Vartojimo Kredito Akceptas/Consumer Credit - Acceptance

Vartojimo Kredito Akceptas/Consumer Credit - Acceptance

Standartinė admin » 27 Bal 2015, 12:01

English version below
Vartojimo Kredito Specialiosios Sąlygos - Siūlymas (Akceptas)
Nr______, sudarytas (data, laikas)
Kadangi:
(i) Kredito davėjas elektroniniu būdu teikia šį įpareigojantį Siūlymą sudaryti vartojimo kredito sutartį (Siūlymas) Portale http://www.savy.lt (Portalas), kuris yra administruojamas UAB Bendras finansavimas, į/k 303259527, buveinė Vokiečių g. 20, Vilnius, 01130, Lietuva (Organizatorius);
(ii) Ši Vartojimo kredito sutartis yra daugiašalis sandoris, kurį sudaro šis Siūlymas bei jį atitinkanti Paraiška, kurie kartu sudaro Vartojimo kredito sutarties Specialiąsias sąlygas (Specialiosios sąlygos) ir Portale skelbiamos Vartojimo kredito sutarties Bendrosios sąlygos su pakeitimais ir papildymais, kurios yra vienodos visoms šios Sutarties šalims (Bendrosios sąlygos);
(iii) Kredito davėjas užsiregistravo Portale, sutiko su Naudojimosi Sutartimi, ją patvirtino, ir įsipareigoja laikytis jos sąlygų. Naudojimosi sutartis taikoma šiai Vartojimo kredito sutarčiai.
(iv) Šis Siūlymas yra skirtas Portalo sistemai, veikiančiai aukciono principu, kurioje Portale užsiregistravę asmenys, norintys skolinti pinigus, (Skolintojas (-ai)), akceptuoja Paraišką (Ofertą) ir teikia siūlymą investuoti į Paraišką joje nurodytomis sąlygomis (Siūlymas), bei tokiu būdu su Kredito gavėju sudaryti Vartojimo kredito sutartį (Aukcionas);
(v) Aukcioną laimės tie Skolintojai, kurie pirmesni pateiks savo Siūlymą nei kiti Skolintojai, kol bus užpildyta Paraiškos suma, kurią nori skolintis Vartojimo Kredito gavėjas (Kredito suma);
(vi) Ši sutartis yra sudaroma Aukciono būdu ir laikoma automatiškai sudaryta nuo Aukciono pabaigos momento tarp Kredito gavėjo ir Skolintojo (-ų), kuris (-ie) laimėjo Aukcioną. Aukcionas sėkmingai pasibaigia kai Siūlymai atitinka Paraišką (sutapus Kredito terminui, Palūkanoms, ir Kredito sumai), arba Organizatoriaus siūlymu Kredito gavėjas sutinka su mažesne Vartojimo kredito suma.
(vii) Kredito davėjas elektroniniu būdu patvirtina šį Siūlymą bei Bendrąsias sąlygas, kurios sudaro vieną sutartį, ir yra inkorporuojamos į šį Siūlymą su nuoroda į jas Portale;
(viii) Kredito davėjo Portale atlikti veiksmai (kuriuos patvirtina Kredito davėjo paspaudimas ant mygtuko „sutinku“, Vartotojo Paysera Sąskaitos sukūrimas, bei įgaliojimo suteikimas) yra laikomi Kredito davėjo parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, o šiais veiksmais patvirtintas Siūlymas bei Bendrosios sąlygos yra laikomi vienu originaliu dokumentu, sudarytu rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir rašytinis Siūlymas bei Bendrosios sąlygos, patvirtintos Kredito davėjo parašu.


Vardaspavardė, gimimo data_______, _______________pateikia šį Vartojimo kredito Siūlymą (Akceptą):
SPECIALIOSIOS VARTOJIMO KREDITO SIŪLYMO SĄLYGOS:
1. SIŪLYMO OBJEKTAS IR ESMINĖS SĄLYGOS
1.1. Skolintojas pateikia šį įpareigojantį ir teisiškai privalomą Vartojimo kredito siūlymą su tikslu kad būtų sudaryta Vartojimo kredito sutartis su Portale registruotu Vartojimo kredito gavėju pagal Vartojimo kredito gavėjo patvirtintą Vartojimo kredito Paraišką:
1.1.1 Vartojimo kredito Paraiškos numeris______
1.1.2 Vartojimo kredito suma _______
1.1.3 Vartojimo kredito metinės palūkanos _______%
1.1.4 Vartojimo kredito grąžinimo terminas mėnesiais _______
1.1.5 Vartojimo kredito paskirtis ___________
1.1.6 Skolintojo skolinama suma

1.2 Skolintojas laisvai disponuoja Reikalavimo teise, kylančia iš šio Siūlymo Kredito gavėjui pagal šią Vartojimo kredito sutartį Naudojimosi sutarties nustatytomis sąlygomis ir tvarka;
1.3 Skolintojas gali naudotis automatinio investavimo įrankiu Portale Naudojimosi Sutarties nustatytomis sąlygomis ir tvarka;
1.4 Neatskiriama Vartojimo kredito dalis yra Vartojimo kredito grąžinimo grafikas, kuris sugeneruojamas Portale po Aukciono pabaigos, ir jame nurodyti mokėjimai, kuriuos turi atlikti Kredito gavėjas, bei jų terminai

2. ĮGALIOJIMO SUTEIKIMAS ORGANIZATORIUI

2.1. Siekiant efektyviai administruoti Vartojimo kredito gavėjo įsipareigojimus pagal Vartojimo kredito sutartį, Skolintojas suteikia įgaliojimą Organizatoriui Skolintojo vardu derėtis, keisti ir pasirašyti Skolintojo vardu Vartojimo kredito sutartį su Vartojimo kredito gavėju, modifikuoti Vartojimo kredito grąžinimo grafiką esant bent vienai iš šių sąlygų:
2.1.1. Vartojimo kredito sutarties terminas ir/arba Vartojimo kredito grąžinimo grafikas Vartojimo kredito gavėjo prašymu yra vieną kartą modifikuojamas nukeliant pagrindinės Vartojimo kredito įmokų mokėjimą iki 6 (šešių mėnesių) su sąlyga, kad nukėlimo metu yra nekeičiamas Vartojimo kredito dydis ir nemažinamos palūkanos ir Vartojimo Kredito gavėjas tinkamai moka delspinigius (jeigu yra pradelsęs įmokų mokėjimą) ir einamąsias palūkanas Skolintojui;
2.1.2. Vartojimo kredito gavėjo prašymu yra modifikuojamas Vartojimo kredito grąžinimo grafikas, išdėstant naują Vartojimo kredito mokėjimo grafiką ne ilgesniam negu 60 mėnesių laikotarpiui nuo pradinės Vartojimo kredito sutarties sudarymo dienos su sąlyga kad yra nekeičiamas Vartojimo kredito dydis ir nemažinamos palūkanos;
2.1.3. Vartojimo kredito pagrindinių palūkanų keitimas, su sąlyga, kad jos nėra mažinamos;
2.2. Skolintojas suteikia įgaliojimą Organizatoriui jo vardu nutraukti Vartojimo kredito sutartį su Vartojimo kredito gavėju Naudojimosi Sutartyje ir Bendrosiose sąlygose numatytais atvejais.
2.2. Toks Skolintojo įgaliojimas Organizatoriui įsigalioja nuo šio Vartojimo kredito siūlymo pasirašymo elektroniniu būdu dienos ir galioja iki visų Vartojimo kredito gavėjo įsipareigojimų pagal atitinkamą Vartojimo kredito sutartį įvykdymo.
3. REIKALAVIMO TEISĖS AUTOMATINIS PERLEIDIMAS ORGANIZATORIUI

3.1. Bendrųjų sąlygų ir/arba Portalo Naudojimosi Sutartyje nurodytais atvejais nutraukus Vartojimo kredito sutarties galiojimą Skolintojo Reikalavimo teisė, kurią jis turi prieš Vartojimo kredito gavėją, bus automatiškai perleista Organizatoriui.
3.2. Automatinis Skolintojo Reikalavimo teisės perleidimas (su teise perleisti trečiajam asmeniui) įvyksta kai Organizatorius išsiunčia Skolintojui Portalo duomenų bazėje turimu el. paštu pranešimą apie automatinį reikalavimo teisės perėmimą. Organizatorius išsiunčia pranešimą Vartojimo kredito gavėjui apie Vartojimo kredito sutarties nutraukimą ir reikalavimo teisės perleidimą Portalo duomenų bazėje esančiu el. pašto adresu, ar paskutiniu žinomu Vartojimo kredito gavėjo gyvenamosios vietos adresu.
3.3. Automatinis Reikalavimo teisės perleidimas laikomas su atidėtu mokėjimu ir Organizatorius grąžins Skolintojui Reikalavimo teisės lėšas, kurias atgaus skolų išieškojimo metu, Organizatoriui išskaičius mokesčius, nurodytus Paslaugų įkainiuose bei lėšas, kurios priklauso Organizatoriui pagal Naudojimosi Sutartį (Administravimo mokestis, baudos, delspinigiai, ir kt.)
3.4. Tokio reikalavimo teisės perleidimo tikslas yra suteikti teisinę galimybę Organizatoriui užtikrinti Skolintojo interesus ir vykdyti visus veiksmus, kurie yra būtini, kad Vartojimo Kredito davėjas tinkamai įvykdytų savo prisiimtus įsipareigojimus pagal Vartojimo kredito sutartį.
3.5. Skolintojas patvirtina, kad įvykus reikalavimo teisės perleidimui, Organizatorius turės savo vardu (su neribota teise įgalioti trečiąjį asmenį) pasirašyti visus reikiamus dokumentus, atlikti visus procesiniusveiksmus įskaitant, bet neapsiribojant, ieškinio ir priešieškinio pareiškimą, pareikšto ieškinio atsisakymą ir jo pripažinimą, taikos sutarties sudarymą, vykdomojo rašto gavimą, pateikimą jį vykdymui, prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimą, kreiptis į institucijas ir įstaigas, teikti prašymus, gauti pagal pateiktus prašymus dokumentus, kreiptis į skolų išieškojimo įmones dėl įsipareigojimų vykdymo, vykdyti derybas su Vartojimo kredito gavėju ir t.t.
3.6. Reikalavimo teisės perleidimas yra neterminuotas.
3.7. Organizatorius, perėmęs Reikalavimo teisę, veikia kaip protingas kreditorius ir deda pastangas, stengdamasis atgauti skolą, tačiau neatsako Skolintojui nei individualiai, nei solidariai ar subsidiariai su Vartojimo kredito gavėju dėl to, ar pavyks atgauti skolą, ir kokia apimtimi tai pavyks padaryti. Skolintojas su tuo sutinka ir tai patvirtina.
3.8. Organizatorius turės teisę naudotis visais dokumentais ir Organizatoriaus turima informacija apie Vartojimo kredito gavėją.
3.9. Skolintojas patvirtina, kad toks reikalavimo teisės perleidimas yra neatšaukiamas.
3.10. Technines išieškojimo išlaidas (susijusios su skolų išieškojimo įmonių veikla, teismo procesu, advokatų, korespondencijos, ekspertų, teismo sprendimų vykdymo išlaidomis ir pan.) iš Vartojimo Kredito gavėjas išieško Organizatorius.
3.11. Šis dokumentas sudarytas Lietuvių kalba ir Anglų kalbomis. Jeigu skirsis lietuviškas ir anligškas tekstas, lietuviškas tekstas turės viršenybę

Perskaičiau, su visu tekstu sutinku. Pasirašau ir patvirtinu šį Siūlymą elektroniniu būdu
Vardas, pavardė E
Gimimo data E
Pasirašymo data E
Pasirašymo laikas E
IP adresas E
Special Terms of the Consumer Credit – Proposal (Acceptance)
No. ______, concluded on (date, time)
Whereas:
(i) The Issuer of the Credit submits this binding Proposal to conclude a Consumer Credit Contract (the Proposal) electronically in the Website http://www.savy.lt (the Website) which is administered by “Bendras finansavimas” UAB, company code: 303259527, registered office address: Vokiečių str. 20, Vilnius, 01130, Lithuania (the Organizer);
(ii) This Consumer Credit Contract is a multilateral transaction which consists of this Proposal and the Application corresponding to it which jointly constitute the Special Terms of the Consumer Credit Contract (Special Terms) and the General Terms of the Consumer Credit Contract published in the Website, including the amendments and supplements thereto, which are the same for all Parties to this Contract (General Terms);
(iii) The Issuer of the Credit has registered himself/herself in the Website, agreed with the Contract for Usage, confirmed it and undertakes to comply with the terms thereof. The Contract for Usage is applicable to this Consumer Credit Contract.
(iv) This Proposal is intended for the system of the Website operating on the principle of an Auction wherein the persons, who are registered in the Website and wish to lend money (the Lender(s)) shall accept the Application (Offer) and submit a proposal to invest in the Application at the terms stipulated therein (the Proposal) and in such a manner conclude a Consumer Credit Contract with the Recipient of the Credit (the Auction);
(v) The winners of the Auction shall be the Lenders who shall be the first ones to submit their Proposal compared to other Lenders until the amount of the Application which the Recipient of the Consumer Credit wishes to borrow (the amount of the Credit) is completed;
(vi) This Contract shall be concluded by way of an Auction and shall be considered automatically concluded between the Recipient of the Credit and the Lender(s) who has (have) won the Auction from the moment of the end of the Auction. The Auction shall be successfully completed when the Proposals comply with the Application (coincide with the period of the Credit, the Interest and the amount of the Credit) or when the Recipient of the Loan agrees with a smaller amount of the Consumer Credit on the Organizer’s proposal;
(vii) The Issuer of the Credit shall confirm electronically this Proposal and the General Terms which constitute one contract and are incorporated in this Proposal with reference to them in the Website;
(viii) The actions performed by the Issuer of the Credit in the Website (confirmed by the Issuer of the Credit clicking the “tick” and the “I agree” button as well as by the submission of the documents and personal information to the Organizer) shall be considered the signature of the Issuer of the Credit having the legal power established in article 8(1) of the Law on Electronic Signature, whereas the Proposal and the General Terms confirmed by these actions shall be considered one original document drawn up in a written form and shall entail the same legal consequences as a written Proposal and the General Terms confirmed by the signature of the Issuer of the Credit.


Name and surname, date of birth: _______, _______________, submits the following Proposal (Acceptance) for a Consumer Credit:
SPECIAL TERMS OF THE PROPOSAL FOR A CONSUMER CREDIT:
1. SUBJECT AND MATERIAL TERMS OF THE PROPOSAL
1.1 The Lender submits the following binding and legally mandatory Proposal for a Consumer Credit for the purpose to conclude a Consumer Credit Contract with the Recipient of the Consumer Credit registered in the Website under the Application for Consumer Credit confirmed by the Recipient of the Consumer Credit:
1.1.1 Number of the Application for the Consumer Credit: ______
1.1.2 Amount of the Consumer Credit: _______
1.1.3 Yearly interest of the Consumer Credit: _______%
1.1.4 Period of repayment of the Consumer Credit in months: _______
1.1.5 Purpose of the Consumer Credit: ___________
1.1.6 Amount lent by the Lender:

1.2 The Lender freely dispose of the Right of claim arising from this Proposal to the Recipient of the Credit under this Consumer Credit Contract in line with the terms and procedure established by the Contract for Usage;
1.3 The Lender may use the automatic investment tool in the Website in line with the terms and procedure established by the Contract for Usage;
1.4 The schedule of repayment of the Consumer Credit, which shall be generated in the Website after the end of the Auction and which shall stipulate the payments to be made by the Recipient of the Credit and the periods thereof, shall constitute an integral part of the Consumer Credit.

2. GRANTING THE AUTHORIZATION TO THE ORGANIZER

2.1. In order to effectively administer the obligations of the Recipient of the Consumer Credit under the Consumer Credit Contract, the Lender grants the authorization to the Organizer to negotiate on behalf of the Lender, amend and sign the Consumer Credit Contract with the Recipient of the Consumer Credit on behalf of the Lender and modify the schedule of repayment of the Consumer Credit in case of at least one of the following conditions:
2.1.1. the period of the Consumer Credit Contract and / or the schedule of repayment of the Consumer Credit is modified once upon the request of the Recipient of the Consumer Credit by postponing the payment of the main payments of the Consumer Credit up to 6 (six) months on condition that the amount of the Consumer Credit is not changed and the interest is not reduced at the time of postponement as well as of the Recipient of the Consumer Credit pays the penalty for delay (if he/she has delayed any payments) and current interest to the Lender;
2.1.2. the schedule of repayment of the Consumer Credit is modified upon the request of the Recipient of the Consumer Credit by arranging a new schedule of repayment of the Consumer Credit for a period not longer than 60 (sixty) months from the initial day of conclusion of the Consumer Credit Contract on condition that the amount of the Consumer Credit is not changed and the interest is not reduced;
2.1.3. modification of the main interest of the Consumer Credit on condition that it is not reduced.
2.2. The Lender grants the authorization to the Organizer to terminate the Consumer Credit Contract with the Recipient of the Consumer Credit on behalf of the Lender in the cases stipulated in the Contract for Usage and in the General Terms.
2.2. Such authorization of the Organizer by the Lender shall come into force as of the day this Proposal for the Consumer Credit is signed electronically and shall be in force until the fulfillment of all obligations of the Recipient of the Consumer Credit under a respective Consumer Credit Contract.
3. AUTOMATIC TRANSFER OF THE RIGHT OF CLAIM TO THE ORGANIZER

3.1. If the Consumer Credit Contract is terminated in the cases stipulated in the General Terms and / or the Contract for Usage of the Website, the Lender’s Right of claim, which he/she has against the Recipient of the Consumer Credit, shall be automatically transferred to the Organizer.
3.2. Automatic transfer of the Lender’s Right of claim (with the right to transfer it to any third party) shall take place when the Organizer sends a notification about automatic taking over of the Right of claim to the Lender at the e-mail address stated in the data base of the Website. The Organizer shall send a notification about termination of the Consumer Credit Contract and transfer of the Right of claim to the Recipient of the Consumer Credit at the e-mail address stated in the data base of the Website or at the last known address of the residential location of the Recipient of the Consumer Credit.
3.3. Automatic transfer of the Right of claim shall be applicable together with a deferred payment and the Organizer shall repay the funds of the Right of claim to the Lender which it shall recover during exaction of debts after the Organizer deducts the fees stipulated in the rates of the Services as well as the funds owed to the Organizer under the Contract for Usage (Administration fee, fines, penalties for delay, etc.).
3.4. The purpose of such transfer of the Right of claim is to provide the Organizer with a legal possibility to secure the Lender’s interests and to perform all actions that are necessary in order for the Issuer of the Consumer Credit to fulfill the obligations undertaken by him/her under of the Consumer Credit Contract.
3.5. The Lender confirms that, in case a transfer of the Right of claim takes place, the Organizer shall have to sign all necessary documents, perform all proceedings, including but not limited to submission of a claim and a counterclaim, cancellation of a claim that has already been made and acknowledgement thereof, conclusion of a peaceful settlement agreement, reception of an execution letter, submission thereof for execution, submission of a request regarding renewal of the proceeding, addressing any institutions and bodies, submission of requests, reception of documents under the requests submitted, addressing debt exaction companies regarding fulfillment of obligations, negotiating with the Recipient of the Consumer Credit, etc., on behalf of the Organizer (including an unlimited right to authorize any third party).
3.6. The transfer of the Right of claim is termless.
3.7. Having taken over the Right of claim, the Organizer shall act as a reasonable creditor and shall make the efforts attempting to recover the debt; however, it shall not be liable before the Lender individually, jointly or subsidiary with the Recipient of the Consumer Credit for successful recovery of the debt and for the scope of such success. The Lender agrees with and confirms that.
3.8. The Organizer shall have the right to use all documents and information regarding the Recipient of the Consumer Credit available to the Organizer.
3.9. The Lender confirms that such transfer of the Right of claim is irrevocable.
3.10. Technical exaction costs (related to the activities of debt exaction companies, court proceeding, lawyers’, correspondence, experts’ costs, costs of enforcement of court judgments, etc.) shall be exacted from the Recipient of the Consumer Credit by the Organizer.
3.11. This document is concluded in Lithuanian and English. In a conflict of Lithuanian and English versions, Lithuanian version shall prevail.

I have read and agree with the whole text. I sign and confirm this Acceptance electronically.
Name, surname E
Date of birth E
Date of signing E
Time of signing E
IP address E
admin
admin
Site Admin
 
Pranešimai: 35
Užsiregistravo: 23 Bir 2014, 11:38

Grįžti į SAVY documents

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias