Paskolos su NT Oferta/Home equity loan Oferta

Paskolos su NT Oferta/Home equity loan Oferta

Standartinė admin » 27 Bal 2015, 13:35

English version below.
Paskolos su Nekilnojamojo Turto Įkeitimu Specialiosios Sąlygos - Paraiška (Oferta)
Nr______, sudaryta(data, laikas)
Kadangi:
(i) Paskolos gavėjas elektroniniu būdu teikia šią įpareigojančią Paskolos su nekilnojamojo turto įkeitimu paraišką (Paraiška) Portale http://www.savy.lt (Portalas), kuris yra administruojamas UAB Bendras finansavimas, į/k 303259527, buveinė Vokiečių g. 20, Vilnius, 01130, Lietuva (Organizatorius);
(ii) Ši Paskolos su nekilnojamojo turto įkeitimu sutartis (‚Sutartis‘) yra daugiašalis sandoris, kurį sudaro ši Paraiška (su ją pagrindžiančiais dokumentais, duomenimis) bei ją atitinkantys Siūlymai, kurie kartu sudaro Paskolos sutarties Specialiąsias sąlygas (Specialiosios sąlygos) ir Portale skelbiamos Paskolos sutarties Bendrosios sąlygos su pakeitimais ir papildymais, kurios yra vienodos visoms šios Sutarties šalims (Bendrosios sąlygos);
(iii) Paskolos gavėjas savo prievoles pagal šią Sutartį užtikrina įkeičiamo daikto (Hipotekos Objekto) Sutartinės hipotekos sutartimi joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka;
(iv) Paskolos gavėjas užsiregistravo Portale, sutiko su Naudojimosi Sutartimi, įsipareigoja laikytis jos sąlygų, bei interalia sukūrė Vartotojo Paysera sąskaitą, bei suteikė Organizatoriui įgaliojimą tvarkyti Vartotojo Paysera sąskaitoje esančias lėšas. Naudojimosi sutartis taikoma šiai Paskolos sutarčiai.
(v) Paskolos gavėjas užpildė Portalo formą, bei Organizatoriui pateikė rašytinius dokumentus bei duomenis, įskaitant duomenis apie įkeičiamą daiktą (Hipotekos objektą), kurių pagrindu sudaryta ši Paraiška, kuri yra oficialus Paskolos gavėjo siūlymas Paraiškoje numatytomis sąlygomis sudaryti Paskolos sutartį;
(vi) Šią Paraišką Organizatorius patalpins Portalo sistemoje, veikiančioje Aukciono principu, kurioje Portale užsiregistravę asmenys, norintys skolinti pinigus, (Skolintojas (-ai)), galės akceptuoti šią Paraišką (Ofertą) ir teikti siūlymą investuoti į Paraišką joje nurodytomis sąlygomis (Siūlymas), bei tokiu būdu su Paskolos gavėju sudaryti Paskolos sutartį (Aukcionas);
(vii) Aukcioną laimės tie Skolintojai, kurie pirmesni pateiks savo Siūlymą nei kiti Skolintojai, kol bus užpildyta Paraiškos suma, kurią nori skolintis Paskolos gavėjas (Paskolos suma);
(viii) Ši sutartis yra sudaroma Aukciono būdu ir laikoma automatiškai sudaryta nuo Aukciono pabaigos momento tarp Paskolos gavėjo ir Skolintojo (-ų), kuris (-ie) laimėjo Aukcioną. Aukcionas sėkmingai pasibaigia kai Siūlymai atitinka Paraišką (sutapus Paskolos terminui, Palūkanoms, ir Paskolos sumai), arba Organizatoriaus siūlymu Paskolos gavėjas sutinka su mažesne Paskolos suma.
(ix) Paskolos gavėjas elektroniniu būdu patvirtina šią Paraišką bei Bendrąsias sąlygas, kurios sudaro vieną sutartį, ir yra inkorporuojamos į šią Paraišką su nuoroda į jas Portale;
(x) Paskolos gavėjo Portale atlikti veiksmai (kuriuos patvirtina Paskolos gavėjo paspaudimas ant mygtuko „sutinku“, pažymėjimas ant „varnelės“, dokumentų ir asmens duomenų, duomenų apie įkeičiamą daiktą (Hipotekos objektą) pateikimas Organizatoriui) yra laikomi Paskolos gavėjo parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, o šiais veiksmais patvirtinta Paraiška bei Bendrosios sąlygos yra laikomi vienu originaliu dokumentu, sudarytu rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir rašytinė Paraiška bei Bendrosios sąlygos, patvirtintos Paskolos gavėjo parašu.

Aš, Vardaspavardė, asmens kodas_______, _______________ pateikia šią Paraišką:
SPECIALIOSIOS PARAIŠKOS SĄLYGOS:
1. PARAIŠKOS OBJEKTAS IR ESMINĖS SĄLYGOS

1.1. Paskolos suma, terminas, palūkanos, paskirtis, įkeičiamas daiktas

Paskolos suma
_______
Paskolos grąžinimo terminas
_______
Paskolos palūkanos
_______%
Paskolos paskirtis
_______
Skolos ir įkeisto turto vertės santykis procentais _______%
Paskolos išmokėjimo terminas Per 30 dienų nuo aukciono pradžios dienos.
Delspinigiai 0.5%
Hipotekos objektas (toliau taip pat – Įkeičiamas daiktas):

Įkeičiamas daiktas / Žemė

Įkeičiamo daikto rūšis
Unikalus numeris
Adresas:
Žemės sklypo plotas ha
Paskirtis
Naudojimo būdas
Naudojimo pobūdis
Kadastrinis numeris, adresas
Užstatyta teritorija, ha

Įkeičiamas daiktas / Pastatai
Įkeičiamo daikto rūšis
Unikalus numeris
Adresas:
Paskirtis
Statybos pabaigos metai
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas
Pastatas, kuriame yra butas

Įkaito davėjas, vardas, pavardė; įmonė – pavadinimas, įmonės kodas

Privalomas įkeičiamo nekilnojamojo turto draudimas TAIP


1.2. Pasibaigus Aukcionui Paskolos sumą, atskaitęs taikomus mokesčius, Organizatorius perveda į Paskolos gavėjo Vartotojo Paysera Sąskaitą per vieną darbo dieną po to, kai notaro biure Paskolos gavėjas sudaro Sutartinės hipotekos sutartį, pagal kurią įsipareigoja užtikrinti savo įsipareigojimus, kylančius iš šios Sutarties ir nustatyta tvarka įregistruoja hipoteką, bei Organizatorius įsitikino, kad Paskolos gavėjas atliko šiuos veiksmus.

1.3. Neatskiriama Paskolos dalis yra Paskolos grąžinimo grafikas, kuris sugeneruojamas Portale po Aukciono pabaigos, ir jame nurodyti mokėjimai, kuriuos turi atlikti Paskolos gavėjas, bei jų terminai.

1.4. Neatskiriama Paskolos sutarties dalis yra ir bet kokie šalių susitarimai, sudaryti su Organizatoriumi pagal Bendrąsias sąlygas ar Naudojimosi Sutartį, ar atstovaujant Skolintojo (-jų) interesus.

1.5. Paskolos gavėjas turi teisę atsiimti Paraišką iki to momento, kai Aukciono metu yra pateikiamas pirmas Paskolos siūlymas.

1.6. Jeigu Aukcionas pasibaigia ir nėra pateikta pakankamai Paskolos siūlymų, finansuojančių visą Paskolos sumą Paskolos gavėjui, ši Paraiška netampa privaloma ir nustoja galioti, nebent Paskolos gavėjas sutinka su mažesne Paskolos suma.
1.7. Paskolos gavėjas įsipareigoja Kreditą naudoti tik tai paskirčiai, kurią nurodė Paraiškoje.
1.8. Organizatorius turi teisę raštu reikalauti, kad Paskolos gavėjas įrodytų, kad Paskolos sumą panaudojo pagal Paraiškoje nurodytą paskirtį. Paskolos gavėjas, gavęs tokį raštišką prašymą privalo nedelsiant, bet ne vėliau negu per 10 kalendorinių dienų, pateikti Organizatoriui dokumentus, kurie įrodo tinkamą Paskolos panaudojimą. Paskolos gavėjui nepateikus įrodymų ir/arba Paskolos gavėjui panaudojus Paskolos sumą ne pagal paskirtį, bus laikoma, kad Paskolos gavėjas šiurkščiai pažeidė Paskolos sutartį ir Organizatorius turės teisę nutraukti šią Paskolos sutartį, bei reikalauti priverstinio skolos grąžinimo.
2. PASKOLOS GAVĖJO PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

2.1. Paskolos gavėjas patvirtina ir garantuoja, kad visi jo patvirtinimai, garantijos, ir įsipareigojimai pateikti Bendrosiose sąlygose, Sutartinės hipotekos sutartyje galioja visa apimtimi tiek Paraiškos pateikimo metu, tiek Paskolos sutarties sudarymo metu, ir Bendrosios sąlygos laikomos neatskiriama šios Paraiškos dalimi.

2.2. Paskolos gavėjas, patvirtindamas šią Paraišką, patvirtina ir garantuoja, kad visa Portalo formoje Paskolos gavėjo pateikti dokumentai, asmens duomenys bei informacija, (pajamos, išlaidos, įsipareigojimai,banko išrašai, duomenys apie Įkeičiamą daiktą (Hipotekos objektą), Turto vertinimo ataskaitos, NTR duomenys) Paraiškos pildymo metu, bei Paskolos Sutarties sudarymo metu yra teisingi ir atitinka realybę.

2.3. Paskolos gavėjas patvirtina ir pareiškia, kad sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo asmens duomenis, duomenis apie Hipotekos objektą Paraiškos, atsakingo skolinimo, mokumo įvertinimo, bei Paskolos administravimo, ar išieškojimo tikslais Naudojimosi Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

2.4. Paskolos gavėjas patvirtina, kad sutinka sumokėti Organizatoriui vienkartinį Paskolos Sutarties sudarymo mokestį ______ ir mokėti mėnesinį Administravimo mokestį_______ taip, kaip yra nurodyta jam skirtuose mokėjimo pranešimuose ir Bendrosiose sąlygose.

2.5. Paskolos gavėjas mokės Administravimo mokestį iki tol, kol Paskolos gavėjas visiškai įvykdys savo įsipareigojimus pagal šią Paskolos sutartį, įskaitant atvejus kai dėl Paskolos gavėjo įsiskolinimo Organizatorius kreiptis dėl priverstinio išieškojimo pagal Sutartinės hipotekos sutartį.

2.6. Paskolos gavėjas patvirtina, kad sutinka mokėti visus kitus mokesčius Organizatoriui, kaip kad yra nurodyta Bendrosiose sąlygose, bei viešai skelbiamuose Organizatoriaus įkainiuose Portale (baudos, delspinigiai, asmens patikrinimo UAB Creditinfo Lietuva mokestį, notaro mokestį ir t.t.).

2.7. Paskolos gavėjas patvirtina, Paskolos sutarties sudarymo metu jis nežino jokių aplinkybių, dėl kurių Paskolos sumos grąžinimas gali pasunkėti ar tapti neįmanomu;

2.8. Paskolos gavėjas savo įsipareigojimus vykdo atitinkamą sumą pervesdamas į savo Portalui nurodytą Paysera sąskaitą tam, kad Organizatorius galėtų automatiškai paskirstyti sumas.

2.9. Paskolos gavėjas sutinka ir patvirtina, kad jam praleidus Palūkanų mokėjimo terminą bus laikoma, kad jis iš esmės pažeidė šią Sutartį, ir Organizatorius skaičiuos padidintas palūkanas, kurios nebus laikomos delspinigiais;

2.10. Paskolos gavėjui tinkamai nevykdant savo įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį, Organizatorius turi teisę, prieš tai tinkamai informavęs Paskolos gavėją, Paskolos gavėjui vėluojant vykdyti savo įsipareigojimus 40 dienų, suteikti Paskolos gavėjo asmens duomenis UAB Creditinfo Lietuva, kodas 111689163, kitiems jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams ir visiems kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims;
2.11. Paskolos gavėjas privalo ne vėliau negu per 5 kalendorines dienas raštu informuoti Organizatorių apie: (i) Bet kokius asmens duomenų pasikeitimus, ypatingai kontaktinę informaciją; (ii) Staigų ekonominės būklės pablogėjimą, kiekvieną aplinkybę, dėl kurios sumažėja ar gali sumažėti Paskolos gavėjo mokumas; (iii) Apie Paskolossumos panaudojimą ne pagal paskirtį, kuri buvo nurodyta Paraiškoje; (iv) Kiekvieną aplinkybę, dėl kurios pasunkėja ar gali pasunkėti Paskolos gavėjo galimybės tinkamai įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus; kiekvieną aplinkybę, kuri pablogina arba gali pabloginti Paskolos gavėjo finansinę padėtį ateityje (pvz. naujus priimtus skolinius įsipareigojimus (naujos sutartys, lizingas ir kt.)); (v) Apie bet kokį arbitražinį, teisminį ir/arba kitą procesą (vykdymo, ir kt.), kuris yra inicijuotas Paskolos gavėjo arba yra inicijuotas prieš Paskolos gavėją, (vi) bet kokią aplinkybę, kuri blogina ar neigiamai veikią Įkeistą daiktą (Hipotekos objektą), jeigu tai gali pabloginti Paskolos gavėjo padėtį ar priverstinio skolos išieškojimą iš Hipotekos objekto galimybę.
2.12. Tuo atveju, kai Paskolos gavėjas pateikia tikrovės neatitinkančią informaciją Paraiškoje ir/ar Sutartinės Hipotekos Sutartyje, ar nepateikia informacijos, reikalaujamos pagal šią 2.11 sąlyga Organizatorius, sužinojęs, kad tokios aplinkybės egzistuoja ir apie tai Paskolos gavėjas jam nepranešė, turi teisę tai laikyti esminiu šios Sutarties pažeidimu ir imtis atitinkamų veiksmų, įskaitant bet neapsiribojant, Paskolos sutarties nutraukimu.
2.13. Paskolos gavėjui taikomi visi Paslaugų įkainiai yra nurodyti Portale.
2.14. Paskolos gavėjas sutinka iš karto, ne ginčo tvarka sumokėti Organizatoriui sutarties sudarymo mokestį, kurio dydis yra nurodytas Portale, jeigu po Aukciono pabaigos Paskolos gavėjas atsisakys pasirašyti turto įkeitimo ar kitą dokumentą, kuris yra būtinas, kad būtų pervesti pinigai Paskolos gavėjui. Paskolos gavėjas sutinka, kad tai yra atlygis už Organizatoriaus tinkamai atlikas paslaugas - Paskolos gavėjo mokumo įvertinimą ir sėkmingą Aukciono pabaigą. Pinigus Paskolos gavėjas turės sumokėti ne vėliau negu per vieną dieną po sufinansuotos Paskolos paraiškos atšaukimo.

Perskaičiau, su visu tekstu sutinku. Pasirašau ir patvirtinu šią Paraišką elektroniniu būdu
Paskolos gavėjas
Vardas, pavardė e
Asmens kodas e
Pasirašymo data e
Pasirašymo laikas e
IP adresas e
Special Terms of the Mortgage Loan– Application (Offer)
No. ______, concluded on (date, time)
Whereas:
(i) The Recipient of the Loan submits this binding Application for a Mortgage Loan (the Application) electronically in the Website http://www.savy.lt (the Website) which is administered by “Bendras finansavimas” UAB, company code: 303259527, registered office address: Vokiečių Str. 20, Vilnius, 01130, Lithuania (the Organizer);
(ii) This Contract for a Mortgage Loan (the Contract) is a multilateral transaction which consists of this Application (including the documents and data which substantiate it) and the Proposals compliant with it which jointly constitute the Special Terms of the Loan Contract (Special Terms) and the General Terms of the Loan Contract published in the Website, including the amendments and supplements thereto, which are the same for all Parties to this Contract (General Terms);
(iii) The Recipient of the Loan secures his/her liabilities under this Contract by the contract for contractual mortgage of a mortgaged (pledged) item (the Object of Mortgage) in line with the terms and procedure established therein;
(iv) The Recipient of the Loan has registered himself/herself in the Website, agreed with the Contract for Usage, undertakes to comply with the terms thereof and, inter alia, has created the Consumer’s Paysera account and granted the authorization to manage the funds available in the Consumer’s Paysera account to the Organizer. The Contract for Usage is applicable to this Loan Contract;
(v) The Recipient of the Loan has completed the form of the Website and submitted the written documents and data, including data on the mortgaged (pledged) item (the Object of Mortgage) to the Organizer on the basis of which this Application has been concluded; this Application is an official proposal of the Recipient of the Loan to conclude a Loan Contract at the terms stipulated in the Application;
(vi) The Organizer shall publish this Application in the system of the Website operating on the principle of an Auction wherein the persons, who are registered in the Website and wish to lend money (the Lender(s)), can accept this Application (the Offer) and submit a proposal to invest in the Application at the terms stipulated therein (the Proposal) and in such a manner conclude a Loan Contract with the Recipient of the Loan (the Auction);
(vii) The winners of the Auction shall be the Lenders who shall be the first ones to submit their Proposal compared to other Lenders until the amount of the Application which the Recipient of the Loan wishes to borrow (the amount of the Loan) is completed;
(viii) This Contract shall be concluded by way of an Auction and shall be considered automatically concluded between the Recipient of the Loan and the Lender(s) who has (have) won the Auction from the moment of the end of the Auction. The Auction shall be successfully completed when the Proposals comply with the Application (coincide with the period of the Loan, the Interest and the amount of the Loan) or when the Recipient of the Loan agrees with a smaller amount of the Loan on the Organizer’s proposal;
(ix) The Recipient of the Loan shall confirm electronically this Application and the General Terms which constitute one contract and are incorporated in this Application with reference to them in the Website;
(x) The actions performed by the Recipient of the Loan in the Website (confirmed by the Recipient’s of the Loan clicking the “I agree” button or the “tick” as well as by the submission of the documents and personal information regarding the mortgaged (pledged) item (the Object of Mortgage) to the Organizer) shall be considered the signature of the Recipient of the Loan having the legal power established in article 8(1) of the Law on Electronic Signature, whereas the Application and the General Terms confirmed by these actions shall be considered one original document drawn up in a written form and shall entail the same legal consequences as a written Application and the General Terms confirmed by the signature of the Recipient of the Loan.

I, name and surname, personal identification number: _______, _______________ submit the following Application:
SPECIAL TERMS OF THE APPLICATION:
1. SUBJECT AND MATERIAL TERMS OF THE APPLICATION

1.1. Amount of the Loan, period, interest, purpose, mortgaged (pledged) item

Amount of the Loan
_______
Period of repayment of the Loan
_______
Interest of the Loan
_______%
Purpose of the Loan
_______
Ratio of the debt and the value of the mortgaged (pledged) property in percent _______%
Period of payment of the Loan Within 30 days from the day of the beginning of the auction.
Penalty for delay _______%

Object of Mortgage (hereinafter also referred to as the Mortgaged (Pledged) Item):

Mortgaged Item / Land

Type of the Mortgaged Item
Unique number
Address
Area of the land lot, ha
Purpose
Manner of usage
nature of usage
cadastre address
Built-up territory ha

Mortgaged Item / Buildings
Type of the Mortgaged Item in line with RRE (the Register of Real Estate
Apartment / Premises-Apartment, unique number:
Address
Purpose
Completion of construction, year
Total area
Main area
Building in which the apartment is located:

Issuer of the pledge:
Owner of the Mortgaged Item:
Name, surname, company

Mandatory insurance of the mortgaged real estate YES


1.2. After the end of the Auction, having deducted the applicable fees, the Organizer shall transfer the amount of the Loan to the Consumer’s Paysera account of the Recipient of the Loan within one business day after the Recipient of the Loan concludes a Contract for Contractual Mortgage in a notary’s public office under which he/she undertakes to secure his/her obligations arising from this Contract and registers the mortgage in line with the established procedure as well as after the Organizer ascertains that the Recipient of the Loan has performed the said actions.

1.3. The schedule of repayment of the Loan, which shall be generated in the Website after the end of the Auction and which shall stipulate the payments to be made by the Recipient of the Loan and the periods thereof, shall constitute an integral part of the Loan.

1.4. Any agreements of the Parties concluded with the Organizer under the General Terms or the Contract for Usage or when representing the interests of the Lender(s) shall constitute an integral part of the Loan Contract.

1.5. The Recipient of the Loan shall have the right to withdraw the Application until the moment the first Proposal for Loan is submitted during the Auction.

1.6. If there are no enough Proposals for Loan submitted to lend the whole amount of the Loan to the Recipient of the Loan when the Auction is over, this Application shall not become mandatory and shall cease to be valid, unless the Recipient of the Loan agrees with a smaller amount of the Loan.
1.7. The Recipient of the Loan undertakes to use the Credit for the purpose which he/she has specified in the Application only.
1.8. The Organizer shall have the right to request in writing the Recipient of the Loan to prove that he/she has used the amount of the Loan for the purpose specified in the Application. Having received such a written request, the Recipient of the Loan must submit the documents proving proper usage of the Loan to the Organizer immediately but not later than within 10 calendar days. If the Recipient of the Loan fails to submit the evidence and / or the Recipient of the Loan uses the amount of the Loan for a different purpose, the Recipient of the Loan shall be considered to have severely violated the Loan Contract and the Organizer shall have the right to terminate this Loan Contract and to request forced repayment of the debt.
2. CONFIRMATIONS AND WARRANTIES OF THE RECIPIENT OF THE LOAN

2.1. The Recipient of the Loan confirms and guarantees that all his/her confirmations, warranties and obligations submitted in the General Terms and in the Contract for Contractual Mortgage are valid to the full extent both at the time of submission of the Application and conclusion of the Loan Contract, and the General Terms are considered an integral part of this Application.

2.2. By confirming this Application, the Recipient of the Loan confirms and guarantees that all documents and personal data as well as information (income, expenses, liabilities, bank statements, data regarding the mortgaged item (the object of Mortgage), property appraisal reports, data of RRE) submitted by the Recipient of the Loan in the form available in the Website are correct and authentic at the time of completion of the Application and conclusion of the Loan Contract.

2.3. The Recipient of the Loan confirms and states that he/she agrees that the Organizer shall handle his/her personal information and data regarding the object of Mortgage for the purposes of the Application, responsible lending, assessment of solvency and administration of the Loan or exaction in line with the terms and procedure stipulated in the Contract for Usage.

2.4. The Recipient of the Loan confirms that he/she agrees to pay a one-off fee for conclusion of the Loan Contract amounting to ______ and pay a monthly Administration fee amounting to ______ to the Organizer as specified in the payment orders addressed to the Recipient of the Loan and in the General Terms.

2.5. The Recipient of the Loan shall pay the Administration fee until the Recipient of the Loan completely fulfills his/her obligations under this Loan Contract, including the cases when the Organizer addresses regarding forced exaction under the Contract for Contractual Mortgage because of a debt of the Recipient of the Loan.

2.6. The Recipient of the Loan confirms that he/she agrees to pay all other fees to the Organizer as specified in the General Terms and in the Organizer’s rates published in the Website (any fines, penalties for delay, fee for inspection of a person in “Creditinfo Lietuva” UAB, notary’s fee, etc.).

2.7. The Recipient of the Loan confirms that he/she is not aware of any circumstances at the time of conclusion of the Loan Contract due to which the repayment of the amount of the Loan could be aggravated or become impossible.

2.8. The Recipient of the Loan shall fulfill his/her obligations by transferring a respective amount to the specified Paysera account of his/her to the Website so that the Organizer would be able to distribute the funds automatically.

2.9. The Recipient of the Loan agrees and confirms that, should he/she miss the period of payment of the Interest, he/she shall be considered having materially violated this Contract and the Organizer shall calculate increased interest which shall not be considered a penalty for delay.

2.10. If the Recipient of the Loan fails to fulfill his/her obligations under the Loan Contract properly, the Organizer shall have the right to submit the Recipient’s of the Loan personal data to “Creditinfo Lietuva” UAB, code: 111689163, other data managers handling joint files of debtors’ data and all other third parties who have a legitimate interest having duly notified the Recipient of the Loan about that and in case the Recipient of the Loan is late to fulfill his/her obligations for 40 days.
2.11. The Recipient of the Loan must notify the Organizer in writing about the following within 5 calendar days: (i) any changes of personal information, especially those of contact information; (ii) sudden worsening of the economic status and each circumstance due to which solvency of the Recipient of the Loan is or can be reduced; (iii) usage of the amount of the Loan for the purpose other than stated in the Application; (iv) each circumstance due to which the possibilities of the Recipient of the Loan to fulfill the assumed obligations properly worsen or may worsen; each circumstance due to which the financial status of the Recipient of the Loan worsens or may worsen in the future (e.g. newly assumed debt liabilities (new contracts, leasing, etc.)); (v) about any arbitrage, court and / or other proceedings (execution, etc.) which is initiated by the Recipient of the Loan or is initiated against the Recipient of the Loan; (vi) any circumstance which worsens or negatively affects the mortgaged item (the Object of Mortgage) if that could worsen the status of the Recipient of the Loan or the possibility of forced exaction of the debt from the Object of Mortgage.
2.12. In case the Recipient of the Loan submits the information which does not correspond to the reality in the Application and / or the Contract for Contractual Mortgage, or does not submit any information required under this clause 2.11, the Organizer, having become aware of the existence of such circumstances and of the fact that the Recipient of the Loan did not notify it about that, shall have the right to consider that a material violation of this Contract and assume appropriate actions, including but not limited to termination of the Loan Contract.
2.13. All rates of the Services applicable to the Recipient of the Loan are specified in the Website.
2.14. If Recipient of the Loan shall not sign the required documents which are needed to fulfill all the clauses of the Contract (e.g. does not sign mortgage contract) and / or decides to cancel its Loan Application, he agrees to pay Organizer Fee for conclusion of the contract, which is stated in the Portal. Recipient of the Loan agrees that this fee is for services, properly provided by the Organizer and Fee for conclusion of the contract will be paid not later than one day after Loan Application is canceled.

I have read and agree with the whole text. I sign and confirm this Application electronically.
The Recipient of the Loan
Name, surname e
Personal identification number e
Date of signing e
Time of signing e
IP address e
admin
admin
Site Admin
 
Pranešimai: 35
Užsiregistravo: 23 Bir 2014, 11:38

Grįžti į SAVY documents

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias