Privatumo politika

Paskutinį kartą redakcija atnaujinta ir patvirtinta 2020 m. gruodžio 11 d.

UAB „BENDRAS FINANSAVIMAS“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 • Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja UAB „Bendras finansavimas“, juridinio asmens kodas 303259527, adresas Valančiaus g. 1-1, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Duomenų valdytojas arba Bendrovė), ir jos darbuotojų veiksmus renkant, naudojant ir saugant asmens duomenis. Taisyklės yra skirtos akcininkams, asmenims, kurie domisi Bendrove, jos paslaugomis, potencialiems ir esamiems investuotojams, vartojimo kredito (paskolos) gavėjams, asmenims, kurie apsilanko svetainėje www.gosavy.com (arba toliau – Svetainė), naudojasi Bendrovės elektroninėmis paslaugomis ar kitu būdu.
 • Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR).

1.3.  Šios Taisyklės gali keistis. Prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Bendrovės Svetainėje ir perskaityti ten skelbiamą naujausią Taisyklių versiją.

 • Duomenų subjektas yra fizinis asmuo, kuris ketina pradėti arba yra pradėjęs dalykinius santy kius (vartojimo kredito / paskolos paraiškos užpildymas, prisiregistravimas Bendrovės internetiniame puslapyje, siekiant investuoti į paskolas, Bendrovės akcijų įsigijimas, paslaugų teikimo sutarties sudarymas su Bendrove ar ) su Duomenų valdytoju, arba dalykiniai santykiai yra pasibaigę, tačiau Duomenų subjekto duomenis Duomenų valdytojas tvarko pagal teisės aktų nuostatas (toliau – Duomenų subjektas arba Klientas).
 • Taisyklių privalo laikytis visi Bendrovėje pagal darbo sutartis dirbantys asmenys, kurie tvarko asmens duomenis Bendrovėje arba eidami savo pareigas juos sužino bei kiti sutartiniais pagrindais paslaugas teikiantys asmenys, kurie gali tvarkyti asmens du
 • Duomenų valdytojas užtikrina, kad jis atitinka šiuos esminius duomenų apsaugos principus:
  • Duomenų subjekto asmens duomenis renka apibrėžtais tikslais (tikslo principas);
  • Duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
  • Duomenų subjekto asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
 • Duomenų subjekto asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai bei teisės aktai (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • Duomenų subjekto asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Duomenų subjekto asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
 • Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).
 • Šios taisyklės taikomos Duomenų valdytojo ir Duomenų subjektų, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susiję su Bendrovės teikiamomis paslaugomis, tarpusavio santykiams, įskaitant santykius su Duomenų subjektais, atsiradusius iki šių Taisyklių įsigaliojimo.

2.       ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS, APIMTIS, PAGRINDAS IR TERMINAS

Duomenų subjektas

Duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi duomenys

Teisinis pagrindas

Terminas

Vartojimo kredito gavėjai; verslo paskolų / sutelktinio finansavimo

projektų savininkai (akcininkai, vadovas, naudos gavėjas); paskolų (vartojimo kredito) gavėjų sutuoktiniai; investuotojai;

Tapatybės nustatymas

Vardas, pavardė, asmens kodas (juridinio asmens atveju – įmonės pavadinimas, juridinio asmens kodas, teisinė forma, vadovo, akcininkų, naudos gavėjų duomenys), asmens tapatybės dokumentų duomenys (nuotrauka, valstybė, pilietybė, dokumento numeris, serija, dokumento tipas, galiojimo data), gyvenamosios vietos adresas, lytis, identifikavimo lygis (investuotojų atveju), tiesioginio vaizdo perdavimo (tiesioginės vaizdo transliacijos) įrašas, asmens nuotrauka, vaizdo

įrašo pradžios ir pabaigos laikas,

Esame įstatymiškai įpareigoti (BDAR 6 str. 1 d. c p.)

 

Bendrovė,            tais atvejais,    kai    renka biometrinius duomenis, papildomai vadovaujasi BDAR 9 str. 2 d. f p., t. y. siekia                    įvykdyti Bendrovei    taikomus teisinius reikalavimus (Pinigų    plovimo   ir teroristų finansavimo

prevencijos įstatymas

Duomenys saugomi nuo paraiškos užpildymo dienos ir 10 metų po visiško paskutinės sutarties tarp Bendrovės, paskolos gavėjo ir paskolos davėjo įvykdymo dienos arba 6 metus nuo to, kai finansinę paslaugą suteikti atsisakyta;

 

Investuotojų duomenys saugomi nuo Payseros prijungimo                           Bendrovės Svetainėje dienos ir 10 metų po paskutinės sutarties tarp

Bendrovės, paskolos gavėjo

 

 

 

veido ir asmens dokumento sutapimo rezultatas, kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato duomenys, banko sąskaitos numeris, IP adresas, parašas, elektroninio pašto adresas, kiti duomenys, gauti kliento tapatybės nustatymo metu

ir Vartojimo kredito įstatymas)

ir paskolos davėjo visiško įvykdymo dienos; jei investuotojas                                                      sutarčių nesudaro,                           duomenys saugomi 6 metus nuo registracijos dienos;

 

Jei Bendrovė atsisakė sudaryti sandorį su Jumis dėl pinigų plovimo ir teroristų                        finansavimo

prevencijos                           priemonių įgyvendinimo,                              asmens duomenys saugomi 8 (aštuonerius) metus nuo tokio atsisakymo momento Bendrovei vykdant Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir     teroristų     finansavimo

prevencijos                              įstatymo reikalavimus

Vartojimo kredito gavėjai; verslo paskolų / sutelktinio finansavimo

projektų savininkai (akcininkai, naudos gavėjai, vadovas); investuotojai

Pinigų plovimo ir

teroristų                       finansavimo prevencija

Vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, pilietybė, elektroninio pašto adresas, tel. Nr. adresas, investicijų objektas, planuojama investicijų suma, gaunamos vidutinės mėnesio pajamos, pagrindinis lėšų šaltinis, tikrasis lėšų savininkas, asmens dokumento informacija, rizikos kategorija, kuriai priskiriamas klientas ir (arba), geografinio regiono rizikos kategorija, tiesioginio vaizdo perdavimo (tiesioginės   vaizdo   transliacijos)

įrašas (pradžios ir pabaigos laikas),

Esame įstatymiškai įpareigoti (BDAR 6 str. 1 d. c p.);

 

Turime                teisėtą interesą (užkirsti kelią pinigų              plovimui              ir terorizmo finansavimui) (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

Vartojimo                                kredito (paskolos) gavėjų duomenys saugomi nuo paraiškos užpildymo dienos ir 10 metų po paskutinės visiško sutarties tarp Bendrovės, paskolos gavėjo ir paskolos davėjo visiško įvykdymo dienos arba 6 metus nuo to, kai finansinę paslaugą suteikti atsisakyta;

 

Investuotojų duomenys saugomi nuo registracijos Bendrovės Svetainėje dienos

 

 

 

 

 

asmens tapatybės dokumento ir veido atvaizdo sutapimo rezultatas, kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato duomenys, kiti duomenys, gauti kliento tapatybės nustatymo metu, sąskaitų ir (ar) sutarčių dokumentacija, dalykinių santykių                          su                          klientu

korespondencija,                                        piniginę operaciją ar sandorį patvirtinantys dokumentai ir duomenys ar kiti juridinę galią turintys dokumentai ir duomenys, susiję su piniginių operacijų atlikimu ar sandorių sudarymu, IP adresas (juridinio asmens atveju papildomai – įmonės pavadinimas, juridinio asmens kodas, įregistravimo data, buveinės, rezidavimo valstybė mokesčių tikslais, darbuotojų skaičius, veiklos trukmė, vadovo (atstovo), akcininkų, naudos gavėjų vardas, pavardė, asmens kodas (arba gimimo data), pilietybė, rezidavimo valstybė mokesčių tikslais, akcijų skaičius,

verslo         partnerių                   įmonių pavadinimai ir kodai ir valstybės).

 

ir 10 metų po paskutinės sutarties tarp Bendrovės, paskolos gavėjo ir paskolos davėjo visiško įvykdymo dienos; jei investuotojas sutarčių                            nesudaro, duomenys saugomi 6 metus nuo registracijos dienos;

 

Jei Bendrovė atsisakė sudaryti sandorį su Jumis dėl pinigų plovimo ir teroristų                        finansavimo

prevencijos                           priemonių įgyvendinimo,                                asmens duomenys saugomi 8 (aštuonerius) metus nuo tokio atsisakymo momento Bendrovei vykdant Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos                                                      įstatymo reikalavimus

Duomenys apie kliento dalyvavimą politinėje veikloje, įtraukimą į sankcijų sąrašus

Esame įstatymiškai įpareigoti (BDAR 6 str. 1 d. c p.);

 

Renkame informaciją dėl    viešo    intereso

(BDAR 9 str. 2 d. g p.)       ir       siekiame

 

 

 

 

 

 

įvykdyti Bendrovei taikomus teisinius reikalavimus (BDAR

9 str. 2 d. f p.)

 

Vartojimo kredito gavėjai; verslo paskolų / sutelktinio finansavimo

projektų savininkai (akcininkai, naudos gavėjai, vadovas); sutuoktiniai; laiduotojai

Kreditingumo / mokumo vertinimas, įsiskolinimo valdymas

Vardas ir pavardė, asmens kodas, registruotos gyvenamosios vietos adresas (juridinio asmens atveju – įmonės pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, vadovo arba įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas, akcininkų vardas, pavardė, asmens kodas, balanso duomenys ir kita žemiau nurodyta kreditingumui vertinti reikalinga informacija), šeiminė padėtis, sutuoktinio vardas, pavardė, asmens kodas, nepilnamečių vaikų ir išlaikytinių skaičius, pajamos, ne darbo santykių pajamos, darbdavys, darbovietė, pajamų trukmė, bendras darbo stažas, darbo santykių pradžios, pabaigos terminai, darbo (veiklos) sritis, vertimasis individualia ar kita ūkine veikla, pajamos iš jos, kitos gaunamos pajamos, gautos, paskirtos vienkartinės ar periodinės socialinės išmokos, banko sąskaitos išrašas, pažymėjimai, pažymos, gaunamų pajamų ar kitų išmokų rūšis, dydis, pobūdis, šaltiniai, gavimo laikotarpiai, socialinio    draudimo    draudėjas,

socialinio draudimo periodo pradžia     ir     pabaiga,     pajamų

Esame įstatymiškai įpareigoti (BDAR 6 str. 1 d. c p.);

 

Sudarome ir vykdome finansinių paslaugų sutartį su Jumis (GDPR 6 str. 1 d. b p.);

 

Turime                        teisėtą

interesą                            dėl

kreditingumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

Duomenys saugomi nuo paraiškos užpildymo dienos ir 10 metų po paskutinės visiško sutarties tarp Bendrovės, paskolos gavėjo ir paskolos davėjo įvykdymo dienos arba 6 metus nuo to, kai finansinę paslaugą suteikti atsisakyta

 

 

 

 

 

mokesčio deklaracijos duomenys, turimas nekilnojamas ir kilnojamas turtas, turtinės teisės bei jų suvaržymai; esamų ir buvusių finansinių įsipareigojimų ir jų vykdymo duomenys: sutarčių kiekis, kontrahentas, datos, rūšys; finansiniai įsipareigojimai, kredito limitas, sąskaitos perviršis, panaudotas kreditas, palūkanos, finansiniai įsipareigojimai iš viso, mokėtinos įmokos, apmokėjimo būdas; finansinių įsipareigojimų vykdymo terminai; pradelstų mokėjimų sumos, terminai, kiekis, pradelstų įmokų skaičius; paraiškų rūšys, sumos, kita su anksčiau nurodyta informacija susijusi informacija; kredito reitingas, šeimos finansinė padėtis (įsipareigojimai,                                      pajamos), buhalterines apskaitos tvarkymo arba netvarkymo žyma, pagrindinė ekonominė veikla, tiesioginės išmokos ir kita parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, jų rūšis, dydis, informacija      apie      registraciją

„Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo“ informacinėje sistemoje, duomenys iš antstolių informacinės sistemos apie vykdomąsias bylas užvestas vartojimo kredito (paskolos) gavėjo / sutuoktinio atžvilgiu, kt.

duomenys,     reikalingi     įvertinti

 

 

 

 

 

 

 

kliento kreditingumą.

 

 

Sutelktinio finansavimo

projektų savininkai (akcininkai, vadovas, naudos gavėjas)

Sutelktinio finansavimo projektų                           savininkų patikimumo įvertinimas

Teistumo (neteistumo) pažyma, ieškomų asmenų registras, kita reikšminga informacija reputacijai įvertinti, pvz., asmuo buvo vadovu juridinio asmens, kuriam buvo panaikinta teisė verstis finansinių paslaugų teikimu arba už šiurkštų įstatymo ar kito teisės akto, reglamentuojančio                                      finansinių paslaugų teikimą arba finansų įstaigų veiklą, reikalavimo

pažeidimą buvo pritaikyta kita poveikio priemonė.

Esame įstatymiškai įpareigoti (BDAR 6 str. 1 d. c p.);

 

Siekiame įvykdyti Bendrovei taikomus teisinius reikalavimus (BDAR 9 str. 2 d. f p.)

Duomenys saugomi nuo paraiškos užpildymo dienos ir 10 metų po paskutinės visiško sutarties tarp Bendrovės, paskolos gavėjo ir paskolos davėjo įvykdymo dienos arba 6 metus nuo to, kai finansinę paslaugą suteikti atsisakyta

Vartojimo kredito gavėjai; verslo paskolų / sutelktinio finansavimo

projektų savininkai (akcininkai, naudos gavėjai, vadovas); sutuoktiniai; laiduotojai; investuotojai

Vykdyti įstatymų ir sudarytų                             sutarčių reikalavimus, be kita ko, vidaus administravimo tikslais

Paskolos gavėjo atveju tvarkomas vardas, pavardė, registruota gyvenamoji vieta (juridinio asmens atveju – įmonės pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, įmonės kodas, vadovo arba įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninis paštas, tel. Nr.), telefono numeris, elektroninis paštas, kliento numeris, amžius, vartojimo kredito sutartis, vartojimo kredito sutarties numeris, vartojimo kredito sutarties sudarymo data, vartojimo kredito nutraukimo data, perdavimo ir atsiėmimo skolos išieškojimo įmonei data, vartojimo kredito tipas, suma, vartojimo kredito grąžinimo grafikas, laikotarpio pabaiga, vartojimo kredito       grąžinimo       anksčiau

termino   data,   grąžinama įmoka,

Sutarties sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b p.);

 

Turime                        teisėtą

interesą       (tinkamas

SAVY platformos duomenų                         bazės administravimas ir tinkamas              bei kokybiškas vartojimo kredito (paskolos) paslaugos teikimas) (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

Investuotojų duomenys saugomi nuo registracijos Bendrovės Svetainėje dienos ir 10 metų po paskutinės sutarties tarp Bendrovės, paskolos gavėjo ir paskolos davėjo visiško įvykdymo dienos; jei investuotojas sutarčių                         nesudaro, duomenys saugomi 6 metus nuo registracijos dienos; paskolų gavėjų duomenys saugomi nuo paraiškos užpildymo dienos ir 10 metų po visiško paskutinės sutarties tarp Bendrovės, paskolos gavėjo ir paskolos davėjo visiško įvykdymo dienos arba 6 metus nuo to, kai finansinę paslaugą suteikti atsisakyta

 

 

 

 

 

vartojimo kredito suma, vartojimo kredito sutartyje pateikta informacija, parašas, sąskaitos numeris, asmens dokumento numeris, banko pavadinimas, kuriame atidaryta sąskaita, paraiškos pildymo data ir laikas, paskolos statusas, Payseros piniginės numeris, aktyvus / neaktyvus statusas, paskutinio prisijungimo data, laikas, automatinių pranešimų, susijusių su kliento vartojimo kredito paraiškos atmetimo priežastimi, pateiktos paraiškos duomenų patikslinimu,                                apmokėjimo priminimais, perdavimu skolos išieškojimo įmonei, teismui ir sąskaitomis apmokėjimui, kiti pranešimai, kuriuos esame įpareigoti teikti įstatymiškai, šių pranešimų tekstai, temos, išsiuntimo laikai ir datos. Investuotojų atveju renkama vardas, pavardė, asmens kodas, investuotojo                           identifikacinis numeris, Payseros piniginės numeris,                            aktyvus/neaktyvus statusas, prisiregistravimo data ir laikas, paskutinio prisijungimo data, laikas, pavedimų, atliktų SAVY          viduje,                        istorija, automatinių pranešimų, susijusių su paskolomis, į kurias klientas investavo bei vidiniais teisės aktų

atnaujinimais,      tekstai,      temos,

 

 

 

 

 

 

 

išsiuntimo laikai ir datos

 

 

Vartojimo kredito gavėjai; verslo paskolų / sutelktinio finansavimo

projektų savininkai (akcininkai, naudos gavėjai, vadovas); investuotojai; potencialūs vartojimo kredito gavėjai;

potencialūs verslo paskolų / sutelktinio finansavimo

projektų savininkai (akcininkai, naudos gavėjai, vadovas); potencialūs investuotojai; laiduotojai;

potencialūs laiduotojai

Paslaugų                    teikimo               ir kokybės užtikrinimas

Vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, pokalbio data, pradžios ir pabaigos laikas, pokalbio turinys.

 

SVARBU: Įrašysime tik tuos pokalbius, kurie vyksta Jums kreipiantis į Bendrovę telefono numeriu +370 (5) 272 0151, taip pat tuo atveju, kai mes skambiname Jums Bendrovei priskirtu numeriu Bendrovės darbo laiku

Turime            teisėtą

interesą (užtikrinti klientų aptarnavimo kokybę,                      surinkti

įrodymus ginčui, jeigu jis kiltų) (GDPR 6 str. 1 d. f p.)

Duomenys saugomi 999 dienų nuo telefono pokalbio įrašo padarymo dienos.

 

SVARBU: Kai esama pagrindo manyti, kad pokalbio įrašo medžiagoje yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai,                             reikalingi pokalbio įrašo duomenys perkeliami į saugias laikmenas ir saugomi visą laiką, kol egzistuoja objektyvus poreikis, net ir pasibaigus šiose šiame punkte nurodytam pokalbių įrašų saugojimo terminui

Vartojimo kredito gavėjai; verslo paskolų / sutelktinio finansavimo

projektų savininkai (akcininkai, naudos gavėjai, vadovas); investuotojai;

potencialūs vartojimo kredito gavėjai;

potencialūs verslo paskolų / sutelktinio

Užklausų,                                          atsiųstų Bendrovės paštu, įskaitant, bet neapsiribojant skundų, prašymų administravimo tikslais ar siekdami išspręsti bet kokias problemas,            kurioms reikalingi Jūsų duomenys, kai Jūs kreipiatės į Bendrovę

Vardas, pavardė, elektroninis paštas, pateikimo data, laikas, atsakymo data, laikas, paraiškoje, užklausoje, prašyme, skunde pateikti savanoriškai kiti potencialaus kliento / kliento savanoriškai duomenys, gautų bei išsiųstų pranešimų turinys, susirašinėjimų istorija

Sutarties vykdymas arba siekiama imtis veiksmų duomenų

subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.);

 

Turime            teisėtą

interesą       (tinkamai

teikti                  finansines paslaugas,                   užkirsti

kelią          melagingų

Duomenys saugomi 6 metus nuo kreipimosi dienos. Jei yra sudaryta vartojimo kredito (paskolos) sutartis, tokiu atveju duomenys saugomi 10 metų po paskolos                              sutarties pasibaigimo dienos

 

 

 

finansavimo

projektų savininkai (akcininkai, naudos gavėjai, vadovas); potencialūs investuotojai, laiduotojai;

potencialūs laiduotojai

 

 

duomenų pateikimui, sukčiavimui            ir užtikrinti           tokių įrodymų     pateikimą atitinkamoms institucijoms (FNTT, Lietuvos   bankas   ar kt.) (BDAR 6 str. 1 d.

f p.)

 

Vartojimo kredito gavėjai; verslo paskolų / sutelktinio finansavimo

projektų savininkai (akcininkai, naudos gavėjai, vadovas); investuotojai;

potencialūs vartojimo kredito gavėjai;

potencialūs verslo paskolų / sutelktinio finansavimo

projektų savininkai (akcininkai, naudos gavėjai, vadovas); potencialūs investuotojai; laiduotojai;

potencialūs laiduotojai ir kiti

svetainės lankytojai

Sklandaus        internetinės

svetainės                                       veikimo, saugumo ir galimybės joje gauti                           paslaugas užtikrinimas

IP adresas, informacija apie naršyklę ir įrenginį (operacinės sistemos versiją, ekrano dydį),

el. pašto adresas ir slaptažodis

Sutikimas (GDPR 6 str. 1 d. a p.);

 

Sutarties sudarymas ir vykdomas (GDPR 6 str. 1 d. b p.);

 

Turime            teisėtą

interesą užtikrinti Bendrovės interneto puslapio saugumą (GDPR 6 str. 1 d. f p.)

Ne ilgiau kaip 6 metus nuo apsilankymo Bendrovės svetainėje

Vartojimo kredito gavėjai; verslo paskolų / sutelktinio

finansavimo

Bendrovės       teisių                       ir interesų, jeigu to prireiktų teisiniuose procesuose ar

išieškant skolas, gynimas

Informacija apie vartojimo kredito (paskolos) gavėją, kuri nurodyta aukščiau,      įskaitant      vartojimo

kredito gavėjui siųsti dokumentai ir

Turime            teisėtą

interesą          (valdyti įsiskolinimą,

prisiteisti žalą, apginti

Duomenys saugomi nuo paraiškos užpildymo dienos ir    10    metų    po    visiško

paskutinės    sutarties    tarp

 

 

 

projektų savininkai (akcininkai, naudos gavėjai, vadovas); sutuoktiniai; laiduotojai

 

jų priedai, vartojimo kredito gavėjo pateikti dokumentai ir jų priedai, procesiniai dokumentai, teismų nutartys, nutarimai, sprendimai, antstolių patvarkymai ir visi kiti dokumentai, susiję su minėtais

procesais

teises teisiniuose procesuose) (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

Bendrovės, paskolos gavėjo ir paskolos davėjo įvykdymo dienos arba 6 metus nuo to, kai finansinę paslaugą suteikti atsisakyta

Informacija apie nusikalstamas veikas ir apkaltinamuosius nuosprendžius

Duomenys                            yra reikalingi tam, kad galėtume pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus sukčiavimo atvejais (BDAR 9 str. 2 d. f

p.)

Vartojimo kredito gavėjai; verslo paskolų / sutelktinio finansavimo

projektų savininkai (akcininkai, naudos gavėjai, vadovas); investuotojai;

potencialūs vartojimo kredito gavėjai;

potencialūs verslo paskolų / sutelktinio finansavimo

projektų savininkai (akcininkai, naudos gavėjai, vadovas); potencialūs investuotojai

Tiesioginė rinkodara

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas

 

Jeigu sutikote gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu, norėdami suprasti, ar informacija, kurią siunčiame, Jums aktuali, renkame statistinę informaciją apie išsiųstus naujienlaiškius (ar naujienlaiškį perskaitėte, kada ir kiek kartų jį perskaitėte ar atvėrėte, ar persiuntėte jį kitiems, kokią operacinę sistemą ir el. pašto serverį (jo vietą) naudojote)

 

SVARBU: Bendrovė, siekdama klientui pateikti asmeninius pasiūlymus,                                        naudoja profiliavimą    –    pritaikydamas

konkrečius                                   algoritmus

Sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.; Elektroninių ryšių 69

str. 1 d.)

 

Įsigijote iš Bendrovės paslaugų

(Elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 2 d.)

 

Turime                      teisėtą interesą     rinkti                ir naudoti                informaciją apie Jus (tiesioginė rinkodara ir klientų pasitenkinimo tyrimas) (GDPR 6 str. 1 d. f p.)

Paskolų gavėjų duomenys saugomi nuo sutikimo davimo dienos ir 6 metus po paskolos sutarties tarp Bendrovės, paskolos gavėjo ir paskolos davėjo visiško įvykdymo dienos, išskyrus atvejus, jei Duomenų subjektas pageidauja šį terminą pratęsti. Jei nėra sudaroma paskolos sutartis, tada duomenys saugomi 6 metus nuo sutikimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, jei Duomenų                             subjektas pageidauja šį terminą pratęsti;

 

Investuotojų               atveju duomenys saugomi 6 metus

nuo       sutikimo       gavimo

 

 

 

 

 

analizuoja Jūsų pateiktus asmens duomenis. Kredito davėjo atlikti veiksmai neturi Klientui jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio

 

dienos, išskyrus atvejus, jei Duomenų                             subjektas pageidauja šį terminą pratęsti;

 

Atšaukus                             sutikimą, Bendrovė saugos duomenis apie sutikimo davimo faktą

10 metų nuo sutikime nurodyto                             duomenų tvarkymo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės

reikalavimus

Investuotojai

Sandorių                          sudarymo,

tarpininko                           funkcijos vykdymo bei finansinių paslaugų teikimo tikslais

Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, pilietybė, adresas, el. paštas, banko sąskaitos Nr., kortelę išdavusi organizacija ir kortelės Nr. (jei sąskaita susieta su kortele), telefono Nr., elektroninis paštas, lytis, adresas, IP adresas, identifikavimo lygis, unikalus Paysera sąskaitos nr., kuris turi būti prijungtas prie SAVY investuotojo paskyros, norint pradėti investuoti; prijungtos

sąskaitos likutis; investavimo duomenys

Sutarties                           tarp investuotojo, paskolos gavėjo ir Bendrovės vykdymo tikslu (arba investuotojo pageidavimu, imantis veiksmų,                  tokios sutarties                sudarymui) (BDAR 6 str. 1 d. b p.)

Duomenys investuotojų atveju saugomi nuo Payseros                             piniginės prijungimo ir 10 metų po paskutinės sutarties visiško įvykdymo dienos

Vartojimo kredito gavėjai; verslo paskolų / sutelktinio finansavimo

projektų savininkai (akcininkai, naudos

gavėjai, vadovas);

Komunikavimo su Bendrove per „Olark“

IP adresas, buvimo vieta, kokiose SAVY puslapio skiltyse lankėtės, jei nurodėte – vardą ir elektroninį paštą, pokalbio įvertinimą, kita užklausoje savanoriškai pateikta informacija

Sutikimas (BDAR 6 str.    1     d.    a         p.)

(„Olark“)

Duomenys saugomi 30 dienų nuo užklausos pateikimo dienos

 

 

 

investuotojai; potencialūs vartojimo kredito gavėjai;

potencialūs verslo paskolų / sutelktinio finansavimo

projektų savininkai (akcininkai, naudos gavėjai, vadovas); potencialūs investuotojai; laiduotojai;

potencialūs

laiduotojai ir kiti užklausų teikėjai

 

 

 

 

Investuotojai, siekiantys susikurti paskyrą Bendrovės svetainėje

Investuotojo registracija

Registruojantis     per     Facebook paskyrą, renkami šie duomenys:

·         Vardas

·         Pavardė

·         Elektroninio pašto adresas

·         Facebook ID

·         IP adresas

Jei nepageidaujate registruotis per

„Facebook“ paskyrą, Bendrovės svetainėje Jūsų bus paprašyta įvesti toliau nurodytą informaciją:

·         Elektroninio pašto adresas

·         Telefono numeris

Sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.)

Duomenys investuotojų atveju saugomi 6 metus nuo registracijos dienos, jeigu investuotojas neprijungia Payseros piniginės;

 

Jei investuotojas prijungia Payseros                              piniginę, duomenys saugomi 10 metų po paskutinės sutarties tarp Bendrovės, paskolos gavėjo ir paskolos davėjo visiško įvykdymo dienos;

 

Atšaukus                             sutikimą, Bendrovė saugos duomenis apie sutikimo davimo faktą

10 metų nuo sutikime nurodyto                             duomenų tvarkymo termino pabaigos

 

 

 

 

 

 

 

ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės

reikalavimus

Vartojimo kredito gavėjai; verslo paskolų / sutelktinio finansavimo

projektų savininkai (akcininkai, naudos gavėjai, vadovas)

Bendrovės                            paslaugų

kokybės                          viešinimo svetainėje tikslu

Vardas, pavardė, paskolos loan ID, paskolos tikslas, amžius, gyvenamoji vieta, elektroninis paštas ir atsiliepimas apie Bendrovę

Sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.)

Duomenys saugomi 6 metus nuo sutikimo gavimo dienos.

 

Jums atšaukus sutikimą, Bendrovė saugos duomenis apie sutikimo davimo faktą

10 (dešimt) metų nuo sutikime nurodyto duomenų tvarkymo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar

apginti teisinius Bendrovės reikalavimus

Bendrovės akcininkai

Bendrovei taikomų teisinių prievolių pareigų, susijusių su Bendrovės akcininkų duomenų registravimu ir tvarkymu, akcijų apskaita, mokestinių ir kitų taikomų prievolių jiems įvykdymas

Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas

Esame įstatymiškai įpareigoti: Akcinių bendrovių įstatymas (BDAR 6 str. 1 d. c p.)

Duomenys tvarkomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų                           saugojimo

terminas.                            Duomenų

saugojimo                          laikotarpiui nustatyti Bendrovė taiko kriterijus, kurie atitinka teisės aktuose nurodytas prievoles, taip pat atsižvelgdama ir į asmens numatytas teises, pvz., numato tokį duomenų saugojimo laikotarpį, per kurį gali būti pateikti su

sutarties    vykdymu    susiję

 

 

 

 

 

 

 

reikalavimai, jei tokie kiltų ir panašiai

Sutikimą davę Bendrovės akcininkai, darbuotojai ar paslaugų teikėjai

Bendrovės                              veiklos viešinimas

Vardas, pavardė, pareigos, darbo patirties aprašymas, nuotrauka

Sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.)

Duomenys saugomi nuo sutikimo davimo dienos iki dalykinių santykių su Bendrove pabaigos arba sutikimo atšaukimo dienos. Nutraukus                           dalykinius santykius su Bendrove arba atšaukus sutikimą, Bendrovė įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 dienų panaikinti asmens duomenis;

 

Jums atšaukus sutikimą, Bendrovė saugos duomenis apie sutikimo davimo faktą

10 (dešimt) metų nuo sutikime nurodyto duomenų tvarkymo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar

apginti teisinius Bendrovės reikalavimus

 

 

 

Bendrovės

Partnerių / tiekėjų atstovai, darbuotojai

Paslaugų teikimo tikslu

Vardas, pavardė; asmens kodas, adresas, atstovaujamas asmuo (ryšys su atstovaujamuoju asmeniu), pareigos, darbovietė,

telefono numeris, el. paštas

Turime                        teisėtą

interesą                      (tikslas

įvykdyti                       sutartį) (BDAR 6 str. 1 d. f

p.)

Sutarties galiojimo metu ir

10     metų     po         sandorio pasibaigimo

 

Bendrovė gali tvarkyti Duomenų subjektų asmens duomenis ir kitais tikslais, laikydamasi BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų ir tvarkos.

 

3.       ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS IR GAVIMAS

 

 • Duomenų valdytojas gali teikti tvarkomus asmens duomenis apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti šiems tretiesiems asmenims:
  • Bendrovės pasirinktiems asmens duomenų tvarkytojams su tikslu, kad Bendrovės vardu ir / ar jos nurodymu būtų atlikti teisėti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
  • investuotojams, kadangi vartojimo kredito (paskolos) sutartis sudaroma tarp Bendrovės investuotojų, vartojimo kredito (paskolos) gavėjo ir Bendrovės;
  • vykdant teisinę prievolę, juridiniams asmenims (sutelktinio finansavimo projektų savininkams) atskleidžiami duomenys apie investuotojus (fizinius asmenis), į paskolą investavusius 600 Eur ar daugiau;
  • Duomenų subjektui pažeidus su Bendrove sudarytos sutarties sąlygas, tretiesiems asmenims, kuriuos pasitelkiant bus saugomos ir ginamos pažeistos Bendrovės teisės ir teisėti interesai;
  • tretiesiems asmenims, kurių veikla susijusi su skolų išieškojimu, administravimu ar naudojimu, su tikslu administruoti Duomenų subjekto skolą ir / ar išieškoti Duomenų subjekto įsiskolinimą Bendrovei;
  • kitiems asmenims (advokatams, konsultantams, auditoriams, IT sistemas kuriančioms, jų veikimą užtikrinančioms ar prižiūrinčioms įmonėms arba asmenims ir ), kuriuos Bendrovė pasitelkia Bendrovei ir / ar Duomenų subjektui būtinų paslaugų teikimui;
  • valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, priežiūros institucijos, teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, finansinių nusikaltimų tyrimo veiklą atliekančios institucijos ar );
  • prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones pateikusiems asmenims (garantams, laiduotojams, įkaito davėjams, vekselių davėjams);
  • tiesioginės rinkodaros vykdymo paslaugas teikiančioms įmonėms ar asmenims;
  • UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamoms informacinėms sistemoms INFOBANKAS bei KREDITŲ BIURAS (perduodami ir sutuoktinio duomenys, jeigu reikia);
  • UAB „Scorify“;
  • SEB bankas, AB; Paysera LT, UAB;

 

 

 

 • Lietuvos bankui ir kitoms priežiūros institucijoms;
 • Paskolų rizikos duomenų bazei, kuri administruojamai Lietuvos banko;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • Valstybinei mokesčių inspekcijai;
 • VĮ Registrų centras;
 • Ikiteisminio skolų išieškojimo įmonėms;
 • UAB „DPD Lietuva“;
 • AB „Lietuvos paštas“;
 • Facebook Ireland Ltd;
 • UAB „Ondato“ (tapatybės nustatymas);
 • UAB „Baltneta“;
 • UAB „IPF Digital Lietuva“;
 • Duomenų subjektui davus sitikimą, asmens duomenis Bendrovė gali perduoti ir savo partneriams, kurie su Duomenų subjektu gali susisiekti ir pateikti alternatyvų paskolos ar vartojimo kredito pasiūlymą;
 • Jeigu prireiktų, Bendrovės restruktūrizavimo arba Bendrovės nemokumo (bankroto) atveju duomenys gali būti perduodami ir kitiems subjektams, kurie administruotų Bendrovės paskolų portfelį (įskaitant kitas kredito bendroves portfelio perdavimo (pardavimo) atveju));
 • Jeigu prireiktų – bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų Bendrovės verslą;
 • Jeigu prireiktų – asmenims, kuriems galėtų būti ar būtų Duomenų subjektų perleistos teisės, pareigos, skolos;
 • kitiems tretiesiems asmenims, turintiems teisinį pagrindą gauti
 • Duomenų subjekto asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti teikiami šiais būdais: raštu, elektroninių ryšių priemonėmis, prisijungus prie atskirus duomenis kaupiančių duomenų bazių ar informacinių sistemų ar kitu asmens duomenų valdytojų suderintu būdu.
 • Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Kliento, jam kreipiantis į Bendrovę, pildant paraiškas, prašymus ar pateikiant kitus dokumentus Duomenų subjekto asmens duomenys taip pat gali būti gaunami iš Lietuvos banko; komercinių bankų; Paysera LT; Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos; Valstybės įmonės Registrų centro (Gyventojų registras, Turto arešto aktų registras, Hipotekos registras, Nekilnojamojo turto registras, Juridinių asmenų registras, Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema, antstolių informacinė sistema ar kt.); kitų valstybinių ir žinybinių registrų valdytojų: ieškomų asmenų registras, negaliojančių dokumentų registras; UAB „Scorify“, UAB

„Creditinfo Lietuva“ administruojamų informacinių sistemų INFOBANKAS bei KREDITŲ BIURAS, jeigu tokie duomenys yra būtini priimant sprendimą dėl kreditingumo reitingo suteikimo, kredito suteikimo bei įsiskolinimų valdymo, asmens tapatybės nustatymo paslaugas teikiančių subjektų, socialinių tinklų, kurių paskyras susiejate su Bendrovės sistema ir kt.

 • Be to, informuojame, kad delsiant Klientui vykdyti savo įsipareigojimus Bendrovei daugiau kaip 40 dienų, Bendrovė gali pateikti informaciją apie Kliento tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų

 

 

 

apmokėjimą, Kredito biurui UAB „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131). Kredito biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali daryti įtaką Kliento galimybei sudaryti sandorius. Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija, kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Jūs galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į Kredito biurą arba pasinaudodami Finpass mobilia programėle. Jūs taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, reikalauti žmogaus įsikišimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus, savybių įvertinimą automatiniu būdu (profiliavimą), daugiau sužinosite www.manocreditinfo.lt. Jei Jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@creditinfo.lt arba anksčiau nurodytu telefonu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.

 

4.       PROFILIAVIMAS IR AUTOMATIZUOTŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

 • Apjungiant bei grupuojant gautus asmens duomenis, gali būti vykdomas profiliavimas, t. y. bet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kuris pasireiškia asmens duomenų panaudojimu, tikslu įvertinti konkrečius su Klientu susijusius asmeninius aspektus, ypatingai analizuojant ar prognozuojant aspektus dėl kreditingumo (įskaitant tai, kad Jūsų atžvilgiu gali būti suformuotas ir suteiktas asmens kreditingumo reitingas, nuo kurio gali priklausyti siūlomos vartojimo kredito / paskolos sąlygos); profiliavimą galime vykdyti siekdami įgyvendinti teisės aktuose Bendrovei nustatytus reikalavimus (pvz., rizikos vertinimas vykdant Lietuvos   Respublikos   pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reguliuojančių teisės aktų reikalavimus); tiesioginės rinkodaros tikslais duomenų subjektų sutikimo pagrindu ar kitais tikslais, susijusiais su Bendrovės teisėtais interesais, teisės aktuose numatytų pareigų vykdymu ir su Klientu sudarytos sutarties vykdymu.
 • Tuo atveju, kai atitinkamas sprendimas yra priimamas tik automatizuotomis priemonėmis, Klientas turi teisę reikalauti, kad sprendimas būtų peržiūrėtas su žmogaus įsikišimu, taip pat jis turi teisę pareikšti savo požiūrį, gauti sprendimo, priimto atlikus šį vertinimą, paaiškinimą ir teisę tą sprendimą ginčyti.

 

5.       TIESIOGINĖ RINKODARA

 

 

 

 • Naudodamasis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, Duomenų subjektas gali laisvanoriškai sutikti, jog Duomenų subjekto pateikti asmens duomenys būtų naudojami Bendrovės rinkodaros tikslais, savo sutikimą išreikšdami vartojimo kredito / paskolos paraiškos pildymo atitinkamoje skiltyje arba, investuotojų atveju, registruojantis SAVY platformoje, uždedant varnelę.
 • Duomenų subjektas savo teisę atsisakyti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, gali įgyvendinti ir Bendrovę informuodamas žemiau nurodytais būdais:

–      telefonu +370 (5) 272 0151;

 • paštu labas@savy.lt / dap@savy.lt;
 • naujienlaiškio apačioje paspaudęs „Unsubscribed“;
 • prisijungęs prie savo SAVY paskyros ir pasirinkęs „PASKYRA“ ir „ATNAUJINTI INFORMACIJĄ“.
 • Duomenų subjekto duomenis Bendrovė naudoja įstatymų leidžiamoms rinkodaros Pavyzdžiui, remiantis Duomenų subjekto pateikta informacija, Duomenų subjektui lankantis www.gosavy.com internetiniame puslapyje, naršant trečiųjų šalių tinklalapiuose bei socialiniuose tinkluose, gali rodyti specialiai Duomenų subjektui pritaikytus pasiūlymus.
 • Duomenų subjekto elektroninis paštas, taip pat anonimizuota informacija apie Jus gali būti pateikta tretiesiems asmenims, kurie teikia rinkodaros paslaugas internetinėse paieškos programose, socialiniuose tinkluose ir pan. Tokie tretieji asmenys turi savo privatumo politikas ir Duomenų subjektas gali bet kuriuo metu tiesiogiai nesutikti su savo duomenų tvarkymu pagal jų privatumo politikas.

 

6.       SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

 

 • Jums lankantis ir naršant mūsų Bendrovės Svetainėje yra naudojami slapukai. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (iki kelių KB), kuriuos Jūsų naršyklė patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje apsilankant Bendrovės svetainėje. Slapukais Bendrovė siekia užtikrinti efektyvų ir saugų svetainės veikimą bei analizuoti Jūsų įpročius, kad svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius.
 • Daugiau informacijos apie Bendrovės svetainėje naudojamus slapukus rasite Slapukų politikoje.

 

7.       DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 

 • Duomenų subjekto teisės aktų jam garantuojamos teisės, susijusios su jo asmens duomenų tvarkymu, apima teisę:
  • susipažinti su Bendrovės tvarkomais savo asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami;
  • reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba apriboti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant BDAR ar kitų įstatymų nuostatų;

 

 

 

 • nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais ar kitais tikslais, dėl kurių prašomas Jūsų sutikimas;
 • nesutikti, kad būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą;
 • įgyvendinti savo teisę į duomenų perkeliamumą;
 • įgyvendinti teisę būti „pamirštam“;
 • skųsti Bendrovės kaip duomenų valdytojo veiksmus Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (toliau –

Inspekcija) (internetinio puslapio adresas www.ada.lt, buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 279 1445).

 • Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Bendrovę su skundu / prašymu dėl Bendrovės kaip duomenų valdytojo veiksmų. Skundą / prašymą Bendrovei Duomenų subjektas gali pateikti el. paštu dap@savy.lt. Nesutinkant su Bendrovės pateiktu atsakymu, Duomenų subjektas gali kreiptis į Inspekciją. Duomenų valdytojo veiksmus (neveikimą) galite skųsti Inspekcijai per 3 mėnesius nuo atsakymo iš duomenų valdytojo gavimo dienos arba per 3 mėnesius nuo tos dienos, kada baigiasi 30 kalendorinių dienų terminas pateikti atsakymą.
 • Bendrovė asmens duomenis tikslina, taiso ir atnaujina asmens, kurio duomenys yra tvarkomi, Bendrovės darbuo tojai duomenų subjekto duomenis gali taisyti tuo atveju, jeigu paties duomenų subjekto pateikti duomenys nurodyti su gramatinėmis klaidomis.
 • Duomenų valdytojas turi teisę motyvuotai atsisakyti leisti Duomenų subjektui įgyvendinti jo teises arba imti pagrįstą mokestį esant BDAR 12 5 d. numatytoms aplinkybėms.

 

 1. KLIENTO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TERITORIJA

 

8.1. Kliento asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau tam tikrais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES/EEE ribų. Jeigu Kliento asmens duomenis Bendrovė perduos tokiems asmenims, ji imsis visų teisės aktuose numatytų priemonių, siekdama užtikrinti Kliento duomenų saugumą.

 

9.       ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

 

 • Duomenų valdytojo įgyvendinamos organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės užtikrina tokį saugumo lygį, kuris atitinka Duomenų valdytojo valdomų Duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką, įskaitant, bet neapsiribojant šiame skyriuje nurodytomis priemonėmis.
 • Bendrovė vykdo techninę ir programinės įrangos apsaugą (informacinių sistemų ir duomenų bazių administravimas, darbo vietų priežiūra, operacinių sistemų apsauga, vartotojų prieigos stebėjimas (monitoringas), apsauga nuo kompiuterių virusų ir ).
 • Bendrovė taiko administracines saugumo priemones (saugus dokumentų ir kompiuterio duomenų tvarkymo, personalo instruktavimas ir ).

 

 

 

 • Darbuotojai turi teisę rinkti, tvarkyti, perduoti, saugoti, naikinti ar kitaip naudoti asmens duomenis tik atlikdami tiesiogi nes savo darbo funkcijas ir tik teisės aktų nustatyta
 • Duomenų valdytojo darbuotojai turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų
 • Fiksuojami šie asmenų, kuriems suteikta teisė tvarkyti asmens duomenis, prisijungimų prie duomenų bazės įrašai.
 • Nešiojamuosiuose kompiuteriuose, jeigu jie naudojami ne Duomenų valdytojo vidiniame duomenų perdavimo tinkle, esantys Asmens duomenys yra apsaugomi atitinkamomis priemonėmis, kurios atitinka Duomenų tvarkymo keliamą riziką.
 • Darbuotojams yra suteikiama prieiga prie asmens duomenų tik tokia apimtimi, kokia yra būtina tinkamam pareigų vykdym ui bei darbo funkcijų įgyvendinimui.
 • Darbuotojai, kurie automatiniu būdu tvarko asmens duomenis arba iš kurių kompiuterių galima patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys, privalo naudoti slaptažodžius. Slaptažodžiai turi būti keičiami periodiškai (ne rečiau kaip kas 3 (tris) mėnesius), o taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms (pvz., pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims ir pan.). Darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu, gali žinoti tik savo slaptažodį. Darbuotojas netenka teisės tvarkyti asmens duomenis, kai pasibaigia darbuotojo darbo ar panašaus pobūdžio sutartis su Bendrove, arba kai Bendrovės vadovas atšaukia darbuotojo paskyrimą tvarkyti asmens duomenis.
 • Asmens duomenų atsarginės kopijos daromos, saugomos kitoje vietoje negu aktyvi (veikianti) duomenų bazė, o prarasti duomenys atkuriami iš atsarginių kopijų. Detaliau ši tvarka nustatoma Veiklos tęstinumo
 • Darbuotojai, pastebėję asmens duomenų saugos pažeidimų, nusikalstamos veikos požymių, neveikiančias asmens duomenų saugos užtikrinimo priemones, privalo nedelsdami apie tai informuoti Bendrovės vadovą.
 • Įvertinęs Duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, pažeidimo poveikio laipsnį, žalą ir padarinius, vadovaudamasis atitinkamomis vidinėmis procedūromis, Duomenų valdytojas priima sprendimus dėl priemonių, reikiamų Duomenų apsaugos pažeidimui ir jo padariniams pašalinti bei reikiamiems subjektams
 • Užtikrinamas patalpų, kuriose saugomi Asmens duomenys, saugumas (užtikrinamas tik įgaliotų asmenų patekimas į atitinkamas patalpas, patalpose įrengta signalizacija ir ).

 

10.    ATSAKOMYBĖ

 

 • Duomenų subjektas privalo Bendrovei pateikti išsamius ir teisingus Duomenų subjekto asmens duomenis bei informuoti apie atitinkamus Duomenų subjekto asmens duomenų pasikeitimus. Bendrovė nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Duomenų subjektui ir / ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Duomenų subjektas nurodė neteisingus ir / ar neišsamius savo asmens duomenis arba tinkamai ir laiku neinformavo apie jų pasikeitimus.

 

 

 

 • Duomenų subjektas garantuoja, kad visi jo pateikti duomenys, naudojantis Bendrovės paslaugomis, yra
 • Klaidingą informaciją pateikęs Duomenų subjektas atsako už dėl tokios informacijos Bendrovei ir / arba kitų vartotojų, taip pat investuotojų patirtą žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, tuos atvejus, kai kiti vartotojai sudaro su tokią klaidingą informaciją suteikusiu Duomenų subjektu sutartį, remdamiesi prielaida, kad tokia informacija yra
 • Bendrovė neturi galimybės visiškai garantuoti, kad gosavy.com internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad www.gosavy.com internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Duomenų subjektas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Duomenų subjektas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Bendrovės internetiniu puslapiu, yra išimtinai gaunamas Duomenų subjekto nuožiūra bei rizika, ir tik Duomenų subjektas atsako už žalą, padarytą Duomenų subjektui bei Duomenų subjekto kompiuterinei sistemai.
 • Jeigu Duomenų subjektas yra registruotas gosavy.com internetinio puslapio vartotojas, Duomenų subjektas prisiima visą riziką ir atsakomybę už trečiųjų asmenų veiksmus www.gosavy.com internetiniame puslapyje, atliktus pasinaudojus Duomenų subjekto prisijungimo duomenimis, ir įsipareigoja įvykdyti visus įsipareigojimus, prisiimtus naudojantis Duomenų subjekto prisijungimo duomenimis, išskyrus atvejus, kai Bendrovė netinkamai įvykdė savo pareigas.

 

11.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 • Duomenų subjektai su šiomis Taisyklėmis gali susipažinti gosavy.com.
 • Šios Taisyklės gali būti peržiūrimos ne rečiau kaip kartą per pusę metų Duomenų valdytojo iniciatyva ir (arba) keičiantis teisės aktams, reguliuojantiems asmens duomenų tvarkymą.
 • Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti
 • Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Bendrovės interneto svetainėje gosavy.com dienos.
 • Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas ir toliau naudojasi svetaine gosavy.com ir / ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių papildymų ir / ar pakeitimų.
 • Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Su šiomis Taisyklėmis ir / ar bendrai su duomenų apsauga susijusiais klausimais susisiekti galima kreipiantis žemiau nurodytais kontaktais: El. paštu: labas@savy.lt arba dap@savy.lt

Tel. Nr. +370 (5) 272 0151