Detali išieškojimo vykdymo procedūra

Dėl UAB „Bendras finansavimas“, juridinio asmens kodas 303259527 (toliau – SAVY), taikomos pareigos savo interneto svetainėje skelbti detalią išieškojimo vykdymo procedūrą vartojimo kredito gavėjui laiku nevykdant vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų

Jeigu vartojimo kredito gavėjas negrąžina vartojimo kredito įmokų (-os) laiku, tai SAVY platforma atlieka mokėti vėluojančių paskolų administravimo veiksmus pagal šį eiliškumą:

 1. Vartojimo kredito gavėjui įmoką vėluojant mokėti iki 40 dienų paskolos grąžinimą administruoja SAVY.
 2. Vartojimo kredito gavėjo, vėluojančio grąžinti įmoką 40 ir daugiau dienų, duomenis SAVY perduoda skolų išieškojimo įmonei arba antstoliui, kurie pradeda vykdyti skolos išieškojimo ikiteismine tvarka veiksmus. Skolų išieškojimo įmonės vykdo pirminį skolos išieškojimą, o antrinį – antstolis. Pagrindiniai pirminio ir antrinio išieškojimo skirtumai plačiau aptariami B dalyje.
 3. Ikiteisminis išieškojimas iš vėluojančių mokėti vartojimo kredito gavėjų skirstomas į du etapus:
  (i) pirminis išieškojimas (plačiau skaityti B dalį);
  (ii) antrinis išieškojimas (plačiau skaityti B dalį).
 4. Jeigu vartojimo kredito gavėjas įsiskolinimo nepadengė, vengė bendradarbiauti, kitaip slapstėsi ar nereagavo į skolų išieškojimo įmonių ar antstolio veiksmus, SAVY pranešimu informuoja vartojimo kredito gavėją ir nutraukia vartojimo kredito sutartį. SAVY siekia nutraukti sutartis su nemokiais vartojimo kredito gavėjais po 7-8 neapmokėtų įmokų pagal paskolos mokėjimų grafiką, jei SAVY kreipiasi į antrinio išieškojimo įmonę. Kitais atvejais vartojimo kredito gavėjui visiškai neatliekant mokėjimų arba kai mokėjimai yra nepakankami, SAVY gali inicijuoti sutarties nutraukimą ir anksčiau nei po 7-8 neapmokėtų įmokų.
 5. Prieš sutarties nutraukimą vartojimo kredito gavėjui yra išsiunčiamas paskutinis pranešimas, detalizuojantis, kada bus nutraukta vartojimo kredito sutartis. Pranešime nurodoma skolos apmokėjimo tvarka, suteikiant papildomą dvejų (2) savaičių terminą padengti susidariusį įsiskolinimą. Jeigu vartojimo kredito gavėjas įsiskolinimo per nurodytą terminą nepadengia, vartojimo kredito sutarties dokumentai, reikalingi parengti procesinius dokumentus teismui dėl skolos priteismo, yra perduodami advokatui.
 6. Po skolos priteisimo yra kreipiamasi į antstolį. Antstoliui priėmus vykdyti teismo išduotą vykdomąjį dokumentą pradedami priverstinio skolos išieškojimo veiksmai.
 1. Administravimas SAVY viduje (0-40 dienų):

Vartojimo kredito gavėjai sąskaitą gauna pirmosiomis mėnesio dienomis, kurią privalo apmokėti iki mėnesio 15 dienos. Toliau administravimas SAVY viduje vykdomas tokia tvarka ir eiliškumu:

 1. SAVY vartojimo kredito gavėjui SMS žinute primena apie artėjančią įmokos mokėjimo datą. Vartojimo kredito gavėjui nurodoma, kad mėnesio 15-a diena yra paskutinė data apmokėti įmoką.
 2. SAVY atlieka automatinį skambutį, kuriuo vartojimo kredito gavėjui primena apie neapmokėtą įmoką.
 3. SAVY informuoja, kad taikomi delspinigiai ir toliau vėluojant vykdyti savo įsipareigojimus vartojimo kredito gavėjo asmens duomenys bus patalpinti kreditų biuro UAB Creditinfo Lietuva sistemoje.
 4. SAVY SMS žinute ragina vartojimo kredito gavėją susimokėti ir išvengti išieškojimo veiksmų.
 5. SAVY atlieka automatinį skambutį, kuriuo vartojimo kredito gavėjui dar kartą primena apie neapmokėtą sumą.
 6. SAVY informuoja, kad atsiliekama mokėti daugiau kaip 15 dienų.
 7. SAVY vartojimo kredito gavėjui pakartotinai išsiunčia SMS žinutę raginant, kuo skubiau apmokėti įmoką ir išvengti išieškojimo veiksmų.
 8. SAVY vartojimo kredito gavėjui išsiunčia įspėjimą dėl perdavimo skolų išieškojimo įmonei ir skolos užregistravimo UAB Creditinfo Lietuva duomenų bazėje.

Priminimo skambučiais, siunčiamais el. laiškais ir SMS žinutėmis SAVY siekia vartojimo kredito gavėją informuoti apie taikomus delspinigius ir nurodyti kitas vėlavimo pasekmes. Pranešimų tikslas taip pat yra inicijuoti ir rasti kontaktą su vėluojančiu mokėti vartojimo kredito gavėju, nustatyti vėlavimo mokėti priežastį.

 1. Ikiteisminis išieškojimas
 1. Vartojimo kredito gavėjui vėluojant atlikti įmoką 40-45 dienas, SAVY procesą dėl įsiskolinimo perduoda skolų išieškojimo įmonei ar skolų ikiteisminį išieškojimo procesą vykdančiam antstoliui. Kad vartojimo kredito gavėjas neprisiimtų daugiau finansinių įsipareigojimų, informacija apie skolą yra užregistruojama UAB Creditinfo Lietuva duomenų bazėje.
 2. SAVY yra sudariusi bendradarbiavimo susitarimus su keturiomis skolų išieškojimo įmonėmis ir antstoliui, vykdančiu ikiteisminį išieškojimą. Keturios skolų išieškojimo įmonės dirba pirminiame skolos administravimo etape, antstolis vykdo antrinį skolos išieškojimą.
 3. Ikiteisminis išieškojimas iš vėluojančių mokėti vartojimo kredito gavėjų skirstomas į du etapus:
  (i) Pirminis išieškojimas:
  pirminis išieškojimas trunka 3 mėn. arba ilgiau, skaičiuojant nuo skolininko perdavimo skolų išieškojimo įmonei momento. Tuo atveju, jeigu pirminio išieškojimo metu skolininkas yra mokus ir moka pagal su skolų išieškojimo įmone suderintą skolos apmokėjimo grafiką, skolą ir toliau administruoja ta pati skolų išieškojimo įmonė ir tęsiamas pirminis išieškojimas.
  (ii) Antrinis išieškojimas:
  antrinis išieškojimas vykdomas priklausomai nuo faktinės situacijos (pagal tikslingumą). Jeigu pirminiame skolų išieškojimo etape nebuvo pasiektas susitarimas dėl mokėjimo ir atlikti mokėjimai, pradedamas vykdyti antrinis skolos išieškojimas. Antrinį ikiteisminį skolų išieškojimą vykdo antstolis, kuris turi patirties dirbant su probleminiais skolininkais.
 4. Pažymime, kad visi pirminio ir antrinio skolos išieškojimo veiksmai ir statusai investuotojams yra atvaizduojami realiu metu:
  (i) susitarimas dėl mokėjimo;
  (ii) bandoma atnaujinti susitarimą;
  (iii) atnaujinami kontaktai;
  (IV) atliekami papildomi veiksmai.
  Prie atskiro statuso asmeninėje kiekvieno investuotojo paskyroje yra pateikti paaiškinimai ir papildomai atvaizduojama, kokia kiekvieno statuso reikšmė.
 5. Vartojimo kredito gavėjui apmokėjus skolą skolos išieškojimo veiksmai yra nutraukiami ir klientas grąžinamas į ankstesnį mokėjimų grafiką. Apie investicijų statusus, susijusius su skolos išieškojimo veiksmais – pradėjimu ir/ar baigimu, SAVY investuotojus informuoja elektroniniais pranešimais, o būtent, kada perduoda skolų išieškojimo įmonei / antstoliui, o kada susigrąžinama iš skolų išieškojimo įmonės / antstolio.
 1. Teisminis išieškojimas
 1. Teisminis išieškojimas naudojamas kaip kraštutinė priemonė, jeigu vartojimo kredito gavėjas pažeidė sutartį, neatliko mokėjimų. Teisminio išieškojimo procesas dažniausiai tęsiasi 3-6 mėnesius. Tam tikrais atvejais teisminis išieškojimas gali užsitęsti ir trukti ilgesnį laiko tarpą, pvz., teismas atsisako ar nepriima ieškinio, nustato trūkumus, pareikalauja papildomų įrodymų, pasikeičia bylos teismingumas, nepavyksta įteikti dokumentų atsakovui, vartojimo kredito gavėjas pateikia prieštaravimus (atsiliepimą) į pareikštą ieškinį dėl skolos priteisimo, vyksta žodinis bylos nagrinėjimas, teismas netenkina SAVY ieškinio ir SAVY pateikia apeliacinį skundą ir pan.
 2. Teisminio išieškojimo procesą organizuoja ir proceso išlaidas padengia SAVY. SAVY patirtos proceso išlaidos (žyminis mokestis, bylinėjimosi išlaidas, būtinosios vykdymo išlaidas) yra kompensuojamos pirmumo tvarka.
 1. Poteisminis išieškojimas
 1. Teismui priteisus skolą, SAVY, gavusi teismo vykdomąjį dokumentą, jį perduoda antstoliui. Antstoliui priėmus vykdyti teismo išduotą vykdomąjį dokumentą yra pradedami priverstinio skolos išieškojimo veiksmai. Apie perdavimą antstoliui ir vykdomą priverstinį skolos išieškojimą investuotojai yra informuojami statusu prie paskolos „pas antstolį“, taip pat pateikiama papildoma informacija apie skolos išieškojimo proceso eigą, vartojimo kredito gavėjo turtinę padėtį ir pan. SAVY, vykdymo procese gavęs lėšų iš antstolio, jas grąžina investuotojams.
 2. Pažymėtina, kad investicijos investuotojui grįžimo laikas priklauso nuo faktinės skolininko finansinės padėties priverstinio išieškojimo metu, t. y. ar skolininkas dirbantis ir gauna pastovias pajamas, ar jo (-os) pajamos vienkartinės, ar gaunamos kitokios pasyvios pajamos, ar turi turto, į kurį galima nukreipti disponavimo teisės apribojimus. Jeigu skolininkas yra dirbantis, mokus, turintis turto, tinkamai vykdantis mokėjimus antstoliui – tokiu atveju priverstinio išieškojimo procesas, tikėtina, baigsis greičiau. Jeigu skolininkas yra nedirbantis, nemokus, neturintis turto, nevykdantis mokėjimų antstoliui – išieškojimo procesas gali trukti ilgesnį laikotarpį (pvz., kol atsiras lėšų, nuo kurių antstolis gali atlikti nurašymus). Apibendrinant, kiekvieno skolininko atvejis yra unikalus ir individualus ir dėl to išieškojimo trukmė yra skirtinga.

Atnaujinta 2019-05-13