Detali išieškojimo vykdymo procedūra

Dėl Įmonės pareigos savo interneto svetainėje skelbti detalią išieškojimo vykdymo procedūrą vartojimo kredito gavėjui laiku nevykdant vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų

Jeigu paskolos gavėjas negrąžina paskolos įmokų (-os) laiku, tai SAVY platforma atlieka mokėti vėluojančių paskolų administravimo veiksmus, pagal šį eiliškumą:

 1. Paskolos gavėjui įmoką vėluojant mokėti iki 40 dienų paskolos grąžinimą administruoja SAVY.
 2. Paskolos gavėjo, vėluojančio grąžinti įmoką 40 ir daugiau dienų duomenis SAVY perduoda skolų išieškojimo įmonei, kuri pradeda vykdyti skolos išieškojimo ikiteismine tvarka veiksmus. Skolų išieškojimo įmonės vykdo pirminį ir antrinį skolos išieškojimą, kurio pagrindiniai skirtumai plačiau aptariami B dalyje.
  Ikiteisminis išieškojimas iš vėluojančių mokėti paskolos gavėjų skirstomas į du etapus:
  (i) pirminis išieškojimas (plačiau skaityti B dalį);
  (ii) antrinis išieškojimas (plačiau skaityti B dalį).
 3. Jeigu paskolos gavėjas įsiskolinimo nepadengė, vengė bendradarbiauti ar kitaip slapstėsi ar nereagavo į skolų išieškojimo įmonių veiksmus – nutraukiama sutartis. Siekiama, kad sutartys su nemokiais paskolų gavėjais būtų nutraukiamos po 7-8 neapmokėtų įmokų, jei kreipiamasi į antrinio išieškojimo įmonę. Kitais atvejais paskolos gavėjui visiškai neatliekant mokėjimų arba kai mokėjimai yra nepakankami, tai SAVY gali inicijuoti sutarties nutraukimą ir anksčiau nei po 7-8 neapmokėtų įmokų.
  Prieš sutarties nutraukimą paskolos gavėjui yra išsiunčiamas paskutinis pranešimas, detalizuojantis kada bus nutraukta paskolos sutartis. Pranešime nurodoma skolos apmokėjimo tvarka, suteikiant papildomą dvejų (2) savaičių terminą padengti susidariusį įsiskolinimą. Jeigu paskolos gavėjas įsiskolinimo per nurodytą terminą nepadengia, dokumentai, reikalingi parengti kreipimąsi į teismą dėl skolos priteisimo yra persiunčiami advokatui.
 4. Po skolos priteisimo yra kreipiamasi į antstolį. Antstoliui priėmus vykdyti teismo išduotą vykdomąjį dokumentą pradedami priverstinio skolos išieškojimo veiksmai.
 1. Administravimas SAVY viduje (0-40 dienų):

Paskolų gavėjai sąskaitą gauna pirmosiomis mėnesio dienomis, kurią privalo apmokėti iki mėnesio 15 dienos. Toliau administravimas SAVY viduje vykdomas tokia tvarka ir eiliškumu:

 • SAVY Klientui SMS žinute primena apie artėjančią įmokos mokėjimo datą. Paskolos gavėjui nurodoma, kad mėnesio 15-a diena yra paskutinė data apmokėti įmoką.
 • SAVY atlieka automatinį skambutį, kuriuo Klientui primena apie neapmokėtą įmoką.
 • SAVY informuoja, kad taikomi delspinigiai ir toliau vėluojant vykdyti savo įsipareigojimus, kliento asmens duomenys bus patalpinti kreditų biuro UAB Creditinfo Lietuva sistemoje.
 • SAVY SMS žinute ragina Klientą susimokėti ir išvengti išieškojimo veiksmų.
 • SAVY atlieka automatinį skambutį, kuriuo Klientui dar kartą primena apie neapmokėtą sumą.
 • SAVY informuoja, kad atsiliekama mokėti daugiau kaip 15 dienų.
 • SAVY Klientui pakartotinai išsiunčia SMS žinutę raginant kuo skubiau apmokėti įmoką ir išvengti išieškojimo veiksmų.
 • SAVY Klientui išsiunčia įspėjimą dėl perdavimo skolų išieškojimo įmonei ir skolos užregistravimo Creditinfo duomenų bazėje.

Priminimo skambučiais, siunčiamais el. laiškais ir SMS žinutėmis SAVY siekia Klientą informuoti apie taikomus delspinigius ir nurodyti kitas vėlavimo pasekmes. Pranešimų tikslas taip pat yra inicijuoti ir rasti kontaktą su vėluojančiu mokėti paskolos gavėju, nustatyti vėlavimo mokėti priežastį.

 1. Perdavimas skolų išieškojimo įmonei

Paskolos gavėjui vėluojant atlikti įmoką 40-45 dienas SAVY procesą dėl įsiskolinimo išieškojimo perduoda skolų išieškojimo įmonėms. Kad klientas neprisiimtų daugiau finansinių įsipareigojimų, informacija apie skolą yra užregistruojama Creditinfo duomenų bazėje.

SAVY yra sudariusi bendradarbiavimo susitarimus su keturiomis skolų išieškojimo įmonės. Trys skolų išieškojimo įmonės dirba pirminiame skolos administravimo etape, dvi skolų išieškojimo įmonės vykdo antrinį skolos išieškojimą.

Ikiteisminis išieškojimas iš vėluojančių mokėti paskolos gavėjų skirstomas į du etapus:

(i) Pirminis išieškojimas;

Pirminis išieškojimas trunka 3 mėn. arba ilgiau, skaičiuojant nuo skolininko perdavimo skolų išieškojimo įmonei momento. Tuo atveju, jeigu pirminio išieškojimo metu skolininkas yra mokus ir moka pagal su skolų išieškojimo įmone suderintą skolos apmokėjimo grafiką, skolą ir toliau administruoja ta pati skolų išieškojimo įmonė ir tęsiamas pirminis išieškojimas.

(ii) Antrinis išieškojimas.

Antrinis išieškojimas vykdomas priklausomai nuo faktinės situacijos (pagal tikslingumą). Jeigu pirminiame skolų išieškojimo etape nebuvo pasiektas susitarimas dėl mokėjimo ir atlikti mokėjimai, pradedamas vykdyti antrinis skolos išieškojimas. Antrinį išieškojimą vykdo dvi atskiros skolų išieškojimo įmonės, kurios turi patirties dirbant su itin probleminiais skolininkais.

Pažymime, kad visi pirminio ir antrinio skolos išieškojimo veiksmai ir statusai investuotojams yra atvaizduojami realiu metu: (i) susitarimas dėl mokėjimo; (ii) bandoma atnaujinti susitarimą; (iii) atnaujinami kontaktai; (IV) atliekami papildomi veiksmai. Prie atskiro statuso asmeninėje kiekvieno investuotojo paskyroje yra pateikti paaiškinimai ir papildomai atvaizduojama kokia kiekvieno statuso reikšmė.

Klientui apmokėjus skolą skolos išieškojimo veiksmai yra nutraukiami ir klientas grąžinamas į ankstesnį mokėjimų grafiką. Apie investicijų statusus, susijusius su skolos išieškojimo veiksmais - pradėjimu ir/ar baigimu, SAVY investuotojus informuoja elektroniniais pranešimais, o būtent, kada perduoda skolų išieškojimo įmonei, o kada susigrąžinama iš skolų išieškojimo įmonės.

 1. Teisminis išieškojimas

Teisminis išieškojimas naudojamas kaip kraštutinė priemonė, jeigu skolininkas neatliko mokėjimų. Teisminio išieškojimo procesas dažniausiai tęsiasi iki 6 mėnesių. Tam tikrais atvejais teisminis išieškojimas gali užsitęsti ir trukti ilgesnį laiko tarpą. Pvz. gali iškilti problemų teismui įteikti procesinius dokumentus arba skolininkas pateikia prieštaravimus (atsiliepimą) į pareikštą ieškinį dėl skolos priteisimo.

Atkreipiame dėmesį, kad Investuotojus apie perdavimą į teismą ir sutarties nutraukimą SAVY informuoja elektroniniu pranešimu. Teisminio išieškojimo procesą organizuoja ir kaštus padengia SAVY. SAVY patirtos išlaidos pagal portalo naudojimosi sutarties (II dalis) 9.11.5 papunktį yra kompensuojamos pirmumo tvarka.

 1. POTeisminis išieškojimas

Teismui priteisus skolą kreipiamės į antstolį. Antstoliui priėmus vykdyti teismo išduotą vykdomąjį dokumentą yra pradedami priverstinio skolos išieškojimo veiksmai. Priverstinio vykdomųjų dokumentų vykdymo veiksmai pasižymi tuo, kad yra imamasi griežtų poveikio priemonių (pvz. skolininko turto paieška ir arešto pritaikymas, išieškojimas iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų pajamų ir kt.), siekiant operatyviai įvykdyti teismo sprendimą.

Pažymėtina, kad investicijos investuotojui grįžimo laikas priklauso nuo faktinės skolininko finansinės padėties priverstinio išieškojimo metu, t.y. ar skolininkas dirbantis ir gauna pastovias pajamas, ar jo (-os) pajamos vienkartinės, ar gaunamos kitokios pasyvios pajamos, ar turi turto į kurį galima nukreipti disponavimo teisės apribojimus. Jeigu skolininkas yra dirbantis, mokus, turintis turto, tinkamai vykdantis mokėjimus antstoliui – tokiu atveju priverstinio išieškojimo procesas tikėtina baigsis greičiau. Jeigu skolininkas yra nedirbantis, nemokus, neturintis turto, nevykdantis mokėjimų antstoliui – išieškojimo procesas gali trukti ilgesnį laikotarpį (pvz. kol atsiras lėšų, nuo kurių antstolis gali atlikti nurašymus). Apibendrinant, kiekvieno skolininko atvejis yra unikalus ir individualus ir dėl to išieškojimo trukmė skirtinga.

Apie perdavimą antstoliui ir vykdomą priverstinį skolos išieškojimą Investuotojus informuojame statusu“pas antstolį”.