name, surname e
Personal identification number e
Date of signing e
Time of signing e
IP address e
admin
admin
Site Admin
 
Pranešimai: 35
Užsiregistravo: 23 Bir 2014, 11:38

Grįžti į SAVY documents

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias