Paskolos su NT Akceptas/Home equity loan Acceptance

Paskolos su NT Akceptas/Home equity loan Acceptance

Standartinė admin » 27 Bal 2015, 13:36

English Version below
Paskolos su Nekilnojamojo Turto Įkeitimu Specialiosios Sąlygos - Siūlymas (Akceptas)
Nr______, sudarytas (data, laikas)
Kadangi:
(i) Paskolos davėjas elektroniniu būdu teikia šį įpareigojantį Siūlymą sudaryti Paskolos su nekilnojamojo turto įkeitimu sutartį (Siūlymas) Portale www.savy.lt (Portalas), kuris yra administruojamas UAB Bendras finansavimas, į/k 303259527, buveinė Vokiečių g. 20, Vilnius, 01130, Lietuva (Organizatorius);
(ii) Ši Paskolos sutartis yra daugiašalis sandoris, kurį sudaro šis Siūlymas bei jį atitinkanti Paraiška, kurie kartu sudaro Paskolos sutarties Specialiąsias sąlygas (Specialiosios sąlygos) ir Portale skelbiamos Paskolos sutarties Bendrosios sąlygos su pakeitimais ir papildymais, kurios yra vienodos visoms šios Sutarties šalims (Bendrosios sąlygos);
(iii) Paskolos gavėjas savo prievoles pagal šią Sutartį užtikrina įkeičiamo daikto (Hipotekos Objekto) Sutartinės hipotekos sutartimi joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka;
(iv) Paskolos davėjas užsiregistravo Portale, sutiko su Naudojimosi Sutartimi, ją patvirtino, ir įsipareigoja laikytis jos sąlygų. Naudojimosi sutartis taikoma šiai Paskolos sutarčiai.
(v) Šis Siūlymas yra skirtas Portalo sistemai, veikiančiai aukciono principu, kurioje Portale užsiregistravę asmenys, norintys skolinti pinigus, (Skolintojas (-ai)), akceptuoja Paraišką (Ofertą) ir teikia šį siūlymą investuoti į Paraišką joje nurodytomis sąlygomis (Siūlymas), bei tokiu būdu su Paskolos gavėju sudaryti Paskolos sutartį (Aukcionas);
(vi) Aukcioną laimės tie Skolintojai, kurie pirmesni pateiks savo Siūlymą nei kiti Skolintojai, kol bus užpildyta Paraiškos suma, kurią nori skolintis Paskolos gavėjas (Paskolos suma);
(vii) Ši sutartis yra sudaroma Aukciono būdu ir laikoma automatiškai sudaryta nuo Aukciono pabaigos momento tarp Paskolos gavėjo ir Skolintojo (-ų), kuris (-ie) laimėjo Aukcioną. Aukcionas sėkmingai pasibaigia kai Siūlymai atitinka Paraišką (sutapus Paskolos terminui, Palūkanoms, ir Paskolos sumai), arba Organizatoriaus siūlymu Paskolos gavėjas sutinka su mažesne Paskolos suma.
(viii) Paskolos davėjas elektroniniu būdu patvirtina šį Siūlymą bei Bendrąsias sąlygas, kurios sudaro vieną sutartį, ir yra inkorporuojamos į šį Siūlymą su nuoroda į jas Portale;
(ix) Paskolos davėjo Portale atlikti veiksmai (kuriuos patvirtina Paskolos gavėjo paspaudimas ant mygtuko „sutinku“, Vartotojo Paysera Sąskaitos sukūrimas, bei įgaliojimo suteikimas) yra laikomi Paskolos davėjo parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, o šiais veiksmais patvirtintas Siūlymas bei Bendrosios sąlygos yra laikomi vienu originaliu dokumentu, sudarytu rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir rašytinis Siūlymas bei Bendrosios sąlygos, patvirtintos Paskolos davėjo parašu.

Vardaspavardė, gimimo data_______, _______________pateikia šį Paskolos Siūlymą (Akceptą):

SPECIALIOSIOS PASKOLOS SIŪLYMO SĄLYGOS:
1. SIŪLYMO OBJEKTAS IR ESMINĖS SĄLYGOS
1.1. Skolintojas pateikia šį įpareigojantį Paskolos siūlymą siekdamas sudaryti Paskolos sutartį su Portale registruotu Paskolos gavėju pagal Paskolos gavėjo patvirtintą Paskolos Paraišką, Paskolos gavėjui užtikrinus savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį Sutartine hipoteka:
Ofertos (paraiškos) numeris _______
Paskolos suma
_______
Paskolos grąžinimo terminas
_______
Paskolos palūkanos
_______%
Paskolos paskirtis
_______
Investuojama suma _______
Hipotekos objektas (toliau taip pat – Įkeičiamas daiktas):

Įkeičiamas daiktas / Žemė

Įkeičiamo daikto rūšis
Unikalus numeris
Adresas:
Žemės sklypo plotas ha
Paskirtis
Naudojimo būdas
Naudojimo pobūdis
Kadastrinis numeris, adresas
Užstatyta teritorija, ha

Įkeičiamas daiktas / Pastatai
Įkeičiamo daikto rūšis
Unikalus numeris
Adresas:
Paskirtis
Statybos pabaigos metai
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas
Pastatas, kuriame yra butas

Privalomas įkeičiamo nekilnojamojo turto draudimas TAIP

1.2. Skolintojas laisvai disponuoja Reikalavimo teise, kylančia iš šio Siūlymo Paskolos gavėjui pagal šią Paskolos sutartį Naudojimosi sutarties nustatytomis sąlygomis ir tvarka;
1.3. Skolintojas gali naudotis automatinio investavimo įrankiu Portale Naudojimosi Sutarties nustatytomis sąlygomis ir tvarka;
1.4. Neatskiriama Paskolos dalis yra Paskolos grąžinimo grafikas, kuris sugeneruojamas Portale po Aukciono pabaigos, ir jame nurodyti mokėjimai, kuriuos turi atlikti Paskolos gavėjas, bei jų terminai;
1.5. Pasibaigus Aukcionui Paskolos sumą, atskaitęs taikomus mokesčius, Organizatorius perveda į Paskolos gavėjo Vartotojo Paysera Sąskaitą per vieną darbo dieną po to, kai notaro biure Paskolos gavėjas sudaro Sutartinės hipotekos sutartį, pagal kurią įsipareigoja užtikrinti savo įsipareigojimus, kylančius iš šios Sutarties ir nustatyta tvarka įregistruoja hipoteką, bei Organizatorius įsitikino, kad Paskolos gavėjas atliko šiuos veiksmus.

2. ĮGALIOJIMO SUTEIKIMAS ORGANIZATORIUI

2.1. Siekiant efektyviai administruoti Paskolos gavėjo įsipareigojimus pagal Paskolos sutartį, Skolintojas suteikia įgaliojimą Organizatoriui Skolintojo vardu derėtis, keisti ir pasirašyti Skolintojo vardu Paskolos sutartį su Paskolos gavėju, modifikuoti Paskolos grąžinimo grafiką esant bent vienai iš šių sąlygų:
2.1.1. Paskolos sutarties terminas ir/arba Paskolos grąžinimo grafikas Paskolos gavėjo prašymu yra vieną kartą modifikuojamas nukeliant pagrindinės Paskolos įmokų mokėjimą iki 6 (šešių mėnesių) su sąlyga, kad nukėlimo metu yra nekeičiamas Paskolos dydis ir nemažinamos palūkanos ir Paskolos davėjas tinkamai moka delspinigius (jeigu yra pradelsęs įmokų mokėjimą) ir einamąsias palūkanas Skolintojui;
2.1.2. Paskolos gavėjo prašymu yra modifikuojamas Paskolos grąžinimo grafikas, išdėstant naują Paskolos mokėjimo grafiką ne ilgesniam negu 60 mėnesių laikotarpiui nuo pradinės Paskolos sutarties sudarymo dienos su sąlyga kad yra nekeičiamas Paskolos dydis ir nemažinamos palūkanos;
2.1.3. Paskolos pagrindinių palūkanų keitimas, su sąlyga, kad jos nėra mažinamos;
2.2. Skolintojas suteikia įgaliojimą Organizatoriui jo vardu nutraukti Paskolos sutartį su Paskolos gavėju Naudojimosi Sutartyje ir Bendrosiose sąlygose numatytais atvejais.
2.3. Toks Skolintojo įgaliojimas Organizatoriui įsigalioja nuo šio Paskolos siūlymo pasirašymo elektroniniu būdu dienos ir galioja iki visų Paskolos gavėjo įsipareigojimų pagal atitinkamą Paskolos sutartį įvykdymo.
2.4. Skolintojas pareiškia, kad neprieštarauja, kad Organizatorius yra nurodomas Kreditoriumi su Paskolos gavėju sudaromoje Sutartinės Hipotekos sutartyje, ir prisiima visas kreditoriaus teises ir pareigas pagal jos sąlygas nuo sutarties sudarymo momento.

3. REIKALAVIMO TEISĖS AUTOMATINIS PERLEIDIMAS ORGANIZATORIUI

3.1. Bendrųjų sąlygų, Paraiškos, Siūlymo ir/arba Portalo Naudojimosi Sutartyje nurodytais atvejais (Paskolos gavėjui negrąžinant Paskolos pagal paskolos grąžinimo grafiką, nemokant palūkanų, delspinigių, baudų, Administravimo mokesčio, taip pat padarius esminį sutarties pažeidimą, ir kt.) kai Organizatorius nutraukia Paskolos sutarties galiojimą Skolintojo Reikalavimo teisė, kurią jis turi prieš Paskolos gavėją automatiškai perleidžiama Organizatoriui.
3.2. Automatinis Skolintojo Reikalavimo teisės perleidimas (su teise perleisti trečiajam asmeniui) įvyksta kai Organizatorius išsiunčia Skolintojui Portalo duomenų bazėje turimu el. paštu pranešimą apie automatinį reikalavimo teisės perėmimą. Organizatorius išsiunčia pranešimą Paskolos gavėjui apie Paskolos sutarties nutraukimą ir reikalavimo teisės perleidimą Portalo duomenų bazėje esančiu el. pašto adresu, ar paskutiniu žinomu Paskolos gavėjo gyvenamosios vietos adresu. Toks pranešimas laikomas tinkamai įteiktu Paskolos gavėjui nuo jo išsiuntimo momento.
3.3. Automatinis Reikalavimo teisės perleidimas laikomas su atidėtu mokėjimu ir Organizatorius grąžina Skolintojui Reikalavimo teisės lėšas, kurias atgaus skolų išieškojimo metu, Organizatoriui išskaičius mokesčius, nurodytus Paslaugų įkainiuose bei lėšas, kurios priklauso Organizatoriui pagal Naudojimosi Sutartį (Administravimo mokestis, baudos, delspinigiai, ir kt.)
3.4. Tokio reikalavimo teisės perleidimo tikslas yra suteikti teisinę galimybę Organizatoriui užtikrinti Skolintojo interesus ir vykdyti visus veiksmus, kurie yra būtini, kad Paskolos gavėjas tinkamai įvykdytų savo prisiimtus įsipareigojimus pagal Paskolos sutartį, bei vykdyti priverstinį išieškojimą iš įkeisto daikto (Hipotekos objekto) pagal Sutartinės hipotekos sutartį.
3.5. Skolintojas patvirtina, kad įvykus reikalavimo teisės perleidimui, Organizatorius turės savo vardu (su neribota teise įgalioti trečiąjį asmenį) pasirašyti visus reikiamus dokumentus, atlikti visus procesinius veiksmus įskaitant, bet neapsiribojant, ieškinio ir priešieškinio pareiškimą, pareikšto ieškinio atsisakymą ir jo pripažinimą, taikos sutarties sudarymą, vykdomojo rašto gavimą, pateikimą jį vykdymui, prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimą, kreiptis į institucijas ir įstaigas, teikti prašymus, gauti pagal pateiktus prašymus dokumentus, kreiptis į skolų išieškojimo įmones dėl įsipareigojimų vykdymo, vykdyti derybas su Paskolos gavėju.
3.6. Organizatorius vykdo priverstinį išieškojimą iš įkeisto daikto (Hipotekos objekto) pagal Sutartinės hipotekos sutartį, ir atlieka visus su tuo susijusius veiksmus sutarties sąlygomis ir tvarka.
3.7. Organizatorius, perėmęs Reikalavimo teisę, veikia kaip protingas kreditorius ir deda pastangas, stengdamasis atgauti skolą, tačiau neatsako Skolintojui nei individualiai, nei solidariai ar subsidiariai su Paskolos gavėju dėl to, ar pavyks atgauti skolą, bei įvykdyti hipoteka užtikrintus Paskolos gavėjo įsipareigojimus, ir kokia apimtimi tai pavyks padaryti. Skolintojas su tuo sutinka ir tai patvirtina.
3.8. Organizatorius turi teisę savo nuožiūra laisvai disponuoti kreditoriaus teisėmis pagal šią Sutartį, bei Sutartinės Hipotekos sutartį, ir naudotis turimais dokumentais ir Organizatoriaus turima informacija apie Paskolos gavėją.
3.9. Skolintojas patvirtina, kad Reikalavimo teisės perleidimas yra neterminuotas ir neatšaukiamas.
3.10. Skolos išieškojimo išlaidas (notaro, advokato, antstolio, varžytynių, teismo, skolų išieškojimo įmonės ir pan.) iš Paskolos gavėjo bendra civiline tvarka išieško Organizatorius.


Perskaičiau, su visu tekstu sutinku. Pasirašau ir patvirtinu šią Paraišką elektroniniu būdu
Vardas, pavardė E
Gimimo data E
Pasirašymo data E
Pasirašymo laikas E
IP adresas ESpecial Terms of the Mortgage Loan – Proposal (Acceptance)
No. ______, concluded on (date, time)
Whereas:
(i) The Issuer of the Loan submits this binding Proposal to conclude a Contract for a Mortgage Loan (the Proposal) electronically in the Website www.savy.lt (the Website) which is administered by “Bendras finansavimas” UAB, company code: 303259527, registered office address: Vokiečių Str. 20, Vilnius, 01130, Lithuania (the Organizer);
(ii) This Loan Contract is a multilateral transaction which consists of this Proposal and the Application corresponding to it which jointly constitute the Special Terms of the Loan Contract (Special Terms) and the General Terms of the Loan Contract published in the Website, including the amendments and supplements thereto, which are the same for all Parties to this Contract (General Terms);
(iii) The Recipient of the Loan secures his/her liabilities under this Contract by the contract for contractual mortgage of a mortgaged (pledged) item (the Object of Mortgage) in line with the terms and procedure established therein;
(iv) The Issuer of the Loan has registered himself/herself in the Website, agreed with the Contract for Usage, confirmed it and undertakes to comply with the terms thereof. The Contract for Usage is applicable to this Loan Contract;
(v) This Proposal is intended for the system of the Website operating on the principle of an Auction wherein the persons, who are registered in the Website and wish to lend money (the Lender(s)) shall accept the Application (Offer) and submit a proposal to invest in the Application at the terms stipulated therein (the Proposal) and in such a manner conclude a Loan Contract with the Recipient of the Loan (the Auction);
(vi) The winners of the Auction shall be the Lenders who shall be the first ones to submit their Proposal compared to other Lenders until the amount of the Application which the Recipient of the Loan wishes to borrow (the amount of the Loan) is completed;
(vii) This Contract shall be concluded by way of an Auction and shall be considered automatically concluded between the Recipient of the Loan and the Lender(s) who has (have) won the Auction as of the moment of the end of the Auction. The Auction shall be successfully completed when the Proposals comply with the Application (coincide with the period of the Loan, the Interest and the amount of the Loan) or when the Recipient of the Loan agrees with a smaller amount of the Loan on the Organizer’s proposal;
(viii) The Issuer of the Loan shall confirm electronically this Application and the General Terms which constitute one contract and are incorporated in this Proposal with reference to them in the Website;
(ix) The actions performed by the Issuer of the Loan in the Website (confirmed by the Issuer of the Loan clicking the “I agree” button, creating the consumer’s Paysera account and granting an authorization) shall be considered the signature of the Issuer of the Loan having the legal power established in article 8(1) of the Law on Electronic Signature, whereas the Proposal and the General Terms confirmed by these actions shall be considered one original document drawn up in a written form and shall entail the same legal consequences as a written Proposal and the General Terms confirmed by the signature of the Issuer of the Loan.

Name and surname, date of birth: _______, _______________, submits the following Proposal (Acceptance) for a Loan:
SPECIAL TERMS OF THE PROPOSAL FOR A LOAN:
1. SUBJECT AND MATERIAL TERMS OF THE PROPOSAL
1.1. The Lender submits the following binding Proposal for a Loan for the purpose to conclude a Loan Contract with the Recipient of the Loan registered in the Website under the Application for a Loan confirmed by the Recipient of the Loan after the Recipient of the Loan secures his/her obligations under this Contract by Contractual Mortgage:
Number of the Offer (Application) _______
Amount of the Loan
_______
Period of repayment of the Loan
_______
Interest of the Loan
_______%
Purpose of the Loan
_______
Amount invested _______

Object of Mortgage (hereinafter also referred to as the Mortgaged (Pledged) Item):

Mortgaged Item / Land

Type of the Mortgaged Item
Unique number
Address
Area of the land lot, ha
Purpose
Manner of usage
nature of usage
cadastre address
Built-up territory ha

Mortgaged Item / Buildings
Type of the Mortgaged Item in line with RRE (the Register of Real Estate
Apartment / Premises-Apartment, unique number:
Address
Purpose
Completion of construction, year
Total area
Main area
Building in which the apartment is located:

Mandatory insurance of the mortgaged real estate YES

1.2. The Lender freely disposes of the right of claim arising from this Proposal to the Recipient of the Loan under this Loan Contract in line with the terms and procedure established by the Contract for Usage;
1.3. The Lender may use the automatic investment tool in the Website in line with the terms and procedure established by the Contract for Usage;
1.4. The schedule of repayment of the Loan, which shall be generated in the Website after the end of the Auction and which shall stipulate the payments to be made by the Recipient of the Loan and the periods thereof, shall constitute an integral part of the Loan;
1.5. After the end of the Auction, having deducted the applicable fees, the Organizer shall transfer the amount of the Loan to the Consumer’s Paysera account of the Recipient of the Loan within one business day after the Recipient of the Loan concludes a Contract for Contractual Mortgage in a notary’s public office under which he/she undertakes to secure his/her obligations arising from this Contract and registers the mortgage in line with the established procedure as well as after the Organizer ascertains that the Recipient of the Loan has performed the said actions.

2. GRANTING THE AUTHORIZATION TO THE ORGANIZER

2.1. In order to effectively administer the obligations of the Recipient of the Loan under the Loan Contract, the Lender grants the authorization to the Organizer to negotiate on behalf of the Lender, amend and sign the Loan Contract with the Recipient of the Loan on behalf of the Lender and modify the schedule of repayment of the Loan in case of at least one of the following conditions:
2.1.1. the period of the Loan Contract and / or the schedule of repayment of the Loan is modified once upon the request of the Recipient of the Loan by postponing the payment of the main payments of the Loan up to 6 (six) months on condition that the amount of the Loan is not changed and the interest is not reduced at the time of postponement as well as of the Recipient of the Loan pays the penalty for delay (if he/she has delayed any payments) and current interest properly to the Lender;
2.1.2. the schedule of repayment of the Loan is modified upon the request of the Recipient of the Loan by arranging a new schedule of repayment of the Loan for a period not longer than 60 months from the initial day of conclusion of the Loan Contract on condition that the amount of the Loan is not changed and the interest is not reduced;
2.1.3. modification of the main interest of the Loan on condition that it is not reduced;
2.2. The Lender grants the authorization to the Organizer to terminate the Loan Contract with the Recipient of the Loan on behalf of the Lender in the cases stipulated in the Contract for Usage and in the General Terms.
2.3. Such authorization of the Organizer by the Lender shall come into force as of the day this Proposal for the Loan is signed electronically and shall be in force until the fulfillment of all obligations of the Recipient of the Loan under a respective Loan Contract.
2.4. The lender states that he/she does not object to the fact that the Organizer shall be stated as the Creditor in the Contract for Contractual Mortgage concluded with the Recipient of the Loan and shall assume all rights and duties of the creditor in line with the terms thereof as of the moment of conclusion of the contract.

3. AUTOMATIC TRANSFER OF THE RIGHT OF CLAIM TO THE ORGANIZER I

3.1. In the cases stipulated in the General Terms, Application, Proposal and / or the Contract for Usage of the Website (when the Recipient of the Loan does not repay the Loan in line with the schedule of repayment of the Loan, does not pay the interest, penalties for delay, fines, Administration fee as well as performs a material violation of the contract, etc.) when the Organizer terminates the Loan Contract, the Lender’s Right of claim, which he/she has against the Recipient of the Loan, shall be automatically transferred to the Organizer.
3.2. Automatic transfer of the Lender’s Right of claim (with the right to transfer it to any third party) shall take place when the Organizer sends a notification about automatic taking over of the right of claim to the Lender at the e-mail address stated in the data base of the Website. The Organizer shall send a notification about termination of the Loan Contract and transfer of the right of claim to the Recipient of the Loan at the e-mail address stated in the data base of the Website or at the last known address of the residential location of the Recipient of the Loan. Such a notification shall be considered duly delivered to the Recipient of the Loan as of the moment of sending it.
3.3. Automatic transfer of the Right of claim shall be applicable together with a deferred payment and the Organizer shall repay the funds of the Right of claim to the Lender which it shall recover during exaction of debts after the Organizer deducts the fees stipulated in the rates of the Services as well as the funds owed to the Organizer under the Contract for Usage (Administration fee, any fines, penalties for delay, etc.).
3.4. The purpose of such transfer of the right of claim is to provide the Organizer with a legal possibility to secure the Lender’s interests and to perform all actions that are necessary in order for the Recipient of the Loan to fulfill the obligations undertaken by him/her under the Loan Contract as well as to perform forced exaction from the mortgaged item (the Object of Mortgage) under the Contract for Contractual Mortgage.
3.5. The Lender confirms that, in case a transfer of the right of claim takes place, the Organizer shall have to sign all necessary documents, perform all proceedings, including but not limited to submission of a claim and a counterclaim, cancellation of a claim that has already been made and acknowledgement thereof, conclusion of a peaceful settlement agreement, reception of an execution letter, submission thereof for execution, submission of a request regarding renewal of the proceedings, addressing any institutions and bodies, submission of requests, reception of documents under the requests submitted, addressing debt exaction companies regarding fulfillment of obligations, negotiating with the Recipient of the Loan, etc., on behalf of the Organizer (including an unlimited right to authorize any third party).
3.6. The Organizer shall perform forced exaction from the mortgaged item (the Object of Mortgage) under the Contract for Contractual Mortgage and shall perform all related actions in line with the terms and procedures stipulated in the Contract.
3.7. Having taken over the Right of claim, the Organizer shall act as a reasonable creditor and shall make the efforts attempting to recover the debt; however, it shall not be liable before the Lender individually, jointly or subsidiary with the Recipient of the Loan for successful recovery of the debt, fulfillment of the obligations of the Recipient of the Loan secured by the Mortgage and for the scope of such success. The Lender agrees with and confirms that.
3.8. The Organizer shall have the right to freely dispose of the creditor’s rights under this Contract and the Contract for Contractual Mortgage at one’s own discretion as well as to use all documents and information regarding the Recipient of the Loan available to the Organizer.
3.9. The Lender confirms that such transfer of the Right of claim is termless and irrevocable.
3.10. Debt exaction costs (notary’s, lawyer’s, bailiff’s, auction, court, debt exaction company, etc.) shall be exacted from the Recipient of the Loan by the Organizer in accordance with the general civil procedure.
I have read and agree with the whole text. I sign and confirm this Application electronically.
Name, surname E
Date of birth E
Date of signing E
Time of signing E
IP address E
admin
admin
Site Admin
 
Pranešimai: 35
Užsiregistravo: 23 Bir 2014, 11:38

Re: Paskolos su NT Akceptas/Home equity loan Acceptance

Standartinė SAVAS » 28 Bal 2015, 22:14

Siekiant efektyviai administruoti Paskolos gavėjo įsipareigojimus pagal Paskolos sutartį, Skolintojas suteikia įgaliojimą Organizatoriui Skolintojo vardu derėtis, keisti ir pasirašyti Skolintojo vardu Paskolos sutartį su Paskolos gavėju, modifikuoti Paskolos grąžinimo grafiką esant bent vienai iš šių sąlygų: " kaip tai reikėtų suprasti?
SAVAS
 
Pranešimai: 9
Užsiregistravo: 10 Kov 2015, 16:31

Re: Paskolos su NT Akceptas/Home equity loan Acceptance

Standartinė KestasE » 29 Bal 2015, 12:07

Ištempti, sutrumpinti ir t.t. turbūt. Jei negražina paskolos su antstoliais būną kuria gražinimo skolos planą ar kažką tokio. Galimybių daug interpretavimui.
KestasE
 
Pranešimai: 52
Užsiregistravo: 20 Lap 2014, 11:09

Re: Paskolos su NT Akceptas/Home equity loan Acceptance

Standartinė admin » 29 Bal 2015, 12:51

Dėl grafiko modifikavimo - tai yra išimtiniai atvejai, kai mes matome, kad toks grafiko keitimas atitiks investuotojų interesus. Reikia priminti, kad bet kuriu atveju nėra kalbama apie atleidimą nuo palūkanų ir pan, todėl grafiko modifikavimo atvejais palūkanos vis tiek turės būti mokamos.
admin
admin
Site Admin
 
Pranešimai: 35
Užsiregistravo: 23 Bir 2014, 11:38

Grįžti į SAVY documents

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias