Detali išieškojimo vykdymo procedūra

Dėl Įmonės pareigos savo interneto svetainėje skelbti detalią išieškojimo vykdymo procedūrą vartojimo kredito gavėjui laiku nevykdant vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų

Jeigu paskolos gavėjas negrąžina paskolos įmokos (-ų) laiku, SAVY Platforma imasi priemonių pagal šią tvarką:

 1. Paskolos gavėjui įmoką vėluojant mokėti iki 40 dienų, veiksmai atliekami SAVY viduje (plačiau A dalyje).
 2. Paskolos gavėjo, vėluojančio grąžinti įmoką 40 ir daugiau dienų duomenis SAVY perduoda skolų išieškojimo įmonei, kuri pradeda skolos išieškojimo ikiteismine tvarka veiksmus.
 3. Jeigu paskolos gavėjas pradelsto mokėjimo nepadengė, vengė bendradarbiauti ir vykdyti įsipareigojimus ar kitaip slapstėsi ar nereagavo į skolų išieškojimo įmonių veiksmus, SAVY nutraukia sutartį. Po sutarties nutraukimo paskolos gavėjui išsiunčiamas pranešimas apie sutarties nutraukimą, detalizuojama skolos apmokėjimo tvarka ir suteikiamas papildomas dviejų (2) savaičių terminas padengti pradelstą mokėjimą. Jeigu paskolos gavėjas pradelsto mokėjimo per nurodytą terminą nepadengia, tuomet dokumentai, kurie reikalingi parengti kreipimąsi į teismą yra persiunčiami advokatui ir advokatas kreipiasi į teismą dėl skolos priteisimo.
 4. Teismui priteisus skolą yra kreipiamąsi į antstolį. Antstoliui priėmus vykdyti teismo išduotą vykdomąjį dokumentą, pradedami priverstinio išieškojimo veiksmai.
 1. Administravimas SAVY viduje (0-40 dienų):

Paskolų gavėjai sąskaitą gauna pirmosiomis mėnesio dienomis, kurią privalo apmokėti iki mėnesio 15 dienos. Toliau administravimas SAVY Platformos viduje vykdomas tokia tvarka ir eiliškumu:

 • Mėnesio X dieną SAVY Klientui SMS žinutę primena apie artėjančią įmokos mokėjimo datą. Paskolos gavėjui nurodoma, kad mėnesio 15-a diena yra paskutinė data apmokėti įmoką.
 • Mėnesio X dieną SAVY Klientui atlieka automatinį skambutį, kuriuo primenama apie neapmokėtą įmoką.
 • Mėnesio X dieną SAVY informuoja Klientą, kad taikomi delspinigiai ir toliau vėluojant vykdyti savo įsipareigojimus, kliento asmens duomenys bus patalpinti kreditų biuro UAB Creditinfo Lietuva sistemoje.
 • Mėnesio X dieną SAVY Klientui SMS žinute išsiunčia raginimą susimokėti ir išvengti išieškojimo veiksmų.
 • Mėnesio X dieną SAVY Klientui atlieka automatinį skambutį, kuriuo klientui dar kartą primenama apie neapmokėtą sumą ir nurodoma tiksli suma.
 • Sekančio mėnesio X dieną SAVY Klientą informuoja, kad atsiliekama mokėti daugiau kaip 15 dienų.
 • Sekančio mėnesio X dieną SAVY Klientui išsiunčia SMS žinutę pakartotinai ragindami kuo skubiau apmokėti įmoką ir išvengti skolos išieškojimo veiksmų.
 • Sekančio mėnesio X dieną SAVY Klientui išsiunčia įspėjimą dėl perdavimo skolų išieškojimo įmonei ir skolos patalpinimo Creditinfo duomenų bazėje.

Paskolos gavėjui siunčiamais priminimo skambučiais, el. laiškais ir SMS žinutėmis SAVY Platforma siekia informuoti apie taikomus delspinigius, taip pat, nustatyti vėlavimo mokėti priežasti, įspėti apie neigiamas vėlavimo pasekmes (pvz. paskolos gavėjo duomenys apie skolą bus užregistruoti kreditų biuro sistemoje Creditinfo Lietuva, UAB, ir skolos administravimas ikiteismine tvarka bus perduotas skolų išieškojimo įmonei).

 1. Perdavimas skolų išieškojimo įmonei

Paskolos gavėjui vėluojant atlikti įmoką 40-45 dienas, SAVY procesą dėl skolos išieškojimo perduoda skolų išieškojimo įmonei. Siekiant kad klientas neprisiimtų daugiau finansinių įsipareigojimų, informacija apie skolą yra patalpinama Creditinfo duomenų bazėje.

SAVY yra sudariusi bendradarbiavimo susitarimus su trejomis skolų išieškojimo įmonės. Skolų išieškojimo įmonės vykdo pirminį ir antrinį skolos išieškojimą, o jei tiksliau - dvi skolų išieškojimo įmonės dirba pirminiame skolos administravimo etape, o viena skolų išieškojimo įmonė dirba antriniame skolos administravimo etape.

Ikiteisminis išieškojimas iš vėluojančių mokėti paskolos gavėjų skirstomas į du etapus:

(i) Pirminis išieškojimas;

Pirminis išieškojimas trunka 3 mėn. arba ilgiau, priklausomai nuo to, ar skolininkas mokus, ar suinteresuotas bendradarbiauti ir vykdyti vartojimo kredito sutartyje numatytus finansinius įsipareigojimus. Jeigu skolos administravimo metu skolininkas yra mokus ir moka pagal su skolų išieškojimo įmone suderintą procesą ir terminais, ikiteisminį išieškojimą vykdo ta pati skolų išieškojimo įmonė.

(ii) Antrinis išieškojimas.

Antrinis išieškojimas vykdomas priklausomai nuo faktinės situacijos (pagal būtinumą). Jeigu pirminiame skolų išieškojimo etape įmonė nesugebėjo sutarti dėl mokėjimų ir (ar) skolininkas nemokėjo arba neatsiskaitė per 90 dienų laikotarpį nuo perdavimo pirminio išieškojimo įmonei momento, pradedamas vykdyti antrinis skolos išieškojimas. Antrinį išieškojimą vykdo specializuota skolų išieškojimo įmonė, kuri turi patirties dirbant su sunkesniais, probleminiais skolininkais.

Pažymėtina, kad visi pirminiame ir antriniame skolos išieškojimo etape atliekami veiksmai ir statusai investuotojams yra atvaizduojami realiu metu: (i) susitarimas dėl mokėjimo; (ii) bandoma atnaujinti susitarimą; (iii) atnaujinami kontaktai; (IV) atliekami papildomi veiksmai. Prie kiekvieno iš šių statusų asmeninėje investuotojo paskyroje yra pateikti paaiškinimai ir statuso reikšmė.

Jeigu Paskolos gavėjas padengia įsiskolinimą, skolos administravimo veiksmai yra nutraukiami ir klientas grąžinamas į ankstesnį mokėjimų grafiką. Apie investicijų statusus, susijusius su skolos išieškojimo veiksmais - pradėjimu ar baigimu, SAVY investuotojus informuoja atskiru elektroniniu laišku, o būtent, kada paskolos gavėjas yra perduodamas skolų išieškojimo įmonei, o kada duomenys iš skolų išieškojimo įmonės susigrąžinami.

 1. Teisminis išieškojimas

SAVY Platforma siekia, kad sutartys su nemokiais paskolų gavėjais būtų nutraukiamos po 7-8 neapmokėtų įmokų. Sutarties nutraukimas ir kreipimąsis į teismą, naudojamas kaip kraštutinė priemonė, jeigu ikiteisminis skolos išieškojimas nedavė rezultatų.

Teisminio išieškojimo metu procesas dažniausiai užtrunka iki 6 mėnesių. Tam tikrais atvejais, teisminis išieškojimas gali užsitęsti ir trukti ilgesnį laikotarpį. Pvz. gali iškilti problemų skolininkui įteikti procesinius dokumentus arba skolininkas pateikia prieštaravimus (atsiliepimą) į pareikštą ieškinį dėl skolos priteisimo.

Atkreipiame dėmesį, kad Investuotojus apie sutarties nutraukimą ir perdavimą į teismą SAVY informuoja elektroniniu paštu. Teisminio išieškojimo procesą organizuoja ir kaštus padengia SAVY Platforma. SAVY Platformos patirtos išlaidos pagal portalo naudojimosi sutarties (II dalis) 9.11.5 papunktį, yra kompensuojamos pirmumo tvarka.

 1. POTeisminis išieškojimas

Teismui priteisus skolą, yra kreipiamąsi į antstolį. Pažymime, kad po skolos priteisimo ir skolininko perdavimo antstoliui, ši informacija atvaizduojama asmeninėje investuotojo paskyroje statusu“pas antstolį”. Antstoliui priėmus vykdyti teismo išduotą vykdomąjį dokumentą, pradedami priverstinio skolos išieškojimo veiksmai. Priverstinio vykdomųjų dokumentų vykdymo veiksmai pasižymi tuo, kad yra imamasi griežtų poveikio priemonių (pvz. skolininko turto paieška ir arešto pritaikymas, išieškojimas iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų pajamų), siekiant įvykdyti teismo sprendimą.

Pažymėtina, kad investicijos investuotojui grįžimo laikas priklauso nuo to, kokia faktinė skolininko finansinė padėtis priverstinio išieškojimo metu, t.y. ar skolininkas dirbantis ir gauna pastovias pajamas, ar jo (-os) pajamos vienkartinės, ar gaunamos kitokios pasyvios pajamos, ar turi turto į kurį galima nukreipti disponavimo teisės apribojimus. Jeigu skolininkas yra dirbantis, mokus, turintis turto, tinkamai vykdantis mokėjimus antstoliui – tokiu atveju, tikėtina, kad priverstinio išieškojimo procesas gali baigtis greičiau. Jeigu skolininkas yra nedirbantis, nemokus, neturintis turto, nevykdantis mokėjimų antstoliui – išieškojimo procesas, tikėtina, gali trukti ilgesnį laiko tarpą (pvz. tol, kol atsiras lėšų, nuo kurių antstolis galėtų atlikti nurašymus). Apibendrinant galima teigti, kad kiekvieno skolininko atvejis yra individualus ir išieškojimo trukmė gali būti skirtinga.